Szczegóły spółki

Nazwa "SPRINTAIR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5222718717
REGON 015569286
KRS 0000320053
Adres ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa
Telefon 2125555
Faks 2125555
E-mail biuro@sprintair.eu
WWW www.sprintair.eu
PKD
 • 5121Z — transport lotniczy towarów
 • 5110Z — transport lotniczy pasażerski
 • 5223Z — działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.65
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.08 1.88
Płynność bieżąca (CR) 1.02 0.66
Płynność szybka (QR) 0.68 0.45
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.08 1.88
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 12.35% 9.3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 21.14% 15.51%
Rentowność aktywów (ROA) 6.87% 5.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-03 107/2020 21 24930
Poz. 24930. „SPRINTAIR” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000320053. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 grudnia 2008 r.
[BMSiG-24709/2020]

Zarząd SprintAir Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godz. 1100, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 (02-182),
Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzor-
   czej:
   a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok
    obrotowy 2019;
   b) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2019;
   c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy SprintAir SA za rok obrotowy 2019;
   d) z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
   sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
   sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej SprintAir SA za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
  2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia
  28 czerwca 2019 roku (Rep. A nr 3853/2019).
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Proponowane Zmiany Statutu:
Do § 5 ust. 1. dodaje się punkt 49 o treści:
„działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
(PKD 69.20.Z)”.
                        Prezes Zarządu
                       Jan Szczepkowski
                     Wiceprezes Zarządu
                         Jacek Roszak
Poz. 24930. „SPRINTAIR” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000320053. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 grudnia 2008 r.
[BMSiG-24709/2020]

Zarząd SprintAir Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godz. 1100, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 (02-182),
Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzor-
   czej:
   a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok
    obrotowy 2019;
   b) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2019;
   c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy SprintAir SA za rok obrotowy 2019;
   d) z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
   sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
   sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej SprintAir SA za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
  2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia
  28 czerwca 2019 roku (Rep. A nr 3853/2019).
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Proponowane Zmiany Statutu:
Do § 5 ust. 1. dodaje się punkt 49 o treści:
„działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
(PKD 69.20.Z)”.
                        Prezes Zarządu
                       Jan Szczepkowski
                     Wiceprezes Zarządu
                         Jacek Roszak
2018-02-14 32/2018 14 6629
Poz. 6629. „SPRINTAIR” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000320053. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2008 r.
[BMSiG-6024/2018]

Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w War-
szawie niniejszym ogłasza, w trybie art. 349 § 4 ksh, o plano-
wanym rozpoczęciu wypłat zaliczek na poczet przewidywanej
dywidendy za rok obrotowy 2017 w trybie art. 349 § 1 - 3 ksh,
w łącznej kwocie 2 900 000 PLN (dwa miliony dziewięćset
tysięcy złotych).

Sprawozdanie finansowe, na mocy którego wypłacona zosta-
nie zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy, zostało spo-
rządzone na dzień 30.09.2017 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty zaliczek zostaje
ustalona na dzień 12.03.2018 r.
Poz. 6629. „SPRINTAIR” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000320053. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2008 r.
[BMSiG-6024/2018]

Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w War-
szawie niniejszym ogłasza, w trybie art. 349 § 4 ksh, o plano-
wanym rozpoczęciu wypłat zaliczek na poczet przewidywanej
dywidendy za rok obrotowy 2017 w trybie art. 349 § 1 - 3 ksh,
w łącznej kwocie 2 900 000 PLN (dwa miliony dziewięćset
tysięcy złotych).

Sprawozdanie finansowe, na mocy którego wypłacona zosta-
nie zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy, zostało spo-
rządzone na dzień 30.09.2017 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty zaliczek zostaje
ustalona na dzień 12.03.2018 r.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki