Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAztec International Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwowielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
UlicaBułgarska
Nr domu63/65
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-320
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4674Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000311478

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny lub koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania z kolei wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych może znaleźć zastosowanie skorygowana cena nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy - wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.
a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
" koszty zakończonych prac rozwojowych - 20%
" autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi - 20%
" wartość firmy - 20%
" inne wartości niematerialne i prawne - 30%
Dla środków trwałych:
" budynki i budowle - 2,5%
" urządzenia techniczne i maszyny - 10% - 30%
" środki transportu - 20%
" pozostałe środki trwałe - 20%
b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.
c. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, podlegają wycenie według wartości godziwej.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, dla których to składników został określony termin wymagalności, wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.
Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.
d. Zapasy
Nabyte w ciągu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane są według ceny nabycia. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika.
Wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu wyrobów gotowych lub półfabrykatów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Wyroby gotowe oraz półfabrykaty na dzień bilansowy wycenione są według kosztu wytworzenia jednak nie wyższego od ceny sprzedaży netto danego składnika.
Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową, obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.
e. Należności i zobowiązania
Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy - wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
" faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
" średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień -
w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także
w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, będąc odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.
g. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach jako należne wpłaty na poczet kapitału w części C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy".
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
Kapitały rezerwowe tworzy się na akcje własne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Obowiązek tworzenia kapitału rezerwowego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego.
h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:
" podatek od nieruchomości,
" opłatę za wieczyste użytkowanie,
" aprobaty techniczne i certyfikaty,
" polisy ubezpieczeniowe.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. W przypadku Spółki utworzono rezerwy m.in. na: sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego, podatek odroczony, wynagrodzenia urlopowe.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.
Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać
z uznanych zwyczajów handlowych.
Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim związane z bieżącą działalnością przyszłe świadczenia. Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.
i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.
Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów są zaliczane środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Jednostka tworzy rezerwę
i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz
z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej
(z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia
w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
b) wynik operacji finansowych,
c) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż malowanych wkrętów i kalot.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona
o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów.
W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim sprzedaż kołnierzy uszczelniających.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie naliczone do dnia przyjęcia ich do użytkowania wpływają na wartość początkową tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Niniejszym Zarząd Aztec International S.A. przedstawia, sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późniejszymi zmianami), roczne sprawozdanie finansowe dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Informacje o Spółce

Aztec International S.A. powstała w wyniku przekształcenia Aztec International Sp. z o.o. w dniu 4 sierpnia 2008 r., w formie aktu notarialnego (Rep. Nr 5226/2008) sporządzonego przed notariuszem Agnieszką Zielińską - Jarocha w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Zielińska - Jarocha w Poznaniu. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 63/65.
W dniu 8 sierpnia 2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311478.
Spółce został nadany numer NIP 787-19-22-976 oraz symbol REGON 634231705

Inne informacje

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.
Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 213 078,355 410 644,85
IWartości niematerialne i prawne72,19180,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne72,19180,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 218 701,453 192 711,27
1Środki trwałe2 207 828,393 123 438,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 011 331,00200 150,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 762 746,05
c) urządzenia techniczne i maszyny900 551,61808 445,61
d) środki transportu294 354,65344 053,21
e) inne środki trwałe1 591,138 043,40
2Środki trwałe w budowie92 952,7169 273,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie917 920,35
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 810 528,002 042 624,19
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 810 528,001 765 528,00
a) w jednostkach powiązanych1 810 528,001 765 528,00
– udziały lub akcje1 810 528,001 765 528,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe277 096,19
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe183 776,71175 128,89
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego167 252,00149 268,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe16 524,7125 860,89
BAktywa obrotowe13 631 885,319 506 864,05
IZapasy7 253 977,125 473 011,67
1Materiały4 230 815,743 862 734,03
2Półprodukty i produkty w toku2 207,30
3Produkty gotowe932 454,71963 404,96
4Towary717 203,37646 872,68
5Zaliczki na dostawy i usługi1 371 296,00
IINależności krótkoterminowe1 989 402,161 258 088,09
1Należności od jednostek powiązanych123,0078 756,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:123,0078 756,67
– do 12 miesięcy123,0078 756,67
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 989 279,161 179 331,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 109 537,87995 805,83
– do 12 miesięcy1 109 537,87995 805,83
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych755 873,87181 496,32
c) inne123 867,422 029,27
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 297 042,342 678 576,07
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 297 042,342 678 576,07
a) w jednostkach powiązanych606 862,29
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki606 862,29
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 297 042,342 071 713,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 296 829,272 071 713,78
– inne środki pieniężne213,07
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe91 463,6997 188,22
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem18 844 963,6614 917 508,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny13 536 358,9611 688 100,91
IKapitał (fundusz) podstawowy3 414 667,003 414 667,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 273 433,917 969 058,19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 848 258,05304 375,72
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 308 604,703 229 407,99
IRezerwy na zobowiązania150 260,1570 229,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 073,0021 896,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne36 463,7125 433,72
– długoterminowa
– krótkoterminowa36 463,7125 433,72
3Pozostałe rezerwy101 723,4422 900,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe101 723,4422 900,00
IIZobowiązania długoterminowe682 755,96166 108,11
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek682 755,96166 108,11
a) kredyty i pożyczki587 096,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe95 659,20166 108,11
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 851 061,852 963 812,96
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych266 246,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:113 525,52
– do 12 miesięcy113 525,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne152 720,86
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 584 815,472 963 812,96
a) kredyty i pożyczki469 677,521 390 294,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe127 864,3663 520,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 649 747,341 209 319,84
– do 12 miesięcy1 649 747,341 209 319,84
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych194 266,04167 000,56
h) z tytułu wynagrodzeń141 703,95128 623,80
i) inne1 556,265 054,10
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 624 526,7429 257,20
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 624 526,7429 257,20
– długoterminowe20 564,9624 485,00
– krótkoterminowe1 603 961,784 772,20
Pasywa razem18 844 963,6614 917 508,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 673 343,4118 124 929,26
– od jednostek powiązanych89 276,4121 100,87
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów14 214 702,0413 903 855,34
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)152 358,28350 463,76
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 306 283,093 870 610,16
BKoszty działalności operacyjnej16 230 437,4617 653 686,12
IAmortyzacja368 385,76519 911,46
IIZużycie materiałów i energii9 545 056,379 603 239,96
IIIUsługi obce1 410 292,241 152 540,75
IVPodatki i opłaty, w tym:164 891,19166 725,48
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 961 999,373 031 603,64
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:467 395,42475 546,71
– emerytalne155 818,52154 692,33
VIIPozostałe koszty rodzajowe210 096,43211 853,27
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 102 320,682 492 264,85
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)442 905,95471 243,14
DPozostałe przychody operacyjne3 599 662,6988 482,87
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 487 761,6942 098,63
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 994,64
IVInne przychody operacyjne103 906,3646 384,24
EPozostałe koszty operacyjne1 408 668,8180 372,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 035 939,4369 252,93
IIIInne koszty operacyjne372 729,3811 119,07
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 633 899,83479 354,01
GPrzychody finansowe32 306,2025 249,52
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:29 359,7623 778,42
– od jednostek powiązanych20 214,5819 541,62
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 939,511 462,36
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne6,938,74
HKoszty finansowe112 988,9891 508,81
IOdsetki, w tym:50 964,3831 234,08
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych54 596,01
IVInne7 428,5960 274,73
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 553 217,05413 094,72
JPodatek dochodowy704 959,00108 719,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 848 258,05304 375,72
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)11 688 100,9111 383 725,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach11 688 100,9111 383 725,19
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 414 667,003 414 667,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 414 667,003 414 667,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 969 058,197 752 206,73
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego304 375,72216 851,46
a) zwiększenie (z tytułu)304 375,72216 851,46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)304 375,72216 851,46
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 273 433,917 969 058,19
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)304 375,72216 851,46
– podziału zysku z lat ubiegłych304 375,72216 851,46
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)304 375,72216 851,46
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego304 375,72216 851,46
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 848 258,05304 375,72
Azysk netto1 848 258,05304 375,72
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)13 536 358,9611 688 100,91
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)13 536 358,9611 688 100,91
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 848 258,05304 375,72
IIKorekty razem-2 624 336,01-154 171,94
1Amortyzacja368 385,76519 911,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych23 506,31-33 267,63
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-18 303,657 455,66
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 791 538,83-43 560,99
5Zmiana stanu rezerw80 030,4326 125,57
6Zmiana stanu zapasów-1 780 965,45-1 310 132,51
7Zmiana stanu należności-546 049,97202 704,88
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów448 253,14489 892,30
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 592 346,251 015,89
10Inne korekty-14 316,57
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-776 077,96150 203,78
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy6 376 751,84170 716,21
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 701 400,00166 500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:675 351,844 216,21
a) w jednostkach powiązanych666 228,08
b) w pozostałych jednostkach9 123,764 216,21
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki9 123,764 216,21
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 907 432,17121 242,92
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 929 511,8248 098,51
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:60 000,0073 144,41
a) w jednostkach powiązanych60 000,0062 737,61
b) w pozostałych jednostkach10 406,80
– nabycie aktywów finansowych10 406,80
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne917 920,35
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 469 319,6749 473,29
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 300 680,001 565 881,32
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 300 680,001 565 881,32
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 768 593,151 879 926,77
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 657 706,471 656 145,95
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego60 700,78192 546,74
8Odsetki50 185,9031 234,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-467 913,15-314 045,45
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 225 328,56-114 368,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 225 328,56-114 368,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 071 713,782 186 082,16
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 297 042,342 071 713,78
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 553 217,05413 094,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:83 524,1883 524,1866 523,42
- dodatnie różnice kursowe niepodatkowe21 197,3621 197,36art 15a30 911,44
– instrumenty finansowe62 305,4062 305,40art 1231 693,00
pozostałe 21,4221,423 918,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:19 562,21
pozostałe 19 562,21
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:41 368,8441 368,84
- otrzymane odsetki (naliczone w poprzednich latach)41 368,8441 368,84art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 405 894,141 405 894,14425 738,20
- amortyzacja niepodatkowa88 456,8088 456,80art 17b90 738,15
– usługi obce32 150,5532 150,55art 16 ust 1 pkt 28
– podatki (w tym PFRON)41 098,4241 098,42art 16 ust 1 pkt 3644 892,00
– pozostałe koszty rodzajoweart 15 ust 147 282,22
– ujemne różnice kursowe niepodatkowe32 644,8532 644,85art 15a31 966,07
– odpisy aktualizujące1 035 939,431 035 939,43art 16 ust 1 pkt 26a69 252,93
– pozostałe koszty operacyjne49 503,9749 503,97art 16 ust 1 pkt 2589 472,90
– instrumenty finansowe100 957,87100 957,87art 1519 823,84
pozostałe 25 142,2525 142,2532 310,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:121 081,83121 081,83110 648,45
- składki ZUS niewypłacone59 538,6659 538,66art 16 ust 1 pkt 57a53 042,39
– wynagrodzenia niewypłacone61 543,1761 543,17art 16 ust 1 pkt 5757 606,06
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:120 076,39120 076,39127 077,32
- wynagrodzenie wypłacone w okresie, a dotyczące wcześniejszych58 886,2858 886,28art 16 ust 1 pkt 5759 057,80
– składki ZUS zapłacone w okresie, a dotyczące wcześniejszych51 244,6751 244,67art 16 ust 1 pkt 57a51 851,39
pozostałe 9 945,449 945,4416 168,13
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:62 436,87
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-61 300,78-61 300,78-187 085,50
– opłaty leasingowe-60 700,78-60 700,78art 17b-103 993,50
– podatkowa wartość netto ŚTart 17b-83 092,00
pozostałe -600,00-600,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 856 661,00486 796,00
K. Podatek dochodowy732 766,0092 491,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki