Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PLAN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPLAN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaPuławska
Nr domu479
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-844
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000322657

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i jest stosowany również do celów podatkowych.
2. Okresem sprawozdawczym jest okres jednego miesiąca.
3. Spółka sporządza deklaracje podatkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze.
4. Rezerwy i odpisy aktualizujące sporządza się na koniec roku obrotowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia a w wypadku środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy leasingu – w wartości początkowej wynikającej z umowy,
2) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
3) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
4) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 14 i 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe, których cena nabycia jest niższa niż 3500 zł lecz wyższa niż 350 zł
podlegają jednorazowemu umorzeniu i są ewidencjonowane na odrębnych kontach analitycznych. Nabycie składników majątku o cenie nabycia nieprzekraczającej 350 zł odnosi się bezpośrednio w koszty.Stosuje się liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Licencje i programy komputerowe zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się przez okres 24 miesięcy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz według typów działalności, rachunek zysków i strat jest sorządzany w wariancie porównawczym.
Zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który - po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest spółka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów - staje się wynikiem finansowym netto.
Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:
1) Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2) Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.
3) Saldo Wn lub Ma wykazywane jest w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

4) Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy i obejmuje:
1.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
1.2. Bilans,
1.3. Rachunek zysków i strat,
1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym,
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych,
1.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Spółka stosuje porównawczy układ rachunku zysków i strat.
3. Spółka sporządza rachunek z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
4. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe17 762,0719 931,06
IWartości niematerialne i prawne6 675,00
3Inne wartości niematerialne i prawne6 675,00
IIRzeczowe aktywa trwałe17 762,0713 256,06
1Środki trwałe17 762,0713 256,06
c) urządzenia techniczne i maszyny17 762,0713 256,06
BAktywa obrotowe789 096,571 072 201,67
IINależności krótkoterminowe310 962,27403 013,26
3Należności od pozostałych jednostek310 962,27403 013,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 759,11
– do 12 miesięcy2 759,11
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych20 386,8063,10
c) inne290 575,47400 191,05
IIIInwestycje krótkoterminowe473 190,17667 355,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe473 190,17667 355,69
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne473 190,17667 355,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach473 190,17667 355,69
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 944,131 832,72
Aktywa razem806 858,641 092 132,73
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny741 519,241 017 429,18
IKapitał (fundusz) podstawowy225 000,00225 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:792 429,181 238 323,67
VZysk (strata) z lat ubiegłych-275 909,94-445 894,49
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania65 339,4074 703,55
IRezerwy na zobowiązania9 858,808 526,80
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne9 858,808 526,80
– krótkoterminowa9 858,808 526,80
IIIZobowiązania krótkoterminowe55 480,6066 176,75
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek55 480,6066 176,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:44 919,8924 004,66
– do 12 miesięcy44 919,8924 004,66
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 074,4237 105,27
i) inne2 486,295 066,82
Pasywa razem806 858,641 092 132,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 382 617,042 122 395,18
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 380 837,632 115 161,90
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 779,417 233,28
BKoszty działalności operacyjnej1 664 850,372 560 686,39
IAmortyzacja16 737,2028 153,09
IIZużycie materiałów i energii25 926,1937 586,64
IIIUsługi obce1 320 522,302 000 865,70
IVPodatki i opłaty, w tym:1 756,202 040,04
VWynagrodzenia260 174,00405 919,78
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:34 988,6262 375,32
– emerytalne17 820,5930 674,78
VIIPozostałe koszty rodzajowe4 745,8623 745,82
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-282 233,33-438 291,21
DPozostałe przychody operacyjne2 420,784,14
IVInne przychody operacyjne2 420,784,14
EPozostałe koszty operacyjne103,7411 819,82
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych103,7411 819,82
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-279 916,29-450 106,89
GPrzychody finansowe4 008,004 413,53
IIOdsetki, w tym:4 008,004 413,53
HKoszty finansowe1,65201,13
IOdsetki, w tym:1,65201,13
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-275 909,94-445 894,49
LZysk (strata) netto (I–J–K)-275 909,94-445 894,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 017 429,181 463 323,67
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 187 413,731 323 747,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu225 000,00225 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu225 000,00225 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 238 323,671 544 642,29
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty445 894,49306 318,62
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu792 429,181 238 323,67
6Wynik netto-275 909,94-445 894,49
Bstrata netto275 909,94445 894,49
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)741 519,241 017 429,18
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)741 519,241 017 429,18
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-179 597,31-327 343,15
IZysk (strata) netto-275 909,94-445 894,49
IIKorekty razem96 312,63118 551,34
1Amortyzacja16 737,2028 153,09
5Zmiana stanu rezerw1 332,00-6 146,38
7Zmiana stanu należności92 050,99115 941,65
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-10 696,15-18 310,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 111,41-1 086,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-179 597,31-327 343,15
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IIWydatki14 568,2125 220,43
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14 568,2125 220,43
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-14 568,21-25 220,43
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-194 165,52-352 563,58
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-194 165,52-352 563,58
FŚrodki pieniężne na początek okresu667 355,691 019 919,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:473 190,17667 355,69
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-275 909,94-445 894,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:10 007,32
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 044,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:9 858,808 526,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:8 526,8014 673,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe i wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki