Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-23
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Bałtycka Grupa Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo pomorskie
Powiat m. Sopot
Gmina M. Sopot
Miejscowość Sopot
Adres
Kod kraju PL
Województwo pomorskie
Powiat m. Sopot
Gmina M. Sopot
Ulica ul. Dworcowa
Nr domu 7
Miejscowość Sopot
Kod pocztowy 81704
Poczta Sopot
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000320330

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym zostały wycenione według zasad
określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia o wartości
powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej
użyteczności poszczególnych środków trwałych;

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Bilans sporządzany jest w wersji pełnej

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Przedmiot działalności spółki

Spółka w roku obrotowym prowadzi inwestycję budowaną i osiągnęła przychody z
wynajmu lokali użytkowych oraz działalności hotelowej.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 116 714 389,19 119 971 025,81
I Wartości niematerialne i prawne 16 671,00 44 259,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 16 671,00 44 259,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 115 528 331,19 118 545 572,34
1 Środki trwałe 115 297 797,76 118 290 355,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 19 382 386,80 19 382 386,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90 617 262,23 92 655 519,32
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 225 190,14 6 149 681,09
e) inne środki trwałe 72 958,59 102 768,03
2 Środki trwałe w budowie 76 695,43 255 217,10
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 153 838,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 169 387,00 1 381 194,47
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 169 387,00 1 381 194,47
B Aktywa obrotowe 2 734 576,48 1 912 974,38
I Zapasy 7 600,00 102 905,46
5 Zaliczki na dostawy i usługi 7 600,00 102 905,46
II Należności krótkoterminowe 2 113 826,07 1 288 165,41
3 Należności od pozostałych jednostek 2 113 826,07 1 288 165,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 290 238,79 1 098 276,54
– do 12 miesięcy 1 290 238,79 1 098 276,54
c) inne 823 587,28 189 888,87
III Inwestycje krótkoterminowe 392 674,71 328 844,75
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 392 674,71 328 844,75
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 392 674,71 328 844,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 85 439,91 112 478,90
– inne środki pieniężne 307 234,80 216 365,85
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220 475,70 193 058,76
Aktywa razem 119 448 965,67 121 884 000,19
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 933 085,49 1 287 268,52
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 200 000,00 2 000 000,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3 300 000,00 3 500 000,00
– na udziały (akcje) własne 3 500 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 212 731,48 -4 215 791,84
VI Zysk (strata) netto 645 816,97 3 060,36
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 515 880,18 120 596 731,67
II Zobowiązania długoterminowe 106 847 569,52 109 597 682,16
3 Wobec pozostałych jednostek 106 847 569,52 109 597 682,16
a) kredyty i pożyczki 106 847 569,52 109 597 682,16
III Zobowiązania krótkoterminowe 10 523 438,05 10 767 829,74
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10 523 438,05 10 767 829,74
a) kredyty i pożyczki 5 965 867,56 6 323 414,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 174 811,52 3 294 883,14
– do 12 miesięcy 3 174 811,52 3 294 883,14
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 21 811,02
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 167 701,56 1 049 871,13
h) z tytułu wynagrodzeń 75 068,78 67 850,51
i) inne 139 988,63 9 999,66
IV Rozliczenia międzyokresowe 144 872,61 231 219,77
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 144 872,61 231 219,77
– krótkoterminowe 144 872,61 231 219,77
Pasywa razem 119 448 965,67 121 884 000,19
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 340 333,25 13 267 019,47
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 340 333,25 13 267 019,47
B Koszty działalności operacyjnej 12 085 841,06 12 047 436,92
I Amortyzacja 3 457 861,89 3 382 197,91
II Zużycie materiałów i energii 2 806 191,67 2 809 353,21
III Usługi obce 3 508 613,20 3 745 159,45
IV Podatki i opłaty, w tym: 722 665,15 729 422,40
V Wynagrodzenia 1 337 228,66 1 161 886,32
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 250 845,46 216 468,76
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 435,03 2 948,87
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4 254 492,19 1 219 582,55
D Pozostałe przychody operacyjne 26 554,10 1 440 897,94
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 356 469,84
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26 554,10
IV Inne przychody operacyjne 84 428,10
E Pozostałe koszty operacyjne 414 728,30 207 527,66
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 142 317,24
III Inne koszty operacyjne 272 411,06 207 527,66
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 866 317,99 2 452 952,83
G Przychody finansowe 21 213,33 22 772,06
II Odsetki, w tym: 15 039,09 7 523,79
V Inne 6 174,24 15 248,27
H Koszty finansowe 3 029 906,88 3 087 645,00
I Odsetki, w tym: 3 029 906,88 3 083 349,82
IV Inne 4 295,18
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 857 624,44 -611 920,11
J Podatek dochodowy 211 807,47 -614 980,47
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 645 816,97 3 060,36
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 287 268,52 -2 215 791,84
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 287 268,52 -2 215 791,84
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 000 000,00 2 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 000 000,00 2 000 000,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3 500 000,00
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3 500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 3 500 000,00
zwiekszenie 3 500 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3 500 000,00 3 500 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 212 731,48 -4 215 791,84
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 212 731,48 4 215 791,84
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 212 731,48 4 215 791,84
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 212 731,48 4 215 791,84
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 212 731,48 -4 215 791,84
6 Wynik netto 2 743 669,07 3 060,36
A zysk netto 2 743 669,07
B strata netto -3 060,36
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 030 937,59 1 287 268,52
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 030 937,59
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 2 743 669,07 -591 433,28
II Korekty razem 2 006 923,07 1 957 449,72
1 Amortyzacja 3 383 135,28 3 375 135,28
6 Zmiana stanu zapasów -46 032,54 -36 862,63
7 Zmiana stanu należności -2 566 126,25 930 726,98
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 661 629,27 -3 836 689,50
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 574 317,31 1 525 139,59
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4 750 592,14 1 366 016,44
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
II Wydatki -200 972,87 2 866 963,76
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -200 972,87 2 866 963,76
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 200 972,87 -2 866 963,76
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 43 878,92 5 539 546,31
2 Kredyty i pożyczki 43 878,92 2 039 546,31
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 3 500 000,00
II Wydatki 4 930 929,28 4 793 476,79
4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 930 929,28 4 793 476,79
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4 887 050,36 746 069,52
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 64 514,65 -754 877,80
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 64 514,65 -754 877,80
F Środki pieniężne na początek okresu 328 844,75 1 083 722,55
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 393 359,40 328 844,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania 307 234,80 216 365,85
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 857 624,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 27 742,03
kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań 17 212,80 art 16 ust 1 pkt 17
kosztów reprezentacji 10 529,23 art 16 ust 1 pkt 28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 885 366,47
K. Podatek dochodowy 132 805,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki