Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAWSKI
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAWSKI
Gmina M.WROCŁAW
Ulica E.KWIATKOWSKIEGO
Nr domu 4
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 52-326
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000319739

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł Spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje o wartości początkowej do 3 500 zł Spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
d) pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane były metodą liniową.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu danej waluty ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski
-
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych
od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 73 566 997,50 63 931 205,79
I Wartości niematerialne i prawne 87 403,36 95 810,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 87 403,36 75 876,67
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 19 933,33
II Rzeczowe aktywa trwałe 10 668 275,81 5 243 316,79
1 Środki trwałe 2 004 018,31 1 618 273,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 515 584,14 313 476,24
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 257 532,58 1 015 985,53
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 201,01 16 947,50
d) środki transportu 70 707,08 116 235,56
e) inne środki trwałe 157 993,50 155 628,68
2 Środki trwałe w budowie 8 664 257,50 3 625 043,28
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 62 419 007,33 58 225 844,00
1 Nieruchomości 62 419 007,33 58 225 844,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 392 311,00 366 235,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 311,00 366 235,00
B Aktywa obrotowe 6 425 168,53 1 642 226,60
I Zapasy 83 086,08 48 950,43
2 Półprodukty i produkty w toku 34 305,59
5 Zaliczki na dostawy i usługi 48 780,49 48 950,43
II Należności krótkoterminowe 831 397,12 247 863,60
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 831 397,12 247 863,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 338 479,56 205 035,89
– do 12 miesięcy 338 479,56 205 035,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 461 971,87 41 123,76
c) inne 30 945,69 1 703,95
III Inwestycje krótkoterminowe 5 414 257,57 1 010 449,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 414 257,57 1 010 449,43
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 414 257,57 1 010 449,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 414 257,57 738 583,29
– inne środki pieniężne 271 866,14
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96 427,76 334 963,14
Aktywa razem 79 992 166,03 65 573 432,39
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 48 897 235,82 33 935 618,55
I Kapitał (fundusz) podstawowy 33 517 000,00 27 581 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6 354 618,55 5 281 764,13
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5 000 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 158 537,66
VI Zysk (strata) netto 3 867 079,61 1 072 854,42
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 094 930,21 31 637 813,84
I Rezerwy na zobowiązania 3 718 083,57 3 127 273,32
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 603 624,00 3 067 002,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 500,10 3 162,46
– długoterminowa 5 500,10 3 162,46
3 Pozostałe rezerwy 108 959,47 57 108,86
– krótkoterminowe 108 959,47 57 108,86
II Zobowiązania długoterminowe 19 376 907,30 19 123 112,01
3 Wobec pozostałych jednostek 19 376 907,30 19 123 112,01
a) kredyty i pożyczki 18 616 403,43 18 322 091,42
c) inne zobowiązania finansowe 40 516,72
e) inne 760 503,87 760 503,87
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 057 802,59 4 237 652,81
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 057 802,59 4 237 652,81
a) kredyty i pożyczki 1 860 702,76 1 960 760,00
c) inne zobowiązania finansowe 23 833,24 67 123,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 673 772,58 1 478 731,61
– do 12 miesięcy 673 772,58 1 478 731,61
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 133 910,47 136 318,93
h) z tytułu wynagrodzeń 31 512,78 43 807,43
i) inne 334 070,76 550 911,57
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 942 136,75 5 149 775,70
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 942 136,75 5 149 775,70
– długoterminowe 3 868 504,30 4 009 276,78
– krótkoterminowe 1 073 632,45 1 140 498,92
Pasywa razem 79 992 166,03 65 573 432,39
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 428 501,19 3 800 688,71
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 477 901,04 4 448 914,99
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 049 399,85 -648 226,28
B Koszty działalności operacyjnej 4 650 317,19 3 364 709,85
I Amortyzacja 179 683,52 145 578,17
II Zużycie materiałów i energii 484 303,52 498 257,48
III Usługi obce 1 109 499,27 582 328,27
IV Podatki i opłaty, w tym: 450 422,24 404 013,34
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 828 154,00 1 439 305,60
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 310 073,40 247 911,86
VII Pozostałe koszty rodzajowe 288 181,24 47 315,13
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -221 816,00 435 978,86
D Pozostałe przychody operacyjne 6 719 085,06 7 507 358,85
II Dotacje 140 772,48
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 570 704,23 6 545 000,00
IV Inne przychody operacyjne 2 007 608,35 962 358,85
E Pozostałe koszty operacyjne 1 475 373,39 5 738 767,50
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 734 295,50
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 268 830,72 4 877 166,00
III Inne koszty operacyjne 472 247,17 861 601,50
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 021 895,67 2 204 570,21
G Przychody finansowe 128 994,17 47 958,23
II Odsetki, w tym: 18 217,72 8 240,15
– od jednostek powiązanych
V Inne 110 776,45 39 718,08
H Koszty finansowe 773 264,23 698 584,02
I Odsetki, w tym: 733 165,30 629 320,69
IV Inne 40 098,93 69 263,33
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4 377 625,61 1 553 944,42
J Podatek dochodowy 510 546,00 481 090,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 867 079,61 1 072 854,42
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33 935 618,55 31 911 764,13
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33 935 618,55 31 911 764,13
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 27 581 000,00 26 630 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5 936 000,00 951 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 5 936 000,00 951 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 5 936 000,00 951 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33 517 000,00 27 581 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 281 764,13 157 327,91
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 072 854,42 5 124 436,22
a) zwiększenie (z tytułu) 1 072 854,42 5 124 436,22
– podziału zysku (ustawowo) 1 072 854,42 5 124 436,22
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 354 618,55 5 281 764,13
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 5 000 000,00
objęcie akcji 5 000 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 000 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 072 854,42 5 124 436,22
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 072 854,42 5 880 231,35
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 072 854,42 5 880 231,35
a) zwiększenie (z tytułu) 158 537,66
korekty błędów 158 537,66
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 072 854,42 5 880 231,35
podział zysku 1 072 854,42 5 880 231,35
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 158 537,66
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -755 795,13
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -755 795,13
b) zmniejszenie (z tytułu) 755 795,13
pokrycie straty 755 795,13
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 158 537,66
6 Wynik netto 3 867 079,61 1 072 854,42
A zysk netto 3 867 079,61 1 072 854,42
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48 897 235,82 33 935 618,55
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48 897 235,82 33 935 618,55
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 867 079,61 1 072 854,42
II Korekty razem -4 301 420,00 1 487 633,56
1 Amortyzacja 179 683,52 145 578,17
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4 193 163,33 -1 667 834,00
5 Zmiana stanu rezerw 527 319,57 318 291,29
6 Zmiana stanu zapasów -34 305,59 16 338,99
7 Zmiana stanu należności -773 374,54 425 441,13
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 168 290,07 -1 707 808,85
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 143 965,30 109 461,25
10 Inne korekty 1 016 745,14 3 848 165,58
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -434 340,39 2 560 487,98
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 5 476 417,86 5 809 946,15
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 5 476 417,86 5 809 946,15
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5 476 417,86 -5 809 946,15
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 13 107 576,50 2 178 794,21
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 10 936 000,00 951 000,00
2 Kredyty i pożyczki 2 171 576,50 1 227 794,21
II Wydatki 2 793 010,11 2 252 321,11
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 960 760,00 1 585 760,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 99 084,81 86 849,28
8 Odsetki 733 165,30 579 711,83
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10 314 566,39 -73 526,90
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4 403 808,14 -3 322 985,07
F Środki pieniężne na początek okresu 1 010 449,43 4 333 434,50
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5 414 257,57 1 010 449,43
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 4 377 625,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -6 289 099,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 026 839,31
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 76 981,57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -431 078,56
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -238 731,00
K. Podatek dochodowy 510 546,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe objaśnienia i informacje do sprawozdania fiansnowego za 2018 rok.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki