Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ROTARIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ROTARIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat KATOWICE
Gmina M.KATOWICE
Miejscowość KATOWICE
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat KATOWICE
Gmina M.KATOWICE
Ulica ALEJA KORFANTEGO
Nr domu 2
Miejscowość KATOWICE
Kod pocztowy 40-004
Poczta KATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000321889

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
1. Przyjęte zasady rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru stosowane w zapisach księgowych okresu sprawozdawczego :
a/ ewidencję kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4, nie prowadzi się rozliczania kosztów według funkcji /zespół 5/, przeniesienia kosztów na wynik finansowy dokonuje się na dzień bilansowy,
b/ ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze
c/ towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg handlowych w
rzeczywistych cenach zakupu,
d/ środki trwałe są amortyzowane metodą liniowa za pomocą stawek amortyzacyjnych. Przedmioty o wartości jednostkowej do 10.000 zł. oraz okresie użytkowania dłuższym niż rok wprowadza się do ewidencji środków trwałych i amortyzuje liniowo za pomocą stawek amortyzacyjnych,
e/ ubytki w towarach handlowych stanowiących zapasy, są udokumentowane, dowodami rozchodu wewnętrznego , o wartości nie przekraczającej 5% wartości stanów magazynowych w cenach zakupu stanowią koszty uzyskania przychodów,
f/ w okresie sprawozdawczym tj. w 2018r. nie zmieniono metod księgowania i wyceny w porównaniu do okresu poprzedniego, które wpływałyby na sprawozdanie finansowe i wyniki finansowe
g/ jednostka sporządza rachunek wyników i strat w postaci porównawczej,
h/ jednostka stosuje metodę podatkowa ustalania różnic kursowych,
i/ rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy,
j/ znaczących zdarzeń dotyczących roku poprzedniego a ujętych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia
4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według cen nabycia,
5) inwestycje krótkoterminowe –według ceny nabycia
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia
7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, ewentualnie powiększone o naliczone odsetki
8) zobowiązania i otrzymane pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, ewentualnie powiększone o naliczone odsetki
9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
9a) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;
10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej”

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat
W rachunku zysków i strat firmy ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze, jak przychody oraz koszty. Zgodnie z praktyką księgową stosujemy porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Wynik finansowy netto
Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny firmy.
Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:
• wynik na działalności operacyjnej;
• wynik na operacjach finansowych;
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej
• Stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży (z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, ale bez podatku VAT) oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia, albo cenach nabycia lub zakupu. Różnica ta jest powiększona o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych
• Stanowi różnicę między przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi.
• Przez przychody finansowe ustawodawca rozumie między innymi przychody z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (innych niż wymienione w artykule 28, ustępie 1, pkt. 1a) oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
• Przez koszty finansowe rozumiemy, w szczególności, odsetki, straty ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (innych niż wymienione w artykule 28, ustępie 1, pkt. 1a), nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Ustalanie wyniku finansowego za rok obrotowy
Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
Warianty rachunku zysków i strat
Porównawczy rachunek zysków i strat, gdyż jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym - na kontach zespołu 4.
Schematy wyliczenia zysku (straty)
Załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości zawiera m.in. schemat wyliczenia zysku (straty) netto, przy pomocy obu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasada wyższości treści nad formą polega na tym, że jednostki mają obowiązek stosowania przyjętej polityki rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, należy ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.
Zasada kontynuacji polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym
W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Z kolej zasada ostrożności polega na tym, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić:
• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Natomiast zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie - zakaz kompensat. Zasada istotności polega na tym, że dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 120 401 744,91 110 318 141,42
I Wartości niematerialne i prawne 975,00 2 925,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 975,00 2 925,00
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 120 400 769,91 110 315 216,42
3 Długoterminowe aktywa finansowe 120 400 769,91 110 315 216,42
a) w jednostkach powiązanych 51 409 000,00 51 409 000,00
– udziały lub akcje 51 409 000,00 51 409 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 68 991 769,91 58 906 216,42
– udzielone pożyczki 68 991 769,91 58 906 216,42
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 631 898,25 285 998,58
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 44 140,72 40 456,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 44 140,72 40 456,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 44 140,72 40 456,00
III Inwestycje krótkoterminowe 587 457,53 245 542,58
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 587 457,53 245 542,58
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 587 457,53 245 542,58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 587 457,53 245 542,58
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 300,00
Aktywa razem 121 033 643,16 110 604 140,00
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 54 429 282,87 53 847 615,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy 50 700 000,00 50 700 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 147 615,06 2 833 167,81
VI Zysk (strata) netto 581 667,81 314 447,25
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 604 360,29 56 756 524,94
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 66 562 142,82 56 714 311,87
1 Wobec jednostek powiązanych 66 562 142,82 56 714 311,87
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 8 438,47 8 413,21
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 25,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25,26
– do 12 miesięcy 25,26
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8 413,21 8 413,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 413,21 8 413,21
– do 12 miesięcy 8 413,21 8 413,21
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 33 779,00 33 799,86
1 Ujemna wartość firmy 33 779,00 33 779,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 20,86
– długoterminowe 20,86
Pasywa razem 121 033 643,16 110 604 140,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
B Koszty działalności operacyjnej 20 581,01 18 399,44
I Amortyzacja 1 950,00 975,00
II Zużycie materiałów i energii 292,23 343,32
III Usługi obce 14 711,28 14 588,12
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 927,50 2 493,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 700,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -20 581,01 -18 399,44
D Pozostałe przychody operacyjne 1,31 1,73
IV Inne przychody operacyjne 1,31 1,73
E Pozostałe koszty operacyjne 2,17 1,01
III Inne koszty operacyjne 2,17 1,01
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -20 581,87 -18 398,72
G Przychody finansowe 3 235 760,63 1 881 119,50
II Odsetki, w tym: 3 235 553,49 1 880 913,46
V Inne 207,14 206,04
H Koszty finansowe 2 633 510,95 1 548 273,53
I Odsetki, w tym: 2 532 830,95 1 448 273,53
– dla jednostek powiązanych 2 532 830,95 1 448 273,53
IV Inne 100 680,00 100 000,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 581 667,81 314 447,25
J Podatek dochodowy
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 581 667,81 314 447,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 53 847 615,06 53 533 167,81
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 53 847 615,06 53 533 167,81
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50 700 000,00 50 700 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50 700 000,00 50 700 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 833 167,81 1 548 042,52
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 314 447,25 1 285 125,29
a) zwiększenie (z tytułu) 314 447,25 1 285 125,29
– podziału zysku (ustawowo) 314 447,25 1 285 125,29
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 147 615,06 2 833 167,81
6 Wynik netto 581 667,81 314 447,25
A zysk netto 581 667,81 314 447,25
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54 429 282,87 53 847 615,06
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54 429 282,87 53 847 615,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 579 637,49 311 087,69
I Zysk (strata) netto 581 667,81 314 447,25
II Korekty razem -2 030,32 -3 359,56
1 Amortyzacja 1 950,00 975,00
7 Zmiana stanu należności -3 684,72 -4 325,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25,26 -30,42
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -320,86 20,86
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 579 637,49 311 087,69
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -3 900,00
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 3 900,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 900,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 900,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -237 722,54 -168 139,97
I Wpływy 9 847 830,95 42 011 224,35
2 Kredyty i pożyczki 9 847 830,95 42 011 224,35
II Wydatki 10 085 553,49 42 179 364,32
9 Inne wydatki finansowe 10 085 553,49 42 179 364,32
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -237 722,54 -168 139,97
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 341 914,95 139 047,72
F Środki pieniężne na początek okresu 245 542,58 106 494,86
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 587 457,53 245 542,58
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 581 667,81 314 447,25
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 3 235 553,49 3 235 553,49 1 871 583,32
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 7 219,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 2 532 830,95 2 532 830,95 1 448 273,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -121 054,73 -101 643,54
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Sprawozdanie zarządu

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki