Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat PŁOCKI
Gmina M.PŁOCK
Miejscowość PŁOCK
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat PŁOCKI
Gmina M.PŁOCK
Ulica OTOLIŃSKA
Nr domu 21
Miejscowość PŁOCK
Kod pocztowy 09-407
Poczta PŁOCK
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000311742

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych określono w załączniku nr 5 do ustawy. Sprawozdanie to składa się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, którego zakres jest nieco krótszy niż dla pozostałych jednostek, ale jego charakter jest taki sam; zawiera ono 6 pozycji, m.in. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, 2) uproszczonego bilansu, zawierającego wybrane pozycje aktywów i pasywów, 3) uproszczonego rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i wariant porównawczy), 4) skróconych dodatkowych informacji i objaśnień, zawierających 18 pozycji. Zgodnie z brzmieniem art. 48a ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Podobne uproszczenie dotyczy rachunku przepływów pieniężnych - w myśl art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości - jednostka mała może nie sporządzać tego elementu sprawozdania finansowego. Przepis art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości oprócz granicznych progów wielkości dla jednostek małych zawiera także dodatkowy warunek, wskazujący, że aby stać się jednostką małą konieczne jest podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto, czyli po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP dla danej waluty, a powstałe z wyceny różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.
Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi lub w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
W roku obrotowym 2018 Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego, odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń spółka dokonuje metodą degresywną, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na koto Wynik finansowy następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto Wynik finansowy wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta Wynik finansowy jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu spółki, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny spółki.
Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności następujące elementy:
- wynik na działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Metoda ustalenia wyniku finansowego za rok obrotowy zależy od przyjętego przez spółkę sposobu sporządzania rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej) oraz ewidencji i rozliczania kosztów.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 316 326,81 22 000,02
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 7 189,44 9 984,02
– środki trwałe 7 189,44 9 984,02
III Należności długoterminowe 309 137,37 12 016,00
B Aktywa obrotowe 727 554,85 1 526 126,17
I Zapasy 275 932,90 511 475,80
II Należności krótkoterminowe, w tym: 420 117,15 965 585,43
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 6 956,99 17 220,60
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 6 956,99 17 220,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 956,99 17 220,60
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 547,81 31 844,34
Aktywa razem 1 043 881,66 1 548 126,19
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -2 278 296,50 -522 187,27
I Kapitał (fundusz) podstawowy 200 000,00 200 000,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 161 081,89
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -722 187,27
VI Zysk (strata) netto -1 756 109,23 -883 269,16
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 322 178,16 2 070 313,46
II Zobowiązania długoterminowe, w tym: 136 093,03 208 520,08
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 986 085,13 1 720 802,54
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 754 360,64 1 591 264,46
– Do 12 miesięcy 2 721 523,82 1 477 130,11
– Powyżej 12 miesięcy 32 836,82 114 134,35
IV Rozliczenia międzyokresowe 200 000,00 140 990,84
Pasywa razem 1 043 881,66 1 548 126,19
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 12 325 986,14 5 959 129,52
I Przychody netto ze sprzedaży 12 325 986,14 5 959 129,52
B Koszty działalności operacyjnej 13 510 273,49 6 733 640,69
I Amortyzacja 2 794,58 7 215,97
II Zużycie materiałów i energii 4 385 265,24 2 751 280,18
III Usługi obce 8 008 847,69 3 358 127,37
IV Wynagrodzenia 794 183,83 459 913,33
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 161 025,05 95 243,83
– emerytalne 76 271,87 43 673,04
VI Pozostałe koszty, w tym: 158 157,10 61 860,01
– wartość sprzedanych towarów i materiałów 89 717,18 14 672,56
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -1 184 287,35 -774 511,17
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 39 606,82 250 003,27
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 38 580,60 358 761,05
F Przychody finansowe, w tym: 141 130,84
II Odsetki, w tym: 140,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 140 990,84
G Koszty finansowe, w tym: 713 978,94 0,21
I Odsetki, w tym: 9 024,74 0,21
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 704 954,20
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -1 756 109,23 -883 269,16
J Zysk (strata) netto (H - I) -1 756 109,23 -883 269,16
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -522 187,27 361 081,89 IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -522 187,27 361 081,89 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200 000,00 200 000,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200 000,00 200 000,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 161 081,89 936 462,81 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -161 081,89 -775 380,92 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 161 081,89 775 380,92 – pokrycia straty 161 081,89 775 380,92 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 161 081,89 3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -722 187,27 -883 269,16 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -722 187,27 -883 269,16 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -722 187,27 -883 269,16 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -722 187,27 -883 269,16 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -722 187,27 -883 269,16 6 Wynik netto -1 756 109,23 -883 269,16 B strata netto 1 756 109,23 883 269,16 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -2 278 296,50 -1 405 456,43 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -2 278 296,50 -1 405 456,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -10 263,61 -560 251,07
I Zysk (strata) netto -1 756 109,23 -883 269,16
II Korekty razem 1 745 845,62 323 018,09
1 Amortyzacja 2 794,58 7 215,97
6 Zmiana stanu zapasów 235 542,90 -450 471,99
7 Zmiana stanu należności 248 346,91 -24 011,04
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 193 455,54 775 927,31
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 65 705,69 14 357,84
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -10 263,61 -560 251,07
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 344 680,95
I Wpływy 358 756,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 358 756,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 14 075,05
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 075,05
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 344 680,95
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -10 263,61 -215 570,12
F Środki pieniężne na początek okresu 17 220,60 232 790,72
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6 956,99 17 220,60
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 756 109,23 -883 269,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki