Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaMokotów
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaMokotów
Ulicaul. Puławska
Nr domu145
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-715
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
4313Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4331Z - tynkowanie
4332Z - zakładanie stolarki budowlanej
4333Z - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
4334Z - malowanie i szklenie
4339Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4391Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
7311Z - działalność agencji reklamowych
7312A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
7312B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
7312D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000312957

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Tangram Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000312957.
Przedmiotem działalności Spółki wspólnym dla rejestracji sądowej i statystycznej jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD – 4110Z). Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym był wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Adres Spółki: ul. Puławska 145, Warszawa (02-715)
Spółka została zawarta na czas nieograniczony.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Księgi prowadzone są przez Spółkę Impuesto Sp. z o.o. z wykorzystaniem programu komputerowego RAKSSQL firmy Raks Sp. z o.o.
Przy wycenie aktywów i pasywów, a także ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości z tym że:
a. Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe których okres użytkowania przekracza jeden rok, można nie zaliczać do środków trwałych składników majątkowych o cenie zakupu lub koszcie wytworzenia nie przekraczającej 3 500 zł, jeżeli ze względu na małą atrakcyjność i niską cenę nie jest celowe obejmowanie ich ewidencją księgową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku, o ile są one zgodne z przewidywanym okresem ich użytkowania.
b. Inwestycje w nieruchomości są wyceniane według zasad przyjętych dla środków trwałych. Spółka każdorazowo definiuje zakwalifikowanie nieruchomości do inwestycji bądź środków trwałych.
c. Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu. Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą szczegółowej identyfikacji.
d. Produkty w toku wyceniane są według kosztu wytworzenia,
e. Towary i materiały wyceniane są według cen nabycia.
f. Wyroby własne wyceniano według rzeczywistych kosztów wytworzenia.
g. Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności (w razie zagrożenia nieściągalnością wartość nominalna jest pomniejszana o odpisy aktualizujące).
h. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
i. Środki pieniężne wykazywane są w wartościach nominalnych.
j. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka wycenia według wartości nominalnej.
k. Kapitał podstawowy - w wartości nominalnej.
l. Spółka nie tworzyła rezerw na przyszłe wydatki, które powinny być poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym.
m. Ujemna wartość firmy, powstała w wyniku połączenia w 2011 r., jest rozliczana przez okres 66,6 lat.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje kalkulacyjny wariant ustalania wyniku finansowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia
31 grudnia 2018 roku.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.
Według wszystkich dostępnych informacji na dzień sporządzenia sprawozdania, uznaje się,
że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 429 078,797 619 528,95
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 387,6316 929,32
1Środki trwałe2 387,6316 929,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu13 239,45
e) inne środki trwałe2 387,633 689,87
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 408 168,167 557 648,63
1Nieruchomości3 390 468,167 539 948,63
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe17 700,0017 700,00
a) w jednostkach powiązanych5 000,005 000,00
– udziały lub akcje5 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach12 700,0012 700,00
– udziały lub akcje12 700,0012 700,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 523,0044 951,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 523,0044 951,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe238 737,89492 473,25
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe135 081,03172 848,21
1Należności od jednostek powiązanych16 626,5016 626,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne16 626,5016 626,50
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek118 454,53156 221,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:108 988,35148 239,38
– do 12 miesięcy108 988,35148 239,38
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 738,137 982,33
c) inne1 728,05
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe103 637,97319 025,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe103 637,97319 025,69
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne103 637,97319 025,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach103 637,97319 025,69
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe18,89599,35
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 667 816,688 112 002,20
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 949 150,702 057 451,31
IKapitał (fundusz) podstawowy596 615,00600 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:610 200,00610 200,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)610 200,00610 200,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 491 048,171 508 568,54
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 491 048,171 508 568,54
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-661 317,23-748 747,86
VIZysk (strata) netto-87 395,2487 430,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 718 665,986 054 550,89
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe4 056 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 056 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne4 056 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 935,20270 944,95
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych20,61610,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:20,61
– do 12 miesięcy20,61
– powyżej 12 miesięcy
b) inne610,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 914,59270 334,95
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 761,9013 968,38
– do 12 miesięcy2 761,9013 968,38
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych787,8742 331,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne6 364,82214 035,57
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 708 730,781 727 605,94
1Ujemna wartość firmy1 708 730,781 727 605,94
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem3 667 816,688 112 002,20
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:87 056,81271 426,22
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów87 056,81271 426,22
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:76 345,76230 769,43
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów76 345,76230 769,43
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)10 711,0540 656,79
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu107 501,17111 862,79
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-96 790,12-71 206,00
GPozostałe przychody operacyjne68 910,40258 028,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 681,2711 382,11
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych80 681,00
IVInne przychody operacyjne54 229,13165 965,03
HPozostałe koszty operacyjne43 496,79161 567,55
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne43 496,79161 567,55
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-71 376,5125 254,59
JPrzychody finansowe29 932,3937 976,58
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:19 546,5221 350,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne10 385,8716 626,50
KKoszty finansowe19 523,1220 242,54
IOdsetki, w tym:13,99733,41
– dla jednostek powiązanych333,49
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych19 509,1319 509,13
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-60 967,2442 988,63
MPodatek dochodowy26 428,00-44 442,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-87 395,2487 430,63
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 057 451,311 970 020,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 057 451,311 970 020,68
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu600 000,00600 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-3 385,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)3 385,00
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu596 615,00600 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu610 200,00610 200,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu610 200,00610 200,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 508 568,541 508 568,54
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-17 520,37
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)17 520,37
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 491 048,171 508 568,54
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-748 747,86-1 518 371,86
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-748 747,86-1 518 371,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-748 747,86-1 518 371,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)87 430,63769 624,00
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-661 317,23-748 747,86
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-661 317,23-748 747,86
6Wynik netto-87 395,2487 430,63
Azysk netto87 430,63
Bstrata netto-87 395,24
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 949 150,702 057 451,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 949 150,702 057 451,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej239 777,965 839,98
IZysk (strata) netto-87 395,2487 430,63
IIKorekty razem-152 382,72-81 590,65
1Amortyzacja231 582,44240 884,94
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)333,49
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-14 681,27-11 382,11
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności37 767,18152 492,17
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-261 009,75-400 350,64
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych8 051,02-63 568,50
10Inne korekty-154 092,34
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-239 777,965 839,98
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej24 390,246 382,11
IWpływy24 390,2411 382,11
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych24 390,24
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne11 382,11
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:5 000,00
a) w jednostkach powiązanych5 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)24 390,246 382,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej17 744,41
IWpływy8 358,68
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe8 358,68
IIWydatki26 103,09
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek22 375,82
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki3 727,27
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-17 744,41
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-215 387,72-5 522,32
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:215 387,725 522,32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu319 025,69324 548,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:103 637,97319 025,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-60 967,2442 988,63
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:80 681,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:19 509,1319 509,1319 509,13
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 653,8719 653,8740 012,67
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 393,78
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-60 822,50-20 582,61
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki