Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat LEGIONOWSKI
Gmina NIEPORĘT
Miejscowość ZEGRZE
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat LEGIONOWSKI
Gmina NIEPORĘT
Ulica ZEGRZE
Nr domu -
Miejscowość ZEGRZE
Kod pocztowy 05-130
Poczta ZEGRZE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2790Z - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000296096

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości stworzona została w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

"1. Odsetki
Odsetki od lokat bankowych i udzielonych pożyczek prezentowane są jako przychody finansowe. Naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy odsetki zwiększają przychody, a drugostronnie zostają ujęte w pozostałych rozliczeniach międzyokresowych.
2. Dywidendy
Dywidendy należne ujmuje się w księgach pod datą powstania prawa do dywidendy lub zysku. W ten sam sposób wykazuje się należne (uchwalone) zaliczki na poczet dywidendy od udziałów (akcji) posiadanych w innych spółkach kapitałowych. Jeżeli dywidenda nie jest wypłacona w terminie to udziałowcom (akcjonariuszom) przysługują odsetki za zwłokę, które zwiększają dywidendę.
3. Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. Na dzień przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji.
4. Środki trwałe
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej. Ustalając wartość początkową, przyjmuje się:
a) cenę nabycia – gdy nabycia dokonano w drodze kupna,
b) koszt wytworzenia – gdy wytworzenia dokonano we własnym zakresie,
c) wartość godziwą – dla środków trwałych przejętych.
Za wartość godziwą, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi stronami.
Wartość rynkowa z dnia nabycia – gdy nabycia dokonano w drodze spadku, darowizny lub w inny sposób, np. jako wkład niepieniężny w postaci aportu, w tym także, gdy wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przyjmuje się na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą od wartości rynkowej. Cena nabycia przedmiotu leasingu finansowego obejmuje cenę zakupu oraz koszty zakupu i przystosowania. Wartość początkową, stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, adaptacji lub rekonstrukcji w tym także wyposażenie w części składowe i peryferyjne lub podniesienie w inny sposób walorów użytkowych istniejących środkó
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Na dzień przyjęcia środków trwałych do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji na dzień kończący rok obrotowy. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ekonomicznej użyteczności metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amo
rtyzacyjne są następujące:
a) inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
b) laptopy i zestawy komputerowe 30%
c) wyposażenie 20%
d) środki transportu nowe 20%, natomiast używane 40%.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Do środków trwałych w budowie zalicza się aktywa trwałe w okresie budowy, montażu, ulepszenia lub modernizacji. Ujmowane są one w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem czy przekazaniem do użytkowania nowego środka trwałego, poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie wykazuje się w kwocie przekazanej zapłaty.
5. Inwestycje
Inwestycje obejmują akcje i udziały, udzielone pożyczki, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty.
6. Inwestycje długoterminowe
1. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wprowadzane są do ksiąg w cenach nabycia. Wartość udziałów i akcji weryfikowana jest przez sporządzenie testów na utratę wartości. Odpisy aktualizujące odnoszone są na wynik finansowy roku obrotowego.
2. W pozycji „Inne długoterminowe aktywa finansowe" Spółka prezentuje certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa. Są one wyceniane w wartości godziwej a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na dobro lub w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny. Podstawą wystąpienia przesłanek do aktualizacji wyceny są informacje Zarządu Funduszu o wartości jednostkowej certyfikatów lub jednostek uczestnictwa.
3. W pozycji udzielone pożyczki prezentowane są pożyczki udzielone przez Spółkę, które wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, chyba że występuje krótki okres zapadalności do 3 miesięcy lub wartość wyceny jest nie istotna. Wtedy wycena następuje w kwocie wymaganej zapłaty, a więc niespłaconego kapitału powiększonego o wymagające zapłaty odsetki.
4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (instrumenty finansowe takie jak: lokaty, instrumenty pochodne oznaczone jako instrumenty zabezpieczające, obligacje skarbu państwa zakupione z zamiarem utrzymania ich do terminu wymagalności) wprowadza się do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej. Na koniec okresu sprawozdawczego następuje wycena w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
7. Trwała utrata wartości aktywów
W większości przypadków utrata wartości jest wynikiem działania wielu czynników i na ogół nie jest możliwe określenie tylko jednego czynnika, który ją wywołuje. Określenie przesłanek, że nastąpiła utrata wartości jest bardzo złożone i wymaga nie tylko ustalenia wszystkich istotnych faktów, ale przede wszystkim oparcia się na osądzie, szacunku i analizie różnych czynników mogących wpływać na przyszłe przepływy pieniężne związane z danym składnikiem aktywów finansowych.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizuj
ącego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Odpis aktualizujący wartość udziałów lub akcji ujmuje się drugostronnie w kosztach finansowych.
W przypadku ustania przyczyny dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość udziałów lub akcji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
8. Zapasy
Jednostka prezentuje zapasy materiałów i towarów:
- w ciągu roku obrotowego – w stosunku do zasobów unikatowych oznaczonych przez producenta numerem seryjnym metodą szczegółowej identyfikacji a w stosunku do pozostałego jednorazowego asortymentu metodą FIFO.
- na dzień bilansowy - wycena według rzeczywistych cen nabycia lub zakupu, jednak nie wyższych od cen sprzedaży towarów lub materiałów. W wypadku, gdy nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego Jednostki, składniki majątku można wykazywać w księgach rachunkowych również w rzeczywistych cenach zakupu. Odpisywanie w całości kosztów zakupu w okresie sprawozdawczym, w którym koszty te poniesiono, jest zasadne, gdy koszty te są nieistotne.
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość zapasów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych. W tej pozycji bilansu ujmuje się również przekazane dostawcom zaliczki na poczet nie wykonanych jeszcze dostaw towarów, a także robót i usług służących bieżącej działalności operacyjnej.
9.Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Na dzień bilansowy krótkoterminowe należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o dokonane w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące. Każdą pozycję analizuje się indywidulanie, a wysokość odpisu jest uzależniona od sytuacji dłużnika, rodzaju należności i formy zabezpieczenia. Na należności przeterminowane powyżej 180 dni tworzy się odpis aktualizujący w wysokości 50% należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Na należności powyżej 270 dni tworzy się odpis aktualizujący w wysokości niepokrytą gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Natomiast, w przypadku gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości, należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące powoduje zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności oraz rozwiązanie odpisu w korespondencji z pozostałymi przy
chodami operacyjnymi lub przychodami finansowymi. Należności wyrażone w walutach przelicza się według średniego kursu NBP na dzień dokonania odpisu.
Kwota wymaganej zapłaty, oprócz należności głównej obejmuje także naliczone odsetki od zwłoki w zapłacie należności.
Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się na dzień:
• ich powstania - według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP, z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu,
• bilansowy - w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie następuje zgodnie z umową drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej lub w wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
10. Rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują w szczególności:
a) poniesione w danym roku obrotowym wydatki dotyczące przyszłych okresów,
b) poniesione wydatki w danym roku obrotowym, których jednorazowe odpisanie w koszty ze względu na długotrwałość skutkowania lub znaczącą ich wysokość mogłaby w sposób istotny zniekształcić wynik finansowy roku ich poniesienia,
c) inne wydatki, których obowiązek ujęcia wynika na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości,
d) VAT naliczony do rozliczenia w kolejnym okresie.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) wycenia się według wartości nominalnej proporcjonalnie do upływu czasu.""
11.Rezerwy na gwarancje
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne. Rezerwę na naprawy gwarancyjne szacuje się na dzień bilansowy w podziale na poszczególne umowy. Utworzona w danym roku rezerwa jest wykorzystywana w sposób równomierny przez okres gwarancji. Utworzenie oraz wykorzystanie rezerw na naprawy gwarancyjne ujmuje się w koszcie własnym sprzedaży. Utworzenie oraz rozwiązanie rezerw na naprawy gwarancyjne ujmuje się w koszcie własnym sprzedanych produktów i usług.
Utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów obciąża koszty działalności operacyjnej. Wyjątek stanowią rozliczenia międzyokresowe z tytułu rabatów. Jego utworzenie zmniejsza przychody ze sprzedaży.
12. Rezerwy na świadczenie emerytalne i podobne
Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe te kalkuluje się dla wszystkich pracowników. Rezerwy te odnosi się na koszty działalności podstawowej. Zgodnie z postanowieniami KSR nr 6 Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody, są w bilansie ujmowane jako rezerwy. Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na zobowiązania wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, które dokonywane są z tytułu:
a) odpraw emerytalnych,
b) odpraw rentowych,
c) nagród jubileuszowych,
d) inne świadczenia długoterminowe lub po ustaniu stosunku pracy, wynikające z układów zbiorowych lub regulacji wewnętrznych jednostki.
Rezerwy te powinny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej wartości. Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Szacunek kwoty rezerwy powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenie pra
codawcy wynikające z obowiązujących na dzień szacowania rezerwy przepisów prawa (np. składki emerytalne i rentowe).
Metodą szacowania rezerw na te świadczenia jest metoda aktuarialna.
13. Rezerwy na urlopy
Jednostka utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy pracowników w wysokości wartości ekwiwalentu pieniężnego (powiększonego o narzut składek ZUS będących kosztem pracodawcy) urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom, z uwzględnieniem ich wynagrodzeń oraz przysługującego wymiaru dni wolnych na dzień bilansowy.
14. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
15. Pozostałe rezerwy
Pozostałe rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku można rzetelnie oszacować i są one na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. Tylko skutki wykonania obowiązku wynikającego ze zdarzeń przeszłych, istniejącego niezależnie od przyszłych działań jednostki lub jej intencji są ujmowane w księgach rachunkowych w postaci rezerwy (lub biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów).
16. Inne zobowiązania
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw są prezentowane w bilansie w pozycji otrzymane zaliczki na dostawy i usługi w zobowiązaniach krótkoterminowych.
17. Kontrakty długoterminowe
Koszty i przychody z realizacji umów długoterminowych ujmuje się w księgach rachunkowych metodą stopnia zaawansowania, tj. odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji umowy.
18. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
19. Instrumenty finansowe
19.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pożyczki udzielone i należności własne,
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
d) aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:
a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pozostałe zobowiązania finansowe.
19.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/rozliczenia.
20.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
21. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
22. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przez
nacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
23. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

"1. Przychody i koszty
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, w momencie kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
2. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny, a w przypadku dotyczącym rozliczania przez wynik odnosi się na wynik finansowy. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

"1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
2. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 33 229 928,70 33 496 571,94
I Wartości niematerialne i prawne 351 794,11 732 769,96
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 351 794,11 732 769,96
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 29 080 974,49 29 351 843,12
1 Środki trwałe 19 858 838,09 21 111 767,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 030 400,00 1 030 400,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 297 312,69 9 812 639,91
c) urządzenia techniczne i maszyny 7 874 353,35 9 008 509,04
d) środki transportu 666 991,67 839 918,23
e) inne środki trwałe 989 780,38 420 299,87
2 Środki trwałe w budowie 9 222 136,40 3 029 401,41
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 5 210 674,66
III Należności długoterminowe 792 318,10 512 786,86
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 792 318,10 512 786,86
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 004 842,00 2 899 172,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 004 842,00 2 899 172,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 99 850 384,41 109 032 462,48
I Zapasy 20 786 868,87 24 317 156,21
1 Materiały 6 185 923,28 20 506 515,72
2 Półprodukty i produkty w toku 14 262 696,53 3 025 040,49
3 Produkty gotowe 310 398,06
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 27 851,00 785 600,00
II Należności krótkoterminowe 16 663 196,01 4 606 983,15
1 Należności od jednostek powiązanych 290 119,71 330 352,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41 119,71 81 352,20
– do 12 miesięcy 41 119,71 81 352,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 249 000,00 249 000,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 16 373 076,30 4 276 630,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12 422 178,84 667 374,93
– do 12 miesięcy 12 422 178,84 667 374,93
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 554 923,00 2 291 795,00
c) inne 2 395 974,46 1 317 461,02
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 40 486 172,61 68 810 374,58
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 486 172,61 68 810 374,58
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 8 018 658,08 6 040 133,48
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 8 018 658,08 6 040 133,48
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 467 514,53 62 770 241,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 643 440,84 11 583 517,86
– inne środki pieniężne 24 824 073,69 51 186 723,24
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 914 146,92 11 297 948,54
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne 5 962 091,00 5 962 091,00
Aktywa razem 139 042 404,11 148 491 125,42
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 87 995 993,51 87 589 135,74
I Kapitał (fundusz) podstawowy 40 000 000,00 40 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26 421 609,85 26 421 609,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 030 400,00 1 030 400,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19 925 762,82 19 788 562,82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 19 887 853,82 19 750 653,82
– na udziały (akcje) własne 37 909,00 37 909,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 618 220,84 348 563,07
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 046 410,60 60 901 989,68
I Rezerwy na zobowiązania 10 003 049,55 8 696 006,86
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 578 295,00 532 631,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 349 038,92 4 398 706,01
– długoterminowa 3 382 032,46 3 799 740,38
– krótkoterminowa 967 006,46 598 965,63
3 Pozostałe rezerwy 5 075 715,63 3 764 669,85
– długoterminowe 381 066,56
– krótkoterminowe 4 694 649,07 3 764 669,85
II Zobowiązania długoterminowe 369 572,23 691 155,06
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 369 572,23 691 155,06
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 175 878,71 136 510,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 193 693,52 554 645,06
III Zobowiązania krótkoterminowe 14 865 078,46 30 427 835,16
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6 720 291,16 12 920 824,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 720 291,16 12 920 824,29
– do 12 miesięcy 6 271 994,29 12 920 824,29
– powyżej 12 miesięcy 448 296,87
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 923 744,14 17 279 246,70
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 120 767,34 48 268,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 434 334,18 16 191 355,62
– do 12 miesięcy 6 382 134,18 16 191 355,62
– powyżej 12 miesięcy 52 200,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 927 114,10 819 075,38
h) z tytułu wynagrodzeń 233 141,90 160 529,39
i) inne 208 386,62 60 017,96
4 Fundusze specjalne 221 043,16 227 764,17
IV Rozliczenia międzyokresowe 25 808 710,36 21 086 992,60
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 25 808 710,36 21 086 992,60
– długoterminowe 21 082 431,58 20 363 358,76
– krótkoterminowe 4 726 278,78 723 633,84
Pasywa razem 139 042 404,11 148 491 125,42
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 103 853 570,36 72 416 641,50
– od jednostek powiązanych 216 800,00 449 930,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 68 261 234,07 64 556 481,63
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 24 733 698,58 7 307 469,59
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 541 537,69 539 847,28
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 317 100,02 12 843,00
B Koszty działalności operacyjnej 102 699 731,81 71 931 796,90
I Amortyzacja 3 296 407,97 2 726 531,67
II Zużycie materiałów i energii 45 666 189,84 34 846 710,10
III Usługi obce 18 666 004,21 13 064 310,34
IV Podatki i opłaty, w tym: 616 681,27 1 249 711,15
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 17 238 499,77 13 276 256,56
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 358 546,15 3 310 698,27
– emerytalne 1 546 938,53 1 168 235,58
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 549 123,38 3 453 910,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 308 279,22 3 667,95
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 153 838,55 484 844,60
D Pozostałe przychody operacyjne 548 961,04 638 592,11
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 142,00 51 585,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 856,00
IV Inne przychody operacyjne 548 819,04 578 151,11
E Pozostałe koszty operacyjne 1 018 752,52 491 306,73
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53,44
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 103 381,05 28 914,88
III Inne koszty operacyjne 915 318,03 462 391,85
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 684 047,07 632 129,98
G Przychody finansowe 463 768,41 899 315,26
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 463 768,41 889 715,26
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 9 600,00
H Koszty finansowe 75 114,64 68 437,17
I Odsetki, w tym: 18 386,06 2 080,40
– dla jednostek powiązanych 109,80
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 56 728,58 66 356,77
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 072 700,84 1 463 008,07
J Podatek dochodowy 454 480,00 1 114 445,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 618 220,84 348 563,07
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87 589 135,74 87 250 441,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87 589 135,74 87 250 441,34
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 40 000 000,00 40 000 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
- inne
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 40 000 000,00 40 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26 421 609,85 20 429 518,85
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5 992 091,00
a) zwiększenie (z tytułu) 5 992 091,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 30 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów
- inne 5 962 091,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
- inne
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26 421 609,85 26 421 609,85
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 030 400,00 1 030 400,00
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - po korektach 1 030 400,00 1 030 400,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zwiększenie
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
– zbycia środków trwałych
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zmniejszenie
- inne
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 030 400,00 1 030 400,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 19 788 562,82 25 750 653,82
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 137 200,00 -5 962 091,00
a) zwiększenie (z tytułu) 137 200,00
- z podziału zysku 137 200,00
- kapitał zakładowy w trakcie rejestracji
- na udziały (akcje) własne
b) zmniejszenie (z tytułu) -5 962 091,00
- pokrycie straty
- przeniesienia na kapitał podstawowy
- na udziały (akcje) własne -5 962 091,00
- przeniesienia na kapitał zapasowy
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19 925 762,82 19 788 562,82
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 348 563,07 39 868,67
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 348 563,07 39 868,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 348 563,07 39 868,67
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -348 563,07 -39 868,67
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- podział na kapitał zapasowy -30 000,00
- podział na kapitał rezerwowy -137 200,00
- dywidendy -120 000,00
- podziału zysku - przeznaczenie na ZFŚS -91 363,07 -9 868,67
- pozostale wypłaty z zysku
- inne
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie straty z lat ubiegłych z tyt umorzenia udziałów z czystego zysku
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty zyskiem
- pokrycie straty z kapitałem zapasowym
- pokrycie straty z kapitałem rezerwowym
- inne
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 618 220,84 348 563,07
A zysk netto 618 220,84 348 563,07
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87 995 993,51 87 589 135,74
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87 620 772,67 87 240 572,67
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 618 220,84 348 563,07
II Korekty razem -29 073 410,24 -5 572 824,00
1 Amortyzacja 3 296 407,97 2 726 531,67
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -758 629,16
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -142,00 -51 585,00
5 Zmiana stanu rezerw 1 307 042,69 1 104 881,94
6 Zmiana stanu zapasów 3 530 287,34 -21 381 680,29
7 Zmiana stanu należności -12 335 744,10 -1 971 225,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15 635 255,69 26 055 162,57
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 000 150,62 -9 789 730,73
10 Inne korekty -3 235 855,83 -1 506 550,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -28 455 189,40 -5 224 260,93
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 142,00 24 106 473,02
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 142,00 51 585,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 24 054 888,02
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 24 054 888,02
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 773 564,96
– inne wpływy z aktywów finansowych 23 281 323,06
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 1 662 556,60 3 352 410,72
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 662 556,60 3 119 177,21
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 233 233,51
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 233 233,51
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 662 414,60 20 754 062,30
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 2 294 428,57
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 2 294 428,57
II Wydatki 185 122,57 6 019 548,09
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 5 962 091,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 120 000,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 751,68 32 652,62
8 Odsetki 14 370,89 14 935,80
9 Inne wydatki finansowe 9 868,67
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -185 122,57 -3 725 119,52
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -30 302 726,57 11 804 681,85
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -30 302 726,57 11 804 681,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 145 917,15 94 425,96
F Środki pieniężne na początek okresu 62 770 241,10 50 965 559,25
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 32 467 514,53 62 770 241,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania 13 361 403,94 7 729 828,10
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 072 700,84 1 463 008,07
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -2 875 942,40 -1 940 443,30
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -120 406,01 -238 582,64
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 56 898,63 313 934,26
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 143 736,77 5 736 574,42
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 4 329 437,29 1 211 897,39
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -2 898 603,21 -2 729 723,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -60 006,00 -160 383,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 707 821,91 6 709 619,22
K. Podatek dochodowy 454 480,00 1 114 445,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Noty objaśniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki