Szczegóły spółki

Nazwa WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9120002443
REGON 000173350
KRS 0000301970
Adres ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica
Telefon 713 810 130
Faks 713 810 130
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2630Z — produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 2562Z — obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 2611Z — produkcja elementów elektronicznych
 • 2711Z — produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 9512Z — naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 5520Z — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.55 0.56
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.21 1.25
Płynność bieżąca (CR) 3.99 3.12
Płynność szybka (QR) 2.75 2.18
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.21 1.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.54% 1.03%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.49% 1.22%
Rentowność aktywów (ROA) -2.03% 0.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-10 112/2020 28 26559
Poz. 26559. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-26404/2020]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A., działa-
jąc na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z dnia 2 czerwca 2020 roku,
złożonym w trybie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku,
na godz. 1000, w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbro-
jeniowa S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, ogłaszarozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia o punkt w podanym jak niżej brzmieniu:
  „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z utworzo-
  nego z podziału zysku lat poprzednich kapitału zapasowego”.
Poz. 26559. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-26404/2020]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A., działa-
jąc na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z dnia 2 czerwca 2020 roku,
złożonym w trybie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku,
na godz. 1000, w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbro-
jeniowa S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, ogłaszarozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia o punkt w podanym jak niżej brzmieniu:
  „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z utworzo-
  nego z podziału zysku lat poprzednich kapitału zapasowego”.
2020-05-25 100/2020 30 22925
Poz. 22925. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-22531/2020]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1,
art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 54
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym
    Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjona-
    riuszy.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2019,
    b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 wraz
      z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych,
      wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
      usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
      relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradz-
      twa związanego z zarządzaniem,
    c) pokrycia w całości straty netto wykazanej w sprawoz-
      daniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy
      2019 z kapitału zapasowego Spółki,
    d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
      lutorium z wykonania przez nich obowiązków
      w 2019 roku.
  7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału
    rezerwowego w 2019 roku.
  8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do
zapoznania w Biurze Zarządu Spółki, począwszy od dnia
1 czerwca 2020 roku.
Poz. 22925. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-22531/2020]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1,
art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 54
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym
    Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjona-
    riuszy.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2019,
    b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 wraz
      z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych,
      wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
      usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
      relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradz-
      twa związanego z zarządzaniem,
    c) pokrycia w całości straty netto wykazanej w sprawoz-
      daniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy
      2019 z kapitału zapasowego Spółki,
    d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
      lutorium z wykonania przez nich obowiązków
      w 2019 roku.
  7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału
    rezerwowego w 2019 roku.
  8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do
zapoznania w Biurze Zarządu Spółki, począwszy od dnia
1 czerwca 2020 roku.
2020-03-04 44/2020 331 100602
Poz. 100602. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2718/20/380]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.12.2019R., AKT NOTARIALNY REP. 13975/2019,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 23 UST. 5,
§ 25 UST. 1, § 35 UST. 2 PKT 7, §38 UST.2, § 38 UST.
7 PKT 7 LIT. C), § 61 PKT 7, § 61(1) UST. 1-7, 10-12
Poz. 100602. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2718/20/380]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.12.2019R., AKT NOTARIALNY REP. 13975/2019,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 23 UST. 5,
§ 25 UST. 1, § 35 UST. 2 PKT 7, §38 UST.2, § 38 UST.
7 PKT 7 LIT. C), § 61 PKT 7, § 61(1) UST. 1-7, 10-12
2020-02-20 35/2020 274 79059
Poz. 79059. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1360/20/302]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KOZYRA 2. TOMASZ 3. 75042319416 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 79059. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1360/20/302]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KOZYRA 2. TOMASZ 3. 75042319416 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-12-03 233/2019 21 62277
Poz. 62277. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-62200/2019]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z sie-
dzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399
§ 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 30 grudnia 2019 roku, na godz. 1100, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
    nia wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
    nia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania
    i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.1. W § 23 ust. 5 o dotychczasowej treści:
„5. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie
  i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego
  przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach repre-
  zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
  kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem”.

kropkę zastępuje się wyrażaniem „wraz ze sprawozdaniem
Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy”.

2. W § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
  i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postę-
  powania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdze-
  nie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie naj-
  lepszego kandydata na członka organu zarządzającego,
  z zastrzeżeniem § 26 ust. 1”.

przecinek po wyrazach „powołuje i odwołuje Rada Nadzor-
cza” zastępuję się kropką, po której dodaje się sformułowa-
nie: „Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu
następuję”.

3. W § 35 ust. 2 pkt 7 o dotychczasowej treści:
„7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodze-
  nia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekra-
  cza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w sto-
  sunku”.

sformułowanie „łącznie za świadczone usługi” zastępuję się
sformułowaniem: „za świadczone usługi łącznie w tej umowie
lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem”.

4. W § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu
  pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
  Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, człon-
  kowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani,
  w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę
  Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia
  woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu
  lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą
  doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby
  Spółki”.

otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie
  Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każ-
  dym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbroje-
  niową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli zło-
  żonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub
  odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dorę-
  czenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
  Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzy-
  skaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
  Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odnie-
  sieniu do kandydata”.5 W § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści:
„c) ukończyć studia Master of Business Administration
  (MBA)” po wyrazie „studia” dodaje się wyraz „podyplo-
  mowe”.

6 W § 61 pkt 7) o dotychczasowej treści:
„7) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgroma-
  dzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozda-
  nie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach
  na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakre-
  sie stosunków międzyludzkich (public relations) i komu-
  nikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem”.

sformułowanie „co najmniej raz do roku” zastępuję się sfor-
mułowaniem: „wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki
za ostatni rok obrotowy”.

7 W § 611 dotyczącym zasad zbywania aktywów trwałych:

a) w ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:
„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozu-
  mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-
  ści, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określe-
  niu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości
  powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy
  aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwier-
  dzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość
  zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwa-
  dzieścia tysięcy) złotych”.

po wyrazach „w trybie przetargu” dodaje się wyrazy „lub
aukcji” oraz wyrazy „wartość zbywanego składnika” zastę-
puje wyrazami „wartość rynkowa zbywanego składnika”.

b) w ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
„3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Infor-
  macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
  Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,
  publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
  w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umiesz-
  czania ogłoszeń”.

po wyrazach „Ogłoszenie o przetargu” dodaje się wyrazy
„lub aukcji” oraz skreśla się wyrazy „w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
Narodowej,”.

c) w ust. 2, 4-7, 10-12 każde wystąpienie wyrazu „przetarg”
zastępuje się wyrażeniem „przetarg lub aukcja”.
Poz. 62277. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-62200/2019]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z sie-
dzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399
§ 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 30 grudnia 2019 roku, na godz. 1100, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
    nia wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
    nia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania
    i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.1. W § 23 ust. 5 o dotychczasowej treści:
„5. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie
  i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego
  przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach repre-
  zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
  kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem”.

kropkę zastępuje się wyrażaniem „wraz ze sprawozdaniem
Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy”.

2. W § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
  i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postę-
  powania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdze-
  nie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie naj-
  lepszego kandydata na członka organu zarządzającego,
  z zastrzeżeniem § 26 ust. 1”.

przecinek po wyrazach „powołuje i odwołuje Rada Nadzor-
cza” zastępuję się kropką, po której dodaje się sformułowa-
nie: „Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu
następuję”.

3. W § 35 ust. 2 pkt 7 o dotychczasowej treści:
„7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodze-
  nia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekra-
  cza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w sto-
  sunku”.

sformułowanie „łącznie za świadczone usługi” zastępuję się
sformułowaniem: „za świadczone usługi łącznie w tej umowie
lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem”.

4. W § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu
  pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
  Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, człon-
  kowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani,
  w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę
  Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia
  woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu
  lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą
  doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby
  Spółki”.

otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie
  Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każ-
  dym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbroje-
  niową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli zło-
  żonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub
  odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dorę-
  czenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
  Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzy-
  skaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
  Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odnie-
  sieniu do kandydata”.5 W § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści:
„c) ukończyć studia Master of Business Administration
  (MBA)” po wyrazie „studia” dodaje się wyraz „podyplo-
  mowe”.

6 W § 61 pkt 7) o dotychczasowej treści:
„7) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgroma-
  dzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozda-
  nie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach
  na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakre-
  sie stosunków międzyludzkich (public relations) i komu-
  nikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem”.

sformułowanie „co najmniej raz do roku” zastępuję się sfor-
mułowaniem: „wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki
za ostatni rok obrotowy”.

7 W § 611 dotyczącym zasad zbywania aktywów trwałych:

a) w ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:
„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozu-
  mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-
  ści, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określe-
  niu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości
  powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy
  aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwier-
  dzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość
  zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwa-
  dzieścia tysięcy) złotych”.

po wyrazach „w trybie przetargu” dodaje się wyrazy „lub
aukcji” oraz wyrazy „wartość zbywanego składnika” zastę-
puje wyrazami „wartość rynkowa zbywanego składnika”.

b) w ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
„3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Infor-
  macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
  Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,
  publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
  w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umiesz-
  czania ogłoszeń”.

po wyrazach „Ogłoszenie o przetargu” dodaje się wyrazy
„lub aukcji” oraz skreśla się wyrazy „w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
Narodowej,”.

c) w ust. 2, 4-7, 10-12 każde wystąpienie wyrazu „przetarg”
zastępuje się wyrażeniem „przetarg lub aukcja”.
2019-10-30 211/2019 278 1100422
Poz. 1100422. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20368/19/479]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. MICHOTA 2. WOJCIECH
3. 76071900950
Poz. 1100422. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20368/19/479]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. MICHOTA 2. WOJCIECH
3. 76071900950
2019-09-19 182/2019 358 1031753
Poz. 1031753. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15381/19/662]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1031753. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15381/19/662]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-19 182/2019 358 1031754
Poz. 1031754. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15844/19/86]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIESZKAŁA 2. KRYSTIAN JAN 3. 81092311575
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. DASZKIEWICZ 2. AMELIA
3. 87112114106
Poz. 1031754. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15844/19/86]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIESZKAŁA 2. KRYSTIAN JAN 3. 81092311575
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. DASZKIEWICZ 2. AMELIA
3. 87112114106
2019-05-24 100/2019 565 317333
Poz. 317333. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6866/19/594]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2019R. REP. A NR 976/2019, NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE - ZMIANA §6 UST.5-6; DODANO §6 UST.7-
13 ORAZ §55 UST.7.
Poz. 317333. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6866/19/594]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2019R. REP. A NR 976/2019, NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE - ZMIANA §6 UST.5-6; DODANO §6 UST.7-
13 ORAZ §55 UST.7.
2019-05-15 93/2019 24 24814
Poz. 24814. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-24382/2019]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1,
art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 i § 54
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 12 czerwca 2019 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
 dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 wraz
    z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych,
    wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
    usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
    relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradz-
    twa związanego z zarządzaniem,
   c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
   d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2018 roku.
  7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału
   rezerwowego w 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do
zapoznania w Biurze Zarządu Spółki, począwszy od dnia
20 maja 2019 roku.
Poz. 24814. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-24382/2019]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1,
art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 i § 54
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 12 czerwca 2019 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
 dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 wraz
    z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych,
    wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
    usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
    relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradz-
    twa związanego z zarządzaniem,
   c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
   d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2018 roku.
  7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału
   rezerwowego w 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do
zapoznania w Biurze Zarządu Spółki, począwszy od dnia
20 maja 2019 roku.
2019-01-25 18/2019 277 41443
Poz. 41443. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNO-
ŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1174/19/51]

W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIKOSIK
2. PIOTR 3. 88012801899 2 1. GRZELA 2. ADAM
3. 58080506017
Poz. 41443. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNO-
ŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1174/19/51]

W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIKOSIK
2. PIOTR 3. 88012801899 2 1. GRZELA 2. ADAM
3. 58080506017
2019-01-16 11/2019 19 2503
Poz. 2503. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA
AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-1929/2019]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z sie-
dzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399
§ 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 18 lutego 2019 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzeniai jego zdolności do podejmo-
    wania wiążących uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Uchylenie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2017 roku
    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
    Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy
    PGZ.
   8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania
    i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.

W § 5 ust. 5 - dotychczasowa treść:
„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunko-
wanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, deter-minowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną
w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją,
celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej
Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.”

Proponowana treść:
„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowa-
nej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez
rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak rów-
nież misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi
z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.”

W § 5 ust. 6 - dotychczasowa treść:
„6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską
Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców
prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowana treść:
„6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów
spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.”


Na końcu § 6 dodaje się nowe ust. oznaczone numerami od
7 do 13 o następujących treściach:
„7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze
zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze
Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi
Grupy PGZ.”
„8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynika-
jących z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Stan-
dardów Organizacyjnych Grupy PGZ.”
„9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować
z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli
i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate
governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględ-
nie obowiązujących przepisów prawa.”
„10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy
mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakich-
kolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzy-
ciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny
z dobrymi obyczajami.”
„11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony
społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników)
związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii
Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.”
„12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowa-
dzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.”
„13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbroje-
niową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki
objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”


Na końcu § 55 dodaje się nowy ust. oznaczony numerem 7
o następującej treści:
„7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają
następujące sprawy:
1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środ-
  ków ich realizacji w świetle celu Spółki;
2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę
  jako członka Grupy PGZ.”
Poz. 2503. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA
AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-1929/2019]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z sie-
dzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399
§ 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 18 lutego 2019 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzeniai jego zdolności do podejmo-
    wania wiążących uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Uchylenie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2017 roku
    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
    Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy
    PGZ.
   8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania
    i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.

W § 5 ust. 5 - dotychczasowa treść:
„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunko-
wanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, deter-minowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną
w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją,
celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej
Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.”

Proponowana treść:
„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowa-
nej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez
rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak rów-
nież misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi
z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.”

W § 5 ust. 6 - dotychczasowa treść:
„6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską
Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców
prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowana treść:
„6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów
spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.”


Na końcu § 6 dodaje się nowe ust. oznaczone numerami od
7 do 13 o następujących treściach:
„7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze
zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze
Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi
Grupy PGZ.”
„8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynika-
jących z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Stan-
dardów Organizacyjnych Grupy PGZ.”
„9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować
z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli
i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate
governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględ-
nie obowiązujących przepisów prawa.”
„10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy
mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakich-
kolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzy-
ciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny
z dobrymi obyczajami.”
„11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony
społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników)
związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii
Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.”
„12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowa-
dzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.”
„13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbroje-
niową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki
objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”


Na końcu § 55 dodaje się nowy ust. oznaczony numerem 7
o następującej treści:
„7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają
następujące sprawy:
1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środ-
  ków ich realizacji w świetle celu Spółki;
2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę
  jako członka Grupy PGZ.”
2018-11-14 220/2018 1514 1012691
Poz. 1012691. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18397/18/599]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2018R. REP. A NR 3292/2018 NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE ZMIENIONO W § 38 UST. 4 I UST.8; USU-
NIĘTO W § 38 UST. 10; DODANO W §40 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SALWACH
2. ANDRZEJ 3. 68122010631 2 1. OLSZEWSKA
2. AGNIESZKA 3. 74052804462 3 1. NOWAK 2. PIOTR
3. 63032102456 wpisać: 4 1. GRZELA 2. ADAM
3. 58080506017 5 1. ROSZKIEWICZ 2. MATEUSZ
3. 81072502834 6 1. CZAJKOWSKA 2. MAŁGO-
RZATA 3. 58021601845
Poz. 1012691. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18397/18/599]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2018R. REP. A NR 3292/2018 NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE ZMIENIONO W § 38 UST. 4 I UST.8; USU-
NIĘTO W § 38 UST. 10; DODANO W §40 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SALWACH
2. ANDRZEJ 3. 68122010631 2 1. OLSZEWSKA
2. AGNIESZKA 3. 74052804462 3 1. NOWAK 2. PIOTR
3. 63032102456 wpisać: 4 1. GRZELA 2. ADAM
3. 58080506017 5 1. ROSZKIEWICZ 2. MATEUSZ
3. 81072502834 6 1. CZAJKOWSKA 2. MAŁGO-
RZATA 3. 58021601845
2018-09-20 183/2018 658 448994
Poz. 448994. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.03.2008.
[RDF/273491/18/121]W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448994. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.03.2008.
[RDF/273491/18/121]W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 671 429031
Poz. 429031. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.03.2008.
[RDF/260202/18/211]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 429031. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.03.2008.
[RDF/260202/18/211]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 671 429032
Poz. 429032. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.03.2008.
[RDF/263458/18/637]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 429032. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.03.2008.
[RDF/263458/18/637]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-05 107/2018 25 23698
Poz. 23698. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-23187/2018]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, w związku z wnioskiem z dnia 28 maja 2018 roku,
złożonym w trybie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2018 roku,
na godz. 1000, w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbro-
jeniowa S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, ogłasza
rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia o punkt 6 litera f dotyczący podjęcia uchwały w spra-
wie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek hand-
lowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.

W § 38 ust. 4 - dotychczasowa treść:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje
Walne Zgromadzenie.”Proponowana treść:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, powo-
łuje Walne Zgromadzenie.”

W § 38 ust. 8 - dotychczasowa treść:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa
w § 38. ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu
nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowana treść:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust 7
pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o któ-
rym mowa w § 38 ust 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych
do organu nadzorczego przez pracowników.”

W § 38 skreśla się ust 10 o treści:
„10 Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7. pkt 6, jest rów-
  nież pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji
  związkowej.”

Na końcu § 40 dodaje się nowy ust. 3 o następującej treści:
„3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapita-
  łowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynaj-
  mniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania
  przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej upraw-
  nieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich
  jednostek od niej zależnych.”
Poz. 23698. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-23187/2018]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, w związku z wnioskiem z dnia 28 maja 2018 roku,
złożonym w trybie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2018 roku,
na godz. 1000, w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbro-
jeniowa S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, ogłasza
rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia o punkt 6 litera f dotyczący podjęcia uchwały w spra-
wie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek hand-
lowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.

W § 38 ust. 4 - dotychczasowa treść:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje
Walne Zgromadzenie.”Proponowana treść:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, powo-
łuje Walne Zgromadzenie.”

W § 38 ust. 8 - dotychczasowa treść:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa
w § 38. ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu
nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowana treść:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust 7
pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o któ-
rym mowa w § 38 ust 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych
do organu nadzorczego przez pracowników.”

W § 38 skreśla się ust 10 o treści:
„10 Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7. pkt 6, jest rów-
  nież pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji
  związkowej.”

Na końcu § 40 dodaje się nowy ust. 3 o następującej treści:
„3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapita-
  łowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynaj-
  mniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania
  przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej upraw-
  nieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich
  jednostek od niej zależnych.”
2018-05-15 93/2018 20 20198
Poz. 20198. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-19691/2018]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1,
art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 i § 54
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 12 czerwca 2018 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2017,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 wraz     z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych,
     wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
     usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
     relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradz-
     twa związanego z zarządzaniem,
    c) pokrycia w całości straty netto wykazanej w sprawoz-
     daniu finansowym WZŁ-2 S.A. sporządzonym za rok
     obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki,
    d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2017 roku.
  7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału
   rezerwowego w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do
zapoznania w Biurze Zarządu Spółki, począwszy od dnia
22 maja 2018 roku.
Poz. 20198. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2
SPÓŁKA AKCYJNA w Czernicy. KRS 0000301970. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r.
[BMSiG-19691/2018]

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą
w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1,
art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 i § 54
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 12 czerwca 2018 roku, na godz. 1000, w Biurze
Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warsza-
wie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2017,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 wraz     z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych,
     wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
     usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
     relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradz-
     twa związanego z zarządzaniem,
    c) pokrycia w całości straty netto wykazanej w sprawoz-
     daniu finansowym WZŁ-2 S.A. sporządzonym za rok
     obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki,
    d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
     lutorium z wykonania przez nich obowiązków
     w 2017 roku.
  7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału
   rezerwowego w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do
zapoznania w Biurze Zarządu Spółki, począwszy od dnia
22 maja 2018 roku.
2018-02-22 38/2018 277 51491
Poz. 51491. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNO-
ŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/37183/17/412]

W dniu 15.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.11.2017R. REP. A NR 5779/2017, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
ROBERT DOR - ZMIENIONO: § 5, § 6 UST.2 PKT 63,
§ 6 UST. 4, § 8 UST. 1, § 11, § 15, § 15(1) UST.5,
§ 16 UST.3(CZĘŚĆ), § 16 UST.4(CZĘŚĆ), § 17 UST.2,
§ 21 UST.2, § 21 UST.4, § 22 UST.2 PKT 8 I PKT 10,
§ 23 UST. 4, § 24, § 25 UST. 1 I UST. 4, § 26, § 27
UST. 4, UST.6, UST. 7 I UST. 8, § 28, § 29 UST. 2 I
UST. 3, § 30 UST. 1 I UST. 4, § 31, § 32 UST. 1,
§ 33, § 34 UST. 2, § 35 UST. 1 PKT 3 I UST. 5, § 35
UST. 2, UST. 3 I UST. 5, § 37 UST. 1 I UST. 2, § 38,
§ 39, §41, § 42 UST. 2 I UST. 3, § 43 UST. 1 I UST. 3,
§ 44 UST. 3 I 5, § 45, § 46 UST. 3, § 47 UST. 3, § 49
UST. 2 I UST. 4, § 52, § 53 UST. 1, § 55 UST.3, § 55
UST. 3 I 4 PKT 2 ORAZ UST. 5, § 55 UST.2 PKT 4,
§ 58 UST. 1, § 59, § 61, §62 UST.2 I UST. 4, § 63
UST. 3, § 64 UST. 4. SKREŚLENIA: W § 35 UST. 1
PKT 4 I W § 37 UST. 3.
Poz. 51491. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNO-
ŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000301970.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/37183/17/412]

W dniu 15.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.11.2017R. REP. A NR 5779/2017, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
ROBERT DOR - ZMIENIONO: § 5, § 6 UST.2 PKT 63,
§ 6 UST. 4, § 8 UST. 1, § 11, § 15, § 15(1) UST.5,
§ 16 UST.3(CZĘŚĆ), § 16 UST.4(CZĘŚĆ), § 17 UST.2,
§ 21 UST.2, § 21 UST.4, § 22 UST.2 PKT 8 I PKT 10,
§ 23 UST. 4, § 24, § 25 UST. 1 I UST. 4, § 26, § 27
UST. 4, UST.6, UST. 7 I UST. 8, § 28, § 29 UST. 2 I
UST. 3, § 30 UST. 1 I UST. 4, § 31, § 32 UST. 1,
§ 33, § 34 UST. 2, § 35 UST. 1 PKT 3 I UST. 5, § 35
UST. 2, UST. 3 I UST. 5, § 37 UST. 1 I UST. 2, § 38,
§ 39, §41, § 42 UST. 2 I UST. 3, § 43 UST. 1 I UST. 3,
§ 44 UST. 3 I 5, § 45, § 46 UST. 3, § 47 UST. 3, § 49
UST. 2 I UST. 4, § 52, § 53 UST. 1, § 55 UST.3, § 55
UST. 3 I 4 PKT 2 ORAZ UST. 5, § 55 UST.2 PKT 4,
§ 58 UST. 1, § 59, § 61, §62 UST.2 I UST. 4, § 63
UST. 3, § 64 UST. 4. SKREŚLENIA: W § 35 UST. 1
PKT 4 I W § 37 UST. 3.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki