Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EMMERSON FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEmmerson Finanse S.A.
Siedziba
Województwomazowiecie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowiecie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
UlicaStawki
Nr domu40
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-040
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000304219

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe Spółki Emmerson Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.
Inwestycje długoterminowe, (udziały i akcje) oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia.
Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności, a jej skutki odnoszone są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Należności, roszczenia i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na: • pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można
w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;• odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy.• świadczenia urlopowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysku i start obejmuje cześć bieżącą i odroczoną. Podatek bieżący obliczany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w oparciu o wynik finansowy brutto skorygowany o przychody i koszy z tytułu należnych a nie otrzymanych lub nie zapłaconych odsetek, oraz o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody rozpoznawane są:
• w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług – w dacie sprzedaży towaru lub wykonania usługi,
• w zakresie odsetek od aktywów – metodą memoriałową wg nominalnej stopy procentowej przypadającej za dany okres
• w zakresie dywidend – w momencie nabycia prawa do otrzymania dywidendy.
Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto, tj. bez należnego podatku VAT. W ciągu 2018 roku Spółka korzystała ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie usług pośrednictwa finansowego, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym oraz rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe101 777,12140 137,85
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe77 265,12105 361,44
1Środki trwałe77 265,12105 361,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu77 265,12105 361,44
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe20 000,0020 000,00
1Od jednostek powiązanych20 000,0020 000,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 512,0014 776,41
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 512,0014 750,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe26,41
BAktywa obrotowe576 492,43483 254,78
IZapasy2 700,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi2 700,00
IINależności krótkoterminowe168 036,20205 487,03
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek168 036,20205 487,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:166 507,88198 987,03
– do 12 miesięcy166 507,88198 987,03
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne1 528,326 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe400 933,61270 825,68
1Krótkoterminowe aktywa finansowe400 933,61270 825,68
a) w jednostkach powiązanych346 053,93250 641,94
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki346 053,93250 641,94
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach4 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe4 000,00
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne50 879,6820 183,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach50 879,6820 183,74
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 522,624 242,07
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem678 269,55623 392,63
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny264 637,80189 336,85
IKapitał (fundusz) podstawowy348 000,00348 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-158 663,15-193 558,29
VIZysk (strata) netto75 300,9534 895,14
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania413 631,75434 055,78
IRezerwy na zobowiązania44 855,7034 554,03
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 592,001 780,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne35 498,7026 624,03
– długoterminowa
– krótkoterminowa35 498,7026 624,03
3Pozostałe rezerwy6 765,006 150,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 765,006 150,00
IIZobowiązania długoterminowe21 158,3951 092,11
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek21 158,3951 092,11
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe21 158,3951 092,11
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe347 617,66348 409,64
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych200 662,53147 396,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:200 662,53147 396,33
– do 12 miesięcy200 662,53147 396,33
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek146 955,13201 013,31
a) kredyty i pożyczki289,98289,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe29 253,8427 865,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:83 966,8633 858,94
– do 12 miesięcy83 966,8633 858,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych19 636,2944 006,05
h) z tytułu wynagrodzeń11 731,3991 042,31
i) inne2 076,773 950,83
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem678 269,55623 392,63
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:1 392 696,651 428 258,13
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 392 696,651 428 258,13
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:901 676,37997 643,79
– jednostkom powiązanym122 036,17217 754,16
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów901 676,37997 643,79
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)491 020,28430 614,34
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu416 971,63427 501,75
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)74 048,653 112,59
GPozostałe przychody operacyjne34 197,32
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 248,16
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne9 949,16
HPozostałe koszty operacyjne60,00165,46
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne60,00165,46
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)73 988,6537 144,45
JPrzychody finansowe20 939,2910 390,11
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:20 939,2910 390,11
– od jednostek powiązanych20 939,2910 390,11
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe3 542,995 234,42
IOdsetki, w tym:3 542,995 234,42
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)91 384,9542 300,14
MPodatek dochodowy5 034,0017 501,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)11 050,00-10 096,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)75 300,9534 895,14
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)189 336,85154 441,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach189 336,85154 441,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu348 000,00348 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu348 000,00348 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu193 558,29270 649,71
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu193 558,29270 649,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach193 558,29270 649,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)34 895,1477 091,42
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu158 663,15193 558,29
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-158 663,15-193 558,29
6Wynik netto75 300,9534 895,14
Azysk netto75 300,9534 895,14
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)264 637,80189 336,85
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto75 300,9534 895,14
IIKorekty razem68 535,37131 668,13
1Amortyzacja28 096,3229 118,08
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-17 433,80-5 177,71
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-24 248,16
5Zmiana stanu rezerw10 301,6717 156,55
6Zmiana stanu zapasów2 700,00-2 700,00
7Zmiana stanu należności37 450,83-53 287,56
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 180,62157 158,86
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych6 983,86-12 706,05
10Inne korekty2 617,1126 354,12
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)143 836,32166 563,27
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy30 000,0030 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych30 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:30 000,00
a) w jednostkach powiązanych30 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki111 089,81218 157,73
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach4 000,00
– nabycie aktywów finansowych4 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne107 089,81218 157,73
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-81 089,81-188 157,73
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy26 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki26 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki32 050,5746 064,69
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek14 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego32 050,5732 064,69
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-32 050,57-20 064,69
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)30 695,94-41 659,15
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:30 695,94-41 659,15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu20 183,7461 842,89
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:50 879,6820 183,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok91 384,9542 300,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:20 709,2720 709,279 414,15
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 769,983 769,98
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:39 364,7039 364,7039 125,33
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:49 847,1049 847,1098 335,99
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:130 096,58130 096,5853 673,54
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym33 561,00116 674,00
K. Podatek dochodowy5 034,0017 501,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe noty i objaśnienia

-

Oświadczenie zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki