Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK S.A.
Siedziba
Województwo LUBELSKIE
Powiat ŁĘCZYŃSKI
Gmina LUDWIN
Miejscowość LUDWIN KOLONIA
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBELSKIE
Powiat ŁĘCZYŃSKI
Gmina LUDWIN
Ulica LUDWIN KOLONIA
Nr domu 58
Miejscowość LUDWIN KOLONIA
Kod pocztowy 21-075
Poczta LUDWIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1073Z - produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
1089Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
3299Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000296350

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 17 295 493,18 18 351 589,35
I Wartości niematerialne i prawne 13 995,64 35 836,52
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 13 995,64 35 836,52
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 17 210 430,54 18 259 545,83
1 Środki trwałe 17 043 757,52 12 839 558,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 309 902,00 309 902,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 300 390,07 2 185 322,46
c) urządzenia techniczne i maszyny 10 485 211,74 9 266 793,62
d) środki transportu 299 763,43 233 280,34
e) inne środki trwałe 648 490,28 844 260,18
2 Środki trwałe w budowie 138 023,02 3 214 060,92
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 28 650,00 2 205 926,31
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71 067,00 56 207,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 71 067,00 56 207,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 7 251 304,91 9 442 816,32
I Zapasy 2 025 688,61 1 702 597,50
1 Materiały 724 273,49 763 975,62
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe 1 290 651,84 885 429,98
4 Towary 10 763,28 53 191,90
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 3 617 746,43 5 650 965,99
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 3 617 746,43 5 650 965,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 181 731,68 3 714 062,62
– do 12 miesięcy 3 181 731,68 3 714 062,62
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 414 764,00 1 789 352,00
c) inne 21 250,75 147 551,37
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 483 982,15 124 185,95
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 483 982,15 124 185,95
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 483 982,15 124 185,95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 483 982,15 124 185,95
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123 887,72 1 965 066,88
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 24 546 798,09 27 794 405,67
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 448 318,81 1 528 477,41
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 791 230,00 1 647 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 020 669,26 1 650 484,26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1 370 185,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 769 006,85 -721 692,81
VI Zysk (strata) netto -594 573,60 -1 047 314,04
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 098 479,28 26 265 928,26
I Rezerwy na zobowiązania 8 000,00 8 400,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 8 000,00 8 400,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 8 000,00 8 400,00
II Zobowiązania długoterminowe 6 370 540,80 11 926 360,45
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 6 370 540,80 11 926 360,45
a) kredyty i pożyczki 5 544 228,16 10 909 042,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 826 312,64 1 017 317,72
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 8 231 808,33 12 188 961,98
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8 231 808,33 12 188 961,98
a) kredyty i pożyczki 2 150 867,90 5 564 156,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 474 424,98 391 048,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 719 822,58 5 561 373,15
– do 12 miesięcy 4 719 822,58 5 561 373,15
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 483 622,91 347 420,98
h) z tytułu wynagrodzeń 377 777,22 302 206,67
i) inne 25 292,74 22 756,18
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 7 488 130,15 2 142 205,83
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 7 488 130,15 2 142 205,83
– długoterminowe 6 540 935,71 1 761 116,19
– krótkoterminowe 947 194,44 381 089,64
Pasywa razem 24 546 798,09 27 794 405,67
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30 053 888,00 30 234 930,59
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 914 057,60 28 260 850,09
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 326 285,45 1 480 443,16
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 290 718,71 229 380,13
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 175 397,14 264 257,21
Brak
B Koszty działalności operacyjnej 33 132 349,21 31 566 753,04
I Amortyzacja 1 987 662,39 1 156 728,51
II Zużycie materiałów i energii 17 523 617,75 15 615 142,51
III Usługi obce 5 858 250,47 8 326 192,15
IV Podatki i opłaty, w tym: 103 823,88 107 266,94
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 5 682 218,36 4 665 119,02
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 227 156,95 1 028 460,31
– emerytalne 535 805,57 434 253,40
VII Pozostałe koszty rodzajowe 638 279,67 533 550,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 111 339,74 134 292,74
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 078 461,21 -1 331 822,45
D Pozostałe przychody operacyjne 3 100 164,72 689 580,05
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 404 043,62 258 599,82
II Dotacje 2 607 422,04 345 537,21
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 88 699,06 85 443,02
E Pozostałe koszty operacyjne 121 295,28 128 056,72
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 53 802,82 21 736,93
III Inne koszty operacyjne 67 492,46 106 319,79
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -99 591,77 -770 299,12
G Przychody finansowe 3,21 48 645,15
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 3,21 17,70
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 48 627,45
H Koszty finansowe 509 845,04 343 531,07
I Odsetki, w tym: 431 642,76 236 856,76
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 2 119,00
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 78 202,28 104 555,31
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -609 433,60 -1 065 185,04
J Podatek dochodowy -14 860,00 -17 871,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -594 573,60 -1 047 314,04
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 528 477,41 2 575 791,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 528 477,41 2 575 791,45
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 647 000,00 1 647 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 144 230,00
a) zwiększenie (z tytułu) 144 230,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 144 230,00
Brak
Brak
Brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
Brak
Brak
Brak
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 791 230,00 1 647 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 650 484,26 1 650 484,26
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 370 185,00
a) zwiększenie (z tytułu) 1 370 185,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 370 185,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
Brak
Brak
Brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
Brak
Brak
Brak
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 020 669,26 1 650 484,26
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
Brak
Brak
Brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
Brak
Brak
Brak
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
Brak
Brak
Brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
Brak
Brak
Brak
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 769 006,85 -721 692,81
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
Brak
Brak
Brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
Brak
Brak
Brak
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 769 006,85 -721 692,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 769 006,85 -721 692,81
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
Brak
Brak
Brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
Brak
Brak
Brak
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 769 006,85 -721 692,81
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 769 006,85 -721 692,81
6 Wynik netto -594 573,60 -1 047 314,04
A zysk netto
B strata netto 594 573,60 1 047 314,04
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 448 318,81 1 528 477,41
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 448 318,81 1 528 477,41
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 541 521,85 1 272 048,79
I Zysk (strata) netto -594 573,60 -1 047 314,04
II Korekty razem 10 269 991,93 2 319 362,83
1 Amortyzacja 1 987 662,39 1 156 728,51
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 431 642,76 236 856,76
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -404 043,62 -258 599,82
5 Zmiana stanu rezerw -400,00 400,00
6 Zmiana stanu zapasów -323 091,11 25 422,48
7 Zmiana stanu należności 2 033 219,56 -1 520 846,43
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -627 241,53 3 100 143,13
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 172 243,48 -420 741,80
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9 675 418,33 1 272 048,79
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -512 662,60 -13 873 767,48
I Wpływy 798 226,94 863 675,24
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 798 226,94 863 674,24
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 1,00
– zbycie aktywów finansowych 1,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 1 310 889,54 14 737 442,72
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 282 239,54 12 531 516,41
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 28 650,00 2 205 926,31
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -512 662,60 -13 873 767,48
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 700 651,10 12 589 173,45
I Wpływy 2 536 573,24 18 004 156,81
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 514 415,00
2 Kredyty i pożyczki 1 022 158,24 18 004 156,81
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 10 339 532,77 5 414 983,36
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 9 800 261,21 5 180 246,30
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 107 628,80
8 Odsetki 431 642,76 234 737,06
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7 802 959,53 12 589 173,45
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 359 796,20 -12 545,24
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 359 796,20 -12 545,24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 124 185,95 136 731,19
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 483 982,15 124 185,95
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -609 433,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 607 422,04 2 607 422,04
Refundacja z PFRON 98 569,21 98 569,21 art 17 ust 1 pkt 47
Dotacje z Urzędu Pracy 70 059,83 70 059,83 art 17 ust 1 pkt 47
Dotacje z UE 2 437 857,00 2 437 857,00 art 17 ust 1 pkt 23
pozostałe 936,00 936,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 49 415,43 49 415,43
Niezrealizowane różnice kursowe 3 836,78 3 836,78 art 17
Zwrot wydatków poniesionych w latach ub. które nie były kosztem podatkowym 45 578,65 45 578,65 art 17
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 389 753,42 3 389 753,42
Amortyzacja śr. trw. w części sfinansowanych z dotacji UE 457 177,37 457 177,37 art 16 ust 1 pkt 58
Amortyzacja śr. trw. użytkowanych w leasingu finansowym 582 213,66 582 213,66 art 16ł
Zużycie mater. dofinans. z dotacji UE 3 340,75 3 340,75 art 16 ust 1 pkt 58
Reprezentacja 3 347,16 3 347,16 art 16 ust 1 pkt 28
Odpisy aktualizujące wartość należności 53 802,82 53 802,82 art 16 ust 1 pkt 26a
Koszty zrefundowane dotacjami z UE, Urzędu Pracy i PFRON 2 149 008,67 2 149 008,67 art 16 ust 1 pkt 58
Darowizny 21 300,00 21 300,00 art 16 ust 1 pkt 14
Naliczone, niezapłacone odsetki od kredytów i pożyczek 14 000,00 14 000,00 art 16 ust 1 pkt 11
Ujemne różnice kursowe z wyceny należności 37 839,76 37 839,76 art 16
Koszty nie związanez przychodami 51 571,44 51 571,44 art 16
pozostałe 16 151,79 16 151,79
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 210 725,13 210 725,13
Niewypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 9 776,35 9 776,35 art 16 ust 1 pkt 57b
Niezapłacone składki ZUS 199 368,55 199 368,55 art 16 ust 1 pkt 57a
pozostałe 1 580,23 1 580,23
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 206 794,06 206 794,06
Składki ZUS zapłacone w roku bieżącym 154 703,18 154 703,18 art 16
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych wypłacone w roku bieżącym 14 524,01 14 524,01 art 16
Odsetki i prowizje bankowe zapłacone w roku bieżącym 29 166,87 29 166,87 art 16
Rozwiązanie rezerwy 8 400,00 8 400,00 art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 555 663,85 555 663,85
Opłaty leasingowe dla celów podatkowych 555 663,85 555 663,85 art 16
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy 14 860,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki