Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MEDELLA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMEDELLA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaJUBILERSKA
Nr domu10
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy04-190
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9200Z - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000299308

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej niższej niż kwota 500,00 zł (wyposażenie), ujmuje się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania jako koszty zużycia materiałów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 500,00 zł i niższej niż 3.500,00 zł (niskocenne środki trwałe) umarza się w sposób uproszczony przez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 złotych są umarzane na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Dopłaty do koncesji ujmuje się na rozliczeniach międzyokresowych kosztów.
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Aktywa i rezerwy na podatek odroczony nie tworzy się, jeśli nie spowoduje to istotnego zniekształcenia i jasności obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółki.
Spółka tworzy rezerwy pracownicze.
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
Fundusze specjalne wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 916 899,32442 465,49
IWartości niematerialne i prawne1 164 311,03
3Inne wartości niematerialne i prawne1 164 311,03
IIRzeczowe aktywa trwałe3 536 959,29442 465,49
1Środki trwałe3 185 727,70
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 909 393,07
c) urządzenia techniczne i maszyny114 892,13
e) inne środki trwałe1 161 442,50
2Środki trwałe w budowie249 739,24442 465,49
3Zaliczki na środki trwałe w budowie101 492,35
IVInwestycje długoterminowe1 200 000,00
3Długoterminowe aktywa finansowe1 200 000,00
c) w pozostałych jednostkach1 200 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe1 200 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 629,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 629,00
BAktywa obrotowe1 802 797,923 934 256,99
IZapasy19 705,54
1Materiały8 342,84
4Towary11 362,70
IINależności krótkoterminowe917 154,6311 812,00
1Należności od jednostek powiązanych863 795,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:863 795,59
– do 12 miesięcy863 795,59
3Należności od pozostałych jednostek53 359,0411 812,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:39 883,84
– do 12 miesięcy39 883,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 337,0011 812,00
c) inne9 138,20
IIIInwestycje krótkoterminowe840 196,063 827 208,46
1Krótkoterminowe aktywa finansowe840 196,063 827 208,46
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne840 196,063 827 208,46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach770 196,063 827 208,46
– inne środki pieniężne70 000,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe25 741,6995 236,53
Aktywa razem7 719 697,244 376 722,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 074 712,504 026 787,26
IKapitał (fundusz) podstawowy4 000 000,004 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 787,26
VZysk (strata) z lat ubiegłych-21 219,85
VIZysk (strata) netto47 925,2448 007,11
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 644 984,74349 935,22
IRezerwy na zobowiązania38 361,59935,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego935,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne38 361,59
– długoterminowa1 282,37
– krótkoterminowa37 079,22
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 606 623,15349 000,22
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych3 118 358,3681 074,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:14 815,642 281,06
– do 12 miesięcy14 815,642 281,06
b) inne3 103 542,7278 793,52
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek488 264,79267 925,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:612,7932 217,74
– do 12 miesięcy612,7932 217,74
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych477 752,152 666,44
h) z tytułu wynagrodzeń2 025,001 274,24
i) inne7 874,85231 767,22
Pasywa razem7 719 697,244 376 722,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 730 749,12
– od jednostek powiązanych952 272,84
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów42 617 501,81
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów113 247,31
BKoszty działalności operacyjnej42 620 096,1357 059,65
IAmortyzacja533 706,26
IIZużycie materiałów i energii344 875,89764,38
IIIUsługi obce863 070,6032 853,34
IVPodatki i opłaty, w tym:3 765 714,0111 176,63
VWynagrodzenia1 806 890,7910 357,63
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:402 803,881 586,89
– emerytalne179 227,61561,95
VIIPozostałe koszty rodzajowe34 840 537,10320,78
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów62 497,60
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)110 652,99-57 059,65
DPozostałe przychody operacyjne2 738,140,47
IVInne przychody operacyjne2 738,140,47
EPozostałe koszty operacyjne166,640,62
IIIInne koszty operacyjne166,640,62
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)113 224,49-57 059,80
GPrzychody finansowe15 865,59115 262,60
IIOdsetki, w tym:15 091,00115 262,60
– od jednostek powiązanych106 075,68
VInne774,59
HKoszty finansowe61 081,84500,69
IOdsetki, w tym:27 323,228,00
– dla jednostek powiązanych27 095,89
IVInne33 758,62492,69
IZysk (strata) brutto (F+G–H)68 008,2457 702,11
JPodatek dochodowy20 083,009 695,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)47 925,2448 007,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 026 787,263 978 780,15
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 026 787,263 978 780,15
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 000 000,004 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 000 000,004 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego26 787,26
a) zwiększenie (z tytułu)26 787,26
– podziału zysku (ustawowo)26 787,26
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 787,26
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-23 292,37
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 036,26
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 036,26
b) zmniejszenie (z tytułu)1 036,26
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu21 219,8522 256,11
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach21 219,8522 256,11
b) zmniejszenie (z tytułu)21 219,851 036,26
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu21 219,85
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-21 219,85
6Wynik netto47 925,2448 007,11
Azysk netto47 925,2448 007,11
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 074 712,504 026 787,26
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 074 712,504 026 787,26
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej516 905,54-108 533,83
IZysk (strata) netto47 925,2448 007,11
IIKorekty razem468 980,30-156 540,94
1Amortyzacja533 706,26
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)34 595,89-106 075,68
5Zmiana stanu rezerw37 426,59
6Zmiana stanu zapasów-19 705,54
7Zmiana stanu należności-905 342,6310 872,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów734 433,8933 410,38
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych53 865,84-94 747,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)516 905,54-108 533,83
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-5 992 511,093 328 716,44
IWpływy3 460 995,13
3Z aktywów finansowych, w tym:3 460 995,13
a) w jednostkach powiązanych3 460 995,13
IIWydatki5 992 511,09132 278,69
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 792 511,09132 278,69
3Na aktywa finansowe, w tym:1 200 000,00
b) w pozostałych jednostkach1 200 000,00
– nabycie aktywów finansowych1 200 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 992 511,093 328 716,44
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 488 593,15
IWpływy2 500 000,00
2Kredyty i pożyczki2 500 000,00
IIWydatki11 406,85
8Odsetki3 906,85
9Inne wydatki finansowe7 500,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 488 593,15
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 987 012,403 220 182,61
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 987 012,403 220 182,61
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 827 208,46607 025,85
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:840 196,063 827 208,46
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok68 008,2457 702,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:166,87
Różnice kursowe niezrealizowaneart 15a166,87
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:166,874 919,45
Zapłacone odsetki bilansowo ujete w poprzednim okresie sprawozdawczymart 124 919,45
pozostałe 166,87
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:264 626,4248,00
Amortyzacja koncesji bilansowa207 512,03art 15
Wpłaty na PFRON44 677,00art 16
Koszty reprezentacji12 437,39art 16 pkt 28
pozostałe 48,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:121 149,552 126,88
Amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi68 192,61art 15
wartość utworzonych rezerw na koszty38 361,59art 15
Koszty miewypłaconych wynagrodzeń2 644,38art 162 126,88
Naliczone, lecz niezapłacone odsetki od pożyczki11 594,52art 16
pozostałe 356,45
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:209 638,91
Wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego1 920,78art 15
Koszty otrzymanych koncesji rozliczane w czasie207 512,03art 15
pozostałe 206,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym244 312,0064 630,00
K. Podatek dochodowy36 647,009 695,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja Dodatkowa za 2018 rok spółki MEDELLA S.A.

-

Tabele zmian środków trwałych do Informacji Dodatkowej

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki