Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwo "AGAT" Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
Powiatłódzki wschodni
GminaKoluszki
MiejscowośćKoluszki
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
Powiatłódzki wschodni
GminaKoluszki
UlicaPaderewskiego
Nr domu1
MiejscowośćKoluszki
Kod pocztowy95-040
PocztaKoluszki
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000310595

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej wyposażenia, wyjątek - sprzęt komputerowy powyżej 1.000 zł, który wprowadzany był do ewidencji środków trwałych Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wynikających z okresu ekonomicznego użytkowania.
2.Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów i akcji w jednostkach powiązanych wyceniono według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Udzielone pożyczki wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
3.Zapasy materiałów wyceniane są w cenach nabycia, wycena rozchodu dokonywana jest przy zastosowaniu zasady FIFO. Produkty wyceniane wg kosztu wytworzenia
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
4.Do wycen operacji gospodarczych w walucie jednostka stosuje średni kursu NBP z dnia poprzedzającego operację.
5.Rozliczenia międzyokresowe ujmowane są w wartości nominalnej. Jednostka stosuje uproszczony sposób ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, polegających na księgowaniu wydatków przewidzianych do rozliczenia w czasie bezpośrednio na koncie 64. Na konta zespołu 4 i 5 zarachowywane są wyłącznie odpowiednie części wydatków dotyczących poszczególnych okresów sprawozdawczych. Salda konta rozliczeń międzyokresowych kosztów nie uwzględnia się przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe27 807 820,7523 966 012,71
IWartości niematerialne i prawne360 152,22456 271,22
3Inne wartości niematerialne i prawne360 152,22456 271,22
IIRzeczowe aktywa trwałe15 783 192,2515 983 639,29
1Środki trwałe15 703 013,4015 858 481,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)626 263,72626 263,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 497 190,1812 007 166,06
c) urządzenia techniczne i maszyny915 023,43848 182,21
d) środki transportu1 935 824,191 929 775,20
e) inne środki trwałe728 711,88447 094,40
2Środki trwałe w budowie80 178,8579 946,20
3Zaliczki na środki trwałe w budowie45 211,50
IIINależności długoterminowe1 600 000,00
3Od pozostałych jednostek1 600 000,00
IVInwestycje długoterminowe3 507 260,383 574 476,23
3Długoterminowe aktywa finansowe3 507 260,383 574 476,23
a) w jednostkach powiązanych3 150 498,963 150 498,96
– udziały lub akcje1 550 498,961 550 498,96
– udzielone pożyczki1 600 000,001 600 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale356 761,42423 977,27
– udziały lub akcje356 761,42423 977,27
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 557 215,903 951 625,97
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 065 156,313 619 221,31
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 492 059,59332 404,66
BAktywa obrotowe49 652 683,8023 990 860,28
IZapasy3 397 507,22887 011,19
1Materiały2 889 350,82428 323,60
2Półprodukty i produkty w toku29 963,57320 085,42
5Zaliczki na dostawy i usługi478 192,83138 602,17
IINależności krótkoterminowe27 600 902,7316 277 917,69
1Należności od jednostek powiązanych1 406 348,681 265 156,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 406 348,681 265 156,55
– do 12 miesięcy927 170,35800 364,69
– powyżej 12 miesięcy479 178,33464 791,86
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale636 185,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:636 185,70
– do 12 miesięcy636 185,70
3Należności od pozostałych jednostek26 194 554,0514 376 575,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 035 475,5414 177 244,67
– do 12 miesięcy25 343 126,7113 056 172,33
– powyżej 12 miesięcy692 348,831 121 072,34
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 890,90
c) inne159 078,51193 439,87
IIIInwestycje krótkoterminowe8 803 342,821 171 498,50
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 803 342,821 171 498,50
a) w jednostkach powiązanych2 229 111,64216 586,31
– udzielone pożyczki2 229 111,64216 586,31
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 574 231,18954 912,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 074 231,18954 912,19
– inne środki pieniężne4 500 000,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 850 931,035 654 432,90
Aktywa razem77 460 504,5547 956 872,99
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny32 353 842,4028 043 243,94
IKapitał (fundusz) podstawowy1 010 000,001 010 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 512 630,492 512 630,49
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:16 746,8716 746,87
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:24 503 866,5828 284 461,18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki24 503 866,5828 284 461,18
VIZysk (strata) netto4 310 598,46-3 780 594,60
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 106 662,1519 913 629,05
IRezerwy na zobowiązania6 462 000,732 279 694,35
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 703 940,001 090 521,00
3Pozostałe rezerwy4 758 060,731 189 173,35
– długoterminowe343 876,66344 852,57
– krótkoterminowe4 414 184,07844 320,78
IIIZobowiązania krótkoterminowe31 179 622,9917 015 207,39
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 284 721,491 513 465,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 284 721,491 513 465,57
– do 12 miesięcy1 217 824,991 402 328,11
– powyżej 12 miesięcy66 896,50111 137,46
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek29 740 864,3015 295 659,78
a) kredyty i pożyczki1 004 221,143 991 780,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:26 247 851,989 337 740,97
– do 12 miesięcy23 502 705,507 733 302,85
– powyżej 12 miesięcy2 745 146,481 604 438,12
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 574 214,821 164 042,62
h) z tytułu wynagrodzeń818 432,24673 123,75
i) inne96 144,12128 972,40
4Fundusze specjalne154 037,20206 082,04
IVRozliczenia międzyokresowe7 465 038,43618 727,31
2Inne rozliczenia międzyokresowe7 465 038,43618 727,31
– długoterminowe1 720,872 646,91
– krótkoterminowe7 463 317,56616 080,40
Pasywa razem77 460 504,5547 956 872,99
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:108 000 946,3072 314 664,34
– od jednostek powiązanych875 001,9458 985,61
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów106 199 744,4770 612 914,78
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 276 063,25-1 684 240,32
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki306 094,12205 134,22
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 771 170,963 180 855,66
BKoszty działalności operacyjnej103 431 316,5277 862 087,63
IAmortyzacja1 626 551,431 586 170,69
IIZużycie materiałów i energii28 203 423,6619 026 823,86
IIIUsługi obce50 804 557,0236 998 157,13
IVPodatki i opłaty, w tym:486 267,90399 045,55
VWynagrodzenia12 963 969,1211 405 707,87
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 197 518,683 065 712,85
– emerytalne1 204 896,851 069 957,81
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 439 991,332 254 366,27
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 709 037,383 126 103,41
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 569 629,78-5 547 423,29
DPozostałe przychody operacyjne737 085,191 640 613,84
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych17 670,98120 759,14
IIDotacje28 464,4916 271,70
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 378,63835 499,38
IVInne przychody operacyjne686 571,09668 083,62
EPozostałe koszty operacyjne2 371 969,76503 336,09
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych23 671,53
IIIInne koszty operacyjne2 348 298,23503 336,09
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 934 745,21-4 410 145,54
GPrzychody finansowe2 781 543,55445 001,63
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:370 000,00
BOd jednostek pozostałych, w tym:370 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale370 000,00
IIOdsetki, w tym:90 804,5675 001,63
– od jednostek powiązanych87 060,7974 054,79
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 646 844,20
VInne43 894,79
HKoszty finansowe226 276,30555 662,69
IOdsetki, w tym:185 076,2992 856,37
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych265 625,00
IVInne41 200,01197 181,32
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 490 012,46-4 520 806,60
JPodatek dochodowy1 179 414,00-740 212,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 310 598,46-3 780 594,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 043 243,9435 089 673,54
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 043 243,9435 089 673,54
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 010 000,001 010 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 010 000,001 010 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 512 630,492 512 630,49
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 512 630,492 512 630,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości16 746,8716 746,87
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu16 746,8716 746,87
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu28 284 461,1824 992 727,30
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-3 780 594,603 291 733,88
a) zwiększenie (z tytułu)3 291 733,88
podziału zysku3 291 733,88
b) zmniejszenie (z tytułu)-3 780 594,60
pokrycia straty-3 780 594,60
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu24 503 866,5828 284 461,18
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-3 780 594,606 557 568,88
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 557 568,88
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 557 568,88
b) zmniejszenie (z tytułu)6 557 568,88
podziału zysku roku ubiegłego6 557 568,88
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-3 780 594,60
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-3 780 594,60
a) zwiększenie (z tytułu)3 780 594,60
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia3 780 594,60
6Wynik netto4 310 598,46-3 780 594,60
Azysk netto4 310 598,46
Bstrata netto-3 780 594,60
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)32 353 842,4028 043 243,94
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 839 342,4028 043 243,94
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto4 310 598,46-3 780 594,60
IIKorekty razem5 094 844,45-4 017 675,81
1Amortyzacja1 722 465,351 682 566,34
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-10 437,7345 955,17
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)91 513,78-359 009,57
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 664 515,18144 865,86
5Zmiana stanu rezerw4 182 306,38-396 820,61
6Zmiana stanu zapasów-2 510 496,035 724 093,86
7Zmiana stanu należności-12 922 800,5411 330 446,47
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów17 191 049,85-14 776 099,97
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych44 223,06-7 397 401,66
10Inne korekty-28 464,49-16 271,70
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 405 442,91-7 798 270,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 927 344,271 535 216,38
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych38 748,76139 969,82
3Z aktywów finansowych, w tym:2 788 595,51445 246,56
a) w jednostkach powiązanych74 535,46445 246,56
b) w pozostałych jednostkach2 714 060,05
– zbycie aktywów finansowych2 714 060,05
4Inne wpływy inwestycyjne1 100 000,00950 000,00
IIWydatki4 586 236,942 099 343,13
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 484 711,771 145 565,79
3Na aktywa finansowe, w tym:275 000,00
a) w jednostkach powiązanych275 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne3 101 525,17678 777,34
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-658 892,67-564 126,75
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 528 464,493 997 317,24
2Kredyty i pożyczki2 500 000,003 981 045,54
4Inne wpływy finansowe28 464,4916 271,70
IIWydatki5 666 133,473 350 880,22
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 265 835,00
4Spłaty kredytów i pożyczek5 487 558,90
8Odsetki178 574,5785 045,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 137 668,98646 437,02
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 608 881,26-7 715 960,14
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:5 619 318,99-7 752 540,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-10 437,73-36 580,17
FŚrodki pieniężne na początek okresu966 211,318 682 171,45
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 575 092,57966 211,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania44 934,5255 696,30
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 490 012,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:160 124,39160 124,39
Różnice kursowe bilansowe79 628,2679 628,26art 9b ust 1 pkt 1
Przychody z produkcji rolnej33 961,4033 961,40art 2 ust 1 pkt 1
Dotacja rolna40 961,4540 961,45art 17 ust 1 pkt 48
pozostałe 5 573,285 573,28
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:9 149 714,999 149 714,99
Wycena kontraktów9 115 567,119 115 567,11art 12 ust 3 lit a
Naliczone odsetki od udzielonych pożyczek29 111,6429 111,64art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe 5 036,245 036,24
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:12 758 199,3012 758 199,30
Wycena kontraktów12 744 637,6512 744 637,65art 12 ust 3 lit a
pozostałe 13 561,6513 561,65
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 627 281,852 627 281,85
Kary270 105,00270 105,00art 16 ust 1 pkt 22
Darowizny168 448,35168 448,35art 16 ust 1 pkt 14
Różnice kursowe bilansowe32 530,4432 530,44art 9b ust 1 pkt 1
Odpisy na PFRON187 998,00187 998,00art 16 ust 1 pkt 36
Odpisy aktualizujące23 671,5323 671,53art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Koszty reprezentacji195 912,84195 912,84art 16 ust 1 pkt 28
Amortyzacja samoch. pow. 20 tys. EUR59 948,6459 948,64art 16 ust 1 pkt 4
Amortyzacja środków trwałych wykupionych z leasingu1 380,001 380,00art 16a ust 2 pkt 3
Koszty produkcji rolnej129 215,91129 215,91art 2 ust 1 pkt 1
Rezerwa na zobowiązania1 471 000,001 471 000,00art 16 ust 1 pkt 27
Składki na rzecz organizacji branżowych64 651,0064 651,00art 16 ust 1 pkt 37
odsetki od zobowiązań budżetowych2 888,602 888,60art 16 ust 1 pkt 21
pozostałe 19 531,5419 531,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:9 296 211,029 296 211,02
Koszty robót budowlanych8 738 389,638 738 389,63art 15 ust 4
Amortyzacja WNiP89 562,6889 562,68art 16i ust 1
Naliczone odsetki9 118,359 118,35art 16 ust 1 pkt 11
Niewypłacone wynagrodzenia34 922,5034 922,50art 16 ust 1 pkt 57
składki ZUS424 217,86424 217,86art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:6 847 776,856 847 776,85
Koszty robót budowlanych6 333 836,686 333 836,68art 15 ust 4
Wypłacone wynagrodzenia26 000,0026 000,00art 16 ust 1 pkt 57
Amortyzacja śr. trwałych78 376,2678 376,26art 16f ust 3
zapłacone składki ZUS401 348,78401 348,78art 16 ust 1 pkt 57 lit a
zapłacone odsetki8 215,138 215,13art 16 ust 1 pkt 11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:3 424 984,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym10 589 104,40
K. Podatek dochodowy2 011 930,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzono za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki