Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy BioMaxima Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Gmina Lublin
Miejscowość Lublin
Adres
Kod kraju PL
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Gmina Lublin
Ulica ul. Vetterów
Nr domu 5
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-277
Poczta Lublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2059Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000313349

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

w zał. pliku

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

w zał. pliku

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

w zał. pliku

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

w zał. pliku

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 26 387 029,86 9 708 868,88
I Wartości niematerialne i prawne 848 946,37 933 279,06
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 843 581,87 931 536,18
3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 364,50 1 742,88
II Rzeczowe aktywa trwałe 24 218 035,20 7 625 345,15
1 Środki trwałe 22 413 802,41 5 750 656,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 715 877,22 715 877,22
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 075 469,11 3 473 648,99
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 671 769,71 604 403,51
d) środki transportu 316 914,56 395 241,30
e) inne środki trwałe 633 771,81 561 485,00
2 Środki trwałe w budowie 1 804 232,79 1 874 689,13
IV Inwestycje długoterminowe 1 178 371,20 1 125 506,98
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 178 371,20 1 125 506,98
a) w jednostkach powiązanych 907 506,98 907 506,98
– udziały lub akcje 907 506,98 907 506,98
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 218 000,00 218 000,00
– udziały lub akcje 218 000,00 218 000,00
c) w pozostałych jednostkach 52 864,22
– udzielone pożyczki 52 864,22
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 677,09 24 737,69
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141 677,09 24 737,69
B Aktywa obrotowe 16 609 540,13 16 314 384,29
I Zapasy 9 649 352,10 8 467 570,40
1 Materiały 1 539 342,14 2 347 098,12
2 Półprodukty i produkty w toku 29 002,94 45 004,28
3 Produkty gotowe 1 375 709,80 723 876,66
4 Towary 6 575 219,45 5 349 330,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 130 077,77 2 261,34
II Należności krótkoterminowe 5 010 119,20 5 071 573,19
1 Należności od jednostek powiązanych 949 841,47 828 394,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 949 841,47 828 394,75
– do 12 miesięcy 949 841,47 828 394,75
3 Należności od pozostałych jednostek 4 060 277,73 4 243 178,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 244 675,32 3 530 746,73
– do 12 miesięcy 3 223 058,95 3 530 746,73
– powyżej 12 miesięcy 21 616,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 739 362,53 574 656,95
c) inne 76 239,88 137 774,76
III Inwestycje krótkoterminowe 687 845,35 789 507,73
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 687 845,35 741 507,73
b) w pozostałych jednostkach 10 938,95
– udzielone pożyczki 10 938,95
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 676 906,40 741 507,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 676 906,40 741 507,73
2 Inne inwestycje krótkoterminowe 48 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 262 223,48 1 985 732,97
Aktywa razem 42 996 569,99 26 023 253,17
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 926 501,32 17 454 354,96
I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 730 000,00 3 730 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12 878 799,09 12 265 190,20
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 8 241 449,05 8 241 449,05
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 845 555,87 845 555,87
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 845 555,87 845 555,87
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -194 376,72
VI Zysk (strata) netto -527 853,64 807 985,61
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 070 068,67 8 568 898,21
I Rezerwy na zobowiązania 394 945,30 153 258,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 302,80 53 258,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 331 642,50 100 000,00
– długoterminowa 56 318,59
– krótkoterminowa 275 323,91 100 000,00
II Zobowiązania długoterminowe 7 381 888,08 1 154 049,56
3 Wobec pozostałych jednostek 7 381 888,08 1 154 049,56
a) kredyty i pożyczki 7 381 888,08 1 154 049,56
III Zobowiązania krótkoterminowe 14 285 282,79 6 947 172,88
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14 283 262,79 6 946 802,88
a) kredyty i pożyczki 8 295 572,91 3 438 735,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 344 658,99 3 229 057,41
– do 12 miesięcy 5 344 658,99 3 229 057,41
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 246 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 279 323,70 218 658,85
h) z tytułu wynagrodzeń 84 295,99 37 311,15
i) inne 33 411,20 23 039,72
4 Fundusze specjalne 2 020,00 370,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 007 952,50 314 417,77
1 Ujemna wartość firmy 59 395,44 79 193,92
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 948 557,06 235 223,85
– długoterminowe 3 609 345,48
– krótkoterminowe 339 211,58 235 223,85
Pasywa razem 42 996 569,99 26 023 253,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30 023 001,17 29 726 214,42
– od jednostek powiązanych 702 862,27 406 041,82
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 458 359,88 15 611 709,27
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 635 831,80 54 805,54
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 203 747,05 1 324 835,05
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 725 062,44 12 734 864,56
B Koszty działalności operacyjnej 29 802 318,88 28 835 710,23
I Amortyzacja 1 379 429,86 1 773 567,82
II Zużycie materiałów i energii 9 582 863,23 9 592 211,25
III Usługi obce 2 690 474,47 2 338 395,67
IV Podatki i opłaty, w tym: 206 869,06 199 607,95
V Wynagrodzenia 5 798 030,10 4 792 041,42
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 064 706,93 906 377,84
– emerytalne 509 627,77 407 950,31
VII Pozostałe koszty rodzajowe 752 849,06 691 885,75
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 327 096,17 8 541 622,53
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 220 682,29 890 504,19
D Pozostałe przychody operacyjne 1 236 900,88 553 982,71
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 148,80 7 676,26
II Dotacje 334 459,76 304 304,36
IV Inne przychody operacyjne 898 292,32 242 002,09
E Pozostałe koszty operacyjne 1 876 902,91 561 829,54
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 320 498,17 30 198,35
III Inne koszty operacyjne 1 556 404,74 531 631,19
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -419 319,74 882 657,36
G Przychody finansowe 56 297,64 262 314,22
II Odsetki, w tym: 55 585,63 51 192,50
V Inne 712,01 211 121,72
H Koszty finansowe 271 726,14 310 956,26
I Odsetki, w tym: 223 855,00 109 910,23
IV Inne 47 871,14 201 046,03
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -634 748,24 834 015,32
J Podatek dochodowy -106 894,60 26 029,71
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -527 853,64 807 985,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17 454 354,96 16 832 869,35
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17 454 354,96 16 832 869,35
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 730 000,00 3 040 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 730 000,00 3 730 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 265 190,20 11 223 973,37
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 613 608,89 1 041 216,83
a) zwiększenie (z tytułu) 613 608,89 1 041 216,83
-podział zysku z roku ubiegłego 613 608,89 1 041 216,83
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12 878 799,09 12 265 190,20
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 845 555,87 845 555,87
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 845 555,87 845 555,87
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 613 608,89 1 033 340,11
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 833 250,52 1 252 981,74
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 833 250,52 1 252 981,74
b) zmniejszenie (z tytułu) 833 250,52 1 227 716,83
- podziału zysku z lat ubiegłych 833 250,52 1 227 716,83
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 25 264,91
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 219 641,63 219 641,63
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 219 641,63 219 641,63
b) zmniejszenie (z tytułu) 219 641,63
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 219 641,63
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -194 376,72
6 Wynik netto -527 853,64 807 985,61
A zysk netto 807 985,61
B strata netto -527 853,64
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 926 501,32 17 454 354,96
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 926 501,32 17 454 354,96
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 254 817,27 1 507 465,05
I Zysk (strata) netto -527 853,64 807 985,61
II Korekty razem 2 782 670,91 699 479,44
1 Amortyzacja 1 379 429,86 1 773 567,82
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 613,78
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 220 695,97 108 130,38
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 64 319,28 -7 676,26
5 Zmiana stanu rezerw 124 747,90 99 684,40
6 Zmiana stanu zapasów -1 181 781,70 -693 308,80
7 Zmiana stanu należności 45 650,82 -628 630,32
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 859 773,14 421 414,74
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -730 164,36 -375 316,30
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 254 817,27 1 507 465,05
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -17 409 531,10 -2 084 445,06
I Wpływy 4 148,80 46 094,34
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 148,80 17 001,14
3 Z aktywów finansowych, w tym: 29 093,20
b) w pozostałych jednostkach 29 093,20
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 29 093,20
II Wydatki -17 413 679,90 -2 130 539,40
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -17 413 679,90 -2 130 539,40
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17 409 531,10 -2 084 445,06
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 15 090 112,50 630 197,80
I Wpływy 22 480 296,52 4 611 481,34
2 Kredyty i pożyczki 18 254 163,73 4 611 481,34
4 Inne wpływy finansowe 4 226 132,79
II Wydatki -7 390 184,02 -3 981 283,54
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -169 420,80
4 Spłaty kredytów i pożyczek -7 169 488,05 -3 703 732,36
8 Odsetki -220 695,97 -108 130,38
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 15 090 112,50 630 197,80
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -64 601,33 53 217,79
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -64 601,33 53 217,79
F Środki pieniężne na początek okresu 741 507,73 688 289,94
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 676 906,40 741 507,73
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

Wprowadzenie do Jednostkowego sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki