Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica TANECZNA
Nr domu 71
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-829
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2572Z - produkcja zamków i zawiasów
2561Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2562Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
2599Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2931Z - produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
2932Z - produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
4531Z - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4532Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
2812Z - produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000312756

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym jednostki jest okres 12 miesięcy od 1-go stycznia do 31-go grudnia, stosowany również do celów podatkowych.
Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 5 według miejsc powstawania. Z tym, że dla celów sprawozdawczości zewnętrznej jako analityka do kont zespołu 5 prowadzone są konta zespołu 4 - według rodzajów. Jednostka ustala wynik finansowy (sporządza Rachunek zysków i strat) metodą porównawczą ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.
Dane sprawozdawcze w sprawozdaniu finansowym prezentuje się od lewej strony natomiast dane porównawcze prezentuje się od prawej strony.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
Kwalifikacja bilansowa środków pieniężnych jest taka sama jak stosowana dla potrzeb określenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zdarzenia gospodarczego dopuszcza się księgowanie operacji na podstawie dokumentu zastępczego w postaci oświadczenia o dokonaniu takiego zdarzenia potwierdzonego przez kierownika jednostki.
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy jednostka stosuje krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego stosuje się Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu, jako zużycie materiałów za wyjątkiem środków trwałych należących do grupy 7, zestawów komputerowych oraz środków trwałych zakupionych ze środków pochodzących z dotacji o okresie używania dłuższym niż rok, które wprowadza się do ewidencji środków trwałych w przypadku gdy wartość początkowa przekracza 500 zł.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości jednostkowej przekraczającej 3.000 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych bądź ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.000 zł są amortyzowane metodą liniową z uwzględnieniem okresów ekonomicznej użyteczności, które ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych weryfikuje się nie rzadziej niż 4 lata.
Odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na dzień bilansowy.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Dla potrzeb ewidencjonowania zapasów materiałów, towarów prowadzi się ewidencję wartościową w księdze handlowej w programie komputerowym Zintegrowany System Informatyczny SyKOF za pomocą kont syntetycznych wraz z analitykami: 311 – „Materiały”, 313 – „Towary” oraz ewidencję ilościowo-wartościową w magazynie za pomocą programu komputerowego Infor ERP Business (SysteLine).
Na dzień bilansowy zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych (planowanych cen zakupu wynikających z zawartych kontraktów) powiększonych o narzut kosztów transportu, natomiast odchylenia od tych cen obciążają lub pomniejszają koszty zużycia materiałów w dacie rozliczenia zamówienia z dokumentami zakupu.
Wysokość wskaźnika narzutu kosztów transportu ustalana jest dla danego roku obrotowego jako stosunek kosztów transportu do wartości zakupionych materiałów na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na koniec każdego roku obrotowego wskaźnik podlega aktualizacji (przeliczeniu na podstawie danych za rok bieżący), a wartość materiałów podlega przeliczeniu z zastosowaniem nowooszacowanego wskaźnika. Wartość wskaźnika może pozostać na dotychczasowym poziomie jeśli wzrost lub spadek jest mniejszy niż 0,5% w stosunku do obowiązującego dotychczas.
Produkty w toku produkcji wycenia się na koniec każdego miesiąca i na dzień bilansowy w wysokości materiału bezpośredniego i robocizny bezpośredniej, powiększonych o narzut pozostałych kosztów (kosztów wydziałowych, zakupu, sprzedaży, działalności pomocniczej i ogólnozakładowych).
Wyroby gotowe wycenia się w wysokości materiału bezpośredniego i robocizny bezpośredniej, powiększonych o narzut pozostałych kosztów (kosztów wydziałowych, zakupu, sprzedaży, dzia
łalności pomocniczej i ogólnozakładowych).
Wysokość wskaźnika narzutu pozostałych kosztów w stosunku do kosztów bezpośrednich (materiału i robocizny) ustalana jest dla danego roku obrotowego na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na koniec każdego roku obrotowego wskaźnik podlega aktualizacji (przeliczeniu na podstawie danych za rok bieżący), a wysokość produkcji w toku oraz wyrobów gotowych podlega przeliczeniu z zastosowaniem nowooszacowanego wskaźnika. Spółka może zrezygnować z aktualizacji poziomu zapasów, jeżeli wartość nowooszacowanego wskaźnika różni się o mniej niż 5% w stosunku do wskaźnika obliczonego na podstawie danych za rok ubiegły lub gdy wysokość wskaźnika odbiega od średniego poziomu za lata poprzednie.
W przypadku sporządzania sprawozdań finansowych za okres krótszy niż okres kalendarzowy wielkość wskaźnika narzutu pozostałych kosztów nie podlega aktualizacji na koniec danego okresu
Rozchód rzeczowych składników obrotowych z magazynu wycenia się za pomocą programu Infor ERP Business (SysteLine) w drodze szczegółowej identyfikacji (identyfikacji partii).
Należności i udzielone pożyczki wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Rozchód walut obcych z rachunków walutowych wycenia się kolejno po cenach najwcześniej nabytych składników (FIFO – pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).
Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Bilansowe różnice kursowe są stornowane pod datą pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza Rachunek zysków i strat metodą porównawczą ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.

Wynik finansowy jednostka ustala zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości.
Na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który - po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów - staje się wynikiem finansowym netto.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością ogółu kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartością sprzedanych towarów i materiałów.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 28 317 007,54 24 340 620,53
I Wartości niematerialne i prawne 597 179,67 920 702,30
3 Inne wartości niematerialne i prawne 597 179,67 920 702,30
II Rzeczowe aktywa trwałe 27 146 573,87 22 918 791,23
1 Środki trwałe 20 693 948,85 22 274 487,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 193 543,20 196 261,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 285 929,02 2 378 134,48
c) urządzenia techniczne i maszyny 15 323 624,17 16 826 174,77
d) środki transportu 525 261,43 457 165,57
e) inne środki trwałe 2 365 591,03 2 416 751,33
2 Środki trwałe w budowie 6 450 049,87 623 440,70
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 2 575,15 20 862,58
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 77 888,00 24 138,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 77 888,00 24 138,00
a) w jednostkach powiązanych 77 888,00 24 138,00
– udziały lub akcje 77 888,00 24 138,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 495 366,00 476 989,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 495 366,00 476 989,00
B Aktywa obrotowe 17 023 438,57 15 343 825,50
I Zapasy 6 931 808,73 6 311 699,80
1 Materiały 4 078 370,15 3 910 716,05
2 Półprodukty i produkty w toku 1 856 735,92 1 506 612,47
3 Produkty gotowe 990 773,34 861 559,84
5 Zaliczki na dostawy i usługi 5 929,32 32 811,44
II Należności krótkoterminowe 8 676 261,31 8 734 382,62
1 Należności od jednostek powiązanych 4 848 666,12 5 083 621,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 848 666,12 5 083 621,15
– do 12 miesięcy 4 848 666,12 5 083 621,15
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 3 827 595,19 3 650 761,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 568 448,75 3 408 091,41
– do 12 miesięcy 3 568 448,75 3 408 091,41
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 259 146,44 242 670,06
III Inwestycje krótkoterminowe 1 299 508,65 136 644,19
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 299 508,65 136 644,19
a) w jednostkach powiązanych 107 762,13
– udzielone pożyczki 107 762,13
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 191 746,52 136 644,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 191 746,52 136 644,19
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 115 859,88 161 098,89
Aktywa razem 45 340 446,11 39 684 446,03
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 18 037 356,59 13 318 852,19
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 436 000,00 1 436 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11 882 852,19 11 168 482,71
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 535 333,00
VI Zysk (strata) netto 4 718 504,40 2 249 702,48
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 303 089,52 26 365 593,84
I Rezerwy na zobowiązania 2 992 124,55 2 771 180,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 663 095,00 479 738,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 508 690,55 1 649 184,00
– długoterminowa 1 218 023,00 1 264 807,00
– krótkoterminowa 290 667,55 384 377,00
3 Pozostałe rezerwy 820 339,00 642 258,00
– długoterminowe 820 339,00 642 258,00
II Zobowiązania długoterminowe 8 093 413,07 7 646 260,74
3 Wobec pozostałych jednostek 8 093 413,07 7 646 260,74
a) kredyty i pożyczki 8 004 534,67 7 508 794,82
c) inne zobowiązania finansowe 88 878,40 137 465,92
III Zobowiązania krótkoterminowe 8 422 574,95 7 038 529,96
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14 324,98 234 443,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 324,98 234 443,21
– do 12 miesięcy 14 324,98 234 443,21
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8 365 449,90 6 734 734,84
a) kredyty i pożyczki 2 186 532,80 2 544 419,25
c) inne zobowiązania finansowe 149 280,59 117 442,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 999 789,98 2 834 029,51
– do 12 miesięcy 2 999 789,98 2 834 029,51
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 546 177,30 731 357,57
h) z tytułu wynagrodzeń 549 833,67 397 871,31
i) inne 933 835,56 109 614,78
4 Fundusze specjalne 42 800,07 69 351,91
IV Rozliczenia międzyokresowe 7 794 976,95 8 909 623,14
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 7 794 976,95 8 909 623,14
– długoterminowe 6 667 211,04 7 782 889,64
– krótkoterminowe 1 127 765,91 1 126 733,50
Pasywa razem 45 340 446,11 39 684 446,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46 219 207,96 39 762 663,34
– od jednostek powiązanych 26 720 887,14 24 957 501,48
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 122 681,50 39 802 349,81
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 441 749,40 -665 238,29
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 30 424,57 25 249,85
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 624 352,49 600 301,97
B Koszty działalności operacyjnej 41 140 594,18 38 033 553,42
I Amortyzacja 3 590 634,59 3 485 166,23
II Zużycie materiałów i energii 19 385 358,00 17 865 028,61
III Usługi obce 7 817 110,83 7 189 099,48
IV Podatki i opłaty, w tym: 307 478,44 296 561,14
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 7 299 065,14 6 695 412,12
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 028 830,66 1 808 929,23
– emerytalne 672 231,35 611 790,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe 330 971,46 356 696,84
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 381 145,06 336 659,77
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 078 613,78 1 729 109,92
D Pozostałe przychody operacyjne 1 229 621,32 1 668 371,80
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 86 407,54
II Dotacje 1 123 758,00 1 124 862,20
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 105 863,32 457 102,06
E Pozostałe koszty operacyjne 198 728,47 782 362,41
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6 513,06
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 192 215,41 782 362,41
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6 109 506,63 2 615 119,31
G Przychody finansowe 24 933,46 324 169,30
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 24 671,33 67 088,66
A Od jednostek powiązanych, w tym: 24 671,33 67 088,66
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 24 671,33 67 088,66
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 262,13
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 257 080,64
H Koszty finansowe 257 876,69 119 989,13
I Odsetki, w tym: 82 729,38 119 989,13
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 175 147,31
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5 876 563,40 2 819 299,48
J Podatek dochodowy 1 158 059,00 569 597,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 4 718 504,40 2 249 702,48
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12 830 728,31 12 830 728,31
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12 830 728,31 12 830 728,31
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 436 000,00 1 436 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 436 000,00 1 436 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11 168 482,71 9 979 132,85
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 714 369,48 1 189 349,86
a) zwiększenie (z tytułu) 714 369,48 1 189 349,86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 714 369,48 1 189 349,86
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 882 852,19 11 168 482,71
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 226 245,60
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -226 245,60
b) zmniejszenie (z tytułu) 226 245,60
zmniejszenie wartości brutto środków trwałych 226 245,60
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 535 333,00
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 535 333,00
– korekty błędów -1 535 333,00
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 535 333,00 -1 535 333,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 535 333,00
pokrycie strat lat ubiegłych 1 535 333,00
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 535 333,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 535 333,00
6 Wynik netto 4 718 504,40 2 249 702,48
A zysk netto 4 718 504,40 2 249 702,48
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18 037 356,59 13 318 852,19
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 037 356,59 13 318 852,19
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 917 010,33 -1 537 434,83
I Zysk (strata) netto 4 718 504,40 2 249 702,48
II Korekty razem 3 198 505,93 -3 787 137,31
1 Amortyzacja 3 590 634,59 3 485 166,23
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 84 677,41 -257 032,23
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 089,78 223 643,38
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 686,94 -86 407,54
5 Zmiana stanu rezerw 220 944,55 349 451,00
6 Zmiana stanu zapasów -627 216,79 -551 571,73
7 Zmiana stanu należności 58 121,31 -6 403 931,95
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 843 806,20 667 611,60
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 099 864,18 -1 214 066,07
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7 917 010,33 -1 537 434,83
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6 745 559,50 -1 585 532,65
I Wpływy 2 039,71 88 926,52
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 039,71 88 926,52
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 6 747 599,21 1 674 459,17
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 585 674,58 1 674 459,17
3 Na aktywa finansowe, w tym: 54 225,00
a) w jednostkach powiązanych 54 225,00
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 107 699,63
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6 745 559,50 -1 585 532,65
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -119 366,71 3 133 541,35
I Wpływy 4 087 794,97 4 950 686,85
2 Kredyty i pożyczki 3 890 317,36 4 675 102,81
4 Inne wpływy finansowe 197 477,61 275 584,04
II Wydatki 4 207 161,68 1 817 145,50
4 Spłaty kredytów i pożyczek 3 867 169,81 1 397 514,30
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 185 230,76 128 899,16
8 Odsetki 154 761,11 290 732,04
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -119 366,71 3 133 541,35
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 052 084,12 10 573,87
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 055 102,33 8 999,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3 018,21 1 574,67
F Środki pieniężne na początek okresu 136 644,19 127 644,99
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 188 728,31 138 218,86
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 5 876 563,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 27 389,93
Kwota otrzymana z tyt. udziału w zysku FA Krosno SA Sp.k. 24 671,33 art 5
pozostałe 2 718,60
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 25 579,76
Korekta zakupów otrzymna w kolejnym roku 22 332,30 art 15
pozostałe 3 247,46
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 67 460,94
PFRON 32 851,00 art 16
Składki członkowskie 18 500,00 art 16
pozostałe 9 361,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 315 750,05
Niewypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami 278 162,50 art 16
Utworzone rezerwy 37 587,55 art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 219 024,19
Wypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami za poprzedni rok 219 024,19 art 16
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -761 050,41
Raty leasingu (operacyjnego dla celów CIT) -189 813,63 art 16
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową -585 674,63 art 16a
pozostałe 14 437,85
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 226 730,10
K. Podatek dochodowy 993 079,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa FA Krosno SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki