Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FEN Investments S.A.
Siedziba
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań-Jeżyce
Miejscowość Poznań
Adres
Kod kraju PL
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań-Jeżyce
Ulica Czarnkowska
Nr domu 13
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-415
Poczta Poznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000301913

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351- dalej UoR).
Sprawozdanie finansowe Spółki składa się s bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia oraz informacju dodatkowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o umorzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.)
Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Spółka w przypadku wystąpienia tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnis 2018 roku. Zostało sporządzone w języku polskim

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 6 784 419,41 7 324 959,46
I Wartości niematerialne i prawne 194 416,06 209 275,78
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy 194 416,06 209 275,78
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 6 329 937,85 6 841 086,37
1 Środki trwałe 6 329 937,85 6 841 086,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 625 494,07 1 753 281,11
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 704 443,78 5 087 805,26
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 207 974,50 206 426,31
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe 207 974,50 206 426,31
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52 091,00 68 171,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52 091,00 68 171,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 174 152,23 230 892,88
I Zapasy 12 837,21 8 139,83
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 12 837,21 8 139,83
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 70 420,90 68 627,29
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 70 420,90 68 627,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69 453,03 67 172,44
– do 12 miesięcy 69 453,03 67 172,44
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 967,87 1 454,85
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 63 470,59 151 514,76
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 63 470,59 151 514,76
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 63 470,59 151 514,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 63 470,59 151 514,76
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 423,53 2 611,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 6 958 571,64 7 555 852,34
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 25 818 969,15 2 640 354,68
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 863 000,00 2 863 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 349 554,40 349 554,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -572 199,72 -232 860,00
VI Zysk (strata) netto -121 385,53 -339 339,72
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 439 602,49 4 915 497,66
I Rezerwy na zobowiązania 178 442,00 314 534,86
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 175 242,00 147 641,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 3 200,00 166 893,86
– długoterminowe
– krótkoterminowe 3 200,00 166 893,86
II Zobowiązania długoterminowe 3 850 348,62 4 193 467,74
1 Wobec jednostek powiązanych 2 752 810,84 2 673 747,18
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 1 097 537,78 1 519 720,56
a) kredyty i pożyczki 1 097 537,78 1 519 720,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 510 811,87 407 495,06
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 738,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 738,00
– do 12 miesięcy 738,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 410 073,87 407 495,06
a) kredyty i pożyczki 390 156,39 385 277,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 607,48 14 067,01
– do 12 miesięcy 9 607,48 14 067,01
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 310,00 8 151,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 6 958 571,64 7 555 852,34
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 929 732,52 781 700,39
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 929 732,52 781 700,39
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 963 575,88 1 012 635,46
I Amortyzacja 511 148,52 511 148,52
II Zużycie materiałów i energii 9 138,56 9 342,20
III Usługi obce 209 376,03 142 565,20
IV Podatki i opłaty, w tym: 54 504,60 217 623,17
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 500,00 3 000,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 11 118,00 10 788,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 165 790,17 118 168,37
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -33 843,36 -230 935,07
D Pozostałe przychody operacyjne 82 608,86
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 82 608,86
E Pozostałe koszty operacyjne 14 859,72 14 859,72
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 14 859,72 14 859,72
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 33 905,78 -245 794,79
G Przychody finansowe 1 879,56 4 243,96
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 548,19 783,11
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 331,37 3 460,85
H Koszty finansowe 113 489,87 117 348,89
I Odsetki, w tym: 113 473,80 117 346,87
– dla jednostek powiązanych 79 063,80 79 063,88
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 16,07 2,02
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -77 704,53 -358 899,72
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 43 681,00 -19 560,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -121 385,53 -339 339,72
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 640 354,68 2 979 694,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 640 354,68 2 979 694,40
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 863 000,00 2 863 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 863 000,00 2 863 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 349 554,40 349 554,40
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 349 554,40 349 554,40
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -572 199,72 -232 860,00
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -572 199,72 -232 860,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -572 199,72 -232 860,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -572 199,72 -232 860,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -572 199,72 -232 860,00
6 Wynik netto -121 385,53 -339 339,72
A zysk netto
B strata netto -121 385,53 -339 339,72
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 518 969,15 2 640 354,68
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 518 969,15 2 640 354,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -121 385,53 -339 339,72
II Korekty razem 485 054,94 780 739,27
1 Amortyzacja 526 008,24 526 008,24
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 111 925,61 116 563,76
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw -136 092,86 189 781,86
6 Zmiana stanu zapasów -4 697,38 402,48
7 Zmiana stanu należności -1 793,61 -6 278,94
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 562,53 399,47
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 723,53 46 137,60
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 363 669,41 441 399,55
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 80 467,55
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 80 467,55
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 451 713,58 387 057,10
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 417 303,58 348 774,11
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 34 410,00 38 282,99
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -451 713,58 -336 589,55
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -88 044,17 134 810,00
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -88 044,17 134 810,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 151 514,76 16 704,76
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 63 470,59 151 514,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -77 704,53 -358 899,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 13 127,40 13 127,40 8 427,86
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 8 139,83 8 139,83 8 542,31
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 97 123,38 97 123,38 260 817,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 2 500,00 2 500,00 3 600,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 140 565,96 140 565,96 140 565,96
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -128 634,68 -242 133,99
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

infiormacjadodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki