Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "EUROPART POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEuropart Polska Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwołódzkie
Powiatwieluński
GminaWieluń
MiejscowośćWieluń
Adres
Kod krajuPL
Województwołódzkie
Powiatwieluński
GminaWieluń
UlicaWojska Polskiego
Nr domu65a
MiejscowośćWieluń
Kod pocztowy98-300
PocztaWieluń
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4531Z - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000301271

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
"Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:"
2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
2. 2 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
"Przychody ze sprzedaży"
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. Spółka ujmuje refaktury z tytułu ponoszonych kosztów związanych z m.in. z najmem lokali jako przychody ze sprzedaży produktów i usług.
2. 3 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. 4 Rachunek przepływów pieniężnych
"Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią."
2. 5 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 50 %
Wartość firmy (know-how) 4 %
Oprogramowanie 20-50 %
Inne 20 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2. 6 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.Środki trwałe
amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2,5-10 %
Urządzenia techniczne i maszyny 5-50 %
Środki transportu 20-50 %
Inne środki trwałe 10-50 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2. 7 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne przesłynki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie przesłanki istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2. 8 Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2. 9 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów towarów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
2. 10 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa
i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
"Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski."
2. 11 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Czynne rozliczenia międzyokresowe stanowią m.in. ubezpieczenia. Bierne rozliczenia międzyokresowe stanowia m.in. rezerwa na odsetki od przeterminowanych zobowiązań.
2. 12 Rezerwy na zobowiązania
"Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne."
2. 13 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
"Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości."
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego ob
owiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2. 14 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
USD 3,7597 3,4813
2. 15 Instrumenty finansowe
2. 15.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
"Aktywa finansowe dzieli się na:• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,• pożyczki udzielone i należności własne,• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży."
"Zobowiązania finansowe dzieli się na:• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,• pozostałe zobowiązania finansowe."
2. 15.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
2. 15.3 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odk
upu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2. 15.4 Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2. 16 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Firma stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:
wynik na działalności operacyjnej;
wynik na operacjach finansowych;
wynik na operacji nadzwyczajnych;
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 878 506,7010 026 820,30
IWartości niematerialne i prawne4 330 316,204 777 313,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy4 300 000,004 600 000,00
3Inne wartości niematerialne i prawne30 316,20177 313,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 695 633,204 225 883,50
1Środki trwałe3 695 633,204 225 883,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej339 674,80296 756,20
c) urządzenia techniczne i maszyny78 403,6039 684,80
d) środki transportu2 663 053,803 052 795,20
e) inne środki trwałe614 501,00836 647,30
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe852 557,301 023 623,30
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego852 557,301 023 623,30
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe42 772 988,2043 418 450,25
IZapasy27 483 657,1028 704 116,55
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary27 483 657,1028 704 116,55
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe13 449 684,3013 708 142,70
1Należności od jednostek powiązanych159 141,20318 951,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:159 141,20318 951,90
– do 12 miesięcy159 141,20318 951,90
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek13 290 543,1013 389 190,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:12 771 241,1013 075 340,80
– do 12 miesięcy12 771 241,1013 075 340,80
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne519 302,00313 850,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 830 748,80970 855,50
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 830 748,80970 855,50
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 830 748,80970 855,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 830 748,80970 855,50
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 898,0035 335,50
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem51 651 494,9053 445 270,55
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-18 579 444,00-13 149 193,55
IKapitał (fundusz) podstawowy12 000 000,0012 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 000 000,007 000 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-32 149 193,60-29 304 802,05
VIZysk (strata) netto-5 430 250,40-2 844 391,50
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
IRezerwy na zobowiązania890 350,601 079 842,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego852 557,301 023 623,30
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy37 793,3056 218,70
– długoterminowe
– krótkoterminowe37 793,3056 218,70
IIZobowiązania długoterminowe3 673 848,101 691 521,70
1Wobec jednostek powiązanych2 413 780,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 260 068,101 691 521,70
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 260 068,101 691 521,70
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe65 654 440,2063 625 422,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych46 635 831,4040 613 890,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:39 703 590,3034 472 923,90
– do 12 miesięcy39 703 590,3034 472 923,90
– powyżej 12 miesięcy
b) inne6 932 241,106 140 966,20
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 018 608,8023 011 532,10
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 888 351,007 428 396,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 079 978,808 522 883,60
– do 12 miesięcy8 079 978,808 522 883,60
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe3 814 012,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 940 831,601 983 620,60
h) z tytułu wynagrodzeń632 067,30752 748,60
i) inne477 380,10509 871,20
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe12 300,00197 678,20
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 300,00197 678,20
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 300,00197 678,20
Pasywa razem51 651 494,9053 445 270,55
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:126 687 406,70118 542 774,00
– od jednostek powiązanych2 964 460,404 371 744,10
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów549 214,30818 182,90
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów126 138 192,40117 724 591,10
BKoszty działalności operacyjnej-128 872 565,50-121 400 778,30
IAmortyzacja-2 302 901,10-2 202 160,00
IIZużycie materiałów i energii-2 044 363,40-2 180 934,80
IIIUsługi obce-15 719 283,80-15 508 816,20
IVPodatki i opłaty, w tym:-181 585,90-183 741,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-11 281 283,90-10 693 917,60
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-2 297 446,50-2 309 521,10
– emerytalne-1 050 993,00-999 412,61
VIIPozostałe koszty rodzajowe-682 999,40-887 992,30
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-94 362 701,50-87 433 694,80
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 185 158,80-2 858 004,30
DPozostałe przychody operacyjne1 135 493,90436 915,10
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych252 323,80169 926,80
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne883 170,10266 988,30
EPozostałe koszty operacyjne-599 550,10-659 416,80
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-352 538,50-355 473,00
IIIInne koszty operacyjne-247 011,60-303 943,80
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 649 215,00-3 080 506,00
GPrzychody finansowe20 222,502 247 484,10
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:20 222,5027 094,60
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 220 389,50
HKoszty finansowe-3 801 257,90-2 011 369,60
IOdsetki, w tym:-2 351 194,20-2 011 369,60
– dla jednostek powiązanych-1 645 378,50-1 292 624,60
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-1 450 063,70
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-5 430 250,40-2 844 391,50
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-5 430 250,40-2 844 391,50
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-13 149 193,55-10 304 802,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach12 000 000,0012 000 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu12 000 000,0012 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu12 000 000,0012 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 000 000,007 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 000 000,007 000 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-32 149 193,60-29 304 802,05
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-32 149 193,60-29 304 802,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-32 149 193,60-29 304 802,05
6Wynik netto-5 430 250,40-2 844 391,50
Azysk netto
Bstrata netto-5 430 250,40-2 844 391,50
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-18 579 444,00-13 149 193,55
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-18 579 444,00-13 149 193,55
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-5 430 250,40-2 844 391,50
IIKorekty razem7 826 692,124 776 210,16
1Amortyzacja2 302 901,102 202 160,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-117 237,13-288 100,04
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 084 617,85
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-252 323,80-169 926,80
5Zmiana stanu rezerw-189 491,40-2 634,08
6Zmiana stanu zapasów1 220 459,45-3 031 076,40
7Zmiana stanu należności258 458,40-817 271,77
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 591 800,205 504 880,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 125,30293 560,70
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 396 441,681 931 818,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej64 796,52-544 299,41
IWpływy303 656,92281 460,35
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych303 656,92266 460,35
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne15 000,00
IIWydatki-238 860,40-825 759,76
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-238 860,40-825 759,76
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)64 796,52-544 299,41
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 862 055,36
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 862 055,36
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-5 463 400,25-3 202 561,85
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-482 756,00-395 123,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych-28 501,25
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-888 963,13-1 406 897,90
8Odsetki-593 179,87-400 978,75
9Inne wydatki finansowe-3 470 000,00-999 562,20
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 601 344,89-3 202 561,85
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)859 893,31-1 815 042,60
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:859 893,30-1 815 042,60
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu970 855,502 785 898,10
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 830 748,81970 855,50
– o ograniczonej możliwości dysponowania22 577,16
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-5 430 250,40-2 844 391,50
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 422 107,112 422 107,112 253 149,52
Vat nkup (od spisanych należności)24 655,2724 655,27art 16 ust 1 pkt 25 lit a21 677,19
nieuzasadnione niedobory17 105,8717 105,87art 15 ust 128 886,14
pozostałe132 071,59132 071,59art 16165 622,22
amortyzacja NKUP1 886 015,481 886 015,48art 16 ust 41 748 857,30
PFRON158 031,00158 031,00art 16 ust 1 pkt 36143 570,00
koszty reprezentacji4 117,264 117,26art 16 ust 1 pkt 2820 217,22
odsetki budżetowe2 661,002 661,00art 16 ust 1 pkt 218 779,00
część odsetkowa leasingu(bilans.finas.podatkowo operacyjny)197 449,64197 449,64art 17b ust 1115 540,45
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 792 736,383 792 736,383 509 410,53
um.zlec.XII/2018 wypł.w I/20193 244,693 244,69art 16 ust 1 pkt 57267,48
składki ZUS zapłacone w 01-02/2019330 901,98330 901,98art 16 ust 1 pkt 57 lit a379 326,75
przeszacowanie należności284 657,50284 657,50art 16 ust 1 pkt 26 lit a439 932,53
niezapłacone odsetki od pożyczek i przeterminowanych zobowiązań1 991 233,671 991 233,67art 16 ust 1 pkt 112 308 565,11
zmiana stanu niezrealizowanych różnic kursowych818 943,76818 943,76art 15a
utworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy, usługi363 754,78363 754,78art 16 ust 1 pkt 27381 318,66
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 035 321,874 035 321,875 077 808,73
raty leasingu operacyjnego1 525 757,851 525 757,85art 17b ust 11 522 438,25
zmiana stanu niezrealizowanych różnic kursowychart 15a1 551 924,90
przeszacowanie zapasów23 770,0023 770,00art 16 ust 1 pkt 26a121 762,20
zapłacone odsetki1 391 863,631 391 863,63art 16 ust 1 pkt 11708 224,50
zapłacony ZUS z 2017r379 326,75379 326,75art 15 ust 4h308 912,06
zapłacone umowy zlecenia267,48267,48art 15 ust 4h742,48
wykorzystanie rezerw381 318,66381 318,66art 16 ust 1 pkt 27343 980,74
wykorzystanie odpisu aktualizującego należności333 017,50333 017,50art 16519 823,50
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:10 075 951,9010 075 951,9010 527 513,21
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 250 728,78-2 159 640,18
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja_dodatkowa_e-sprawozdanie

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki