Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyInfonet Projekt Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwośląskie
Powiatbielski
GminaBielsko-Biala
MiejscowośćBielsko-Biała
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
Powiatbielski
GminaBielsko-Biala
UlicaAleja Armii Krajowej
Nr domu220
MiejscowośćBielsko-Biała
Kod pocztowy43-316
PocztaBielsko-Biała
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4651Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
2620Z - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
4643Z - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
4741Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
9511Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000323192

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
Przyjętym okresem sprawozdawczym jest 1 miesiąc, a dniem bilansowym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości - Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002r.
Wartości niematerialne i prawne
Wycena: cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe aktywa trwałe
Wycena: cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące.
Środki trwałe o wartości od 1500 do 10000 zł umarzane są jednorazowo w 100%. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową dla grup 1,2,3, a dla grup 4-6 przy zastosowaniu współczynnika 2,0 dla maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu metodą degresywną
Zapasy
Wycena: a) Materiały - cena zakupu; rozchód FIFO
b) Towary - cena zakupu; rozchód FIFO
c) Zaliczki na poczet dostaw - wartość nominalna
Należności
Wycena: W kwocie wymagającej zapłaty, należności, wyrażone w walucie obcej po kursie średnim NBP na dzień bilansowy.
Inwestycje krótkoterminowe
Wycena: środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, wyrażone w walucie obcej po kursie średnim NBP na dzień bilansowy.
Zobowiązania
Wycena: w kwocie wymaganej zapłaty
Rozliczenia międzyokresowe
Wycena: wartość nominalna zweryfikowana

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczejj.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 573 729,082 868 134,61
IWartości niematerialne i prawne2 341 546,352 590 770,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy1 925 968,972 066 289,60
3Inne wartości niematerialne i prawne415 577,38524 481,07
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe232 182,73277 363,94
1Środki trwałe232 182,73277 363,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 405,438 646,18
c) urządzenia techniczne i maszyny25 123,8231 458,46
d) środki transportu170 004,91224 437,15
e) inne środki trwałe28 648,5712 822,15
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 691 106,6910 600 883,99
IZapasy772 920,16814 774,91
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary772 920,16814 774,91
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe7 357 159,558 180 906,59
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek7 357 159,558 180 906,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 807 527,867 737 183,23
– do 12 miesięcy6 807 527,867 737 183,23
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 049,00
c) inne548 582,69443 723,36
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 521 844,601 568 589,70
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 521 844,601 568 589,70
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach298 741,5293 358,30
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki298 741,5293 358,30
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 223 103,081 475 231,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 223 103,081 475 231,40
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe39 182,3836 612,79
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy28 225,3628 225,36
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem13 293 061,1313 497 243,96
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 484 130,822 396 428,79
IKapitał (fundusz) podstawowy1 201 000,001 201 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 425 590,632 425 590,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:124 209,39124 209,39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki124 209,39124 209,39
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 354 371,23-2 737 908,42
VIZysk (strata) netto1 087 702,031 383 537,19
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 808 930,3111 100 815,17
IRezerwy na zobowiązania14 427,0014 427,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne14 427,0014 427,00
– długoterminowa14 427,0014 427,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 418 217,282 340 341,21
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 418 217,282 340 341,21
a) kredyty i pożyczki1 375 538,462 322 916,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe42 678,8217 424,74
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 376 286,038 746 046,96
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 376 286,038 746 046,96
a) kredyty i pożyczki2 074 981,241 155 894,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe66 233,86106 317,36
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 700 963,236 946 867,43
– do 12 miesięcy5 700 963,236 946 867,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych508 248,00489 542,38
h) z tytułu wynagrodzeń24 547,5035 532,78
i) inne1 312,2011 892,62
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem13 293 061,1313 497 243,96
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:41 882 774,2137 686 251,11
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 114 833,344 536 762,68
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 767 940,8733 149 488,43
BKoszty działalności operacyjnej40 614 658,5236 273 292,65
IAmortyzacja565 468,85397 098,98
IIZużycie materiałów i energii342 331,02310 603,51
IIIUsługi obce1 449 102,241 340 889,62
IVPodatki i opłaty, w tym:11 266,509 527,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 618 512,463 245 244,47
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:740 016,75616 964,74
– emerytalne620 543,76540 426,11
VIIPozostałe koszty rodzajowe300 960,99249 170,38
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów33 586 999,7130 103 793,95
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 268 115,691 412 958,46
DPozostałe przychody operacyjne196 664,61348 491,97
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych75 990,74
IIDotacje78 209,0023 053,88
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne118 455,61249 447,35
EPozostałe koszty operacyjne191 398,4860 082,68
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne191 398,4860 082,68
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 273 381,821 701 367,75
GPrzychody finansowe54 273,673 706,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:16 814,513 706,60
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne37 459,16
HKoszty finansowe169 982,77218 682,16
IOdsetki, w tym:169 982,77201 252,42
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne17 429,74
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 157 672,721 486 392,19
JPodatek dochodowy69 970,69102 855,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 087 702,031 383 537,19
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 396 428,79299 701,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 396 428,79299 701,60
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 201 000,001 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 201 000,001 201 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 425 590,631 318 500,63
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 107 090,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 107 090,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 425 590,632 425 590,63
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu124 209,39124 209,39
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu124 209,39124 209,39
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 737 908,42-2 343 008,42
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-394 900,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 383 537,19
a) zwiększenie (z tytułu)1 383 537,19
– podziału zysku z lat ubiegłych1 383 537,19
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 737 908,422 343 008,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 354 371,232 343 008,42
a) zwiększenie (z tytułu)394 900,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 354 371,232 737 908,42
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 087 702,031 383 537,19
Azysk netto1 087 702,031 383 537,19
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 484 130,822 396 428,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 484 130,822 396 428,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 227 355,302 558 084,87
IZysk (strata) netto1 087 702,031 383 537,19
IIKorekty razem139 653,271 174 547,68
1Amortyzacja565 468,85397 098,98
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych23 140,26
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów41 854,75692 813,29
7Zmiana stanu należności823 747,04-1 300 710,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 288 847,781 781 521,75
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 569,59-4 416,14
10Inne korekty-414 900,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 227 355,302 558 084,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-173 456,82-208 283,17
IWpływy82 926,83
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych82 926,83
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki173 456,82291 210,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych173 456,82291 210,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-173 456,82-208 283,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-306 026,80-963 035,80
IWpływy1 200 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 200 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 506 026,80963 035,80
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 015 798,01605 916,18
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego122 684,02187 453,39
8Odsetki167 544,77169 666,23
9Inne wydatki finansowe200 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-306 026,80-963 035,80
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)747 871,681 386 765,90
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 475 231,4088 465,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 223 103,081 475 231,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 157 672,721 486 392,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:26 256,56
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:380 978,83310 713,34
Amortyzacja środków trwałych168 791,96art 16 ust 3 pkt 3 lit b157 640,63
Reprezentacja i reklama119 230,00art 16 ust 1 pkt 2872 789,69
Wynagrodzenia zarządu 23 870,00art 16 ust 1 pkt 5723 870,00
Umowy zlecenia6 302,13art 16 ust 1 pkt 5719 413,44
Odpis aktualizujący 30 000,00art 16 pkt 26 lit a
pozostałe 32 784,3236 999,58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:163 247,11222 368,83
Raty leasingowe126 883,96art 16 ust 3 pkt 3 lit b187 785,24
pozostałe 36 363,1534 583,59
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 007 137,651 007 137,65
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym368 266,79541 342,49
K. Podatek dochodowy69 970,69102 855,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki