Szczegóły spółki

Nazwa FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5540234626
REGON 002498412
KRS 0000300628
Adres ul. Toruńska 143, 85-831 Bydgoszcz
Telefon 0523703300
Faks 0523703300
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2229Z — produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.64
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.13 1.81
Płynność bieżąca (CR) 2.37 2.37
Płynność szybka (QR) 1.3 1.24
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.13 1.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.41% 4.71%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.7% 8.47%
Rentowność aktywów (ROA) 2.14% 3.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-15 93/2019 15 24796
Poz. 24796. FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000300628. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2008 r.
[BMSiG-24439/2019]

Zarząd FORM-PLAST S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień
28 czerwca 2019 roku, godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki
przy ul. Toruńskiej 143.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA).
  2. Wybór Przewodniczącego WZA.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania WZA i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania    finansowego Spółki za ten rok, jak również opinii i raportu
    biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą (RN) pisemnego
    sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku,
    sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz złożenie
    wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
    Zarządu.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania odpisu z kapi-
    tału zapasowego kwoty 2.102,00 zł stanowiącej zwięk-
    szenie kosztów za 2016 rok.
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu i RN
    Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obo-
    wiązków w 2018 roku.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zasad wynagradza-
    nia członków Rady Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.
Poz. 24796. FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000300628. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2008 r.
[BMSiG-24439/2019]

Zarząd FORM-PLAST S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień
28 czerwca 2019 roku, godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki
przy ul. Toruńskiej 143.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA).
  2. Wybór Przewodniczącego WZA.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania WZA i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania    finansowego Spółki za ten rok, jak również opinii i raportu
    biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą (RN) pisemnego
    sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku,
    sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz złożenie
    wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
    Zarządu.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania odpisu z kapi-
    tału zapasowego kwoty 2.102,00 zł stanowiącej zwięk-
    szenie kosztów za 2016 rok.
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu i RN
    Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obo-
    wiązków w 2018 roku.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zasad wynagradza-
    nia członków Rady Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.
2018-05-25 101/2018 19 22127
Poz. 22127. FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000300628. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2008 r.
[BMSiG-21604/2018]

Zarząd FORM-PLAST S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień
29 czerwca 2018 roku, godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki
przy ul. Toruńskiej 143.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   (WZA).
  2. Wybór Przewodniczącego WZA.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finan-
   sowego Spółki za ten rok, jak również opinii i raportu
   biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą (RN) pisemnego
   sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r., spra-
   wozdania finansowego za 2017 r. oraz złożenie wniosku
   w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
   2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu i RN
   Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obo-
   wiązków w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwał WZA w sprawie odwołania i powołania
   członków Rady Nadzorczej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
Poz. 22127. FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000300628. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2008 r.
[BMSiG-21604/2018]

Zarząd FORM-PLAST S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień
29 czerwca 2018 roku, godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki
przy ul. Toruńskiej 143.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   (WZA).
  2. Wybór Przewodniczącego WZA.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finan-
   sowego Spółki za ten rok, jak również opinii i raportu
   biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą (RN) pisemnego
   sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r., spra-
   wozdania finansowego za 2017 r. oraz złożenie wniosku
   w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
   2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu i RN
   Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obo-
   wiązków w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwał WZA w sprawie odwołania i powołania
   członków Rady Nadzorczej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki