Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE - POZNAŃ
PowiatM. Poznań
GminaM. Poznań
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE - POZNAŃ
PowiatM.Poznań
GminaM. Poznań
UlicaAdama Mickiewicza
Nr domu5
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy60-833
PocztaPOZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000317868

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

a. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 395 – dalej „UoR”).
b. Sprawozdanie finansowe Spółki składa się z:
Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
Bilansu,
Rachunku Zysków i Strat,
Rachunku Przepływów Pieniężnych,
Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym,Informacji dodatkowej.
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych innych jednostek gospodarczych.
c. Rok obrotowy
Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań.
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Środki trwałe ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Aktywafinansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych.
Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen nabycia. Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO. Analogiczne zasady stosuje się do wyceny rozchodu inwestycji długoterminowych uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia. Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości lub według wartości godziwej.
Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu lub nabycia.l. Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
m. Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy
Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy ujmowane są w księgach do czasu zakończenia realizacji kontraktu w wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich i prezentowane są jako roboty (usługi) w toku. Przychody ujmowane są w księgach w wartości wynikającej z faktur częściowych i protokołów odbioru, a częściowe koszty z nimi związane ustalane są jako różnica pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi a tymi, które w wyniku inwentaryzacji wykonanych robót lub usług uznane są za element produkcji w toku
n. Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy
Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ujmowane są w księgach w zależności od stopnia zawansowania robót. Stopień zaawansowania robót z niezakończonej umowy ustala się udziałem kosztów wykonania umowy poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego w całkowitych kosztach umowy.
o. Towary handlowe
Towary handlowe wykazywane są według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy. Korektę wyceny do ceny sprzedaży na dzień bilansowy dokonuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Zakupione towary handlowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
s. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

b. Sprawozdanie finansowe Spółki składa się z:
Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
Bilansu,
Rachunku Zysków i Strat,
Rachunku Przepływów Pieniężnych,
Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym,Informacji dodatkowej.
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych innych jednostek gospodarczych

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe139 615,21104 882,78
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe648,002 200,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe648,002 200,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach648,002 200,00
– udziały lub akcje648,002 200,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe138 967,21102 682,78
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego138 967,21102 682,78
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 744 615,913 811 462,45
IZapasy814 927,00814 927,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary814 927,00814 927,00
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe290 565,99905 771,54
1Należności od jednostek powiązanych639 600,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:639 600,00
– do 12 miesięcy639 600,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek290 565,99266 171,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:131 729,28251 729,28
– do 12 miesięcy131 729,28251 729,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych152 092,377 697,92
c) inne6 744,346 744,34
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe639 122,922 090 763,91
1Krótkoterminowe aktywa finansowe639 122,922 090 763,91
a) w jednostkach powiązanych1 053,63
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 053,63
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne639 122,922 089 710,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach639 122,922 089 710,28
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 884 231,123 916 345,23
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny669 818,032 886 874,68
IKapitał (fundusz) podstawowy510 000,00510 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:248 119,84234 132,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:4 648,006 200,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:82 200,002 127 300,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-4 745,16-4 745,16
VIZysk (strata) netto-170 404,6513 987,69
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 214 413,091 029 470,55
IRezerwy na zobowiązania1 009 960,06818 241,38
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego154,18154,18
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 009 805,88818 087,20
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 009 805,88818 087,20
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe204 453,03211 229,17
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych22 771,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 038,53
– do 12 miesięcy12 038,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne10 733,33
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek204 453,03188 457,31
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:173 233,52185 410,52
– do 12 miesięcy25 243,6037 420,60
– powyżej 12 miesięcy147 989,92147 989,92
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych31 219,513 046,79
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 884 231,123 916 345,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 270 000,00
– od jednostek powiązanych520 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów520 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 750 000,00
BKoszty działalności operacyjnej219 172,912 826 981,03
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce27 945,1773 137,48
IVPodatki i opłaty, w tym:10 774,7411 799,09
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia180 000,00180 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe453,00870,87
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 561 173,59
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-219 172,91443 018,97
DPozostałe przychody operacyjne2 848,008 260,62
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 848,008 260,62
EPozostałe koszty operacyjne0,30465 080,86
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne0,30465 080,86
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-216 325,21-13 801,27
GPrzychody finansowe9 636,131 643,69
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 636,131 643,69
– od jednostek powiązanych9 636,131 053,63
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe10 733,33
IOdsetki, w tym:10 733,33
– dla jednostek powiązanych10 733,33
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-206 689,08-22 890,91
JPodatek dochodowy-36 284,43-36 878,60
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-170 404,6513 987,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 886 874,682 872 842,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 886 874,682 872 842,99
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu510 000,00510 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu510 000,00510 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu234 132,15345 687,70
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-111 555,55
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)13 987,69
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)111 555,55
– pokrycia straty111 555,55
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu248 119,84234 132,15
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości6 200,006 156,00
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny1 552,0044,00
a) zwiększenie (z tytułu)44,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 552,00
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4 648,006 200,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 127 300,002 127 300,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-2 045 100,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 045 100,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu82 200,002 127 300,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 987,69-116 300,71
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 987,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach13 987,69
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)13 987,69
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-4 745,16-116 300,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-4 745,16-116 300,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)111 555,55
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-4 745,16-4 745,16
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 745,16-4 745,16
6Wynik netto-170 404,6513 987,69
Azysk netto13 987,69
Bstrata netto-170 404,65
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)669 818,032 886 874,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)669 818,032 886 874,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-170 404,6513 987,69
IIKorekty razem666 635,522 797 364,01
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)9 679,70
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw191 718,68180 084,18
6Zmiana stanu zapasów2 633 774,40
7Zmiana stanu należności615 205,55101 704,18
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 776,1419 870,88
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-147 749,33
10Inne korekty-147 064,85
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)496 230,872 811 351,70
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy50 344,70
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:50 344,70
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach50 344,70
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych49 207,78
– odsetki1 136,92
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)50 344,70
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy121 053,63
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 053,63
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe120 000,00
IIWydatki2 067 871,86794 117,79
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek790 930,66
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych12 038,53
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki10 733,003 187,13
9Inne wydatki finansowe2 045 100,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 946 818,23-794 117,79
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 450 587,362 067 578,61
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 450 587,362 067 578,61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 089 710,2822 131,67
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:639 122,922 089 710,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-206 689,08-22 890,91
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 053,63
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 053,633 053,633 136,92
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:193 869,00193 869,00668 784,43
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:33 671,8633 671,8615 087,13
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:632 889,68
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-43 438,31
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do SF dla spółki Berlin Group S.A. za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki