Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMasterpress Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoPodlaskie
PowiatM.Białystok
GminaM.Białystok
MiejscowośćBiałystok
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPodlaskie
PowiatM.Białystok
GminaM.Białystok
UlicaJacka Kuronia
Nr domu4
MiejscowośćBiałystok
Kod pocztowy15-569
PocztaBiałystok
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1812Z - pozostałe drukowanie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000297195

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości. Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Oprogramowanie 50%,25%,
Inne 50%,12,5%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2%,2,5%,
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2%,
Urządzenia techniczne i maszyny 3,5%,5%,7%,8%,10%,12,5%,14%,20%,30%
Środki transportu 14%,15%,20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana raz w roku, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji w
yceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Spółka nie jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje się do używania obce środki trwałe oraz następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.
Produkty w toku produkcji - koszty materiałów bezpośrednich. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rezerwy na zobowiązania wobec pracowników
Spółka nie wykazuje rezerw pracowniczych w sprawozdaniu finansowym z uwagi na ich niską wartość, która wynika z wyceny aktuarialnej odpraw emerytalnych i rentowych. Weryfikacja wyceny rezerw metodą aktuarialną jest dokonywana co dwa lata.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i str
at obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994roku (Dz.U. z 2019r. , poz. 351). Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w walucie polskiej. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Spółka sporządza zestwienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Spółka podlega obowiązkowi poddania sprawozdania finasowego badaniu przez biegłego rewidenta.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe80 670 727,7181 532 744,94
IWartości niematerialne i prawne1 232 034,81942 406,13
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 232 034,81942 406,13
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe79 406 967,8480 472 892,67
1Środki trwałe75 808 748,5578 833 462,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)8 659 941,008 659 941,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej25 762 769,5525 087 719,53
c) urządzenia techniczne i maszyny40 163 347,5543 740 144,50
d) środki transportu332 791,43307 466,83
e) inne środki trwałe889 899,021 038 191,05
2Środki trwałe w budowie2 520 193,751 365 847,65
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 078 025,54273 582,11
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe9 788,209 788,20
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe9 788,209 788,20
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach9 788,209 788,20
– udziały lub akcje9 788,209 788,20
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe21 936,86107 657,94
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 082,0072 018,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe15 854,8635 639,94
BAktywa obrotowe76 316 367,1568 974 004,75
IZapasy11 994 780,889 730 701,99
1Materiały5 835 644,054 640 574,00
2Półprodukty i produkty w toku714 275,98526 120,21
3Produkty gotowe5 253 727,424 542 868,04
4Towary175 486,511 606,51
5Zaliczki na dostawy i usługi15 646,9219 533,23
IINależności krótkoterminowe45 533 785,9937 868 531,81
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek45 533 785,9937 868 531,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:44 810 964,6736 609 051,06
– do 12 miesięcy44 810 964,6736 609 051,06
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych307 879,51296 378,63
c) inne414 941,81963 102,12
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe18 258 066,0221 052 655,77
1Krótkoterminowe aktywa finansowe18 258 066,0221 052 655,77
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach825 575,13799 025,13
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki825 575,13799 025,13
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 432 490,8920 253 630,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach17 432 490,8920 253 630,64
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe529 734,26322 115,18
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne8 358 953,80
Aktywa razem165 346 048,66150 506 749,69
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny122 559 557,08107 146 035,72
IKapitał (fundusz) podstawowy700 000,00700 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 347 964,0211 512 903,68
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:93 992 176,8285 523 579,82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki93 992 176,8285 523 579,82
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto16 519 416,249 409 552,22
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 786 491,5843 360 713,97
IRezerwy na zobowiązania754 636,52636 499,84
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego369 784,00394 305,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy384 852,52242 194,84
– długoterminowe
– krótkoterminowe384 852,52242 194,84
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 467 942,5919 853 932,77
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek21 125 871,1818 292 065,52
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:17 726 568,7514 638 926,88
– do 12 miesięcy17 726 568,7514 638 926,88
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi29 797,4767 553,22
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 171 594,571 308 075,75
h) z tytułu wynagrodzeń850 578,23638 479,39
i) inne1 347 332,161 639 030,28
4Fundusze specjalne342 071,411 561 867,25
IVRozliczenia międzyokresowe20 563 912,4722 870 281,36
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe20 563 912,4722 870 281,36
– długoterminowe17 860 570,7720 234 002,21
– krótkoterminowe2 703 341,702 636 279,15
Pasywa razem165 346 048,66150 506 749,69
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:140 301 224,37126 276 569,38
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów139 765 111,94125 001 521,70
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów536 112,431 275 047,68
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:106 823 860,47100 172 677,46
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów106 344 985,8098 915 086,59
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów478 874,671 257 590,87
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)33 477 363,9026 103 891,92
DKoszty sprzedaży8 023 311,657 944 649,78
EKoszty ogólnego zarządu10 855 433,609 697 708,93
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)14 598 618,658 461 533,21
GPozostałe przychody operacyjne4 009 211,655 295 805,24
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 800,00
IIDotacje3 491 869,443 846 717,92
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych119 392,0087 437,23
IVInne przychody operacyjne396 150,211 361 650,09
HPozostałe koszty operacyjne3 063 320,782 248 761,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 878,58
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 607 988,40649 541,00
IIIInne koszty operacyjne1 455 332,381 591 341,56
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)15 544 509,5211 508 577,31
JPrzychody finansowe1 283 627,20296 129,96
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:158 118,97296 129,96
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 125 508,23
KKoszty finansowe40 422,482 318 588,05
IOdsetki, w tym:28 799,72461 811,23
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych3 039,80
IVInne11 622,761 853 737,02
LZysk (strata) brutto (I+J–K)16 787 714,249 486 119,22
MPodatek dochodowy268 298,0076 567,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)16 519 416,249 409 552,22
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)107 146 035,72115 975 353,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach107 146 035,72115 975 353,43
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu700 000,00800 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)100 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)
- unicestwienia akcji100 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu700 000,00700 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 512 903,6811 491 108,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-164 939,6621 795,12
a) zwiększenie (z tytułu)2 061,7521 795,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zakup środków trwałych sfinansowanych ZFRON2 061,7521 795,12
b) zmniejszenie (z tytułu)167 001,41
– pokrycia straty
- likwidacja ZFRON167 001,41
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 347 964,0211 512 903,68
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu85 523 579,8286 425 978,94
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych8 468 597,00-902 399,12
a) zwiększenie (z tytułu)8 468 597,0016 593 852,24
- podział zysku8 468 597,0016 576 992,93
- fundusz nagród z zysku16 859,31
b) zmniejszenie (z tytułu)17 496 251,36
- wydzielenie ZCP17 496 251,36
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu93 992 176,8285 523 579,82
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 409 552,2217 258 265,93
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 409 552,2217 258 265,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 409 552,2217 258 265,93
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)9 409 552,2217 258 265,93
- podział zysku na kapitał rezerwowy8 468 597,0016 576 992,93
- podział zyzsku na wypłatę dywidendy940 955,22681 273,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto16 519 416,249 409 552,22
Azysk netto16 519 416,249 409 552,22
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)122 559 557,08107 146 035,72
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto16 519 416,249 409 552,22
IIKorekty razem-3 748 748,62-1 261 264,35
1Amortyzacja7 209 007,567 819 181,76
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych313 721,15198 980,96
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-26 550,00-25 070,73
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 800,0010 918,38
5Zmiana stanu rezerw118 136,68-1 003 851,70
6Zmiana stanu zapasów-2 264 078,8996 529,91
7Zmiana stanu należności-6 940 254,18-2 853 274,82
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 069 859,19-1 744 657,40
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 480 890,85-2 855 640,27
10Inne korekty-745 899,28-904 380,44
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)12 770 667,628 148 287,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 800,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 800,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki7 053 500,443 164 368,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 249 057,013 164 368,04
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne804 443,43
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-7 051 700,44-3 164 368,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 798 523,241 567 104,03
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 798 523,241 567 104,03
IIWydatki10 024 909,026 216 806,83
1Nabycie udziałów (akcji) własnych9 083 953,805 491 641,84
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli940 955,22
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku664 413,69
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego59 272,03
8Odsetki1 479,27
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-8 226 385,78-4 649 702,80
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 507 418,60334 217,03
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 821 139,75135 236,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-313 721,15-198 980,96
FŚrodki pieniężne na początek okresu20 253 630,6420 118 394,57
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:17 432 490,8920 253 630,64
– o ograniczonej możliwości dysponowania342 071,411 561 867,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok16 787 714,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 293 777,251 293 777,25
otrzymane dotacje241 153,29241 153,29art 17 ust 1 pkt 23 lit <Lit>
otrzymane dotacje1 052 623,961 052 623,96art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 295 826,273 295 826,27
przychody z tytulu cofnięcia odpisów aktualizujących119 392,00119 392,00art 16 ust 1 pkt 26a lit <Lit>
rozwiązanie rezerwy na zobowiązanie84 324,0084 324,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
przychody z tytuu dotacji i dofinansowań241 153,29241 153,29art 17 ust 1 pkt 23 lit <Lit>
przychody z tytulu dotacji i dofinansowań2 745 970,162 745 970,16art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
refundacja wynagrodzeń PFRON77 432,3677 432,36art 12 ust 3e pkt <Pkt> lit <Lit>
odsetki od pożyczki naliczone26 550,0026 550,00art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
rożnice kursowe od VAT75 515,0675 515,06art 16 ust 1 pkt 46 lit <Lit>
korekta przychodu otrzymany bonus17 651,5017 651,50art 12 ust 3j pkt <Pkt> lit <Lit>
rezerwa na rabaty udzielone-17 071,98-17 071,98art 12 ust 3j pkt <Pkt> lit <Lit>
różnice kursowe wycena bilansowa-84 844,06-84 844,06art 15a ust 2 pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 9 753,949 753,94
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:103 414,12103 414,12
refundacja wynagrodzeń PFRON82 089,4882 089,48art 12 ust 3e pkt <Pkt> lit <Lit>
korekta przychodu otrzymany bonus19 996,2019 996,20art 12 ust 3j pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 1 328,441 328,44
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:532 730,58532 730,58
koszty reprezentacji135 167,94135 167,94art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
koszty refundowane dofinansowaniem241 153,27241 153,27art 17 ust 1 pkt 23 lit <Lit>
odsetki budżetowe28 240,5528 240,55art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
różnice kursowe od VAT49 586,3849 586,38art 16 ust 1 pkt 46 lit <Lit>
darowizny44 794,5244 794,52art 15 ust 1 pkt 14 lit <Lit>
zaplacone odszkodowania, kary33 787,9233 787,92art 16 ust 1 pkt 22 lit <Lit>
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:7 167 882,147 167 882,14
koszty wynikające z otrzymanych faktur korekt rabatowych2 725 467,352 725 467,35art 15 ust 4i pkt <Pkt> lit <Lit>
koszty rezerw142 657,68142 657,68art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
niewyplacone wynagrodzenia477 648,89477 648,89art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej-687 701,80-687 701,80art 15a ust 3 pkt <Pkt> lit <Lit>
odpisy aktualizujące należności,towary, wyroby, materialy1 607 988,401 607 988,40art 15 ust 1 pkt 26a lit <Lit>
różnice kursowe zwrot kaucji8 548,008 548,00art 12 ust 4 pkt 6a lit <Lit>
amortyzacja bilansowa2 880 592,352 880 592,35art 15 ust 6 pkt <Pkt> lit <Lit>
pozostałe 12 681,2712 681,27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 975 655,223 975 655,22
wypacone wynagrodzenia, oplacone skadki ZUS381 670,11381 670,11art 15 ust 4g pkt <Pkt> lit <Lit>
rabaty naliczone a nie otrzymane3 543 461,563 543 461,56art 15 ust 4i pkt <Pkt> lit <Lit>
spisanie należności uprawdopodbnienie nieściągalności43 609,7643 609,76art 16 ust 2 pkt 3 lit <Lit>
pozostałe 6 913,796 913,79
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:14 832 359,0714 832 359,07
darowizny37 527,0837 527,08art 18 ust 1 pkt 7 lit <Lit>
darowizny4 250,004 250,00art 18 ust 1 pkt 1 lit <Lit>
otrzymane dotacje-241 153,29-241 153,29art 17 ust 1 pkt 23 lit <Lit>
otrzymane dotacje-1 052 623,96-1 052 623,96art 17 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
dochody wolne od podatku16 084 359,2416 084 359,24art 17 ust 1 pkt 34 lit <Lit>
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 194 123,27
K. Podatek dochodowy226 883,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki