Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFORM-PLAST S.A.
Siedziba
WojewództwoKujawsko-pomorskie
PowiatBydgoszcz
GminaBydgoszcz
MiejscowośćBydgoszcz
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoKujawsko-pomorskie
PowiatBydgoszcz
GminaBydgoszcz
UlicaToruńska
Nr domu143
MiejscowośćBydgoszcz
Kod pocztowy85-831
PocztaBydgoszcz
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2229Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000300628

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe56 634 413,5458 472 380,39
IWartości niematerialne i prawne657 271,56703 203,47
1Koszty zakończonych prac rozwojowych189 933,66237 417,06
3Inne wartości niematerialne i prawne467 337,90465 786,41
IIRzeczowe aktywa trwałe55 366 777,5257 250 715,02
1Środki trwałe52 210 664,0355 205 734,97
2Środki trwałe w budowie625 253,032 044 980,05
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 530 860,46
IVInwestycje długoterminowe192 759,46195 694,90
1Nieruchomości192 759,46195 694,90
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe417 605,00322 767,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego417 605,00322 767,00
BAktywa obrotowe35 209 869,9135 207 431,22
IZapasy16 810 733,5715 968 683,98
1Materiały2 127 412,632 319 101,45
2Półprodukty i produkty w toku8 595 700,409 472 487,62
3Produkty gotowe6 087 620,544 177 094,91
IINależności krótkoterminowe17 422 561,4016 936 954,25
3Należności od pozostałych jednostek17 422 561,4016 936 954,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 464 125,3914 472 070,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 449,36
c) inne958 436,012 401 434,13
IIIInwestycje krótkoterminowe905 716,942 222 921,20
1Krótkoterminowe aktywa finansowe905 716,942 222 921,20
b) w pozostałych jednostkach271 132,1518 005,40
– udzielone pożyczki271 132,1518 005,40
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne634 584,792 204 915,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach634 584,79634 584,79
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe70 858,0078 871,79
Aktywa razem91 844 283,4593 679 811,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny32 653 908,5929 887 123,01
IKapitał (fundusz) podstawowy3 703 050,003 703 050,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 186 175,0124 184 318,60
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 102,00-2 102,00
VIZysk (strata) netto2 766 785,582 001 856,41
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania59 190 374,8663 792 688,60
IRezerwy na zobowiązania1 189 819,901 352 545,39
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego28 571,00140 416,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne303 222,51117 574,41
– długoterminowa303 222,51117 574,41
3Pozostałe rezerwy858 026,391 094 554,98
– krótkoterminowe858 026,391 094 554,98
IIZobowiązania długoterminowe26 017 958,8623 152 976,77
3Wobec pozostałych jednostek26 017 958,8623 152 976,77
a) kredyty i pożyczki25 799 726,9923 009 522,71
c) inne zobowiązania finansowe218 231,87143 454,06
IIIZobowiązania krótkoterminowe14 886 742,5614 845 016,44
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 973 042,7513 869 280,75
a) kredyty i pożyczki2 586 624,431 862 617,14
c) inne zobowiązania finansowe113 644,92137 769,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 630 336,388 158 896,22
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 827 873,753 036 729,05
h) z tytułu wynagrodzeń747 897,02652 540,65
i) inne66 666,2520 727,83
4Fundusze specjalne913 699,81975 735,69
IVRozliczenia międzyokresowe17 095 853,5424 442 150,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe17 095 853,5424 442 150,00
– długoterminowe13 398 126,6621 040 571,00
– krótkoterminowe3 697 726,883 401 579,00
Pasywa razem91 844 283,4593 679 811,61
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:58 735 329,0458 634 195,47
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów58 601 171,9558 178 911,62
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów134 157,09455 283,85
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:51 026 644,6650 838 570,03
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów51 008 526,3550 623 251,99
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów18 118,31215 318,04
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)7 708 684,387 795 625,44
DKoszty sprzedaży989 216,09874 657,63
EKoszty ogólnego zarządu6 515 036,566 920 284,76
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)204 431,73683,05
GPozostałe przychody operacyjne5 872 078,683 921 047,95
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100 000,0059 349,59
IIDotacje3 716 646,093 223 721,26
IVInne przychody operacyjne2 055 432,59637 977,10
HPozostałe koszty operacyjne1 966 131,831 641 823,85
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych424 697,111 061 543,68
IIIInne koszty operacyjne1 541 434,72580 280,17
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)4 110 378,582 279 907,15
JPrzychody finansowe173 740,65912 517,77
IIOdsetki, w tym:130,73141,14
VInne173 609,92912 376,63
KKoszty finansowe1 015 498,65552 207,51
IOdsetki, w tym:335 784,92320 704,87
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 935,44
IVInne676 778,29231 502,64
LZysk (strata) brutto (I+J–K)3 268 620,582 640 217,41
MPodatek dochodowy501 835,00638 361,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 766 785,582 001 856,41
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)29 887 123,0127 885 266,60
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach29 887 123,0127 885 266,60
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 703 050,003 703 050,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 703 050,003 703 050,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu24 184 318,6023 017 645,03
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 001 856,411 166 673,57
a) zwiększenie (z tytułu)2 001 856,411 166 673,57
– podziału zysku (ustawowo)2 001 856,411 166 673,57
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 186 175,0124 184 318,60
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 102,00-2 102,00
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 102,002 102,00
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 102,002 102,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)32 653 908,5929 887 123,01
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)32 653 908,5929 887 123,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej10 380 664,346 332 978,77
IZysk (strata) netto2 766 785,582 001 856,41
IIKorekty razem7 613 878,764 331 122,36
1Amortyzacja17 272 809,8212 387 542,19
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)22 728,07320 704,87
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-100 000,00-59 349,59
5Zmiana stanu rezerw-162 725,49825 032,37
6Zmiana stanu zapasów-842 049,59-1 878 570,32
7Zmiana stanu należności-485 607,15-7 297 397,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-658 156,23996 464,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 433 120,67-963 304,31
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-15 260 767,91-7 901 677,64
IWpływy100 126,7559 349,59
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych100 000,0059 349,59
4Inne wpływy inwestycyjne126,75
IIWydatki-15 360 894,66-7 961 027,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-15 207 894,66-7 961 027,23
4Inne wydatki inwestycyjne-153 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 309 772,56-486 112,20
IWpływy5 339 442,643 092 072,41
2Kredyty i pożyczki5 339 442,643 092 072,41
IIWydatki-2 029 670,08-3 578 184,61
4Spłaty kredytów i pożyczek-1 835 022,95-3 257 479,74
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-194 647,13
8Odsetki-320 704,87
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 570 331,01-2 054 811,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 570 331,01-2 054 811,07
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 204 915,804 259 726,87
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:634 584,792 204 915,80
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 268 620,582 640 217,41
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 266 472,964 191 305,64
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 376 111,934 454 705,38
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:643 219,54605 627,63
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:6 000,005 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 729 040,012 292 989,52
K. Podatek dochodowy708 518,00435 668,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych

-

Dodatkowe informacje dotyczące rzeczowych aktywow trwałych i zapasów

-

Dodatkowe informacje dotyczące inwestycji długoterminowych

-

Dotakowe informacje dotyczące należności, środków pieniężnych i rozliczeń międzyokresowych

-

Pozostałe dodatkowe informacje

-

Sprawozdanie z działalności zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki