Szczegóły spółki

Nazwa IAI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8522470967
REGON 320147706
KRS 0000325245
Adres al. Piastów 30, 71-064 Szczecin
Telefon 914 841 839
Faks 914 841 839
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.39 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.65 1.36
Płynność bieżąca (CR) 2.31 0.54
Płynność szybka (QR) 2.3 0.54
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.65 1.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 16.22% 23.08%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 52.8% 46.66%
Rentowność aktywów (ROA) 31.97% 19.79%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-13 91/2019 17 24199
Poz. 24199. IAI SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000325245. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2009 r.
[BMSiG-23724/2019]

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

Zgodnie z art. 504 § 1 i 2 KSH, Zarząd IAI S.A. z siedzibą
w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczeci-
nie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325245 (IAI), po raz drugi zawiada-
mia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu IAI z Ido-
Sell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 1,
00-844 Warszawa, KRS: 0000751279 (IdoSell oraz IAI łącznie
jako Spółki).

Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw.
z art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym przez przeniesie-
nie całego majątku IAI na IdoSell (Połączenie), na warunkach
określonych w planie połączenia z dnia 31.03.2019 r. (Plan
Połączenia).

Do Planu Połączenia dołączono wymagane na podstawie
art. 499 § 2 KSH załączniki: (i) projekt uchwały NWZ IAI w spra-
wie połączenia Spółek, (ii) projekt uchwały NZW IdoSell
w sprawie połączenia Spółek, (iii) ustalenie wartości majątkuIAI na dzień 28.02.2019 r., (iv) oświadczenie zawierające
informacje o stanie księgowym IAI sporządzone dla celów
połączenia na dzień 28.02.2019 r., (v) oświadczenie zawiera-
jące informacje o stanie księgowym IdoSell sporządzone dla
celów połączenia na dzień 28.02.2019 r.

Plan Połączenia został udostępniony zgodnie z art. 500
§ 21 KSH na stronach internetowych IdoSell: http://idosellsp-
zoo.idosell.com w dniu 31.03.2019 r. oraz IAI: https://www.
idosell.com/pl/corp/ir/merger/plan/plan-polaczenia-iai-s-a-i-
-idosell-sp-z-o-o/ w dniu 31.03.2019 r. Akcjonariusze IAI mogą
zapoznawać się z pełną treścią Planu Połączenia i załączni-
kami oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 505
§ 1 KSH, począwszy od dnia 31.03.2019 r., w siedzibie IAI
w Szczecinie, Aleja Piastów 30, w dni powszednie, w godzi-
nach od 800 do 1600.
Poz. 24199. IAI SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000325245. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2009 r.
[BMSiG-23724/2019]

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

Zgodnie z art. 504 § 1 i 2 KSH, Zarząd IAI S.A. z siedzibą
w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczeci-
nie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325245 (IAI), po raz drugi zawiada-
mia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu IAI z Ido-
Sell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 1,
00-844 Warszawa, KRS: 0000751279 (IdoSell oraz IAI łącznie
jako Spółki).

Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw.
z art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym przez przeniesie-
nie całego majątku IAI na IdoSell (Połączenie), na warunkach
określonych w planie połączenia z dnia 31.03.2019 r. (Plan
Połączenia).

Do Planu Połączenia dołączono wymagane na podstawie
art. 499 § 2 KSH załączniki: (i) projekt uchwały NWZ IAI w spra-
wie połączenia Spółek, (ii) projekt uchwały NZW IdoSell
w sprawie połączenia Spółek, (iii) ustalenie wartości majątkuIAI na dzień 28.02.2019 r., (iv) oświadczenie zawierające
informacje o stanie księgowym IAI sporządzone dla celów
połączenia na dzień 28.02.2019 r., (v) oświadczenie zawiera-
jące informacje o stanie księgowym IdoSell sporządzone dla
celów połączenia na dzień 28.02.2019 r.

Plan Połączenia został udostępniony zgodnie z art. 500
§ 21 KSH na stronach internetowych IdoSell: http://idosellsp-
zoo.idosell.com w dniu 31.03.2019 r. oraz IAI: https://www.
idosell.com/pl/corp/ir/merger/plan/plan-polaczenia-iai-s-a-i-
-idosell-sp-z-o-o/ w dniu 31.03.2019 r. Akcjonariusze IAI mogą
zapoznawać się z pełną treścią Planu Połączenia i załączni-
kami oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 505
§ 1 KSH, począwszy od dnia 31.03.2019 r., w siedzibie IAI
w Szczecinie, Aleja Piastów 30, w dni powszednie, w godzi-
nach od 800 do 1600.
2019-04-16 75/2019 17 20047
Poz. 20047. IAI SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000325245. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2009 r.
[BMSiG-19574/2019]

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

Zgodnie z art. 504 § 1 i 2 KSH, Zarząd IAI S.A. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisanado Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000325245 (IAI), po raz
pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połą-
czeniu IAI z IdoSell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac
Europejski 1, 00-844 Warszawa, KRS: 0000751279 (IdoSell
oraz IAI łącznie jako Spółki).

Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw.
z art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym przez przeniesie-
nie całego majątku IAI na IdoSell (Połączenie), na warunkach
określonych w planie połączenia z dnia 31.03.2019 r. (Plan
Połączenia).

Do Planu Połączenia dołączono wymagane na podstawie
art. 499 § 2 KSH załączniki:
 (i) projekt uchwały NWZ IAI w sprawie połączenia Spółek,
 (ii) projekt uchwały NZW IdoSell w sprawie połączenia
   Spółek,
(iii) ustalenie wartości majątku IAI na dzień 28.02.2019 r.,
(iv) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgo-
   wym IAI sporządzone dla celów połączenia na dzień
   28.02.2019 r.,
 (v) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgo-
   wym IdoSell sporządzone dla celów połączenia na dzień
   28.02.2019 r.

Plan Połączenia został udostępniony zgodnie z art. 500 § 21
KSH na stronach internetowych IdoSell: http://idosellspzoo.
idosell.com w dniu 31.03.2019 r. oraz IAI: https://www.idosell.
com/pl/corp/ir/merger/plan/plan-polaczenia-iai-s-a-i-idosell-
-sp-z-o-o/
w dniu 31.03.2019 r. Akcjonariusze IAI mogą zapoznawać się
z pełną treścią Planu Połączenia i załącznikami oraz innymi
dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, począwszy
od dnia 31.03.2019 r., w siedzibie IAI w Szczecinie, ul. Aleja
Piastów 30, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1600.
Poz. 20047. IAI SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000325245. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2009 r.
[BMSiG-19574/2019]

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

Zgodnie z art. 504 § 1 i 2 KSH, Zarząd IAI S.A. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisanado Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000325245 (IAI), po raz
pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połą-
czeniu IAI z IdoSell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac
Europejski 1, 00-844 Warszawa, KRS: 0000751279 (IdoSell
oraz IAI łącznie jako Spółki).

Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw.
z art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym przez przeniesie-
nie całego majątku IAI na IdoSell (Połączenie), na warunkach
określonych w planie połączenia z dnia 31.03.2019 r. (Plan
Połączenia).

Do Planu Połączenia dołączono wymagane na podstawie
art. 499 § 2 KSH załączniki:
 (i) projekt uchwały NWZ IAI w sprawie połączenia Spółek,
 (ii) projekt uchwały NZW IdoSell w sprawie połączenia
   Spółek,
(iii) ustalenie wartości majątku IAI na dzień 28.02.2019 r.,
(iv) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgo-
   wym IAI sporządzone dla celów połączenia na dzień
   28.02.2019 r.,
 (v) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgo-
   wym IdoSell sporządzone dla celów połączenia na dzień
   28.02.2019 r.

Plan Połączenia został udostępniony zgodnie z art. 500 § 21
KSH na stronach internetowych IdoSell: http://idosellspzoo.
idosell.com w dniu 31.03.2019 r. oraz IAI: https://www.idosell.
com/pl/corp/ir/merger/plan/plan-polaczenia-iai-s-a-i-idosell-
-sp-z-o-o/
w dniu 31.03.2019 r. Akcjonariusze IAI mogą zapoznawać się
z pełną treścią Planu Połączenia i załącznikami oraz innymi
dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, począwszy
od dnia 31.03.2019 r., w siedzibie IAI w Szczecinie, ul. Aleja
Piastów 30, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1600.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki