Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPark Wodny w Krakowie S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolski
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
UlicaDobrego Pasterza
Nr domu126
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-416
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9311Z - działalność obiektów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000299207

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2019-03-14 - 2019-03-14

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasada jasnego i rzetelnego obrazu.
Spółka prowadząc księgi rachunkowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.
Zasada ciągłości i kontynuacji działalności.
Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupując operacje gospodarcze. Wycena aktywów i pasywów, w tym także dokonywane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), ustalanie wyniku finansowego
i sporządzanie sprawozdania, zapewnia porównywalność informacji za kolejne lata obrotowe.
Zasada memoriału.
W księgach rachunkowych spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Zasada współmierności
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań.
Zasada wyceny według ceny nabycia z zachowaniem ostrożności wyceny oraz zakazu stosowania kompensat.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując ceny rzeczywiście poniesione na ich nabycie z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w polityce rachunkowości jednostki, z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności w wyniku finansowym uwzględnia się:
- zmniejszenie wartości użytkowej składników aktywów,
- wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
- wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
- rezerwy na znane spółce ryzyko oraz grożące straty.
Zdarzenia te uwzględnia się także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych, ustala się oddzielnie.
Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
Zasada istotności.
Spółka może w ramach przyjętej polityki rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację celu rachunkowości, jakim jest rzetelne
i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej spółki.
Zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną.
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Zasada kompletności.
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

W przypadku gdy szczegółowe przepisy ustawowe budzą wątpliwości, do ujawniania, prezentacji, ujmowania i wyceny zdarzeń gospodarczych stosowane będą przyjęte nadrzędne zasady rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wyceny aktywów i pasywów zgodnie z podanymi niżej zasadami dokonuje się na dzień bilansowy.
a/ Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane następująco:
Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjęty okres amortyzacji, co miesiąc w równych ratach, począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub składnik majątku stanowiący wartość niematerialną i prawną przyjęto do użytkowania.
Okres amortyzacji ustala się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składnika wartości niematerialnych i prawnych. Dla przyjętego, typowego dla gospodarki lub branży okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, stawki amortyzacji określane mogą być w wysokościach podanych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych w załączniku 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (z późn. zm. ) o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym, że dla:
" budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego wynoszącego 1,2;
" budynków i budowli używanych w warunkach złych - przy zastosowaniu współczynnika wynoszącego 1,4;
" maszyn i urządzeń z grupy 4 do 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynnika wynoszącego 2,0;
Dla nabytych używanych środków trwałych okres amortyzacji może być przyjmowany z uwzględnieniem treści art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym tak ustalony okres amortyzacji nie może być dłuższy niż okres ekonomicznej użyteczności używanego środka trwałego.
Przyjęto następujące uproszczenia w zakresie przyjmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji oraz ich amortyzacji:
" nabyte lub wytworzone we własnym zakresie składniki majątku o wartości jednostkowej wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia do 1.499,00 zł ujmowane są w ewidencji w momencie wydania do użytkowania jako zużycie materiałów niezależnie od zakładanego okresu ich wykorzystania,
" w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej, tzn. o wartości początkowej zawierającej się w przedziale kwoty od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów.
Klasyfikacji środków trwałych wprowadzanych do ewidencji dokonuje się z zastosowaniem zasad i kryteriów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych nie uwzględnia się wartości rezydualnej środków trwałych /ceny sprzedaży przewidywanej przy likwidacji/.
Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych ustala się następująco:
" od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 2 lata,
" od wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przez okres 10 lat, z tym że dla praw nabytych lub uzyskanych do dnia 31.12.1997 r. okres amortyzacji wynosi 5 lat,
" pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 5 lat.
Jeżeli umowa licencyjna jest zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy, bez względu na jej wartość, nie zalicza się jej do wartości niematerialnych i prawnych, odnosząc poniesione na jej nabycie wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem art. 16e ust.1 u.p.d.o.p.
Na dzień przyjęcia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do używania ustala się:
" okres amortyzacji /stawkę amortyzacji/
" metodę amortyzacji.
Metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być zmieniana.
Wartość firmy jest amortyzowana metodą liniową.

b/ Udziały w innych jednostkach oraz pozostałe inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c/ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując do ustalenia stanu końcowego tych składników aktywów metodę FIFO z uwzględnieniem następujących zasad szczegółowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów składników majątku:

Materiały podstawowe i pomocnicze, wycenia się według cen zakupu.
" spółka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów, których zakupu dokonano w ilościach przekraczających możliwość zużycia w miesiącu zakupu /głównie materiały reklamowe/, pozostałe materiały wydane są do zużycia bezpośrednio po dokonaniu zakupu.
Towary
" towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową,
" wycena i ewidencja dokonywana jest według cen zakupu.
"
Ewidencja materiałów i towarów jest prowadzona ręcznie. Rozchodowania w koszty dokonuje się metodą uproszczoną z uwagi na niewielki udział zapasów w działalności spółki.
Produkcja w toku wyceniana jest na poziomie kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.
d/ Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty.
Odpisów aktualizacyjnych dla należności przeterminowanych dokonuje się na należności wymagalne 6 m-cy przed dniem bilansowym oraz w pozostałych przypadkach, gdy ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wskazuje, że spłata należności w umownej kwocie jest zagrożona. Przy czym utworzenie odpisu aktualizującego należności ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: należność jest wymagalna przynajmniej 6 m-cy i łączna kwota należności zagrożonych jest nie mniejsza niż 0,5% przychodów ze sprzedaży w roku bilansowym.
e/ Inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
f/ Inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub /wartości/ rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa,
g/ Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,
h/ Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, przy czym, biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia oraz fakt, iż zawierane umowy o pracę nie przekraczają okresu 7 lat, spółka nie tworzy rezerw na wypłatę odpraw emerytalnych.
Spółka nie tworzy również rezerw na wypłatę niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych z uwagi na powtarzalność przesunięć urlopów w kolejnych latach. Zaległe urlopy są wykorzystywane zgodnie z uregulowaniami zapisanymi w Kodeksie pracy.
i/ Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,
j/ Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych - według kursu średniego
ustalonego przez Narodowy Bank Polski,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja i rozliczanie kosztów odbywa się następująco:
" koszty gromadzone są wstępnie w układzie rodzajowym Zespół 4,
" koszty układu rodzajowego podlegają przeniesieniu na konta Zespołów 5, 6 i 7 poprzez konto 490 " Rozliczenie kosztów".
" koszty gromadzone jako koszty ogólnozakładowe rozliczane są poprzez odniesienie na zakończenie miesiąca na następujące konta:
711 - Koszt własny działalności podstawowej,
712 - Koszt własny sprzedaży usług pozostałych,
Jako podstawę klucza rozliczeniowego przyjmuje się wartość sprzedaży wyrobów i usług.
Rozliczenia dokonuje się zgodnie z algorytmem:
KO
WKO = -------------
SPU

KOR = 70xxx...* WKO

WKO - wskaźnik narzutu kosztów ogólnozakładowych,
KO - koszty ogólnozakładowe w danym miesiącu,
SPU - wartość sprzedaży wyrobów i usług w danym miesiącu,
KOR - kwota kosztów ogólnozakładowych rozliczona na konto analityczne kosztu własnego sprzedaży,
70xxx... - określone konto analityczne sprzedaży, gdzie rozwinięcie analityczne zgodne jest z oznaczeniem analitycznym konta kosztu własnego sprzedaży
Do rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostka wykorzystuje formułę, która zakłada rozłożenie kosztów w równych ratach, zgodnie ze wzorem:
K
n = -------------
t

gdzie:

n - wysokość miesięcznej raty kosztów,
K - kwota kosztów do rozliczenia w czasie,
t - liczba okresów sprawozdawczych, na które koszt ma być rozliczony.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka stosuje:
1. kalkulacyjny rachunek zysków i strat,
2. metodę pośrednią sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
l/ Ustalenie wyniku na kontraktach długoterminowych - w odniesieniu do realizowanych kontraktów długoterminowych Spółka ustala stopień zaawansowania realizowanej umowy przy zastosowaniu wskaźnika udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy /wraz z uzasadnionymi kosztami na realizację kontraktu poniesionymi przed datą zawarcia umowy/ do dnia ustalenia przychodu, w całkowitych kosztach wykonania usługi.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe27 764 628,1725 471 907,31
IWartości niematerialne i prawne61 961,25121 615,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne61 961,257 225,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne114 390,00
IIRzeczowe aktywa trwałe27 664 926,9225 304 877,31
1Środki trwałe27 530 657,9223 545 737,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej23 942 688,3420 781 639,80
c) urządzenia techniczne i maszyny2 389 094,331 659 669,58
d) środki transportu281 407,14218 557,28
e) inne środki trwałe917 468,11885 871,02
2Środki trwałe w budowie124 000,001 679 506,08
3Zaliczki na środki trwałe w budowie10 269,0079 633,55
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe37 740,0045 415,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego37 740,0045 415,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 078 160,443 635 243,68
IZapasy55 481,4518 104,69
1Materiały46 782,251 342,29
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary8 063,20
5Zaliczki na dostawy i usługi8 699,208 699,20
IINależności krótkoterminowe1 804 234,711 502 871,22
1Należności od jednostek powiązanych6 735,505 307,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 735,505 307,00
– do 12 miesięcy6 735,505 307,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 797 499,211 497 564,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:432 818,83648 791,09
– do 12 miesięcy432 818,83648 791,09
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 326 858,58782 606,78
c) inne37 821,8066 166,35
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 165 501,222 057 943,77
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 165 501,222 057 943,77
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 165 501,222 057 943,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach80 533,521 557 928,77
– inne środki pieniężne1 084 967,70500 015,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe52 943,0656 324,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem30 842 788,6129 107 150,99
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 878 395,8927 182 208,39
IKapitał (fundusz) podstawowy22 283 000,0022 283 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 677 220,121 561 447,75
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 221 988,271 890 606,06
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 331 382,21461,93
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 696 187,501 447 154,58
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 964 392,721 924 942,60
IRezerwy na zobowiązania263 937,00209 811,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 005,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne26 237,0051 806,00
– długoterminowa26 237,0051 806,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy237 700,00156 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe237 700,00156 000,00
IIZobowiązania długoterminowe222 613,56171 982,16
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek222 613,56171 982,16
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe222 613,56171 982,16
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 477 842,161 543 149,44
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych20 512,1225 314,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:20 512,1225 314,52
– do 12 miesięcy20 512,1225 314,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 452 229,071 513 896,43
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe59 489,4722 912,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:727 960,381 123 034,07
– do 12 miesięcy726 860,381 121 934,07
– powyżej 12 miesięcy1 100,001 100,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi259 264,1950 210,66
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych236 469,04229 010,23
h) z tytułu wynagrodzeń126 743,6860 656,89
i) inne42 302,3128 071,82
4Fundusze specjalne5 100,973 938,49
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem30 842 788,6129 107 150,99
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:23 095 624,2020 129 650,24
– od jednostek powiązanych88 488,49363 235,41
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 974 603,6519 953 628,69
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów121 020,55176 021,55
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:13 106 507,169 072 752,33
– jednostkom powiązanym2 049 679,681 046 234,49
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów13 038 843,968 970 182,62
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów67 663,20102 569,71
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)9 989 117,0411 056 897,91
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu7 812 595,929 540 837,87
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 176 521,121 516 060,04
GPozostałe przychody operacyjne225 636,12387 465,92
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 778,3444 313,84
IIDotacje28 645,1681 241,46
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych53 648,00
IVInne przychody operacyjne194 212,62208 262,62
HPozostałe koszty operacyjne215 011,00210 221,70
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych21 826,33
IIIInne koszty operacyjne215 011,00188 395,37
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 187 146,241 693 304,26
JPrzychody finansowe27 682,7392 787,99
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:27 682,7392 787,99
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe13 638,476 826,67
IOdsetki, w tym:13 194,476 506,68
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne444,00319,99
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 201 190,501 779 265,58
MPodatek dochodowy505 003,00332 111,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 696 187,501 447 154,58
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)27 182 208,3929 612 295,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach27 182 208,3929 612 295,81
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu22 283 000,0022 283 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu22 283 000,0022 283 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 561 447,751 224 256,10
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego115 772,37337 191,65
a) zwiększenie (z tytułu)115 772,37337 191,65
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)115 772,37337 191,65
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 677 220,121 561 447,75
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 890 606,061 890 144,13
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 331 382,21461,93
a) zwiększenie (z tytułu)1 331 382,21461,93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 331 382,21461,93
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu3 221 988,271 890 606,06
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 447 154,584 214 895,58
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 447 154,584 214 895,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 447 154,584 214 895,58
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 447 154,584 214 895,58
– wypłaty dywidendy3 877 242,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego1 447 154,58337 653,58
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 696 187,501 447 154,58
Azysk netto1 696 187,501 447 154,58
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 878 395,8927 182 208,39
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)27 378 395,8927 182 208,39
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 879 401,781 905 556,14
IZysk (strata) netto1 696 187,501 447 154,58
IIKorekty razem1 183 214,28458 401,56
1Amortyzacja1 526 139,201 213 721,54
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)12 792,40-12 572,78
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 778,34-44 313,84
5Zmiana stanu rezerw54 126,00-66 754,00
6Zmiana stanu zapasów-37 376,7616 732,60
7Zmiana stanu należności-301 363,49-606 482,71
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-101 883,99-43 752,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych11 055,942 288,46
10Inne korekty22 503,32-465,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 879 401,781 905 556,14
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 714 950,43-2 815 981,82
IWpływy19 008,941 882 793,54
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych19 008,9465 079,19
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 817 714,35
a) w jednostkach powiązanych1 817 714,35
– zbycie aktywów finansowych1 800 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki17 714,35
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 733 959,374 698 775,36
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 733 959,374 698 775,36
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 714 950,43-2 815 981,82
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-56 893,90-3 901 572,84
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki56 893,903 901 572,84
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 877 242,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego44 101,5018 990,64
8Odsetki12 792,405 340,20
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-56 893,90-3 901 572,84
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-892 442,55-4 811 998,52
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-892 442,55-4 811 998,52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 057 943,776 869 942,29
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 165 501,222 057 943,77
– o ograniczonej możliwości dysponowania5 100,9711 857,49
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 201 190,50
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:141 890,23141 890,23
przychody bilansowe nie uznane podatkowo140 184,15140 184,15art 12 ust 3a
pozostałe 1 706,081 706,08
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:284 245,97284 245,97
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym198,63198,63art 12 ust 4 pkt 2
zafakturowane szacunki przychodów273 697,34273 697,34art 12 ust 1
pozostałe 10 350,0010 350,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 502,4219 502,42
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami4 000,004 000,00art 16 ust 1 pkt 14
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych13 618,4213 618,42art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRON1 884,001 884,00art 16 ust 1 pkt 36
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:508 763,49508 763,49
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi53 345,3353 345,33art 15 ust 6
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12158 023,85158 023,85art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h12 488,4212 488,42art 16 ust 1 pkt 57a
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 180 000,00180 000,00art 16 ust 1 pkt 57b
wartość utworzonych rezerw na koszty57 700,0057 700,00art 15 ust 4e
pozostałe 47 205,8947 205,89
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:243 741,28243 741,28
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego173 222,64173 222,64art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego12 834,2612 834,26art 15 ust 4h
pozostałe 57 684,3857 684,38
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 628 071,00
K. Podatek dochodowy499 333,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki