Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy CB SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Chrząstowice
Miejscowość CHRZĄSTOWICE
Adres
Kod kraju PL
Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Chrząstowice
Ulica OZIMSKA
Nr domu 2A
Miejscowość CHRZĄSTOWICE
Kod pocztowy 46-053
Poczta CHRZĄSTOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000320862

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rezerwy na urlopy i świadczenia emerytalne

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne z uwagi stosunkowo niską średnią wieku pracowników. Poziom ewentualnych rezerw jest wartością nieistotną w myśl przepisów Ustawy o Rachunkowości, w związku z powyższymi nie zachodzi konieczność tworzenia rezerw.

Spółka nie tworzy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ zapisy Kodeksu Pracy dopuszczają wykorzystanie przez pracowników zaległych urlopów do końca września następnego roku kalendarzowego (od roku 2012). W spółce corocznie występuje zjawisko przesunięcia wykorzystania urlopów wypoczynkowych pomiędzy kolejnymi latami obrotowymi. Wysokość kosztów związanych z niewykorzystanymi urlopami jest, co roku zbliżona, ponadto nie występuje w spółce wynagrodzenie akordowe ani w formie dniówki, wszyscy pracownicy spółki otrzymują wynagrodzenie zasadnicze. W świetle powyższego oraz kierując się zasadą istotności, spółka nie uważa, aby utworzenie rezerwy było celowe.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000 PLN podlegają odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych wartości niematerialnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danej wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jej użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 PLN, są amortyzowane metodą uproszczoną polegającą na jednorazowym odpisaniu w ciężar kosztów całej wartości niematerialnej i prawnej w dacie przyjęcia do używania.

Roczne stawki amortyzacyjne dla oprogramowania komputerowego wynoszą 50%

Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe, których wartość przekracza 10.000 PLN podlegają odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 10.000 PLN, są amortyzowane metodą uproszczoną polegającą na jednorazowym odpisaniu w ciężar kosztów wartości środka trwałego w dacie przyjęcia do używania.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danej wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jej użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności. Kwoty rocznych odpisów są również zgodne ze stawkami amortyzacji środków trwałych obowiązującymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Moment rozpoczęcia amortyzacji jednostka przyjęła w miesiącu następnym po miesiącu oddania środka trwałego do używania

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

GRUPA STAWKA AMORTYZACJI
podstawowa indywidualna indywidualna
I 2,50 6,70 10,00
II 2,50 4,50 10,00
III 30,00
VI 10,00
VII (samochody ) 20,00 40,00
VII (wózki widłowe ) 14,00
VIII 20,00
Grunty nie są amortyzowane przez Spółkę.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz

odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjęła do odpłatnego używania 30 samochodów na uzgodniony okres. Umowy leasingu spełniają warunki do zakwalifikowania jej, jako leasingu finansowego zgodnie z art. 3 ust. 4 U.o.R.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

Udziały w innych jednostkach oraz inne (inwestycje zaliczone do aktywów trwałych) wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota ujmowana jest, jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio, jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Jednostka przyjęła zasadę ewidencjonowania ilościowo-wartościową obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla miejsc składowania, to jest w Chrząstowicach i w magazynach zewnętrznych, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu. Rozchody ewidencjonuje się według zasady "pierwsze przyszło pierwsze wyszło". Wyceny zapasów towarów i materiałów dokonuje się według ceny zakupu, a dla towarów importowanych według ceny nabycia

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala w wysokości wymagalnej zapłaty powiększonej o poniesione koszty sądowe i komornicze. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chy

ba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.
Zasady wyceny bilansowej operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych regulują przepisy art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu jednostka księguje transakcje sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych ujmuje się, co do zasady w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu. W sytuacji, gdy nie jest zasadne zastosowanie w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań kursu faktycznego - ujmuje się je po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień.
Do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego dla celów bilansowych jednostka zastosowała na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości jedną z metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 tej ustawy, czyli FIFO.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Różnice kursowe

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:
Składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Na dzień bilansowy kapitał (fundusz podstawowy) wykazuje się w wysokości określonej w umowie i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał akcyjny Spółki wynosi 1 175 550 złotych, utworzony jest z 1 175 550 akcji o równej wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
1) z podziału zysku
2) z dopłat wspólników
3) z nadwyżki ponad wartość nominalną objętych akcji.
W związku z nabyciem w roku sprawozdawczym akcji celem umorzenia przesunięto z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy kwotę 18 mln zł. Wartość ta stanowi kwotę zapłaconą zbywcy akcji.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą na prawdopodobne przyszłe zdarzenia gospodarcze. Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Zobowiązania warunkowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności ubezpieczeń majątkowych, kosztów targów wystawienniczych, prenumeraty, ubezpieczenia należności.
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów a świadczenie i jego wartość możliwa jest do wyszacowania.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Podatek odroczony

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodo

wego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Fundusze specjalne

W Spółce nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń.

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe - w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty transakcji. Nie później niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe wycenia się według wartości godziwej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje wartość netto zakupu sprzedanych towarów i materiałów.
Ewidencja na kontach kosztów rodzajowych jest kompletna, tzn. ujmowane są wszystkie operacje gospodarcze dokonane w okresie sprawozdawczym. Ewentualne różnice wartości, jakie mogę powstać po otrzymaniu dokumentów obcych, ujmowane są w ewidencji nie później niż w okresie sprawozdawczym, w którym dokumenty te otrzymano.

Otrzymane premie

Otrzymane premie od dostawców korygują koszt własny sprzedaży powodując jego zmniejszenie a tym samym zwiększenie zysku na sprzedaży, w całości, jeżeli dotyczą bieżącego roku prezentowane są w pozycji C rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

Udzielone premie

Udzielone premie odbiorcom korygują przychody ze sprzedaży towarów powodując ich zmniejszenie a tym samym zmniejszenie zysku na sprzedaży, w całości, jeżeli dotyczą bieżącego roku prezentowane są w pozycji C rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdanie finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzono się w wersji porównawczej. Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 22 917 121,54 22 237 740,89
I Wartości niematerialne i prawne 629 711,39 824 985,44
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 629 711,39 824 985,44
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 13 199 384,67 12 367 555,97
1 Środki trwałe 13 196 727,14 12 367 555,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 871 591,73 871 591,73
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 674 453,11 8 924 370,24
c) urządzenia techniczne i maszyny 391 226,22 426 529,31
d) środki transportu 2 879 787,16 1 927 529,94
e) inne środki trwałe 379 668,92 217 534,75
2 Środki trwałe w budowie 2 657,53
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 8 409 295,48 8 409 295,48
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 8 409 295,48 8 409 295,48
a) w jednostkach powiązanych 8 409 295,48 8 409 295,48
– udziały lub akcje 8 409 295,48 8 409 295,48
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 678 730,00 635 904,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 678 730,00 635 904,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 40 490 462,41 34 064 087,41
I Zapasy 13 368 314,46 8 243 281,75
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 13 368 314,46 8 176 941,75
5 Zaliczki na dostawy i usługi 66 340,00
II Należności krótkoterminowe 24 966 939,63 24 799 915,01
1 Należności od jednostek powiązanych 5 257 073,50 5 441 647,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 257 073,50 5 441 647,96
– do 12 miesięcy 5 257 073,50 5 441 647,96
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 19 709 866,13 19 358 267,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 866 136,01 18 524 666,69
– do 12 miesięcy 18 866 136,01 18 524 666,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 590 085,00 596 675,00
c) inne 253 645,12 236 925,36
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 979 402,53 831 604,75
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 979 402,53 831 604,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 979 402,53 831 604,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 979 402,53 831 604,75
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175 805,79 189 285,90
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne 18 000 000,00
Aktywa razem 81 407 583,95 56 301 828,30
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 41 120 962,90 35 494 756,16
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 175 550,00 1 175 550,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13 057 031,31 28 683 152,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18 000 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne 18 000 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 8 888 381,59 5 636 053,57
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 286 621,05 20 807 072,14
I Rezerwy na zobowiązania 400 632,00 5 552,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 130 632,00 5 552,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 270 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 270 000,00
II Zobowiązania długoterminowe 1 967 521,94 1 322 694,61
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 1 967 521,94 1 322 694,61
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 967 521,94 1 322 694,61
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 37 626 816,63 19 080 755,57
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3 506 556,24 301 750,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 452 806,24 249 614,39
– do 12 miesięcy 3 452 806,24 249 614,39
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 53 750,00 52 136,25
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34 120 260,39 18 779 004,93
a) kredyty i pożyczki 18 948 949,53 6 146 612,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 997 441,96 551 832,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 928 733,58 10 850 241,37
– do 12 miesięcy 11 928 733,58 10 850 241,37
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 781 250,57 1 036 058,49
h) z tytułu wynagrodzeń 530,60 133 285,89
i) inne 463 354,15 60 973,79
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 291 650,48 398 069,96
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 291 650,48 398 069,96
– długoterminowe 179 121,80 285 541,28
– krótkoterminowe 112 528,68 112 528,68
Pasywa razem 81 407 583,95 56 301 828,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 183 026 067,41 159 396 260,55
– od jednostek powiązanych 46 738 033,01 39 293 691,88
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 108 896,35 853 960,19
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -13 480,11 15 456,48
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 181 930 651,17 158 526 843,88
B Koszty działalności operacyjnej 173 051 332,34 150 375 880,43
I Amortyzacja 1 415 826,03 1 275 621,69
II Zużycie materiałów i energii 961 073,93 987 570,43
III Usługi obce 7 696 370,07 6 577 757,58
IV Podatki i opłaty, w tym: 464 485,26 358 062,84
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 5 928 203,66 5 535 412,33
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 197 770,09 1 077 123,41
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 451 683,24 1 865 652,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 152 935 920,06 132 698 679,75
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9 974 735,07 9 020 380,12
D Pozostałe przychody operacyjne 2 266 205,86 455 363,30
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 48 634,48 92 737,59
II Dotacje 331 740,98 182 631,38
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 1 885 830,40 179 994,33
E Pozostałe koszty operacyjne 848 368,49 2 511 384,81
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 177 251,05 2 216 667,42
III Inne koszty operacyjne 671 117,44 294 717,39
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11 392 572,44 6 964 358,61
G Przychody finansowe 97 993,45 766 835,85
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 729 354,35
A Od jednostek powiązanych, w tym: 729 354,35
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 3 455,63 2 627,18
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 21 012,60 34 854,32
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 73 525,22
H Koszty finansowe 463 585,30 800 213,89
I Odsetki, w tym: 404 438,69 444 093,28
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 59 146,61 356 120,61
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11 026 980,59 6 930 980,57
J Podatek dochodowy 2 138 599,00 1 294 927,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 8 888 381,59 5 636 053,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35 494 756,16 33 878 730,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35 494 756,16 33 878 730,65
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 175 550,00 1 175 550,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 175 550,00 1 175 550,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28 683 152,59 27 114 178,99
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -15 626 121,28 1 568 973,60
a) zwiększenie (z tytułu) 5 636 053,57 3 589 001,66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 5 636 053,57 3 589 001,66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 21 262 174,85 2 020 028,06
- przeniesienie na kapitał rezerwowy celem zakupu akcji własnych 18 000 000,00
- wypłata dywidendy 3 262 174,85 2 020 028,06
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13 057 031,31 28 683 152,59
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 18 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 18 000 000,00
- utworzenie kapitału rezerwowego na zakup akcji własnych 18 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18 000 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 636 053,57 5 589 001,66
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 636 053,57 5 589 001,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 636 053,57 5 589 001,66
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 636 053,57 5 589 001,66
- przeniesienia na kapitał zapasowy 5 636 053,57 3 589 001,66
- wypłata dywidendy 2 000 000,00
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 8 888 381,59 5 636 053,57
A zysk netto 8 888 381,59 5 636 053,57
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41 120 962,90 35 494 756,16
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 454 448,42 33 803 940,09
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 8 888 381,59 5 636 053,57
II Korekty razem 665 985,93 -1 422 149,92
1 Amortyzacja 1 415 826,03 1 275 621,69
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3 489,43 55 321,88
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 419 749,68 -267 603,15
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -26 597,76 -127 591,91
5 Zmiana stanu rezerw 395 080,00 -1 412,00
6 Zmiana stanu zapasów -5 125 032,71 4 774 838,54
7 Zmiana stanu należności -167 024,62 -8 063 126,25
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 893 240,11 1 428 085,14
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -135 765,37 -496 283,86
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9 554 367,52 4 213 903,65
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 71 121,95 952 585,08
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 121,95 223 230,73
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 729 354,35
a) w jednostkach powiązanych 729 354,35
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 800 667,08 625 304,37
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 800 667,08 625 304,37
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -729 545,13 327 280,71
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 14 260 570,75 3 364 312,65
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 12 798 137,02 3 149 393,12
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 1 462 433,73 214 919,53
II Wydatki 21 945 284,79 9 414 818,12
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 18 000 000,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 857 300,00 4 020 028,06
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 318 746,72
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 524 885,73 525 345,06
8 Odsetki 419 749,68 461 751,20
9 Inne wydatki finansowe 143 349,38 88 947,08
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7 684 714,04 -6 050 505,47
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 140 108,35 -1 509 321,11
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 147 797,78 -1 515 446,30
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 689,43 -6 125,19
F Środki pieniężne na początek okresu 836 032,54 2 345 353,65
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 976 140,89 836 032,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania 37 510,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 11 026 980,59
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 225 321,50
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 713 495,41
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 394 062,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 1 187 205,95
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 159 373,94
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 312 808,78
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 10 822 866,00
K. Podatek dochodowy 2 056 345,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

noty CB SA 2018 + informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki