Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SPRINTAIR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySprintair SA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
UlicaRUCHLIWA
Nr domu22
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-182
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5121Z - transport lotniczy towarów
5110Z - transport lotniczy pasażerski
5223Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000320053

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Wszystkie dane w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w złotych polskich.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Oprogramowanie 50 %
Inne 20 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
Budynki 2,5 %
Urządzenia techniczne i maszyny 14%, 18%,20%, 30 %
Środki transportu (samoloty) 4 %
Środki transportu (inne) 14%, 20 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. W roku 2014 zweryfikowano i zmieniono okres amortyzacji samolotów z 18 na 25 lat.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych
korzyści.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.
Leasing
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto. Są to części zapasowe do samolotów znajdujące się w magazynie. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały - cena nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji poszczególnych pozycji zapasów.
Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty.
W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące zapasy zalegające i nieprzydatne. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa
i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do najistotniejszych składników rozliczeń międzyokresowych kosztów należą ubezpieczenia samolotów, raty leasingu operacyjnego, okresowe remonty i przeglądy samolotów.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne."
Opodatkowanie
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat czę
ść odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Kompensata jest możliwa wtedy, gdy jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
USD 3,7597 3,4813
GBP 4,7895 4,7001
SEK 0,4201 0,4243
CZK 0,1673 0,1632
DKK 0,5759 0,5602
CHF 3,8166 3,5672
Instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 277 z późniejszymi zmianami). Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży."
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe."
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie u
tracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Przekwalifikowania aktywów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody, koszty i wynik finansowy
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez akcjonariuszy.
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia przy zastosowaniu efektywnej stropy procentowej.
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez akcjonariuszy.
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,
którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe207 851 917,17201 669 069,94
IWartości niematerialne i prawne58 522,4526 048,27
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne58 522,4526 048,27
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe181 559 801,55179 440 886,79
1Środki trwałe176 598 245,53178 914 093,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)12 218 784,0212 362 619,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej25 651 534,9326 259 043,97
c) urządzenia techniczne i maszyny1 578 402,221 802 822,03
d) środki transportu134 845 539,59135 685 798,83
e) inne środki trwałe2 303 984,772 803 808,46
2Środki trwałe w budowie2 952 283,14526 793,52
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 009 272,88
IIINależności długoterminowe401 099,92268 309,18
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek401 099,92268 309,18
IVInwestycje długoterminowe491 819,95491 819,95
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe491 819,95491 819,95
a) w jednostkach powiązanych491 819,95491 819,95
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe25 340 673,3021 442 005,75
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 443 823,978 138 345,81
2Inne rozliczenia międzyokresowe16 896 849,3313 303 659,94
BAktywa obrotowe36 989 324,6437 390 878,77
IZapasy11 908 206,8212 410 058,96
1Materiały11 908 206,8212 410 058,96
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe16 001 079,6616 580 387,77
1Należności od jednostek powiązanych1 542 429,441 265 530,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 542 429,441 265 530,64
– do 12 miesięcy1 542 429,441 265 530,64
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
c) z tytułu podatków, dotacjii, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
3Należności od pozostałych jednostek14 458 650,2215 314 857,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 506 783,4514 541 232,70
– do 12 miesięcy13 506 783,4514 541 232,70
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych651 984,89408 683,13
c) inne299 881,88364 941,30
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 740 525,992 850 545,22
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 740 525,992 850 545,22
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 740 525,992 850 545,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 339 512,175 549 886,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne2 933 065,002 933 065,00
Aktywa razem247 774 306,81241 993 013,71
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny86 134 563,8278 590 363,49
IKapitał (fundusz) podstawowy4 121 000,004 121 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:52 231 763,2441 431 903,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:30 409 057,8630 409 057,86
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne30 000 000,0030 000 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-13 986 767,61-13 986 767,61
VIZysk (strata) netto13 359 510,3316 615 169,39
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania161 639 742,99163 402 650,22
IRezerwy na zobowiązania17 737 610,4416 890 394,92
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 243 596,6516 449 382,36
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne431 013,79407 012,56
– długoterminowa56 566,3152 460,74
– krótkoterminowa374 447,48354 551,82
3Pozostałe rezerwy63 000,0034 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe63 000,0034 000,00
IIZobowiązania długoterminowe86 267 820,27109 338 483,05
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- kredyty i pożyczki
- inne zobowiązania finansowe
3Wobec pozostałych jednostek86 267 820,27109 338 483,05
a) kredyty i pożyczki26 273 258,4041 537 918,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe59 994 561,8767 800 564,51
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe55 800 805,4636 767 489,75
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych28 829,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 829,84
– do 12 miesięcy28 829,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
c) kredyty i pożyczki
d) inne zobowiązania finansowe
e) z tytyłu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych
f) z tytułu wynagrodzeń
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek55 800 805,4636 738 659,91
a) kredyty i pożyczki23 000 892,205 516 533,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe13 921 609,3912 735 110,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:15 763 920,5215 832 094,59
– do 12 miesięcy15 763 920,5215 832 094,59
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 301 226,09870 415,65
h) z tytułu wynagrodzeń455 468,83377 855,59
i) inne1 357 688,431 406 650,74
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 833 506,82406 282,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 833 506,82406 282,50
– długoterminowe1 421 305,76
– krótkoterminowe412 201,06406 282,50
Pasywa razem247 774 306,81241 993 013,71
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:143 634 002,77134 572 114,04
– od jednostek powiązanych605 978,68600 632,87
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów143 634 002,77134 571 943,81
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów170,23
BKoszty działalności operacyjnej125 714 849,01113 585 777,84
IAmortyzacja9 140 110,568 670 991,68
IIZużycie materiałów i energii31 827 608,9027 903 041,11
IIIUsługi obce61 854 205,5857 439 955,95
IVPodatki i opłaty, w tym:1 800 334,24928 179,08
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 866 932,366 392 713,62
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 203 522,621 097 132,22
– emerytalne792 356,96538 480,18
VIIPozostałe koszty rodzajowe13 022 134,7511 153 605,51
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów158,67
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 919 153,7620 986 336,20
DPozostałe przychody operacyjne2 199 969,782 244 718,30
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 199 969,782 244 718,30
EPozostałe koszty operacyjne193 517,21294 209,46
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych33 209,1026 543,64
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne160 308,11267 665,82
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)19 925 606,3322 936 845,04
GPrzychody finansowe287 537,61852 617,13
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:287 536,38848 191,16
AOd jednostek powiązanych, w tym:287 536,38848 191,16
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale287 536,38848 191,16
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1,234 425,97
– od jednostek powiązanych2 972,38
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe3 845 808,483 342 593,33
IOdsetki, w tym:3 343 224,232 997 587,08
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne502 584,25345 006,25
IZysk (strata) brutto (F+G–H)16 367 335,4620 446 868,84
JPodatek dochodowy3 007 825,133 831 699,45
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)13 359 510,3316 615 169,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)78 590 363,4966 416 074,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach78 590 363,4966 416 074,20
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 121 000,004 121 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 121 000,004 121 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu41 431 903,8533 184 555,10
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego10 799 859,398 247 348,75
a) zwiększenie (z tytułu)10 799 859,398 247 348,75
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)10 799 859,398 247 348,75
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu52 231 763,2441 431 903,85
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu30 409 057,8630 409 057,86
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu30 409 057,8630 409 057,86
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 628 401,78-1 298 538,76
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu17 739 223,7313 812 283,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach17 739 223,7313 812 283,19
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)16 615 169,3912 688 228,85
- podział zysku(przeniesienie na kapitał zapasowy)10 799 859,398 247 348,75
- podział zysku(wypłata dywidendy)5 815 310,004 440 880,10
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 124 054,341 124 054,34
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu15 110 821,9515 110 821,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach15 110 821,9515 110 821,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu15 110 821,9515 110 821,95
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-13 986 767,61-13 986 767,61
6Wynik netto13 359 510,3316 615 169,39
Azysk netto13 359 510,3316 615 169,39
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)86 134 563,8278 590 363,49
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)86 134 563,8275 650 668,89
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej22 748 433,8919 191 680,07
IZysk (strata) netto13 359 510,3316 615 169,39
IIKorekty razem9 388 923,562 576 510,68
1Amortyzacja9 140 110,568 670 991,68
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych562 911,6722 240,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 044 971,052 143 663,26
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej12 444,1120 666,98
5Zmiana stanu rezerw847 215,523 489 284,93
6Zmiana stanu zapasów-1 748 406,101 058 449,20
7Zmiana stanu należności734 053,75-4 139 252,72
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 056 691,586 229 629,37
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 261 068,58-14 919 162,02
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)22 748 433,8919 191 680,07
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-968 994,59-133 910,55
IWpływy5 777 283,392 622 647,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 777 283,3927 096,35
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 595 551,16
a) w jednostkach powiązanych2 595 551,16
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki6 746 277,982 756 558,06
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 737 005,102 756 558,06
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne2 009 272,88
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-968 994,59-133 910,55
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-22 889 458,53-18 590 615,48
IWpływy7 899 600,037 241 868,68
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki7 899 600,037 241 868,68
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki30 789 058,5625 832 484,16
1Nabycie udziałów (akcji) własnych697 694,002 235 371,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 811 850,123 968 177,18
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 679 900,972 471 675,72
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego15 267 106,0414 162 433,46
8Odsetki3 332 507,432 994 826,80
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-22 889 458,53-18 590 615,48
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 110 019,23467 154,04
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 110 019,23467 154,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 850 545,222 383 391,18
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 740 525,992 850 545,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok16 367 335,4620 446 868,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-1 258 213,93-1 362 659,60
pozostałe -1 258 213,93-1 362 659,60
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:53 007,51
pozostałe 53 007,51
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 035 511,935 313 277,86
pozostałe 12 035 511,935 313 277,86
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:648 874,54751 321,36
pozostałe 648 874,54751 321,36
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-121 621,37-71 860,94
pozostałe -121 621,37-71 860,94
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-14 413 521,13-14 356 271,49
pozostałe -14 413 521,13-14 356 271,49
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym13 258 365,5010 773 683,54
K. Podatek dochodowy2 519 089,002 047 000,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprintair SA sprawozdanie finansowe 2018 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki