Szczegóły spółki

Nazwa FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6762236862
REGON 356704082
KRS 0000302206
Adres ul. Nad Serafą 56A, 30-864 Kraków
Telefon 0122544032
Faks 0122544032
E-mail biuro@fixit.pl
WWW fixit.pl
PKD
 • 9511Z — naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.17
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.24 0.21
Płynność bieżąca (CR) 4.5 5.53
Płynność szybka (QR) 4.04 5.02
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.24 0.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.51% 3.06%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.69% 4.51%
Rentowność aktywów (ROA) 2.18% 3.72%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-03-18 54/2019 16 14175
Poz. 14175. FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000302206. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 marca 2008 r.
[BMSiG-13636/2019]

          UCHWAŁA NR 1/2019
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  pod firmą: FIXIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
         w sprawie umorzenia akcji
         z dnia 20 lutego 2019 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FIXIT
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie
art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3
Statutu Spółki, mając na uwadze, iż dnia 19 lutego 2019 roku,
Spółka nabyła warunkowo, w celu dobrowolnego umorze-
nia, od akcjonariusza Andrzeja Wojnara wszystkie należące
do niego akcje Spółki w ilości 31.202, a to:
- 9000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 500.001
 do 509.000
- 4635 akcji na okaziciela serii B o numerach od 0001 do 4635
- 6273 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00001
 do 06273
- 6399 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001
 do 06399
- 4895 akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001
 do 04895
za wynagrodzeniem w kwocie po 6,40 zł za każdą akcję,
tj. łącznie w kwocie 199.692,80 zł; postanawia, co następuje:

1. umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego akcje Spółki
  opisane szczegółowo powyżej (zwane dalej „Akcjami”);
2. za nabyte przez Spółkę od wyżej wymienionych akcjonariu-
  szy Akcje, Spółka zapłaci wynagrodzenie wyżej wskazane;
3. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone wyłącznie
  z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek han-
  dlowych może być przeznaczona do podziału to jest z spe-
  cjalnego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku lat
  ubiegłych, w części, która została przeznaczona na wypłatę
  wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji Spółki, zgod-
  nie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. (not. A. Woj-
  tal - Kwiecińska; Rep A Nr 3962/2018); w celu sfinansowa-
  nia powyższego wynagrodzenie za Akcje, postanawia się
  zmniejszyć tenże kapitał Spółki o kwotę równą wartości
  wynagrodzenia za Akcje to jest o kwotę 199.692,80 zł;
4. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone w terminie
  7 dni, licząc od daty rejestracji przez właściwy sąd reje-
  strowy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
  w związku z umorzeniem Akcji;
5. w związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki
  zostanie obniżony o kwotę 31.202,- zł odpowiadającą łącz-
  nej wartości nominalnej Akcji. Obniżenie kapitału zakła-  dowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki
  poprzez umorzenie Akcji;
6. obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umo-
  rzeniem Akcji nastąpi bez przeprowadzania postępowania
  konwokacyjnego w trybie art. 456 Kodeksu spółek handlo-
  wych, na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek han-
  dlowych, albowiem wynagrodzenie akcjonariusza umo-
  rzonych akcji ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która
  zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może
  być przeznaczona do podziału;
7. umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakła-
  dowego.”
Poz. 14175. FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000302206. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 marca 2008 r.
[BMSiG-13636/2019]

          UCHWAŁA NR 1/2019
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  pod firmą: FIXIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
         w sprawie umorzenia akcji
         z dnia 20 lutego 2019 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FIXIT
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie
art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3
Statutu Spółki, mając na uwadze, iż dnia 19 lutego 2019 roku,
Spółka nabyła warunkowo, w celu dobrowolnego umorze-
nia, od akcjonariusza Andrzeja Wojnara wszystkie należące
do niego akcje Spółki w ilości 31.202, a to:
- 9000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 500.001
 do 509.000
- 4635 akcji na okaziciela serii B o numerach od 0001 do 4635
- 6273 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00001
 do 06273
- 6399 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001
 do 06399
- 4895 akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001
 do 04895
za wynagrodzeniem w kwocie po 6,40 zł za każdą akcję,
tj. łącznie w kwocie 199.692,80 zł; postanawia, co następuje:

1. umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego akcje Spółki
  opisane szczegółowo powyżej (zwane dalej „Akcjami”);
2. za nabyte przez Spółkę od wyżej wymienionych akcjonariu-
  szy Akcje, Spółka zapłaci wynagrodzenie wyżej wskazane;
3. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone wyłącznie
  z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek han-
  dlowych może być przeznaczona do podziału to jest z spe-
  cjalnego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku lat
  ubiegłych, w części, która została przeznaczona na wypłatę
  wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji Spółki, zgod-
  nie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. (not. A. Woj-
  tal - Kwiecińska; Rep A Nr 3962/2018); w celu sfinansowa-
  nia powyższego wynagrodzenie za Akcje, postanawia się
  zmniejszyć tenże kapitał Spółki o kwotę równą wartości
  wynagrodzenia za Akcje to jest o kwotę 199.692,80 zł;
4. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone w terminie
  7 dni, licząc od daty rejestracji przez właściwy sąd reje-
  strowy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
  w związku z umorzeniem Akcji;
5. w związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki
  zostanie obniżony o kwotę 31.202,- zł odpowiadającą łącz-
  nej wartości nominalnej Akcji. Obniżenie kapitału zakła-  dowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki
  poprzez umorzenie Akcji;
6. obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umo-
  rzeniem Akcji nastąpi bez przeprowadzania postępowania
  konwokacyjnego w trybie art. 456 Kodeksu spółek handlo-
  wych, na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek han-
  dlowych, albowiem wynagrodzenie akcjonariusza umo-
  rzonych akcji ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która
  zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może
  być przeznaczona do podziału;
7. umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakła-
  dowego.”

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki