Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAutomatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
Siedziba
Województwopodlaskie
Powiatbiałostocki
GminaBiałystok
MiejscowośćBiałystok
Adres
Kod krajuPL
Województwopodlaskie
Powiatbiałostocki
GminaBiałystok
UlicaAdama Mickiewicza
Nr domu95F
MiejscowośćBiałystok
Kod pocztowy15-257
PocztaBiałystok
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3320Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000298380

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł. Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, których wysokość szacowana jest przez aktuariusza. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.
W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników.
Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Materiały i towary są wyceniane wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.
Na koniec każdego roku sporządza się spis z natury nie zużytych materiałów korygując o ich wartość koszty.
Udziały w innych jednostkach, wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia)

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 567 848,936 282 341,74
IWartości niematerialne i prawne1 137,503 087,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 137,503 087,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 964 432,923 367 242,08
1Środki trwałe2 964 432,923 362 709,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)311 646,09311 646,09
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 122 631,412 199 268,86
c) urządzenia techniczne i maszyny126 090,38205 579,89
d) środki transportu394 312,14630 129,38
e) inne środki trwałe9 752,9016 085,34
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie4 532,52
IIINależności długoterminowe5 027,6511 481,45
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek5 027,6511 481,45
IVInwestycje długoterminowe1 988 806,001 988 806,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 988 806,001 988 806,00
a) w jednostkach powiązanych1 988 806,001 988 806,00
– udziały lub akcje1 988 806,001 988 806,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe608 444,86911 724,71
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego595 854,00886 753,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 590,8624 971,71
BAktywa obrotowe10 875 467,8814 143 364,00
IZapasy1 359 030,771 276 336,52
1Materiały6 029,666 893,62
2Półprodukty i produkty w toku105 422,3255 886,07
3Produkty gotowe
4Towary1 228 780,871 205 531,12
5Zaliczki na dostawy i usługi18 797,928 025,71
IINależności krótkoterminowe5 995 079,669 956 600,07
1Należności od jednostek powiązanych25,181 726,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:25,181 726,19
– do 12 miesięcy25,181 726,19
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 995 054,489 954 873,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 169 705,828 023 180,73
– do 12 miesięcy5 169 705,828 023 180,73
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych224 779,00720 929,00
c) inne50 569,661 210 764,15
d) dochodzone na drodze sądowej550 000,00
IIIInwestycje krótkoterminowe2 594 111,751 410 121,12
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 594 111,751 410 121,12
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 594 111,751 410 121,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach439 659,37161 607,87
– inne środki pieniężne2 154 452,381 248 513,25
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe927 245,701 500 306,29
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem16 443 316,8120 425 705,74
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 299 959,7810 812 674,60
IKapitał (fundusz) podstawowy529 683,90529 683,90
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:10 282 990,7010 221 439,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)661 514,54661 514,54
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto487 285,1861 551,60
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 143 357,039 613 031,14
IRezerwy na zobowiązania1 879 752,002 166 973,60
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego169 362,00379 847,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne593 059,00646 494,00
– długoterminowa337 955,00378 451,00
– krótkoterminowa255 104,00268 043,00
3Pozostałe rezerwy1 117 331,001 140 632,60
– długoterminowe204 361,00
– krótkoterminowe912 970,001 140 632,60
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 638 686,846 202 125,22
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych391 500,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:391 500,00
– do 12 miesięcy391 500,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 638 686,845 805 881,02
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 666 908,534 713 809,48
– do 12 miesięcy1 666 908,534 713 809,48
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi285 770,69458 083,78
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych434 839,23357 622,97
h) z tytułu wynagrodzeń236 706,20264 537,65
i) inne14 462,1911 827,14
4Fundusze specjalne4 744,20
IVRozliczenia międzyokresowe624 918,191 243 932,32
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe624 918,191 243 932,32
– długoterminowe384 895,33410 837,71
– krótkoterminowe240 022,86833 094,61
Pasywa razem16 443 316,8120 425 705,74
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 264 498,5042 928 763,25
– od jednostek powiązanych81 767,21108 964,42
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów13 843 454,4534 653 221,13
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)83 320,02-506 385,68
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 337 724,038 781 927,80
BKoszty działalności operacyjnej23 834 816,8142 514 439,97
IAmortyzacja420 186,20589 151,87
IIZużycie materiałów i energii4 303 664,9013 779 929,75
IIIUsługi obce3 798 050,1313 279 766,94
IVPodatki i opłaty, w tym:67 641,4268 239,16
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 614 679,795 154 847,99
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 117 152,671 302 458,45
– emerytalne440 972,21475 003,23
VIIPozostałe koszty rodzajowe556 462,18661 558,24
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów8 956 979,527 678 487,57
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)429 681,69414 323,28
DPozostałe przychody operacyjne323 921,19761 722,69
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych69 837,4017 073,17
IIDotacje127 072,24107 072,14
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych15 188,7810 964,00
IVInne przychody operacyjne111 822,77626 613,38
EPozostałe koszty operacyjne178 698,75990 249,91
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych80 364,56906 494,43
IIIInne koszty operacyjne98 334,1983 755,48
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)574 904,13185 796,06
GPrzychody finansowe34 775,4811 902,18
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:21 589,8211 902,18
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne13 185,66
HKoszty finansowe14 716,4383 735,64
IOdsetki, w tym:14 716,4339 074,53
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne44 661,11
IZysk (strata) brutto (F+G–H)594 963,18113 962,60
JPodatek dochodowy107 678,0052 411,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)487 285,1861 551,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 812 674,6010 751 123,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 812 674,6010 751 123,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu529 683,90529 683,90
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu529 683,90529 683,90
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu10 221 439,109 966 242,05
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego61 551,60255 197,05
a) zwiększenie (z tytułu)61 551,60255 197,05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)61 551,60255 197,05
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu10 282 990,7010 221 439,10
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu61 551,60255 197,05
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu61 551,60255 197,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach61 551,60255 197,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)61 551,60255 197,05
1. - z podziału zysku na kapitał zapasowy61 551,60255 197,05
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto487 285,1861 551,60
Azysk netto487 285,1861 551,60
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 299 959,7810 812 674,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 035 117,8310 812 674,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto487 285,1861 551,60
IIKorekty razem639 733,261 893 022,76
1Amortyzacja420 186,20589 151,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-2 561,838 247,26
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)25 000,54
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-69 837,40-17 073,17
5Zmiana stanu rezerw-287 221,60683 494,60
6Zmiana stanu zapasów-82 694,25-8 690,75
7Zmiana stanu należności3 967 974,211 755 228,63
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 563 438,38-755 728,53
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych257 326,31-386 607,69
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 127 018,441 954 574,36
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy69 837,4017 073,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych69 837,4017 073,17
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki15 427,04381 397,55
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15 427,04381 397,55
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)54 410,36-364 324,38
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki897 835,76
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek862 710,04
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego10 125,18
8Odsetki25 000,54
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-897 835,76
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 181 428,80692 414,22
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 183 990,63684 166,96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych2 561,83-8 247,26
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 411 642,71719 228,49
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 593 071,511 411 642,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania4 744,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok594 963,18
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:84 602,0084 602,00
dotacja84 602,0084 602,00art 17 ust 1 pkt 53 lit <Lit>
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:191 673,15191 673,15
przychody bilansowe z tytułu dotacji proporcjonalnie do amortyzacji42 470,2442 470,24art 12 ust 4 pkt 6 lit a
przychody niezafakturowane (wycena bilansowa usług długoterminowych)91 818,0091 818,00art 12 ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
wycena aktuarialna45 223,8891 818,00art 12 ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 12 161,0312 161,03
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:40 879,9240 879,92
otrzymane odszkodowanie22 848,9222 848,92art 12 ust 1 pkt 1 lit <Lit>
pozostałe 18 031,0018 031,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:168 496,70168 496,70
koszty pokryte dotacją84 602,0084 602,00art 16 ust 1 pkt 58 lit <Lit>
koszty reprezentacji29 101,8829 101,88art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
koszty amortyzacji pokryte dotacją41 567,0441 567,04art 16 ust 1 pkt 48 lit <Lit>
pozostałe 13 225,7813 225,78
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 024 361,071 024 361,07
rozwiązanie rezerw na wynagrodzenia-228 223,43-228 223,43art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rozwiązanie rezerw na naprawy gwarancyjne-89 813,00-89 813,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
produkcja w toku570 100,57570 100,57art 15 ust 4 pkt <Pkt> lit <Lit>
rezerwa na angrodę dla pracowników264 616,00264 616,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
rezerwa na przewidywane straty222 200,00222 200,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
skladki ZUS oplacone w 2019r.137 675,40137 675,40art 16 ust 1 pkt 57 lit a
amortyzacja rachunkowa (leasing podatkowo operacyjny a rachunkowo finansowy)39 886,2239 886,22art 17b ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
odpis aktualizujący nalezności46 506,5646 506,56art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 61 412,7561 412,75
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 408 431,601 408 431,60
koszty bezpośrednie realizacji umów z lat poprzednich1 213 858,041 213 858,04art 15 ust 4 pkt <Pkt> lit <Lit>
skladka ZUS z 2017r. oplacona w 2018r.173 370,67173 370,67art 16 ust 1 pkt 57 lit a
pozostałe 21 202,8921 202,89
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:500,00500,00
pozostałe 500,00500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym143 494,12
K. Podatek dochodowy27 264,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

-

załacznik nr 2 do informacji dodatkowej

-

załacznik nr 3 do informacji dodatkowej

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki