Szczegóły spółki

Nazwa STK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8942823792
REGON 020044186
KRS 0000299565
Adres ul. Fabryczna 10 lok. BUDYNEK B2, 53-609 Wrocław
Telefon 717 987 615
Faks 717 987 615
E-mail stk@stk.wroc.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4920Z — transport kolejowy towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.07 1.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) -14.79 -3.26
Płynność bieżąca (CR) 1.01 0.7
Płynność szybka (QR) 1.0 0.68
Złota/srebrna reguła bilansowa -14.79 -3.26
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.51% -29.13%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.0% 75.21%
Rentowność aktywów (ROA) 0.43% -33.32%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-13 134/2020 102 34153
Poz. 34153. STK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI we Wrocławiu. KRS 0000299565. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GR 8/20,
VIII GRs 3/20.
[BMSiG-33890/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
postanowieniem z 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GR 8/20,
otworzył postępowanie sanacyjne wobec STK Spółki Akcyj-

nej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 10/B2 we Wrocławiu
(nr KRS 0000299565), sygn. akt postępowania sanacyjnego
VIII GRs 3/20.

Na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Kacz-
marek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną
z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840), reprezen-
towaną przez wspólników - Jarosława Kaczmarka (licencja
doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) i Izabelę Skonieczną-
-Powałkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).

Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością
przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwy-
kłego zarządu.

Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią
art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruk-
turyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postę-
powanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za gra-
nicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia posta-
nowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysłu-
guje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania
sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie
tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wro-
cławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednic-
twem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wro-
cławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć
wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem,
wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia
doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

                 X.
          OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
              O RACHUNKOWOŚCI
Poz. 34153. STK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI we Wrocławiu. KRS 0000299565. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GR 8/20,
VIII GRs 3/20.
[BMSiG-33890/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
postanowieniem z 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GR 8/20,
otworzył postępowanie sanacyjne wobec STK Spółki Akcyj-

nej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 10/B2 we Wrocławiu
(nr KRS 0000299565), sygn. akt postępowania sanacyjnego
VIII GRs 3/20.

Na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Kacz-
marek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną
z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840), reprezen-
towaną przez wspólników - Jarosława Kaczmarka (licencja
doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) i Izabelę Skonieczną-
-Powałkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).

Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością
przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwy-
kłego zarządu.

Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią
art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruk-
turyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postę-
powanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za gra-
nicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia posta-
nowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysłu-
guje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania
sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie
tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wro-
cławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednic-
twem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wro-
cławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć
wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem,
wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia
doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

                 X.
          OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
              O RACHUNKOWOŚCI
2020-05-04 85/2020 44 20149
Poz. 20149. STK SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000299565. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GR 8/20.
[BMSiG-19661/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika STK Spółki Akcyj-
nej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000299565) o otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania
sanacyjnego postanowieniem z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt
VIII GR 8/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowie-
nie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kaczmarek
i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółki Jawnej z sie-
dzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840).
Poz. 20149. STK SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000299565. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GR 8/20.
[BMSiG-19661/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika STK Spółki Akcyj-
nej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000299565) o otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania
sanacyjnego postanowieniem z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt
VIII GR 8/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowie-
nie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kaczmarek
i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółki Jawnej z sie-
dzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840).

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki