Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyID Logistics Polska S.A.
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowicki
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowicki
GminaKatowice
UlicaRoździeńskiego
Nr domu91
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-203
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000306265

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie: Licencje, oprogramowania, prawa autorskie 2 lata; wartosc firmy 5 lat. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: Urztechniczne i maszyny 14 - 30%; Środki transportu 14 - 30%; Inne srodki trwałe 20%. Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na d
zień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający transakcję, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Inwestycje krótkoterminowe: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe: Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów klasyfikowane są jako długoterminowe, jeżeli szacowany okres otrzymania dotyczących ich przychodów jest dłuższy aniżeli rok od dnia bilansowego. Kapitał podstawowy: Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej w KRS. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne na rzecz kapitału podstawowego. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. Rezerwy: Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczjowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływy środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka tworzy rezerwy na świadczenia wypłacane w przyszłych okresach m.in. na:
- Niewypłacone urlopy
- Odprawy emerytalne
Tworzenie tych rezerw odbywa się na podstawie szacunków kwoty jaką jednostka musiałaby zapłacić,
aby wypelnić obowiązek na dzień bilansowy. Transakcje wyrażone w walutach innych niz złoty są przeliczne na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzi
eń bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane sa odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu: 2018: Kurs wymiany UDS na polski złoty 3,7597; Kurs wymiany EUR na polski złoty 4,3000; 2017: Kurs wymiany UDS na polski złoty 3,4813; Kurs wymiany EUR na polski złoty 4,1709.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Przychody ze sprzedaży:
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Różnice kursowe: Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Podatek dochodowy: Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą oraz odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się z zachowaniem zasady ostrożności w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu podatku dochodowego zostały skalkulowane i przedstawione w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Uwagi dodatkowe

brak

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 290 399,6718 140 433,00
IWartości niematerialne i prawne313 481,50405 122,57
3Inne wartości niematerialne i prawne313 481,50405 122,57
IIRzeczowe aktywa trwałe10 119 010,9211 583 043,15
1Środki trwałe9 991 832,1511 540 793,36
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 399 496,722 050 114,80
c) urządzenia techniczne i maszyny3 087 917,274 280 941,75
d) środki transportu73 330,36
e) inne środki trwałe5 504 418,165 136 406,45
2Środki trwałe w budowie127 178,7742 249,79
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 857 907,256 152 267,28
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 786 292,443 239 384,19
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 071 614,812 912 883,09
BAktywa obrotowe45 927 885,6236 037 028,78
IZapasy271 782,87237 319,59
1Materiały267 866,45233 623,83
5Zaliczki na dostawy i usługi3 916,423 695,76
IINależności krótkoterminowe24 849 602,9221 372 329,44
1Należności od jednostek powiązanych51 665,45871 220,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:51 665,45871 220,56
– do 12 miesięcy51 665,45871 220,56
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek24 797 937,4720 501 108,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:24 609 833,0920 287 828,03
– do 12 miesięcy24 609 833,0920 287 828,03
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych169 141,41196 728,15
c) inne18 962,9716 552,70
IIIInwestycje krótkoterminowe18 830 916,0512 929 152,49
1Krótkoterminowe aktywa finansowe18 830 916,0512 929 152,49
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne18 830 916,0512 929 152,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach18 830 916,0512 929 152,49
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 975 583,781 498 227,26
Aktywa razem61 218 285,2954 177 461,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 762 080,137 242 802,01
IKapitał (fundusz) podstawowy500 020,00500 020,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:24 283 877,2524 283 877,25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)24 283 877,2524 283 877,25
VZysk (strata) z lat ubiegłych-17 541 095,24-23 125 720,34
VIZysk (strata) netto4 519 278,125 584 625,10
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 456 205,1646 934 659,77
IRezerwy na zobowiązania1 248 392,901 359 621,12
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego47 340,9165 388,13
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 201 051,991 294 232,99
– długoterminowa252 590,13173 281,60
– krótkoterminowa948 461,861 120 951,39
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe4 468 815,227 074 380,78
3Wobec pozostałych jednostek4 468 815,227 074 380,78
a) kredyty i pożyczki1 890 587,003 203 160,48
c) inne zobowiązania finansowe2 578 228,223 871 220,30
IIIZobowiązania krótkoterminowe43 738 997,0438 500 657,87
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych3 363 867,863 096 136,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:634 806,82447 704,23
– do 12 miesięcy634 806,82447 704,23
b) inne2 729 061,042 648 432,43
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek39 267 990,0234 586 827,51
a) kredyty i pożyczki1 348 116,001 334 539,29
c) inne zobowiązania finansowe2 307 837,172 042 096,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 607 433,0524 052 579,61
– do 12 miesięcy28 607 433,0524 052 579,61
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 516 140,124 534 554,16
h) z tytułu wynagrodzeń2 488 463,682 620 906,08
i) inne2 151,86
4Fundusze specjalne1 107 139,16817 693,70
IVRozliczenia międzyokresowe
2Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem61 218 285,2954 177 461,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:156 514 397,70127 278 440,51
– od jednostek powiązanych205 920,15871 220,56
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów156 514 397,70127 243 459,20
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów34 981,31
BKoszty działalności operacyjnej148 394 807,17121 529 630,58
IAmortyzacja4 018 029,573 515 224,72
IIZużycie materiałów i energii12 395 590,5210 740 497,10
IIIUsługi obce80 381 484,4859 774 158,16
IVPodatki i opłaty, w tym:419 219,58568 170,09
VWynagrodzenia39 950 363,7836 576 479,90
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:10 115 175,389 170 476,79
– emerytalne3 509 560,623 275 016,76
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 114 943,861 157 706,80
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów26 917,02
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 119 590,535 748 809,93
DPozostałe przychody operacyjne194 609,53162 650,18
IVInne przychody operacyjne194 609,53162 650,18
EPozostałe koszty operacyjne935 144,921 112 190,24
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 883,3726 764,22
IIIInne koszty operacyjne885 261,551 085 426,02
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 379 055,144 799 269,87
GPrzychody finansowe20 263,11216 497,08
IIOdsetki, w tym:20 263,1118 117,93
VInne198 379,15
HKoszty finansowe478 876,60410 059,91
IOdsetki, w tym:388 669,20410 059,91
– dla jednostek powiązanych4 089,993 961,27
IVInne90 207,40
IZysk (strata) brutto (F+G–H)6 920 441,654 605 707,04
JPodatek dochodowy2 401 163,53-978 918,06
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 519 278,125 584 625,10
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 242 802,011 658 176,91
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 242 802,011 658 176,91
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 020,00500 020,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 020,00500 020,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu24 283 877,2524 283 877,25
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu24 283 877,2524 283 877,25
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-17 541 095,24-24 193 800,27
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 584 625,10
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 584 625,10
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)5 584 625,10
podział zysku z lat ubiegłych5 584 625,10
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu23 125 720,3424 193 800,27
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach23 125 720,3424 193 800,27
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)5 584 625,101 068 079,93
-strata pokryta z zysku5 584 625,101 068 079,93
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu17 541 095,2423 125 720,34
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-17 541 095,24-23 125 720,34
6Wynik netto4 519 278,125 584 625,10
Azysk netto4 519 278,125 584 625,10
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 762 080,137 242 802,01
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 762 080,137 242 802,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej11 166 647,845 219 188,19
IZysk (strata) netto4 519 278,125 584 625,10
IIKorekty razem6 647 369,72-365 436,91
1Amortyzacja4 018 029,573 515 224,72
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych90 207,40-215 121,53
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)398 170,09388 820,36
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej49 883,3726 764,22
5Zmiana stanu rezerw-111 228,22467 628,45
6Zmiana stanu zapasów-34 463,28-75 251,99
7Zmiana stanu należności-3 477 273,48-4 336 646,85
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 878 393,197 382 772,22
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych817 003,51-7 520 029,51
10Inne korekty18 647,57403,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)11 166 647,845 219 188,19
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 261 183,21-1 495 923,89
IWpływy51 883,0139 593,50
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych51 883,0139 593,50
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki1 313 066,221 535 517,39
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 313 066,221 535 517,39
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 261 183,21-1 495 923,89
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-4 003 701,07-621 203,06
IWpływy2 500 000,00
2Kredyty i pożyczki2 500 000,00
IIWydatki4 003 701,073 121 203,06
4Spłaty kredytów i pożyczek1 342 278,11879 131,28
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 267 342,861 857 212,69
8Odsetki394 080,10384 859,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-4 003 701,07-621 203,06
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 901 763,563 102 061,24
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:5 901 763,563 102 061,24
FŚrodki pieniężne na początek okresu12 929 152,499 827 091,25
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:18 830 916,0512 929 152,49
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 107 323,16817 693,70
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 920 441,654 605 707,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 743 918,272 247 299,36
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:98 096,71
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 891 871,327 079 465,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-2 377 697,85-2 115 171,30
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym10 347 996,0011 553 044,00
K. Podatek dochodowy1 966 119,002 195 078,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie Finansowe 2018-12-31

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki