Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaNIZINNA
Nr domu12
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy04-362
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000298107

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej Ustawą.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszł

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałeWartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku roczne stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Inwestycje o charakterze trwałymNabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
3. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia.

4. ZapasyNabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen przeciętnych.
Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym.
Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.
5. Należności i zobowiązaniaNależności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień pra

wdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

6. Środki pieniężneKrajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
7. KapitałyKapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.
Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: wydatki na ubezpieczenia majątkowe, opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu, inne wydatki dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.
Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności

równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

10. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoW związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
11. Instrumenty finansoweW przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu nie występują.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu nie występują.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku.
Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: usługi gastronomiczne i cateringowe.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż surowców rybnych.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to koszt własny sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierny do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.
Zyski i straty nadzwyczajne wynikające ze zdarzeń losowych są prezentowane w rachunku zysków i strat odpowiednio w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowegoNiniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzania sprawozdania Spółka nie zamierza zaniechać działalności. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją nadzwyczajne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę, poza ryzykami wskazanymi w sprawozdaniu finansowym i raportach Spółki.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Walutą sprawozdawczą jest PLN.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

W skład Sakana S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje o Spółce

Sakana Spółka Akcyjna powstała w wyniku połączenia się i zawiązania nowej Spółki przez: DS. Sakana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 230406 (uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z 09.01.2008 roku), SeaFood Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 218390 (uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z 09.01.2008 roku), oraz TKM T. Romanik, M. Rylski S.J. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru KRS pod numerem 292558, na podstawie uchwał wspólników, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 193/2008) sporządzonego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

W dniu 06.02.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298107.

Spółka posiada numer NIP 1132703905 oraz symbol REGON 141289468

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
• Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
• Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 614 472,443 177 191,62
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 058 201,812 627 272,82
1Środki trwałe1 014 681,812 320 603,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej771 904,741 709 898,71
c) urządzenia techniczne i maszyny101 250,33337 417,56
d) środki transportu167,47921,13
e) inne środki trwałe141 359,27272 366,09
2Środki trwałe w budowie305 829,33
3Zaliczki na środki trwałe w budowie43 520,00840,00
IIINależności długoterminowe565 038,6385 746,80
1Od jednostek powiązanych506 451,43
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek58 587,2085 746,80
IVInwestycje długoterminowe964 001,00402 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe964 001,00402 000,00
a) w jednostkach powiązanych402 750,00399 000,00
– udziały lub akcje402 750,00399 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale561 251,003 000,00
– udziały lub akcje561 251,003 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe27 231,0062 172,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego27 231,0062 172,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe778 929,401 404 101,13
IZapasy33 223,11
1Materiały33 223,11
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe469 259,30929 561,62
1Należności od jednostek powiązanych130 478,49296 944,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:130 478,4925 280,80
– do 12 miesięcy130 478,4925 280,80
– powyżej 12 miesięcy
b) inne271 663,85
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale166 836,674 773,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:66 167,834 773,75
– do 12 miesięcy66 167,834 773,75
– powyżej 12 miesięcy
b) inne100 668,84
3Należności od pozostałych jednostek171 944,14627 843,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:43 449,26173 552,42
– do 12 miesięcy43 449,26173 552,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych61 854,6185 121,39
c) inne66 640,27369 169,41
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe236 362,58423 849,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe236 362,58423 849,27
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne236 362,58423 849,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach236 362,58423 849,27
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe73 307,5217 467,13
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 393 401,844 581 292,75
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 038 521,731 732 671,06
IKapitał (fundusz) podstawowy2 019 900,00673 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 294 742,232 160 082,23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 909 424,381 774 764,38
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:225 017,56225 017,56
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki225 017,56225 017,56
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 325 728,73-767 640,62
VIZysk (strata) netto-1 175 409,33-558 088,11
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 354 880,112 848 621,69
IRezerwy na zobowiązania17 515,0044 592,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 515,0044 592,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe5 662,25265 972,62
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 662,25265 972,62
a) kredyty i pożyczki249 231,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe5 662,2516 741,40
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 331 702,862 538 057,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych6 620,7021 827,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 620,7021 827,20
– do 12 miesięcy6 620,7021 827,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 316 668,982 507 816,69
a) kredyty i pożyczki444 785,95649 689,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe10 896,8311 358,87
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:534 328,681 251 301,41
– do 12 miesięcy534 328,681 251 301,41
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych263 909,25455 497,76
h) z tytułu wynagrodzeń60 477,33130 956,26
i) inne2 270,949 013,30
4Fundusze specjalne8 413,188 413,18
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem3 393 401,844 581 292,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 403 745,418 235 059,35
– od jednostek powiązanych275 426,0057 926,04
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 389 724,218 211 773,66
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 021,2023 285,69
BKoszty działalności operacyjnej4 734 896,658 168 476,32
IAmortyzacja114 303,03239 574,28
IIZużycie materiałów i energii1 676 772,013 119 010,48
IIIUsługi obce1 276 165,111 954 364,89
IVPodatki i opłaty, w tym:26 853,1235 161,42
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 390 364,622 408 365,56
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:204 595,38336 510,16
– emerytalne102 351,52163 917,26
VIIPozostałe koszty rodzajowe34 434,9857 246,97
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów11 408,4018 242,56
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-331 151,2466 583,03
DPozostałe przychody operacyjne59 341,0660 969,06
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne59 341,0660 969,06
EPozostałe koszty operacyjne825 914,17596 116,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych148 673,80476 254,67
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne677 240,37119 862,04
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 097 724,35-468 564,62
GPrzychody finansowe14 488,7341 878,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:14 488,7312 004,24
– od jednostek powiązanych7 384,805 570,27
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:29 874,36
– w jednostkach powiązanych29 874,36
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe84 309,71140 959,09
IOdsetki, w tym:81 172,70136 329,63
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne3 137,014 629,46
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 167 545,33-567 645,11
JPodatek dochodowy7 864,00-9 557,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 175 409,33-558 088,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 732 671,062 290 759,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 732 671,062 290 759,17
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu673 300,00673 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 346 600,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 346 600,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 346 600,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 019 900,00673 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 160 082,232 160 082,23
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego134 660,00
a) zwiększenie (z tytułu)134 660,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej134 660,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 294 742,232 160 082,23
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu225 017,56225 017,56
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu225 017,56225 017,56
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-767 640,62-648 192,57
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-767 640,62-648 192,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-767 640,62-648 192,57
a) zwiększenie (z tytułu)-558 088,11-119 448,05
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-558 088,11-119 448,05
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 325 728,73-767 640,62
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 325 728,73-767 640,62
6Wynik netto-1 175 409,33-558 088,11
Azysk netto
Bstrata netto-1 175 409,33-558 088,11
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 038 521,731 732 671,06
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 038 521,731 732 671,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 287 364,86642 040,84
IZysk (strata) netto-1 175 409,33-558 088,11
IIKorekty razem-111 955,531 200 128,95
1Amortyzacja114 303,03239 574,28
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)66 683,97124 325,39
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej755 549,46446 380,31
5Zmiana stanu rezerw-27 077,002 280,00
6Zmiana stanu zapasów33 223,1149 156,43
7Zmiana stanu należności-18 989,51149 735,50
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 000 989,03197 070,80
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-20 899,39-8 393,76
10Inne korekty-13 760,17
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 287 364,86642 040,84
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej153 116,99-299 281,16
IWpływy576 052,12140 200,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych554 801,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:21 251,12140 200,00
a) w jednostkach powiązanych21 250,00140 200,00
b) w pozostałych jednostkach1,12
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1,12
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki422 935,13439 481,16
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych46 726,75436 481,16
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:355 852,783 000,00
a) w jednostkach powiązanych247 402,783 000,00
b) w pozostałych jednostkach108 450,00
– nabycie aktywów finansowych8 450,00
– udzielone pożyczki długoterminowe100 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne20 355,60
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)153 116,99-299 281,16
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej946 761,18-370 996,00
IWpływy1 481 260,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 481 260,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki534 498,82370 996,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek454 134,36227 497,84
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego11 541,1910 532,46
8Odsetki68 823,27132 965,70
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)946 761,18-370 996,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-187 486,69-28 236,32
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-187 486,69-28 236,32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu423 849,27452 085,59
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:236 362,58423 849,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania8 413,188 413,18
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 123 387,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:14 824,34
pozostałe 14 824,34
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:271 387,05
pozostałe 271 387,05
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:231 458,38
pozostałe 88 252,05
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:252 599,39
pozostałe 252 599,39
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
stanowią załącznik do sprawozdania finansowego.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki