Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "REPROGRAF - GRAFIKUS" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyREPROGRAF S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST. WARSZAWA
GminaM.ST. WARSZAWA
UlicaWOLSKA
Nr domu88
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy01-141
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3320Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
4669Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
4791Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
3314Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
3312Z - naprawa i konserwacja maszyn
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000303652

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Przychody i koszty są ewidencjonowane według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania faktury lub dokonania płatności. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) Majątek trwały wycenia się wg ceny nabycia; amortyzacji dokonuje się według metody liniowej z uwzględnieniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do używania. Składniki do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania do używania.
2) Udziały w innych jednostkach wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3) Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
5) Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
6) Należności na dzień bilansowy wycenia się według wartości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności uznane przez jednostkę za nieściągalne lub obciążone wysokim ryzykiem nieściągalności.
7) Umowy leasingu są klasyfikowane zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości: w przypadku spełnienia co najmniej jednego z kryteriów wymienionych w tym przepisie umowa jest klasyfikowana jako leasing finansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik ustala się z zachowaniem zasady ostrożności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami kontynuacji działalności, ciągłości, memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg. Załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości; obejmuje Bilans, Rachunek zysków i strat, Informację dodatkową, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Rachunek przepływów pieniężnych

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 588 500,5451 029 667,43
IWartości niematerialne i prawne542 613,419 737,16
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne542 613,419 737,16
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 251 388,58936 298,77
1Środki trwałe1 561 329,06936 298,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej126 731,59151 579,03
c) urządzenia techniczne i maszyny299 378,04385 331,09
d) środki transportu897 551,16268 966,51
e) inne środki trwałe237 668,27130 422,14
2Środki trwałe w budowie690 059,52
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe50 000,0046 578 316,29
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe50 000,0046 578 316,29
a) w jednostkach powiązanych50 000,0036 340 400,00
– udziały lub akcje50 000,0034 340 400,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 000 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach10 237 916,29
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 000 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe5 237 916,29
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 744 498,553 505 315,21
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 744 498,553 505 315,21
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe38 913 196,4068 682 608,84
IZapasy17 261 180,5027 237 086,69
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary14 834 745,5919 803 808,22
5Zaliczki na dostawy i usługi2 426 434,917 433 278,47
IINależności krótkoterminowe14 470 552,1016 999 459,82
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek14 470 552,1016 999 459,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:14 071 367,4216 769 866,37
– do 12 miesięcy14 071 367,4216 769 866,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych175 816,98
c) inne223 367,70229 593,45
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe6 680 343,4523 998 115,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe6 680 343,4523 998 115,89
a) w jednostkach powiązanych10 865 026,32
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki10 865 026,32
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach6 529 054,91
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 162 054,80
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe1 367 000,11
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 680 343,456 604 034,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach6 680 343,456 604 034,66
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe501 120,35447 946,44
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem43 501 696,94119 712 276,27
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 969 277,0975 481 469,15
IKapitał (fundusz) podstawowy6 500 000,0015 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 177 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:16 396 812,77
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:6 650 648,6742 420 460,05
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki6 650 648,6742 420 460,05
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 788 793,83
VIZysk (strata) netto641 628,423 952 990,16
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 532 419,8544 230 807,12
IRezerwy na zobowiązania4 174 393,785 125 302,97
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego257 107,631 381 939,77
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne211 856,32195 123,35
– długoterminowa82 654,8470 251,89
– krótkoterminowa129 201,48124 871,46
3Pozostałe rezerwy3 705 429,833 548 239,85
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 705 429,833 548 239,85
IIZobowiązania długoterminowe9 501 168,96
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek9 501 168,96
a) kredyty i pożyczki8 694 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe806 668,96
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 973 635,6535 188 358,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych13 318 241,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:528 622,49
– do 12 miesięcy528 622,49
– powyżej 12 miesięcy
b) inne12 789 619,04
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 973 635,6521 870 117,10
a) kredyty i pożyczki339 320,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe408 992,14129 786,13
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 361 521,655 496 720,08
– do 12 miesięcy3 361 521,655 496 720,08
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi6 532 907,5112 330 377,10
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 003 975,613 352 366,31
h) z tytułu wynagrodzeń3 296,88
i) inne326 918,55557 570,60
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe883 221,463 917 145,52
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe883 221,463 917 145,52
– długoterminowe
– krótkoterminowe883 221,463 917 145,52
Pasywa razem43 501 696,94119 712 276,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:107 870 446,4898 402 250,67
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 226 718,083 496 898,47
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów104 643 728,4094 905 352,20
BKoszty działalności operacyjnej107 827 458,7896 033 354,82
IAmortyzacja446 607,85501 352,69
IIZużycie materiałów i energii1 042 259,61888 943,24
IIIUsługi obce6 856 383,837 554 909,53
IVPodatki i opłaty, w tym:813 460,751 531 980,72
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia5 831 231,025 410 340,25
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 163 492,521 066 273,29
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe747 415,43924 980,40
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów90 926 607,7778 154 574,70
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)42 987,702 368 895,85
DPozostałe przychody operacyjne2 091 312,511 144 406,93
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych72 574,97287 708,77
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 018 737,54856 698,16
EPozostałe koszty operacyjne1 847 170,14539 146,93
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych300 707,46151 473,60
IIIInne koszty operacyjne1 546 462,68387 673,33
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)287 130,072 974 155,85
GPrzychody finansowe1 661 647,922 211 131,38
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:421 304,99551 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:421 304,99551 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 107 924,231 660 130,48
– od jednostek powiązanych695 136,32
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne132 418,700,90
HKoszty finansowe574 566,98556 749,35
IOdsetki, w tym:574 566,98458 250,30
– dla jednostek powiązanych389 109,59
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne98 499,05
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 374 211,014 628 537,88
JPodatek dochodowy732 582,59675 547,72
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)641 628,423 952 990,16
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)75 481 469,1574 317 272,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach75 481 469,1574 317 272,82
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu15 500 000,0015 500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-9 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)9 000 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)
-podział spółki9 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 500 000,0015 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 177 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 177 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 177 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 177 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości16 396 812,7716 396 812,77
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-16 396 812,77
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)16 396 812,77
– zbycia środków trwałych
-podział spółki16 396 812,77
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu16 396 812,77
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu42 420 460,0541 532 132,41
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-35 769 811,38888 327,64
a) zwiększenie (z tytułu)847 196,33888 327,64
b) zmniejszenie (z tytułu)36 617 007,71
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6 650 648,6742 420 460,05
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 164 196,33888 327,64
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 164 196,33888 327,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 164 196,33888 327,64
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 164 196,33888 327,64
-podział zysków1 164 196,33888 327,64
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów2 788 793,83
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 788 793,83
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 788 793,83
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 788 793,83
6Wynik netto641 628,423 952 990,16
Azysk netto641 628,423 952 990,16
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 969 277,0975 481 469,15
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 969 277,0975 481 469,15
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-4 799 647,28-5 890 913,13
IZysk (strata) netto641 628,423 952 990,16
IIKorekty razem-5 441 275,70-9 843 903,29
1Amortyzacja446 607,85501 352,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-518 517,06-1 752 880,18
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-493 879,96-287 708,77
5Zmiana stanu rezerw767 205,791 140 318,47
6Zmiana stanu zapasów-112 507,79-14 107 052,83
7Zmiana stanu należności1 365 350,72-5 554 586,41
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 930 546,039 971 629,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 249 496,54469 916,23
10Inne korekty-1 715 492,68-224 891,76
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-4 799 647,28-5 890 913,13
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej10 958 042,04-4 810 239,89
IWpływy15 974 257,3113 511 611,82
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych145 939,84202 439,02
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2 250 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:15 828 317,4711 059 172,80
a) w jednostkach powiązanych4 131 000,00
b) w pozostałych jednostkach15 828 317,476 928 172,80
– zbycie aktywów finansowych5 445 580,00
– dywidendy i udziały w zyskach421 304,99
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych7 957 500,006 150 000,00
– odsetki1 025 795,52778 172,80
– inne wpływy z aktywów finansowych978 136,96
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 016 215,2718 321 851,71
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych966 215,27276 851,71
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 050 000,0018 045 000,00
a) w jednostkach powiązanych50 000,00
b) w pozostałych jednostkach4 000 000,0018 045 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe4 000 000,0018 045 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)10 958 042,04-4 810 239,89
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-6 082 085,9810 052 361,20
IWpływy241 161,5515 316 376,56
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki241 161,5512 400 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 916 376,56
IIWydatki6 323 247,535 264 015,36
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 113 897,84
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego315 848,5480 976,81
8Odsetki477 815,0569 140,71
9Inne wydatki finansowe5 529 583,94
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-6 082 085,9810 052 361,20
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)76 308,78-648 791,82
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:76 308,79-648 791,82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 604 034,667 252 826,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 680 343,446 604 034,66
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 374 211,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:562 508,85
pozostałe 562 508,85
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 979 599,62
pozostałe 2 979 599,62
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 827,08
pozostałe 2 827,08
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:466 174,88
reprezentacja123 054,31art 16 ust 1 pkt 28
eksploatacja samochodów poza ewidencją przebiegu148 963,63art 16 ust 1 pkt 51
spisane należności74 986,84art 16 ust 1 pkt 25
pozostałe 119 170,10
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 582 467,00
RMK - rezerwy na koszty1 395 380,30art 16 ust 1 pkt 27
odpisy aktualizujące należności90 334,77art 16 ust 1 pkt 26 lit a
odsetki bilansowe naliczone, niezapłacone96 751,93art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 962 754,09
pozostałe 1 962 754,09
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-73 524,16
pozostałe -73 524,16
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 152 706,75
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Spraw_finansowe_2018_Informacja_dodatkowa.docx

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki