Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNamysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwoopolskie
PowiatNamysłów
GminaNamysłów
MiejscowośćNamysłów
Adres
Kod krajuPL
Województwoopolskie
PowiatNamysłów
GminaNamysłów
UlicaOleśnicka
Nr domu4
MiejscowośćNamysłów
Kod pocztowy46-100
PocztaNamysłów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8610Z - działalność szpitali
8622Z - praktyka lekarska specjalistyczna
8621Z - praktyka lekarska ogólna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000314007

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w art. 28 i 29 ustawy o rachunkowości tj : środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 złotych amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek podatkowych. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest okresowo weryfikowana i w uzasadnionych przypadkach może powodować korektę przyjętych stawek amortyzacyjnych w następnych latach obrotowych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie mogą być amortyzowane w sposób uproszczony
w drodze dokonywania zbiorczych odpisów amortyzacyjnych dla grup zbliżonych rodzajem według jednej stawki amortyzacyjnej.
Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 1.500,00 złotych są traktowane jak materiały , a dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami majątku obejmuje się je ewidencją pozabilansową.
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej
/po aktualizacji wyceny środków trwałych/, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto na ten dzień. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się
w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności leki i materiały medyczne zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego.
Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury przeprowadzanego
na dzień bilansowy.
Wartość materiałów i innych surowców przeznaczonych do wykorzystania w procesie leczenia wycenia się w cenie zakupu / bez obniżenia do ceny sprzedaży netto/, jeżeli oczekuje się , że produkty gotowe lub usługi, do produkcji, których zostaną wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości kosztu lub powyżej kosztu. Jeżeli jednak spadek cen materiałów wskazuje na to, że koszt wyrobów gotowych będzie wyższy od ceny sprzedaży netto, wartość materiałów odpisuje się do poziomu sprzedaży netto.
Od rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących
w przypadku:
 trwałej utraty wartości
 nadmiernych zapasów
 zapasów nie wykazujących ruchu
- przez rok – w wysokości 50% ich wartości
- przez dwa lata – w wysokości 100% ich wartości
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
Do ewidencji księgowej odsetek od należności stosuje się zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów z wyjątkiem odsetek od należności z tytułu sprzedaży świadczeń medycznych dla osób fizycznych. W tym przypadku noty odsetkowe będą wystawiane i księgowane dopiero po uregulowaniu kwoty głównej należności.
Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących / nie później niż na dzień bilansowy / w wysokości, uwzględniającej okres opóźnienia w płatności:
 Po 12 miesiącach 100 %
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy. Odstępuje się od naliczania odsetek tylko wtedy, gdy:
 w umowach z dostawcami wyraźnie uregulowano sprawę odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań
 jednostka posiada pisemne oświadczenie reprezentantów dostawcy dotyczące dochodzenia odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań
Odsetki naliczone przez kontrahenta zwiększają konta rozrachunków z kontrahentami natomiast pozostałe odsetki należne na dzień wyceny obciążają zgodnie z zasadą memoriału koszty finansowe danego okresu i zwiększają rozliczenia międzyokresowe bierne.
Rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty wyceniane są w uzasadnionej wysokości. Podstawą do ujęcia rezerw z poszczególnych tytułów w księgach rachunkowych jest wiarygodny szacunek jej wartości, który podlega aktualizacji w następnych okresach sprawozdawczych. Niewykorzystane rezerwy na dzień, na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody, przychody finansowe .
Rezerwy na świadczenia pracownicze / nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne /ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodzowne do wywiązania się zakładu ze zobowiązań, jakie wynikają z zatrudnienia pracowników w roku obrotowym i latach poprzednich. Rezerwa na świadczenia pracownicze jest na każdy dzień bilansowy aktualizowana. Przy aktualizacji rezerw uwzględnia się aktualne dane dotyczące wynagrodzeń, stopy dyskonta, prawdopodobieństwa wypłaty. Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są na koszty działalności operacyjnej i rozliczenia międzyokresowe bierne. Bieżące wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych księgowane są jako koszty wynagrodzeń w ośrodkach kosztów, do których przypisani
są pracownicy.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku tworzy się od dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową a podatkową aktywów i pasywów stosując stawkę podatku dochodowego, jaka będzie obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się od ujemnych różnic przejściowych oraz strat możliwych do odliczenia. Jeżeli odpowiednie wielkości dochodów nie będą możliwe to aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obejmuje się odpisami aktualizującymi.
Kapitały własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości – zarówno w odniesieniu do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycji.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w art. 28 i 29 ustawy o rachunkowości

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
w dotychczasowym zakresie.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe922 318,60942 224,20
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe588 950,60655 661,20
1Środki trwałe481 850,60599 521,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej76 393,36
c) urządzenia techniczne i maszyny53 498,1928 024,99
d) środki transportu50 335,40
e) inne środki trwałe351 959,05521 160,81
2Środki trwałe w budowie107 100,0056 140,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe333 368,00286 563,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego333 368,00286 563,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 987 205,984 718 934,02
IZapasy322 349,98281 695,38
1Materiały322 349,98281 695,38
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 808 537,942 590 643,91
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 808 537,942 590 643,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 793 895,152 562 691,58
– do 12 miesięcy2 793 895,152 562 691,58
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych70,0047,83
c) inne14 572,7927 904,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 855 270,591 845 449,68
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 855 270,591 845 449,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 855 270,591 845 449,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 855 270,591 845 449,68
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 047,471 145,05
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 909 524,585 661 158,22
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 023 172,412 086 854,70
IKapitał (fundusz) podstawowy2 548 000,001 911 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:637 000,00637 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-461 145,30-665 434,81
VIZysk (strata) netto-700 682,29204 289,51
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 886 352,173 574 303,52
IRezerwy na zobowiązania1 340 202,001 176 441,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 934,005 461,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 337 268,001 170 980,00
– długoterminowa1 036 785,00874 379,00
– krótkoterminowa300 483,00296 601,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 293 269,512 013 976,94
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 267 890,912 013 558,05
a) kredyty i pożyczki38 880,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:891 404,63750 250,90
– do 12 miesięcy891 404,63750 250,90
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych749 181,12671 135,67
h) z tytułu wynagrodzeń545 225,13464 918,41
i) inne82 080,0388 373,07
4Fundusze specjalne25 378,60418,89
IVRozliczenia międzyokresowe252 880,66383 885,58
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe252 880,66383 885,58
– długoterminowe123 128,09288 665,88
– krótkoterminowe129 752,5795 219,70
Pasywa razem5 909 524,585 661 158,22
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 179 575,8020 303 610,43
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 340 408,0120 445 336,27
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-166 443,61-147 378,68
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 611,405 652,84
BKoszty działalności operacyjnej23 393 915,9120 555 791,38
IAmortyzacja274 739,22231 633,87
IIZużycie materiałów i energii2 708 118,652 573 560,15
IIIUsługi obce8 717 296,647 436 604,44
IVPodatki i opłaty, w tym:126 656,00126 416,48
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia9 496 454,238 277 831,40
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 874 864,031 708 957,82
– emerytalne595 289,54736 270,80
VIIPozostałe koszty rodzajowe194 671,14199 401,36
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 116,001 385,86
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 214 340,11-252 180,95
DPozostałe przychody operacyjne479 891,57456 129,24
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje42 002,0442 002,04
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne437 889,53414 127,20
EPozostałe koszty operacyjne29 563,0912 126,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 911,93
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne4 651,1612 126,12
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-764 011,63191 822,17
GPrzychody finansowe14 464,738 938,44
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:14 464,738 938,44
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe467,394 780,10
IOdsetki, w tym:467,394 780,10
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-750 014,29195 980,51
JPodatek dochodowy-49 332,00-8 309,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-700 682,29204 289,51
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 086 854,701 242 565,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 086 854,701 242 565,19
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 911 000,001 274 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego637 000,00637 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)637 000,00637 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)637 000,00637 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 548 000,001 911 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu637 000,00634 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)637 000,00640 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)637 000,00637 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu637 000,00637 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-461 145,30-318 056,22
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu204 289,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach204 289,51
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu204 289,51
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu665 434,81318 056,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach665 434,81318 434,81
a) zwiększenie (z tytułu)347 378,59
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia347 378,59
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu665 434,81665 434,81
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-461 145,30-665 434,81
6Wynik netto-700 682,29204 289,51
Azysk netto204 289,51
Bstrata netto700 682,29
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 023 172,412 086 854,70
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-434 655,80317 786,99
IZysk (strata) netto-700 682,29204 289,51
IIKorekty razem266 026,49113 497,48
1Amortyzacja274 739,22231 633,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-13 997,34-4 158,34
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej24 911,93
5Zmiana stanu rezerw163 761,00147 427,00
6Zmiana stanu zapasów-40 654,603 745,87
7Zmiana stanu należności-217 894,03-268 856,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów187 167,6597 963,92
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-46 707,42-37 757,26
10Inne korekty65 299,92-56 500,71
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-434 655,80317 786,99
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-166 771,57-152 688,13
IWpływy22 764,23
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych22 764,23
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki189 535,80152 688,13
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych189 535,80152 688,13
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-166 771,57-152 688,13
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej611 248,28526 675,03
IWpływy650 595,67648 095,13
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału637 000,00640 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe13 595,678 095,13
IIWydatki39 347,39121 420,10
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek38 880,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki467,394 780,10
9Inne wydatki finansowe38 880,0077 760,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)611 248,28526 675,03
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)9 820,91691 773,89
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:9 820,91691 773,89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 845 449,681 153 675,79
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 855 270,591 845 449,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-700 682,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:42 002,0442 002,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:15 440,7228 740,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:115 529,28103 603,29
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:271 020,60199 333,96
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:409 512,27329 456,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:329 456,90246 322,31
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:357 897,12
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-340 851,79153 412,89
K. Podatek dochodowy29 148,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wpowadzenie do sprawozdania finansoweg

-

Informacje dodatkowe

-

Sprawozdanie zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki