Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatGliwice
GminaGliwice
MiejscowośćGliwice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatGliwice
GminaGliwice
UlicaNad Bytomką
Nr domu1
MiejscowośćGliwice
Kod pocztowy44-100
PocztaGliwice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000309274

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z później. zmianami.).
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających okresowym odpisom umorzeniowym i przeszacowaniom według zasad określonych w ustawie.
Spółka stosuje metodę porównawczą prezentacji rachunku zysków i strat.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1).Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych :
Na dzień bilansowy ujmuje się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .
W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych wyrażone w walutach obcych transakcje dotyczące rozrachunków z kontrahentami po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe powstające między dniem zaksięgowania i rozliczenia transakcji lub dniem bilansowym ujmowane są w kosztach lub przychodach finansowych .
Kursy waluty euro w stosunku do złotego ustalone przez NBP w okresie sprawozdawczym i porównywalnych okresach poprzednich :
- kurs średni NBP obowiązujący na dzień 29.12.2017 r. - 4.1709 ( Tabela kursów nr251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 r.)
- kurs średni NBP obowiązujący na dzień 31.12.2018 r. - 4.3000 ( Tabela kursów nr252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r.)
2). Wartości niematerialne i prawne :
Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte przez Spółkę prawa majątkowe, w szczególności licencje i programy komputerowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Spółki. Okres dokonywania odpisów od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ( umorzenie ).
3). Rzeczowe aktywa trwałe :
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie. Rzeczowe aktywa trwałe z wyjątkiem gruntów i zaliczek na środki trwałe są wykazywane w wartości netto ( pomniejszonej o umorzenie ), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ( umorzenie ), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową .
Roczne stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące :
Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5% - 4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny 4,5% - 30%
W tym komputery 30%
Środki transportowe 14% - 20%
Pozostałe środki trwałe 10% - 20%
4). Inwestycje długoterminowe :
Inwestycje długoterminowe stanowią udziały Spółki w innych jednostkach podporządkowanych. Spółka posiada następujące udziały w Spółkach:
49% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Silesia Asfalty Sp. z o.o. - Pruim S.A. objął 49 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł za każdy udział ( Repertorium A: 12429/2007 z dnia 14.12.2007r.) oraz 49 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł za każdy udział ( uchwała nr 1 NZW z dnia 09.10.2015r. ).Na dzień bilansowy udziały w spółce Silesia Asfalty zostały wycenione metodą praw własności, polegającej na tym, iż wartość spółki powiązanej jest równa wartości udziału w kapitałach własnych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych spółki.
5). Aktywa obrotowe :
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach zakupu lub według kosztów ich wytworzenia, nie wyższym od możliwych do uzyskania ich cen sprzedaży netto, w szczególności:
materiały - według cen zakupu,
produkcja w toku - według kosztu wytworzenia,
produkty gotowe - według kosztu wytworzenia
Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Rozchody zapasów wyceniane są według cen przeciętnych tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej danego składnika.
6). Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. Spółka zawiązuje odpis aktualizujący na należności wątpliwe, dokonywane w oparciu o przeprowadzoną analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników, których sytuacja finansowa wskazuje na brak możliwości zapłaty w najbliższym czasie, lub skierowano sprawę na drogę sądową, względnie są w stanie likwidacji lub upadłości. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
7). Należności długoterminowe stanowią należności, dla których termin płatności ustalono na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy nie występują.
8). Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne zarówno w gotówce jak i na rachunku bankowym. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej powiększonej o doliczone przez bank odsetki, które stanowią przychody finansowe.
9). Odsetki od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwiększają ten fundusz.
10). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią :
- wydatki dotyczące późniejszych okresów niż te, w którym je poniesiono. Wydatki dotyczące okresów późniejszych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego zaliczane są do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych,
- naliczony podatek VAT do odliczenia w terminie późniejszym,
- wycenę kontraktów długoterminowych, których przychody szacowane są większe niż wynikające z przychodów zafakturowanych
- przychody ze sprzedaży zafakturowane w roku 2019 a dotyczące roku 2018
11).Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.
12).Kontrakty długoterminowe stanowią usługi budowlane, których okres realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy. Rozliczanie kosztów i przychodów z niezakończonej usługi budowlanej jednostka dokonuje w oparciu o KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót, ustalonego w wysokości udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy w całkowitych kosztach wykonania usługi. Dla celów szacowania stopnia zaawansowania robót w toku, pod pojęciem "całkowite koszty wykonania usługi" rozumie się tylko koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zlecenia.
Ewidencję analityczną prowadzi się odrębnie dla każdego rozliczanego obiektu budowlanego objętego długotrwałą umową. Różnica pomiędzy przychodem szacowanym ustalonym na podstawie stopnia zaawansowania oraz ceny ustalonej w umowie, a przychodem rzeczywistym, ustalonym na podstawie wystawionych faktur odnoszona jest na konto Ct 708-02N - "Kontrakty długoterminowe-przychód szacowany" ( Dt konto 660-01) i wykazywany w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe w aktywach.
13). Kapitały własne :
- Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez jednostkę zgodnie z obowiązującym prawem tj. właściwymi ustawami czy wynikającymi z umowy Spółki.
- Kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej z umowy Spółki (aktu założycielskiego), zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
- Kapitał zapasowy i rezerwowy tworzony jest zgodnie ze statutem Spółki. Podstawą zwiększeń i zmniejszeń jest uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na kapitał rezerwowy i zapasowy wykazany w bilansie składają się kwoty wynikające z podziału zysku netto za ubiegłe lata oraz odpis w wys. 8% zysku netto na pokrycie strat bilansowych
14). Rezerwy na zobowiązania tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone w Spółce to:
- rezerwa na odroczony podatek dochodowy,
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe,
- rezerwa na sprawy sądowe toczone przeciwko Spółce,
- rezerwa na koszty robót poprawkowych oraz na przewidywane koszty i straty z kontraktów długoterminowych.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w wyniku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy bilansową (księgową), a podatkową wartością aktywów i pasywów.
Wysokość rezerw na świadczenia pracownicze aktualizowana jest w oparciu o wyliczenia biura aktuarialnego i różnicę odnosi się w ciężar działalności operacyjnej jednostki ( Dt konta 404-05N/ Ct konta 840-02 ).
Rezerwy na sprawy sądowe toczone przeciwko Spółce tworzone są w ciężar pozostałej działalności operacyjnej i finansowej (łącznie z odsetkami na dzień bilansowy) Spółki. Przebieg spraw sądowych przedstawiono w dalszej części informacji dodatkowej.
Rezerwy na koszty robót poprawkowych wynikają ze specyfiki działalności Spółki. W przypadku usług budowlanych świadczonych przez Spółkę, Spółka zobowiązana jest do udzielania gwarancji na swoje usługi, równocześnie zleceniodawcy wymagają złożenia odpowiednich zabezpieczeń na wypadek nie wykonania zobowiązania gwarancyjnego. Wysokość rezerw na koszty napraw gwarancyjnych Spółka szacuje na poziomie 0,1% - 0,5% przychodów z danego kontraktu. Wartość ta podlega indywidualnej analizie i może ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach. Spółka szacuje ryzyko związane z udzielaniem gwarancji na swoje usługi na poziomie 0,3% przychodów objętych gwarancjami. Na dzień bilansowy rezerwa na koszty robót poprawkowych stanowi kwotę 295 tys. zł. i zabezpiecza zobowiązania Spółki przed ewentualnymi kosztami napraw gwarancyjnych.
15). Zobowiązania długoterminowe stanowią zobowiązania Spółki z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, lub pożyczek, których okres spłaty jest dłuższy niż jeden rok po dniu bilansowym ( na dzień bilansowy nie występują) oraz zatrzymane podwykonawcom kaucje gwarancyjne o charakterze nie inwestycyjnym.
16).Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania związane z zakupami działalności operacyjnej : materiałów, robót, usług.
17).Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciężar kosztów operacyjnych. Fundusz wykorzystuje się zgodnie z regulaminem określającym zasady jego działania. Stan funduszy wykazuje się w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży produktów, usług i materiałów ustalane są w cenach sprzedaży netto pomniejszone o wartość upustów, rabatów. Przychody wykazywane są zgodnie z zasadą memoriału niezależnie od terminu zapłaty.
Koszt wytworzenia produktu lub usługi obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem lub usługą oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu lub usługi.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne są to koszty i przychody związane pośrednio z podstawową działalnością operacyjną Spółki, w szczególności związane ze zbyciem środków trwałych, odpisem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, odpisami aktualizującymi wartość aktywów, odszkodowaniami, karami i grzywnami oraz przekazanymi darowiznami pieniężnymi i rzeczowymi.
Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres odsetki bankowe, odsetki od odbiorców zapłacone oraz zwiększenie wartości posiadanych udziałów w spółce stowarzyszonej Silesia Asfalty wycenianych metodą praw własności.
Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty operacji finansowych, w szczególności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów bankowych, koszty prowizji, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek.
Zyski i straty nadzwyczajne obejmują zdarzenia powstające na skutek sytuacji losowych, bądź trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na dzień bilansowy nie wystąpiły.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowią podatek dochodowy od osób prawnych oraz odroczony podatek dochodowy rozliczany zgodnie z ustawą.
Spółka stosuje metodę porównawczą prezentacji rachunku zysków i strat.
Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe obciążenia stanowią podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami pomiędzy wykazywaną wartością bilansową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.
Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zachowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów, będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
W celu zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych w rachunku zysków i strat wykazuje się w odrębnych pozycjach bieżący podatek dochodowy, który stanowi zobowiązanie wobec urzędu skarbowego oraz zmiany stanu rozliczeń z tytułu aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku, porównywalne dane finansowe obejmują okres od 01stycznia 2017 r. do 31grudnia 2017 r. w ciągu którego nastąpiło połączenie.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 987 024,5314 785 673,25
IWartości niematerialne i prawne70 872,67111 424,96
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne70 872,67111 424,96
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe11 691 232,8810 907 048,35
1Środki trwałe11 691 232,8810 907 048,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 785 550,002 785 550,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 163 036,234 362 537,07
c) urządzenia techniczne i maszyny3 682 133,133 160 619,35
d) środki transportu1 022 556,78519 342,95
e) inne środki trwałe37 956,7478 998,98
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe2 474 898,511 827 488,83
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 474 898,511 827 488,83
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 474 898,511 827 488,83
– udziały lub akcje2 474 898,511 827 488,83
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 750 020,471 939 711,11
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 722 176,001 858 712,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe27 844,4780 999,11
BAktywa obrotowe54 089 383,5649 165 965,98
IZapasy576 357,20640 801,40
1Materiały476 368,56637 913,83
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe28 870,33
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi71 118,312 887,57
IINależności krótkoterminowe19 218 195,9014 133 908,42
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale154 711,87240 975,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:154 711,87240 975,26
– do 12 miesięcy154 711,87240 975,26
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek19 063 484,0313 892 933,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 928 285,593 630 545,52
– do 12 miesięcy9 928 285,593 630 545,52
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne702 994,901 474 220,82
d) dochodzone na drodze sądowej8 432 203,548 788 166,82
IIIInwestycje krótkoterminowe20 513 549,5522 930 057,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe20 513 549,5522 930 057,35
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne20 513 549,5522 930 057,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach20 513 549,55199 912,51
– inne środki pieniężne22 730 144,84
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 781 280,9111 461 198,81
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem70 076 408,0963 951 639,23
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny33 336 301,8433 026 280,60
IKapitał (fundusz) podstawowy21 475 005,0021 475 005,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:618 715,41549 139,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 632 440,7710 132 440,77
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto610 140,66869 695,02
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 740 106,2530 925 358,63
IRezerwy na zobowiązania5 914 436,785 370 735,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 468 809,003 426 858,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 212 000,001 166 000,00
– długoterminowa978 250,00974 000,00
– krótkoterminowa233 750,00192 000,00
3Pozostałe rezerwy1 233 627,78777 877,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 233 627,78777 877,00
IIZobowiązania długoterminowe2 673 739,091 714 427,45
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 673 739,091 714 427,45
a) kredyty i pożyczki441 122,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 232 616,831 714 427,45
IIIZobowiązania krótkoterminowe28 151 930,3823 839 880,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 791 173,093 645 130,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 791 173,093 645 130,54
– do 12 miesięcy2 791 173,093 645 130,54
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek25 224 289,1520 054 486,18
a) kredyty i pożyczki375 442,97120 868,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:19 449 699,3314 023 768,33
– do 12 miesięcy19 449 699,3314 023 768,33
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 559 722,613 530 866,90
h) z tytułu wynagrodzeń626 888,70578 949,55
i) inne2 212 535,541 800 032,69
4Fundusze specjalne136 468,14140 263,46
IVRozliczenia międzyokresowe316,00
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe316,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe316,00
Pasywa razem70 076 408,0963 951 639,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:129 622 588,8997 148 157,83
– od jednostek powiązanych1 218 731,68
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów128 630 411,6495 391 206,49
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)91 842,25135 225,85
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów900 335,001 621 725,49
BKoszty działalności operacyjnej129 405 617,88100 595 880,87
IAmortyzacja1 362 702,241 330 851,32
IIZużycie materiałów i energii25 074 185,8928 165 222,26
IIIUsługi obce86 340 871,9954 076 160,39
IVPodatki i opłaty, w tym:579 123,66561 665,84
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia11 548 995,9211 384 164,92
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 597 098,532 569 510,96
– emerytalne1 080 904,27937 193,45
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 102 284,01933 195,13
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów800 355,641 575 110,05
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)216 971,01-3 447 723,04
DPozostałe przychody operacyjne1 514 187,425 125 445,64
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych206 049,6036 585,36
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych135 940,914 387 161,83
IVInne przychody operacyjne1 172 196,91701 698,45
EPozostałe koszty operacyjne1 431 235,48685 257,09
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych771 243,4570 170,62
IIIInne koszty operacyjne659 992,03615 086,47
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)299 922,95992 465,51
GPrzychody finansowe787 666,20387 645,62
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:140 200,52241 279,96
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych647 409,68146 067,66
VInne56,00298,00
HKoszty finansowe298 961,4940 179,42
IOdsetki, w tym:272 961,4929 580,13
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne26 000,0010 599,29
IZysk (strata) brutto (F+G–H)788 627,661 339 931,71
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)178 487,00470 236,69
LZysk (strata) netto (I–J–K)610 140,66869 695,02
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)33 026 280,6032 661 229,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach33 026 280,6032 661 229,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu21 475 005,0021 475 005,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu21 475 005,0021 475 005,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu549 139,81986 164,58
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego69 575,60-437 024,77
a) zwiększenie (z tytułu)69 575,6016 625,57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)69 575,6016 625,57
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)453 650,34
– pokrycia straty453 650,34
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu618 715,41549 139,81
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu10 132 440,7710 032 440,77
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych500 000,00100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)500 000,00100 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
- z podziału wyniku za 2017500 000,00100 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu10 632 440,7710 132 440,77
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu869 695,02167 618,72
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu869 695,02167 618,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach869 695,02167 618,72
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)869 695,02167 618,72
– wypłaty dywidendy300 119,42
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego569 575,60
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów167 618,72
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto610 140,66869 695,02
Azysk netto610 140,66869 695,02
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)33 336 301,8433 026 280,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto610 140,66869 695,02
IIKorekty razem-1 287 702,357 495 603,24
1Amortyzacja1 362 702,241 330 851,32
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)28 188,7317 534,61
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 252,03
5Zmiana stanu rezerw543 701,781 378 922,66
6Zmiana stanu zapasów64 444,201 245 120,48
7Zmiana stanu należności-5 084 287,48-4 527 215,92
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 057 475,9412 444 659,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 130 707,46-4 391 097,73
10Inne korekty-129 220,3080,82
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-677 561,698 365 298,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy206 049,6078 341,79
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych206 049,6036 585,36
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:41 756,43
a) w jednostkach powiązanych41 756,43
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki41 756,43
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 312 384,081 531 854,89
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 312 384,081 531 854,89
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 106 334,48-1 453 513,10
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 447 630,25
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 447 630,25
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 080 241,88578 379,86
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli300 119,4291 194,02
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek751 933,73469 651,23
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki28 188,7317 534,61
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)367 388,37-578 379,86
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 416 507,806 333 405,30
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 416 507,806 333 405,30
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu22 930 057,3516 596 652,05
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:20 513 549,5522 930 057,35
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok788 627,661 339 931,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:56,0056,00298,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów56,0056,00art 12 ust 4 pkt 6a298,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 295 681,461 295 681,466 143 029,45
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);art 12 ust 4 pkt 25 467,41
przychody bilansowe nie uznane podatkowo naliczone kary 622 632,28622 632,28art 12 ust 3a4 424 911,83
przychody bilansowe nie uznane podatkowoart 12 ust 3a1 477 002,97
aktualizacja wyceny wartości udziałów647 409,68647 409,68art 16 ust 1 pkt 8146 067,66
pozostałe 25 639,5025 639,5089 579,58
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:195 125,14195 125,14255 106,68
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym4 294,144 294,14art 12 ust 4 pkt 2255 106,68
zafakturowane szacunki przychodów190 831,00190 831,00art 12 ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:330 482,11330 482,11522 654,84
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami24 098,9724 098,97art 16 ust 1 pkt 1418 999,95
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań3 601,003 601,00art 16 ust 1 pkt 1714 070,99
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitówart 16 ust 1 pkt 47 991,73
wierzytelności odpisanych jako przedawnioneart 16 ust 1 pkt 203 116,41
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 243,65243,65art 16 ust 1 pkt 211 775,16
odpisów aktualizujących wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a70 170,62
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych69 097,0969 097,09art 16 ust 1 pkt 2877 025,02
wpłat na PFRON226 267,00226 267,00art 16 ust 1 pkt 36195 205,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika1 806,901 806,90art 16 ust 1 pkt 511 104,58
pozostałe 5 367,505 367,50133 195,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 727 240,071 727 240,07765 654,23
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi50 560,9250 560,92art 15 ust 650 560,92
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1224 018,9024 018,90art 16 ust 1 pkt 5722 018,90
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h379 666,02379 666,02art 16 ust 1 pkt 57a340 659,09
wartość utworzonych rezerw na koszty501 750,78501 750,78art 15 ust 4e175 720,00
odpisów aktualizujących wartość należności771 243,45771 243,45art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 176 695,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:539 373,31539 373,313 091 957,79
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego22 018,9022 018,90art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego340 659,09340 659,09art 15 ust 4h341 350,41
Koszty materiałów ujęte w innym okresie rozliczeniowym176 695,32176 695,32art 15 ust 4c2 750 607,38
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 206 364,311 206 364,31
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje 2018

-

Opis załącznika

-

Opis załącznika

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki