Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAWSKI
Gmina CZERNICA
Miejscowość CZERNICA
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAWSKI
Gmina CZERNICA
Ulica FABRYCZNA
Nr domu 12
Miejscowość CZERNICA
Kod pocztowy 55-003
Poczta CZERNICA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2630Z - produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
2511Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2562Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
2611Z - produkcja elementów elektronicznych
2711Z - produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
9512Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
5520Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000301970

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości stworzona została w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

"1. Odsetki
Odsetki od lokat bankowych i udzielonych pożyczek prezentowane są jako przychody finansowe. Naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy odsetki zwiększają przychody, a drugostronnie zostają ujęte w pozostałych rozliczeniach międzyokresowych.
2. Dywidendy
Dywidendy należne ujmuje się w księgach pod datą powstania prawa do dywidendy lub zysku. W ten sam sposób wykazuje się należne (uchwalone) zaliczki na poczet dywidendy od udziałów (akcji) posiadanych w innych spółkach kapitałowych. Jeżeli dywidenda nie jest wypłacona w terminie to udziałowcom (akcjonariuszom) przysługują odsetki za zwłokę, które zwiększają dywidendę.
3. Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. Na dzień przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji.
4. Środki trwałe
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej. Ustalając wartość początkową, przyjmuje się:
a) cenę nabycia – gdy nabycia dokonano w drodze kupna,
b) koszt wytworzenia – gdy wytworzenia dokonano we własnym zakresie,
c) wartość godziwą – dla środków trwałych przejętych.
Za wartość godziwą, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi stronami.
Wartość rynkowa z dnia nabycia – gdy nabycia dokonano w drodze spadku, darowizny lub w inny sposób, np. jako wkład niepieniężny w postaci aportu, w tym także, gdy wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przyjmuje się na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą od wartości rynkowej. Cena nabycia przedmiotu leasingu finansowego obejmuje cenę zakupu oraz koszty zakupu i przystosowania. Wartość początkową, stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, adaptacji lub rekonstrukcji w tym także wyposażenie w części składowe i peryferyjne lub podniesienie w inny sposób walorów użytkowych istniejących środków trwałych, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszania przewyższa wartość posiadaną przy przyjęciu wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Na dzień przyjęcia środków trwałych do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji na dzień kończący rok obrotowy. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ekonomicznej użyteczności metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amo
rtyzacyjne są następujące:
a) inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
b) laptopy i zestawy komputerowe 30%
c) wyposażenie 20%
d) środki transportu nowe 20%, natomiast używane 40%.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Do środków trwałych w budowie zalicza się aktywa trwałe w okresie budowy, montażu, ulepszenia lub modernizacji. Ujmowane są one w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem czy przekazaniem do użytkowania nowego środka trwałego, poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie wykazuje się w kwocie przekazanej zapłaty.
5. Inwestycje
Inwestycje obejmują akcje i udziały, udzielone pożyczki, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty.
6. Inwestycje długoterminowe
1. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wprowadzane są do ksiąg w cenach nabycia. Wartość udziałów i akcji weryfikowana jest przez sporządzenie testów na utratę wartości. Odpisy aktualizujące odnoszone są na wynik finansowy roku obrotowego.
2. W pozycji „Inne długoterminowe aktywa finansowe" Spółka prezentuje certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa. Są one wyceniane w wartości godziwej a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na dobro lub w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny. Podstawą wystąpienia przesłanek do aktualizacji wyceny są informacje Zarządu Funduszu o wartości jednostkowej certyfikatów lub jednostek uczestnictwa.
3. W pozycji udzielone pożyczki prezentowane są pożyczki udzielone przez Spółkę, które wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, chyba że występuje krótki okres zapadalności do 3 miesięcy lub wartość wyceny jest nie istotna. Wtedy wycena następuje w kwocie wymaganej zapłaty, a więc niespłaconego kapitału powiększonego o wymagające zapłaty odsetki.
4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (instrumenty finansowe takie jak: lokaty, instrumenty pochodne oznaczone jako instrumenty zabezpieczające, obligacje skarbu państwa zakupione z zamiarem utrzymania ich do terminu wymagalności) wprowadza się do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej. Na koniec okresu sprawozdawczego następuje wycena w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
7. Trwała utrata wartości aktywów
W większości przypadków utrata wartości jest wynikiem działania wielu czynników i na ogół nie jest możliwe określenie tylko jednego czynnika, który ją wywołuje. Określenie przesłanek, że nastąpiła utrata wartości jest bardzo złożone i wymaga nie tylko ustalenia wszystkich istotnych faktów, ale przede wszystkim oparcia się na osądzie, szacunku i analizie różnych czynników mogących wpływać na przyszłe przepływy pieniężne związane z danym składnikiem aktywów finansowych.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizuj
ącego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Odpis aktualizujący wartość udziałów lub akcji ujmuje się drugostronnie w kosztach finansowych.
W przypadku ustania przyczyny dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość udziałów lub akcji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
8. Zapasy
Jednostka prezentuje zapasy materiałów i towarów:
- w ciągu roku obrotowego – w stosunku do zasobów unikatowych oznaczonych przez producenta numerem seryjnym metodą szczegółowej identyfikacji a w stosunku do pozostałego jednorazowego asortymentu metodą FIFO.
- na dzień bilansowy - wycena według rzeczywistych cen nabycia lub zakupu, jednak nie wyższych od cen sprzedaży towarów lub materiałów. W wypadku, gdy nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego Jednostki, składniki majątku można wykazywać w księgach rachunkowych również w rzeczywistych cenach zakupu. Odpisywanie w całości kosztów zakupu w okresie sprawozdawczym, w którym koszty te poniesiono, jest zasadne, gdy koszty te są nieistotne.
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość zapasów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych. W tej pozycji bilansu ujmuje się również przekazane dostawcom zaliczki na poczet nie wykonanych jeszcze dostaw towarów, a także robót i usług służących bieżącej działalności operacyjnej.
9.Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Na dzień bilansowy krótkoterminowe należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o dokonane w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące. Każdą pozycję analizuje się indywidulanie, a wysokość odpisu jest uzależniona od sytuacji dłużnika, rodzaju należności i formy zabezpieczenia. Na należności przeterminowane powyżej 180 dni tworzy się odpis aktualizujący w wysokości 50% należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Na należności powyżej 270 dni tworzy się odpis aktualizujący w wysokości niepokrytą gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Natomiast, w przypadku gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości, należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące powoduje zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności oraz rozwiązanie odpisu w korespondencji z pozostałymi przy
chodami operacyjnymi lub przychodami finansowymi. Należności wyrażone w walutach przelicza się według średniego kursu NBP na dzień dokonania odpisu.
Kwota wymaganej zapłaty, oprócz należności głównej obejmuje także naliczone odsetki od zwłoki w zapłacie należności.
Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się na dzień:
• ich powstania - według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP, z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu,
• bilansowy - w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie następuje zgodnie z umową drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej lub w wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
10. Rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują w szczególności:
a) poniesione w danym roku obrotowym wydatki dotyczące przyszłych okresów,
b) poniesione wydatki w danym roku obrotowym, których jednorazowe odpisanie w koszty ze względu na długotrwałość skutkowania lub znaczącą ich wysokość mogłaby w sposób istotny zniekształcić wynik finansowy roku ich poniesienia,
c) inne wydatki, których obowiązek ujęcia wynika na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości,
d) VAT naliczony do rozliczenia w kolejnym okresie.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) wycenia się według wartości nominalnej proporcjonalnie do upływu czasu.""
11.Rezerwy na gwarancje
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne. Rezerwę na naprawy gwarancyjne szacuje się na dzień bilansowy w podziale na poszczególne umowy. Utworzona w danym roku rezerwa jest wykorzystywana w sposób równomierny przez okres gwarancji. Utworzenie oraz wykorzystanie rezerw na naprawy gwarancyjne ujmuje się w koszcie własnym sprzedaży. Utworzenie oraz rozwiązanie rezerw na naprawy gwarancyjne ujmuje się w koszcie własnym sprzedanych produktów i usług.
Utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów obciąża koszty działalności operacyjnej. Wyjątek stanowią rozliczenia międzyokresowe z tytułu rabatów. Jego utworzenie zmniejsza przychody ze sprzedaży.
12. Rezerwy na świadczenie emerytalne i podobne
Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe te kalkuluje się dla wszystkich pracowników. Rezerwy te odnosi się na koszty działalności podstawowej. Zgodnie z postanowieniami KSR nr 6 Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody, są w bilansie ujmowane jako rezerwy. Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na zobowiązania wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, które dokonywane są z tytułu:
a) odpraw emerytalnych,
b) odpraw rentowych,
c) nagród jubileuszowych,
d) inne świadczenia długoterminowe lub po ustaniu stosunku pracy, wynikające z układów zbiorowych lub regulacji wewnętrznych jednostki.
Rezerwy te powinny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej wartości. Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Szacunek kwoty rezerwy powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenie pra
codawcy wynikające z obowiązujących na dzień szacowania rezerwy przepisów prawa (np. składki emerytalne i rentowe).
Metodą szacowania rezerw na te świadczenia jest metoda aktuarialna.
13. Rezerwy na urlopy
Jednostka utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy pracowników w wysokości wartości ekwiwalentu pieniężnego (powiększonego o narzut składek ZUS będących kosztem pracodawcy) urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom, z uwzględnieniem ich wynagrodzeń oraz przysługującego wymiaru dni wolnych na dzień bilansowy.
14. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
15. Pozostałe rezerwy
Pozostałe rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku można rzetelnie oszacować i są one na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. Tylko skutki wykonania obowiązku wynikającego ze zdarzeń przeszłych, istniejącego niezależnie od przyszłych działań jednostki lub jej intencji są ujmowane w księgach rachunkowych w postaci rezerwy (lub biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów).
16. Inne zobowiązania
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw są prezentowane w bilansie w pozycji otrzymane zaliczki na dostawy i usługi w zobowiązaniach krótkoterminowych.
17. Kontrakty długoterminowe
Koszty i przychody z realizacji umów długoterminowych ujmuje się w księgach rachunkowych metodą stopnia zaawansowania, tj. odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji umowy.
18. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
19. Instrumenty finansowe
19.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pożyczki udzielone i należności własne,
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
d) aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:
a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pozostałe zobowiązania finansowe.
19.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/rozliczenia.
20.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
21. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
22. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przez
nacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
23. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

"1. Przychody i koszty
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, w momencie kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
2. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny, a w przypadku dotyczącym rozliczania przez wynik odnosi się na wynik finansowy. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

"1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
2. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 64 141 187,54 71 089 751,01
I Wartości niematerialne i prawne 47 589 446,83 54 719 748,71
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 47 589 446,83 54 719 748,71
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 12 372 257,39 14 177 674,18
1 Środki trwałe 12 371 757,39 14 172 916,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 056 624,39 1 056 624,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 562 705,23 6 550 298,27
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 688 609,07 3 105 478,27
d) środki transportu 312 250,33 465 956,22
e) inne środki trwałe 1 751 568,37 2 994 559,05
2 Środki trwałe w budowie 500,00 4 757,98
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 6 160,00 6 160,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 6 160,00 6 160,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 6 160,00 6 160,00
– udziały lub akcje 6 160,00 6 160,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 173 323,32 2 186 168,12
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 091 915,77 1 934 611,45
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 81 407,55 251 556,67
B Aktywa obrotowe 76 190 875,82 66 006 224,94
I Zapasy 22 900 856,78 20 420 502,33
1 Materiały 4 815 839,36 9 108 181,75
2 Półprodukty i produkty w toku 17 987 908,82 11 172 292,99
3 Produkty gotowe
4 Towary 9 357,27 8 235,54
5 Zaliczki na dostawy i usługi 87 751,33 131 792,05
II Należności krótkoterminowe 34 284 868,01 6 852 403,19
1 Należności od jednostek powiązanych 4 798 434,08 3 751 396,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 798 434,08 3 751 396,90
– do 12 miesięcy 4 760 714,08 3 751 396,90
– powyżej 12 miesięcy 37 720,00
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 29 486 433,93 3 101 006,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 671 012,39 406 808,18
– do 12 miesięcy 22 671 012,39 406 808,18
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 57 560,72 415 095,82
c) inne 6 757 860,82 2 279 102,29
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 18 689 455,52 38 396 025,31
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 689 455,52 38 396 025,31
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 689 455,52 38 396 025,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18 689 455,52 9 287 921,57
– inne środki pieniężne 29 108 103,74
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 315 695,51 337 294,11
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne 1 629 620,60 681 032,80
Aktywa razem 141 961 683,96 137 777 008,75
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 63 159 795,15 62 391 172,13
I Kapitał (fundusz) podstawowy 30 000 000,00 30 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21 743 631,93 24 543 939,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 882 540,20 882 540,20
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9 765 000,00 9 765 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne 9 765 000,00 9 765 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 768 623,02 -2 800 307,62
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 801 888,81 75 385 836,62
I Rezerwy na zobowiązania 6 213 385,68 2 898 172,65
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 646 784,74 53 461,20
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 956 076,05 2 547 090,00
– długoterminowa 2 588 069,00 2 278 801,00
– krótkoterminowa 368 007,05 268 289,00
3 Pozostałe rezerwy 2 610 524,89 297 621,45
– długoterminowe
– krótkoterminowe 2 610 524,89 297 621,45
II Zobowiązania długoterminowe 217 580,00
1 Wobec jednostek powiązanych 106 260,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 111 320,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 111 320,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 24 441 210,62 16 552 295,67
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11 102 495,51 761 789,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 270 995,51 761 789,05
– do 12 miesięcy 9 270 995,51 761 789,05
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 1 831 500,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13 141 115,84 15 528 595,02
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 893 168,51 5 189 614,48
– do 12 miesięcy 1 893 168,51 5 189 614,48
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5 036 291,18 7 505 718,67
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 097 010,28 2 259 622,53
h) z tytułu wynagrodzeń 1 909,21 5 707,60
i) inne 1 112 736,66 567 931,74
4 Fundusze specjalne 197 599,27 261 911,60
IV Rozliczenia międzyokresowe 47 929 712,51 55 935 368,30
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 47 929 712,51 55 935 368,30
– długoterminowe 47 929 712,51 55 935 368,30
– krótkoterminowe
Pasywa razem 141 961 683,96 137 777 008,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 74 496 647,81 42 831 502,57
– od jednostek powiązanych 4 718 331,70 4 121 962,24
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 67 142 611,65 45 439 771,97
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5 880 966,54 -6 788 421,64
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 054 436,73 3 515 301,40
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 418 632,89 664 850,84
B Koszty działalności operacyjnej 73 491 486,83 50 765 506,07
I Amortyzacja 9 860 179,96 10 112 820,96
II Zużycie materiałów i energii 46 410 921,18 24 803 646,82
III Usługi obce 2 993 145,74 2 187 849,89
IV Podatki i opłaty, w tym: 986 522,17 988 172,51
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 9 987 460,22 8 939 989,81
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 388 964,08 1 927 941,67
– emerytalne 1 595 329,27 777 141,04
VII Pozostałe koszty rodzajowe 626 281,13 1 374 872,50
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 238 012,35 430 211,91
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 005 160,98 -7 934 003,50
D Pozostałe przychody operacyjne 11 818 898,22 9 725 817,20
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24 468,93 229 896,97
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 405 926,96 276 242,01
IV Inne przychody operacyjne 11 388 502,33 9 219 678,22
E Pozostałe koszty operacyjne 11 654 088,76 4 888 484,96
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 093 641,35 1 664 657,37
III Inne koszty operacyjne 2 560 447,41 3 223 827,59
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 169 970,44 -3 096 671,26
G Przychody finansowe 88 811,27 254 881,59
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 616,00
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym: 616,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 88 195,27 254 881,59
– od jednostek powiązanych 37 720,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 262 087,47 192 603,36
I Odsetki, w tym: 23 935,02 2 551,03
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 238 152,45 190 052,33
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 996 694,24 -3 034 393,03
J Podatek dochodowy 228 071,22 -234 085,41
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 768 623,02 -2 800 307,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 62 391 172,13 65 194 764,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 62 391 172,13 65 194 764,85
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30 000 000,00 30 000 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
- inne
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30 000 000,00 30 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24 543 939,55 24 443 539,21
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2 800 307,62 100 400,34
a) zwiększenie (z tytułu) 100 400,34
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 100 400,34
- nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -2 800 307,62
– pokrycia straty -2 800 307,62
- inne
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21 743 631,93 24 543 939,55
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 882 540,20 885 825,30
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - po korektach 882 540,20 885 825,30
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -3 285,10
a) zwiększenie (z tytułu)
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zwiększenie
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -3 285,10
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
– zbycia środków trwałych -3 285,10
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zmniejszenie
- inne
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 882 540,20 882 540,20
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9 765 000,00 9 765 000,00
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
- z podziału zysku
- kapitał zakładowy w trakcie rejestracji
- na udziały (akcje) własne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty
- przeniesienia na kapitał podstawowy
- na udziały (akcje) własne
- przeniesienia na kapitał zapasowy
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9 765 000,00 9 765 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 800 307,62 100 400,34
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 100 400,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 100 400,34
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -100 400,34
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- podział na kapitał zapasowy -100 400,34
- podział na kapitał rezerwowy
- dywidendy
- podziału zysku - przeznaczenie na ZFŚS
- pozostale wypłaty z zysku
- inne
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 800 307,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 800 307,62
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie straty z lat ubiegłych z tyt umorzenia udziałów z czystego zysku
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 800 307,62
- pokrycie straty zyskiem
- pokrycie straty z kapitałem zapasowym 2 800 307,62
- pokrycie straty z kapitałem rezerwowym
- inne
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 768 623,02 -2 800 307,62
A zysk netto 768 623,02
B strata netto -2 800 307,62
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 63 159 795,15 62 391 172,13
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 159 795,15 62 391 172,13
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 768 623,02 -2 800 307,62
II Korekty razem -21 842 752,65 21 179 406,51
1 Amortyzacja 9 860 179,96 10 112 820,96
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24 468,93 -233 182,07
5 Zmiana stanu rezerw 3 315 213,03 -821 090,21
6 Zmiana stanu zapasów -2 480 354,45 5 263 047,10
7 Zmiana stanu należności -27 432 464,82 -1 112 059,10
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 888 914,95 12 959 933,67
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 971 212,39 -2 627 933,84
10 Inne korekty -2 998 560,00 -2 362 130,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -21 074 129,63 18 379 098,89
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 26 181,39 311 884,38
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 181,39 311 884,38
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 926 173,75 584 789,09
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 926 173,75 584 789,09
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -899 992,36 -272 904,71
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 3 216 140,00 2 362 130,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 3 216 140,00 2 362 130,00
II Wydatki 948 587,80 681 032,80
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 948 587,80 681 032,80
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2 267 552,20 1 681 097,20
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19 706 569,79 19 787 291,38
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 706 569,79 19 787 291,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 38 396 025,31 18 608 733,93
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18 689 455,52 38 396 025,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 996 694,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -11 232 424,59 -8 291 142,07
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -3 726 474,07 -271 386,94
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 491,10 5 120 737,70
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 11 609 544,73 8 748 258,71
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 12 643 577,10 2 692 052,84
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -860 171,56 -3 907 637,50
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -1 563 863,78 -434 818,41
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 9 431 236,95 1 056 489,71
K. Podatek dochodowy 228 071,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Noty objaśniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki