Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat PIASECZYŃSKI
Gmina LESZNOWOLA
Miejscowość STARA IWICZNA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat PIASECZYŃSKI
Gmina LESZNOWOLA
Ulica SŁONECZNA
Nr domu 116a
Miejscowość STARA IWICZNA
Kod pocztowy 05-500
Poczta PIASECZNO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000323967

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994
roku z późniejszymi zmianami przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego systemu
CDN XL zgodnie z parametrami programu.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że
jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć
jej zakresu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

oszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe
umorzenie.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich
do użytkowania.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych
odpisów. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o Ustawę o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu
trwałej utraty wartości.
2. Inwestycje długoterminowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio
dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
3. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia
poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty
w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten
dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając topień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
4. Zapasy
Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia lub po kosztach ich
wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.
W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową lub handlową, przekraczają potrzeby spółki, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen, a także gdy
zalegają dłużej niż jeden rok, obejmuje się je odpisem aktualizującym.
Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Produkcja w toku – zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia.
5. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstan
ia według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
aktywa zaliczone do inwestycji rótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia.
6. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, ochodzących ze źródeł
zagranicznych nie stanowią inaczej - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty
należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub
zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone
na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
7. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się,
jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w
czasie zalicza się przede wszystkim: wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz inne wydatki dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz
wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością
przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.
Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane
w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych
okresach sprawozdawczych.
10. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową jednostka tworzy rezerwę i
ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostka tworzy w przypadku przekroczenia za poprzedni rok obrotowy co najmniej dwóch z następujących
trzech wielkości:
- 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
11. Instrumenty finansowe
W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z
nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu nie występują.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu nie występują.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz
obowiązkowe obciążenie wyniku.
Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z
tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego
usługi.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od
odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży
jest przekazanie towarów lub materiałów odbiorcy.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to koszt własny sprzedanych towarów i
materiałów w cenie zakupu współmierny do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane
bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody i koszty finansowe są to należne przychody i poniesione koszty z operacji
finansowych.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń
losowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018
roku.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Jednostka nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie
zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
przez Spółkę.
Walutą sprawozdawczą jest PLN.
Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
W skład MODECOM S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe.
W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.
W sprawozdaniu finansowym ujęto wszystkie informacje mające wpływ na sytuację majątkową
i finansową Spółki, oraz mające wpływ na jej wynik finansowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 7 913 637,03 6 485 713,16
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 6 772 068,03 3 108 601,16
1 Środki trwałe 6 772 068,03 3 108 601,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 628 398,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 32 945,59 62 496,83
d) środki transportu 21 703,36 417 963,95
e) inne środki trwałe 3 089 021,08 2 628 140,38
III Należności długoterminowe 1 100 000,00 1 100 000,00
3 Od pozostałych jednostek 1 100 000,00 1 100 000,00
IV Inwestycje długoterminowe 2 227 500,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 227 500,00
a) w jednostkach powiązanych 2 227 500,00
– udziały lub akcje 2 227 500,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 569,00 49 612,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 569,00 39 612,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 10 000,00
B Aktywa obrotowe 93 150 514,81 89 036 531,47
I Zapasy 44 572 760,06 54 602 048,74
4 Towary 43 812 547,67 54 597 076,47
5 Zaliczki na dostawy i usługi 760 212,39 4 972,27
II Należności krótkoterminowe 44 023 852,54 30 081 814,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 44 023 852,54 30 081 814,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43 980 801,96 29 549 489,73
– do 12 miesięcy 43 980 801,96 29 549 489,73
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 530 243,00
c) inne 43 050,58 2 081,27
III Inwestycje krótkoterminowe 944 563,88 2 717 403,18
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 944 563,88 2 717 403,18
a) w jednostkach powiązanych 5 400,00 2 500,00
– udzielone pożyczki 5 400,00 2 500,00
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 939 163,88 2 714 903,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 939 163,88 2 714 903,18
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 609 338,33 1 635 265,55
Aktywa razem 101 064 151,84 95 522 244,63
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 31 834 395,26 31 417 975,60
I Kapitał (fundusz) podstawowy 11 802 840,00 11 802 840,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19 615 135,60 15 059 221,57
VI Zysk (strata) netto 416 419,66 4 555 914,03
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 229 756,58 64 104 269,03
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 109 233,76
3 Wobec pozostałych jednostek 109 233,76
c) inne zobowiązania finansowe 109 233,76
III Zobowiązania krótkoterminowe 69 143 467,14 63 791 828,36
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 69 133 826,90 63 782 188,12
a) kredyty i pożyczki 51 914 328,79 48 279 713,19
c) inne zobowiązania finansowe 24 538,71 344 428,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 262 236,65 13 659 853,82
– do 12 miesięcy 15 262 236,65 13 659 853,82
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 803 286,23 1 297 866,07
h) z tytułu wynagrodzeń 127 060,10 195 977,91
i) inne 2 376,42 4 348,33
4 Fundusze specjalne 9 640,24 9 640,24
IV Rozliczenia międzyokresowe 86 289,44 203 206,91
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 86 289,44 203 206,91
– krótkoterminowe 86 289,44 203 206,91
Pasywa razem 101 064 151,84 95 522 244,63
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 229 220 089,36 224 665 101,19
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 118 391,40 365 716,58
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 229 101 697,96 224 299 384,61
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 210 197 263,24 201 380 271,01
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 210 197 263,24 201 380 271,01
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 19 022 826,12 23 284 830,18
E Koszty ogólnego zarządu 10 388 816,07 15 312 835,10
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8 634 010,05 7 971 995,08
G Pozostałe przychody operacyjne 375 207,01 656 010,42
IV Inne przychody operacyjne 375 207,01 656 010,42
H Pozostałe koszty operacyjne 6 553 810,39 801 615,32
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6 699,39
III Inne koszty operacyjne 6 553 810,39 794 915,93
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2 455 406,67 7 826 390,18
J Przychody finansowe 106 056,69 10 784,84
II Odsetki, w tym: 628,44 544,32
V Inne 105 428,25 10 240,52
K Koszty finansowe 2 012 076,70 2 160 255,99
I Odsetki, w tym: 2 012 076,70 2 160 255,99
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 549 386,66 5 676 919,03
M Podatek dochodowy 132 967,00 1 121 005,00
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 416 419,66 4 555 914,03
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26 862 061,57 20 429 942,42
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26 862 061,57 20 429 942,42
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 802 840,00 11 802 840,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 802 840,00 11 802 840,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15 059 221,57 11 005 768,76
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4 555 914,03 4 053 452,81
a) zwiększenie (z tytułu) 4 555 914,03 4 053 452,81
przeznaczenei zysku z roku poprzedniego 4 555 914,03 4 053 452,81
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19 615 135,60 15 059 221,57
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 555 914,03 4 053 452,81
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 555 914,03 4 053 452,81
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 555 914,03 4 053 452,81
a) zwiększenie (z tytułu) -4 555 914,03 -4 053 452,81
– podziału zysku z lat ubiegłych -4 555 914,03 -4 053 452,81
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 416 419,66 4 555 914,03
A zysk netto 416 419,66 4 555 914,03
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31 834 395,26 31 417 975,60
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 834 395,26 31 417 975,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 280 025,50 733 371,51
I Zysk (strata) netto 416 419,66 4 555 914,03
II Korekty razem -3 696 445,16 -3 822 542,46
1 Amortyzacja 585 128,77 1 079 572,27
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 160 255,99
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6 699,39
6 Zmiana stanu zapasów 10 029 288,68 -6 600 878,16
7 Zmiana stanu należności -13 942 038,54 837 075,98
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 717 023,18 -1 886 313,12
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 082 947,25 578 285,19
10 Inne korekty -2 900,00 2 760,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3 280 025,50 733 371,57
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 4 248 595,64 307 466,26
I Wpływy 897 632,70
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 897 632,70
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 4 248 595,64 590 166,44
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 248 595,64 590 166,44
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4 248 595,64 307 466,26
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 752 881,84 1 014 904,87
I Wpływy 54 141 828,79 4 301 393,61
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 227 500,00 466 000,00
2 Kredyty i pożyczki 51 914 328,79 3 825 393,61
4 Inne wpływy finansowe 10 000,00
II Wydatki 48 388 946,95 3 286 488,74
4 Spłaty kredytów i pożyczek 48 279 713,19
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 109 233,76 1 126 232,75
8 Odsetki 2 160 255,99
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5 752 881,84 1 014 904,87
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 775 739,30 2 055 742,70
F Środki pieniężne na początek okresu 2 714 903,18 659 160,48
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 939 163,88 2 714 903,18
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 54 986,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 495 122,46
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 334 385,59
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 710 123,53
K. Podatek dochodowy 132 967,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA DODOTKOWA MODECOM S.A.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki