Szczegóły spółki

Nazwa WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5240303599
REGON 000173367
KRS 0000296096
Adres Zegrze Południowe , 05-130
Telefon 226 885 814
Faks 226 885 814
E-mail sekretariat@wzl1.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 2790Z — produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.41 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.7 0.58
Płynność bieżąca (CR) 3.58 6.72
Płynność szybka (QR) 2.78 5.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.7 0.58
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.48% 0.6%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.4% 0.7%
Rentowność aktywów (ROA) 0.23% 0.44%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-15 114/2020 20 27206
Poz. 27206. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-27188/2020]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z sie-
dzibą w Zegrzu, wpisanej pod numerem KRS 0000296096
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, NIP 5240303599; REGON 000173367; wyso-
kość kapitału zakładowego 40 000 000 zł, wysokość kapitału
wpłaconego 40 000 000 zł („Spółka”), działając na podsta-
wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2
oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki na dzień 9 lipca 2020 r., na godzinę 1400, które
odbędzie się w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy
ul. Nowy Świat 4A, 00-497 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania o wydatkach reprezentacyj-
  nych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketin-
  gowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
  relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-
  nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla
  akcjonariuszy Spółki z kapitału zapasowego utworzonego
  z podziału zysku w latach poprzednich.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
Poz. 27206. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-27188/2020]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z sie-
dzibą w Zegrzu, wpisanej pod numerem KRS 0000296096
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, NIP 5240303599; REGON 000173367; wyso-
kość kapitału zakładowego 40 000 000 zł, wysokość kapitału
wpłaconego 40 000 000 zł („Spółka”), działając na podsta-
wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2
oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki na dzień 9 lipca 2020 r., na godzinę 1400, które
odbędzie się w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy
ul. Nowy Świat 4A, 00-497 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania o wydatkach reprezentacyj-
  nych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketin-
  gowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
  relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
  członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-
  nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla
  akcjonariuszy Spółki z kapitału zapasowego utworzonego
  z podziału zysku w latach poprzednich.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
2020-04-01 64/2020 11 17158
Poz. 17158. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-16700/2020]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą
w Zegrzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwo-
łuje na dzień 7 maja 2020 r., na godz.1300, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie
Spółki w Zegrzu (05-130, Zegrze Południowe).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym
   Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjona-
   riuszy;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Proponowana treść zmiany Statutu Spółki:
 W § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 54) o następującej
 treści: „Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych
 i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)”.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki
o wcześniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17158. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-16700/2020]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą
w Zegrzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwo-
łuje na dzień 7 maja 2020 r., na godz.1300, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie
Spółki w Zegrzu (05-130, Zegrze Południowe).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym
   Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjona-
   riuszy;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Proponowana treść zmiany Statutu Spółki:
 W § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 54) o następującej
 treści: „Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych
 i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)”.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki
o wcześniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2020-03-09 47/2020 310 108069
Poz. 108069. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1080/20/641]

W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.12.2019 R., REP. A NR 13982/2019, NOTA-
RIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE. ZMIANA: §23 UST. 5, §25 UST. 1,
§35 UST. 2 PKT 7, §38 UST. 2, §38 UST. 7 PKT 7 LIT.
C), §61 PKT 7, §61(1)UST.1, §61(1)UST. 2, §61(1)UST.
3 §61(1)UST. 4, §61(1)UST. 5, §61(1)UST. 6, §61(1)
UST. 7, §61(1)UST. 10, §61(1)UST. 11, §61(1)UST. 12.
Poz. 108069. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1080/20/641]

W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.12.2019 R., REP. A NR 13982/2019, NOTA-
RIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE. ZMIANA: §23 UST. 5, §25 UST. 1,
§35 UST. 2 PKT 7, §38 UST. 2, §38 UST. 7 PKT 7 LIT.
C), §61 PKT 7, §61(1)UST.1, §61(1)UST. 2, §61(1)UST.
3 §61(1)UST. 4, §61(1)UST. 5, §61(1)UST. 6, §61(1)
UST. 7, §61(1)UST. 10, §61(1)UST. 11, §61(1)UST. 12.
2020-01-08 04/2020 260 12283
Poz. 12283. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42791/19/195]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARYEWSKA
2. JOLANTA 3. 57071603784 wpisać: 2 1. MATELA
2. KAMILA BOGNA 3. 78070600749
Poz. 12283. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42791/19/195]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARYEWSKA
2. JOLANTA 3. 57071603784 wpisać: 2 1. MATELA
2. KAMILA BOGNA 3. 78070600749
2019-11-26 228/2019 27 60719
Poz. 60719. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-60694/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z sie-
dzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grud-
nia 2019 r., na godzinę 1300, które odbędzie się w siedzibie
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat 4a,
00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się brzmienie:

1. § 23 ust. 5 na nowe:
„Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie
i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanegoprzez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach repre-
zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz ze spra-
wozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok
obrotowy.”

2. § 25 ust. 15 na nowe:
„Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozosta-
łych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postę-
powania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie
i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego
kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem
§ 26 ust. 1.”

3. § 35 ust. 2 pkt 7) na nowe:
„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzia-
nego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych
umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza
500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku
rocznym,”

4. § 38 ust. 2 na nowe:
„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady
Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie,
przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w for-
mie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za sku-
tecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia
na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzor-
czej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób praw-
nych w odniesieniu do kandydata.”

5. § 38 ust. 7 pkt 7) lit c) na nowe:
„c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Admi-
  nistration (MBA),”

6. § 61 pkt 7) na nowe:
„wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok
obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopinio-
wane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach
reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-
ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem.”

7. § 611 ust. 1 na nowe:
„Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim okre-
śleniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości
powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy akty-
wów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zby-
wanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzie-
ścia tysięcy) złotych.”8. § 611 ust. 2 na nowe:
„W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozy-
tywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może
dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa
w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji,
za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia.”
9. § 611 ust. 3 na nowe:
„Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się
na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicz-
nie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania
ogłoszeń.”

10. § 611 ust. 4 na nowe:
„Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po
upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia
o przetargu lub aukcji.”

11. § 611 ust. 5 na nowe:
„W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję
   oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związa-
   nych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których
   mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3,
 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub
   aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
   może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstron-
   ności prowadzącego przetarg lub aukcję.”

12. § 611 ust. 6 na nowe:
„Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wnie-
sienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć pro-
cent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów
trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może
przewidywać wyższą wysokość wadium.”

13. § 611 ust. 7 na nowe:
„ Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka okre-
śla cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość
rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej
nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości
księgowej netto.”

14. § 611 ust. 10 na nowe:
„Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia prze-
targu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę
przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa
Spółka.”

15. § 611 ust. 11 na nowe:
„Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo
zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.”

16. § 611 ust. 12 na nowe:
„Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował naj-
wyższą cenę.”Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 60719. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-60694/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z sie-
dzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grud-
nia 2019 r., na godzinę 1300, które odbędzie się w siedzibie
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat 4a,
00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się brzmienie:

1. § 23 ust. 5 na nowe:
„Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie
i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanegoprzez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach repre-
zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz ze spra-
wozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok
obrotowy.”

2. § 25 ust. 15 na nowe:
„Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozosta-
łych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postę-
powania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie
i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego
kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem
§ 26 ust. 1.”

3. § 35 ust. 2 pkt 7) na nowe:
„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzia-
nego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych
umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza
500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku
rocznym,”

4. § 38 ust. 2 na nowe:
„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady
Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie,
przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w for-
mie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za sku-
tecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia
na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzor-
czej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób praw-
nych w odniesieniu do kandydata.”

5. § 38 ust. 7 pkt 7) lit c) na nowe:
„c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Admi-
  nistration (MBA),”

6. § 61 pkt 7) na nowe:
„wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok
obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopinio-
wane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach
reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-
ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem.”

7. § 611 ust. 1 na nowe:
„Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim okre-
śleniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości
powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy akty-
wów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zby-
wanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzie-
ścia tysięcy) złotych.”8. § 611 ust. 2 na nowe:
„W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozy-
tywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może
dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa
w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji,
za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia.”
9. § 611 ust. 3 na nowe:
„Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się
na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicz-
nie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania
ogłoszeń.”

10. § 611 ust. 4 na nowe:
„Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po
upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia
o przetargu lub aukcji.”

11. § 611 ust. 5 na nowe:
„W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję
   oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związa-
   nych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których
   mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3,
 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub
   aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
   może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstron-
   ności prowadzącego przetarg lub aukcję.”

12. § 611 ust. 6 na nowe:
„Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wnie-
sienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć pro-
cent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów
trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może
przewidywać wyższą wysokość wadium.”

13. § 611 ust. 7 na nowe:
„ Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka okre-
śla cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość
rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej
nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości
księgowej netto.”

14. § 611 ust. 10 na nowe:
„Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia prze-
targu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę
przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa
Spółka.”

15. § 611 ust. 11 na nowe:
„Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo
zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.”

16. § 611 ust. 12 na nowe:
„Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował naj-
wyższą cenę.”Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-10-01 190/2019 338 1049556
Poz. 1049556. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28459/19/228]

W dniu 24.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1049556. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28459/19/228]

W dniu 24.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-27 188/2019 406 1045592
Poz. 1045592. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28421/19/57]
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.07.2019 R., REP. A NR 7776/2019, NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIENIONO: § 24 UST. 5 PKT 4, § 24 UST.
5 PKT 5, § 55 UST. 2 PKT 4, § 61 PKT 3, § 61 PKT 4.
Poz. 1045592. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28421/19/57]
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.07.2019 R., REP. A NR 7776/2019, NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIENIONO: § 24 UST. 5 PKT 4, § 24 UST.
5 PKT 5, § 55 UST. 2 PKT 4, § 61 PKT 3, § 61 PKT 4.
2019-09-24 185/2019 386 1039116
Poz. 1039116. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27991/19/738]

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TĘTNIK 2. ROMAN 3. 59120501771 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOMOROWSKI 2. PIOTR
WOJCIECH 3. 67042800919 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. RZEMEK 2. JACEK 3. 68122711839
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1039116. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27991/19/738]

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TĘTNIK 2. ROMAN 3. 59120501771 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOMOROWSKI 2. PIOTR
WOJCIECH 3. 67042800919 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. RZEMEK 2. JACEK 3. 68122711839
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-13 156/2019 361 967921
Poz. 967921. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18039/19/175]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2019 R., REP. A NR 3268/2019, NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIANA: § 6 UST. 5, § 6 UST. 6. DODANO:
§ 6 UST. 7, § 6 UST. 8, § 6 UST. 9, § 6 UST. 10, § 6 UST.
11, § 6 UST. 12, § 6 UST. 13, § 55 UST. 7.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEJM 2. TOMASZ
3. 68092000991
Poz. 967921. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18039/19/175]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2019 R., REP. A NR 3268/2019, NOTARIUSZ
ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIANA: § 6 UST. 5, § 6 UST. 6. DODANO:
§ 6 UST. 7, § 6 UST. 8, § 6 UST. 9, § 6 UST. 10, § 6 UST.
11, § 6 UST. 12, § 6 UST. 13, § 55 UST. 7.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEJM 2. TOMASZ
3. 68092000991
2019-05-30 104/2019 18 28132
Poz. 28132. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-27763/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą
w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2019 r., na
godzinę 1100, które odbędzie się w siedzibie Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A., przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyj-
   nej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
   2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
   obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach
   na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakre-
   sie stosunków międzyludzkich (public relations) i komu-
   nikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
   z zarządzaniem za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
   członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
   przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
   członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-
   nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

W § 24 ust. 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu: „posiadać co naj-
mniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków prze-
widzianych dla danej funkcji członka Zarządu.”

Zmienia się brzmienie:
1) § 24 ust. 5 pkt 4 na nowe o brzmieniu:
„pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej
lub zakładowej organizacji spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,”;

2) § 24 ust. 5 pkt 5 na nowe o brzmieniu:
„jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt intere-
sów wobec działalności Spółki.”;

3) § 55 ust. 2 pkt 4 na nowe o brzmieniu:
„kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie
w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikają-
cych z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształto-
wania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
z zastrzeżeniem § 31.”;

4) § 61 pkt 3 na nowe brzmieniu:
„złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione
w § 61 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy
audytorskiej,”;

5) § 61 pkt 4 na nowe o brzmieniu:
„przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Pol-
skiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione
w § 61 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie z badania przeprowadzo-
nego przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzor-
czej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia
15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
Poz. 28132. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-27763/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą
w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2019 r., na
godzinę 1100, które odbędzie się w siedzibie Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A., przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyj-
   nej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
   2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
   obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach
   na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakre-
   sie stosunków międzyludzkich (public relations) i komu-
   nikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
   z zarządzaniem za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
   członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
   przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
   członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-
   nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

W § 24 ust. 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu: „posiadać co naj-
mniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków prze-
widzianych dla danej funkcji członka Zarządu.”

Zmienia się brzmienie:
1) § 24 ust. 5 pkt 4 na nowe o brzmieniu:
„pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej
lub zakładowej organizacji spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,”;

2) § 24 ust. 5 pkt 5 na nowe o brzmieniu:
„jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt intere-
sów wobec działalności Spółki.”;

3) § 55 ust. 2 pkt 4 na nowe o brzmieniu:
„kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie
w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikają-
cych z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształto-
wania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
z zastrzeżeniem § 31.”;

4) § 61 pkt 3 na nowe brzmieniu:
„złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione
w § 61 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy
audytorskiej,”;

5) § 61 pkt 4 na nowe o brzmieniu:
„przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Pol-
skiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione
w § 61 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie z badania przeprowadzo-
nego przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzor-
czej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia
15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
2019-02-18 34/2019 11 8813
Poz. 8813. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1
SPÓŁKA AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-8308/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA z siedzibą
w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółekhandlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 marca 2019 r.,
na godzinę 1200, które odbędzie się w siedzibie Polskiej Grupy
Zbrojeniowej SA, przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
   nia wiążących uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia Spółki Nr 3 z dnia 13 listopada 2017 r. o wyrażeniu
   zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy
   Kapitałowej PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy
   PGZ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się brzmienie § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści:
  5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunko-
   wanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ,
   determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ
   wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak rów-
   nież misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wyni-
   kającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej
   PGZ.
  6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską
   Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej
   następców prawnych oraz spółki, w stosunku do któ-
   rych Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką domi-
   nującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5
   Kodeksu spółek handlowych.

na brzmienie:
  5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierun-
    kowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determi-
    nowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodek-
    sie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz
    innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Stra-
    tegii Grupy PGZ.
  6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę intere-
    sów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.

W § 6 dodaje się ust. 7-13 o brzmieniu:
  7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakte-
   rze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy
   zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami
   Organizacyjnymi Grupy PGZ.
  8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wyni-
   kających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ
   oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
  9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować
   z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzy-    cieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynika-
    jącą z corporate governance zasadą lojalności, bez
    uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepi-
    sów prawa.
  10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariu-
    szy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowa-
    nia jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzyw-
    dzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego
    w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec
    strony społecznej (związków zawodowych oraz rad
    pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją
    Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Orga-
    nizacyjnych Grupy PGZ.
  12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy pro-
    wadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
  13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbroje-
    niową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne
    spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy
    PGZ.

W § 55 dodaje się ust. 7 o treści:
  7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wyma-
   gają następujące sprawy:
    1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie
     środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
    2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez
     Spółkę jako członka Grupy PGZ.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
Poz. 8813. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1
SPÓŁKA AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-8308/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA z siedzibą
w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółekhandlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 marca 2019 r.,
na godzinę 1200, które odbędzie się w siedzibie Polskiej Grupy
Zbrojeniowej SA, przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
   nia wiążących uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia Spółki Nr 3 z dnia 13 listopada 2017 r. o wyrażeniu
   zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy
   Kapitałowej PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy
   PGZ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się brzmienie § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści:
  5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunko-
   wanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ,
   determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ
   wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak rów-
   nież misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wyni-
   kającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej
   PGZ.
  6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską
   Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej
   następców prawnych oraz spółki, w stosunku do któ-
   rych Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką domi-
   nującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5
   Kodeksu spółek handlowych.

na brzmienie:
  5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierun-
    kowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determi-
    nowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodek-
    sie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz
    innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Stra-
    tegii Grupy PGZ.
  6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę intere-
    sów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.

W § 6 dodaje się ust. 7-13 o brzmieniu:
  7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakte-
   rze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy
   zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami
   Organizacyjnymi Grupy PGZ.
  8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wyni-
   kających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ
   oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
  9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować
   z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzy-    cieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynika-
    jącą z corporate governance zasadą lojalności, bez
    uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepi-
    sów prawa.
  10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariu-
    szy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowa-
    nia jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzyw-
    dzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego
    w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec
    strony społecznej (związków zawodowych oraz rad
    pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją
    Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Orga-
    nizacyjnych Grupy PGZ.
  12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy pro-
    wadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
  13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbroje-
    niową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne
    spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy
    PGZ.

W § 55 dodaje się ust. 7 o treści:
  7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wyma-
   gają następujące sprawy:
    1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie
     środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
    2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez
     Spółkę jako członka Grupy PGZ.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcze-
śniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
2018-11-07 216/2018 1223 944802
Poz. 944802. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22908/18/298]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.06.2018 R., REP. A NR 3432/2018, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
ROBERT DOR. DODANO § 40 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. KOMOROWSKI 2. PIOTR WOJCIECH
3. 67042800919 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ŁĘCZYCKI
2. MICHAŁ 3. 90020911734 2 1. WŁODARSKI
2. ROBERT 3. 78081507695 3 1. ZAJĄCZKOWSKI
2. PAWEŁ 3. 77063005918 wpisać: 4 1. KRAJEW-


SKI 2. DANIEL 3. 79111907597 5 1. MARYEWSKA
2. JOLANTA 3. 57071603784 6 1. BEJM 2. TOMASZ
3. 68092000991
Poz. 944802. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22908/18/298]

W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.06.2018 R., REP. A NR 3432/2018, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
ROBERT DOR. DODANO § 40 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. KOMOROWSKI 2. PIOTR WOJCIECH
3. 67042800919 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ŁĘCZYCKI
2. MICHAŁ 3. 90020911734 2 1. WŁODARSKI
2. ROBERT 3. 78081507695 3 1. ZAJĄCZKOWSKI
2. PAWEŁ 3. 77063005918 wpisać: 4 1. KRAJEW-


SKI 2. DANIEL 3. 79111907597 5 1. MARYEWSKA
2. JOLANTA 3. 57071603784 6 1. BEJM 2. TOMASZ
3. 68092000991
2018-10-11 198/2018 787 609105
Poz. 609105. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24499/18/225]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2017R. REPERTORIUM
A NR 5626/2017 NOTARIUSZ ROBERT DOR KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §5;
§6 UST.4; §8; §15 UST.1,2,3,4; §15(1)3,5 PAR.16 UST.2
PKT 5;UST.4;§17 UST.2; §21 UST.1,2,4; §22 UST.2
PKT8; §22 UST.2 PKT10; §22 UST.3; §23 UST.2; §23
UST.3; §23 UST.4; §24 UST.1; §24 UST.2; §25 UST.1;
§25 UST.2,4; §26 UT.1; §27 UST. 6,7,8,9,10,11,13; §28
UST.1,2; §29 UST.2,3; §30 UST.1,4; §31; §32 UST. 1;
§33 UST. 1,2; §34 UST.2; §35 UST.1 PKT 3;PKT 9;PKT
11; §35 UST.2 PKT 1,2,5,6; § 35 UST.3. PKT 1,2,3; §35
UST.3 PKT 4,5,7,8,10; § 35 UST.4 (PRZED WYLICZE-
NIEM); §35 UST.4 PKT § 35 UST. 4 PKT 5; § 35 UST.
4 PKT 6; § 35 UST. 4 PKT 7; § 35 UST. 4 PKT 9; § 35
UST. 5; § 35 UST. 6; § 37 UST. 1; § 37 UST. 2; § 38 UST.
1; § 38 UST., 2; § 38 UST.. 3; § 38 UST. 4; § 38 UST. 5;
§ 39; § 41 UST. 1F § 41 UST. & § 41 UST. 4; § 41 UST.
5; § 41 UST. 6; § 42 UST. 1; § 42 UST. 2; § 42 UST. 3;
§ 43 UST. 1; § 44 UST. 3; § 44 UST. 5; § 45 UST. 1; § 45
UST. 2; § 46 UST. 3; § 49 UST. 2; § 49 UST. 4; § 52;
§ 53 UST. 1; § 53 UST. 2; § 54; § 55 UST. 2 PKT 1; § 55
UST. 2 PKT 3; § 55 UST. 2 PKT 4, § 55 UST. 3 PKT 2;
§ 55 UST. 3 PKT 3; § 55 UST. 3 PKT 8; § 55 UST. 3 PKT
12; § 55 UST. 3 PKT 14; § 55 PRT3 PKT 15; § 55 UST.
3 PKT 16; § 55 UST. 4 PKT 2; § 55 UST. 5; § 56 UST. 1;
§ 58 UST. 1; § 59; § 61 PKT 1; § 61 PKT 2; § 61 PKT 3;
§ 61 PKT 4; § 61 PKT 5; § 61 PKT 6; § 62 UST. 2; § 62
UST. 4; § 63 UST. 3; § 64 UST. 4.’ NUMERY DODA-
NYCH PARAGRAFÓW I JEDNOSTEK REDAKCYJ-
NYCH : § 6 UST.5; § 6 UST.6;§ 20 UST.4; § 23 UST.5;
§ 24 UST.3; § 24 UST.4; § 24 UST.5; § 34 UST.3; § 35
UST.2 PKT 7; § 35 UST. 2 PKT 8; § 35 UST.2 PKT 9;§
35 UST.3 PKT 11; § 38 UST.6; § 38 UST.7; § 38 UST.8;
§ 38 UST.9; § 38 UST.10; § 38 UST.11; § 38 UST.12;
§ 41 UST.2;§ 45 UST.3; § 55 UST.3 PKT 17; §61 PKT
7;PAR.61 (1) NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW
I JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 26 UST.2; § 35
UST.1 PKT 4; § 37 UST.3; § 55 UST.3 PKT 13
Poz. 609105. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000296096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24499/18/225]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2017R. REPERTORIUM
A NR 5626/2017 NOTARIUSZ ROBERT DOR KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §5;
§6 UST.4; §8; §15 UST.1,2,3,4; §15(1)3,5 PAR.16 UST.2
PKT 5;UST.4;§17 UST.2; §21 UST.1,2,4; §22 UST.2
PKT8; §22 UST.2 PKT10; §22 UST.3; §23 UST.2; §23
UST.3; §23 UST.4; §24 UST.1; §24 UST.2; §25 UST.1;
§25 UST.2,4; §26 UT.1; §27 UST. 6,7,8,9,10,11,13; §28
UST.1,2; §29 UST.2,3; §30 UST.1,4; §31; §32 UST. 1;
§33 UST. 1,2; §34 UST.2; §35 UST.1 PKT 3;PKT 9;PKT
11; §35 UST.2 PKT 1,2,5,6; § 35 UST.3. PKT 1,2,3; §35
UST.3 PKT 4,5,7,8,10; § 35 UST.4 (PRZED WYLICZE-
NIEM); §35 UST.4 PKT § 35 UST. 4 PKT 5; § 35 UST.
4 PKT 6; § 35 UST. 4 PKT 7; § 35 UST. 4 PKT 9; § 35
UST. 5; § 35 UST. 6; § 37 UST. 1; § 37 UST. 2; § 38 UST.
1; § 38 UST., 2; § 38 UST.. 3; § 38 UST. 4; § 38 UST. 5;
§ 39; § 41 UST. 1F § 41 UST. & § 41 UST. 4; § 41 UST.
5; § 41 UST. 6; § 42 UST. 1; § 42 UST. 2; § 42 UST. 3;
§ 43 UST. 1; § 44 UST. 3; § 44 UST. 5; § 45 UST. 1; § 45
UST. 2; § 46 UST. 3; § 49 UST. 2; § 49 UST. 4; § 52;
§ 53 UST. 1; § 53 UST. 2; § 54; § 55 UST. 2 PKT 1; § 55
UST. 2 PKT 3; § 55 UST. 2 PKT 4, § 55 UST. 3 PKT 2;
§ 55 UST. 3 PKT 3; § 55 UST. 3 PKT 8; § 55 UST. 3 PKT
12; § 55 UST. 3 PKT 14; § 55 PRT3 PKT 15; § 55 UST.
3 PKT 16; § 55 UST. 4 PKT 2; § 55 UST. 5; § 56 UST. 1;
§ 58 UST. 1; § 59; § 61 PKT 1; § 61 PKT 2; § 61 PKT 3;
§ 61 PKT 4; § 61 PKT 5; § 61 PKT 6; § 62 UST. 2; § 62
UST. 4; § 63 UST. 3; § 64 UST. 4.’ NUMERY DODA-
NYCH PARAGRAFÓW I JEDNOSTEK REDAKCYJ-
NYCH : § 6 UST.5; § 6 UST.6;§ 20 UST.4; § 23 UST.5;
§ 24 UST.3; § 24 UST.4; § 24 UST.5; § 34 UST.3; § 35
UST.2 PKT 7; § 35 UST. 2 PKT 8; § 35 UST.2 PKT 9;§
35 UST.3 PKT 11; § 38 UST.6; § 38 UST.7; § 38 UST.8;
§ 38 UST.9; § 38 UST.10; § 38 UST.11; § 38 UST.12;
§ 41 UST.2;§ 45 UST.3; § 55 UST.3 PKT 17; §61 PKT
7;PAR.61 (1) NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW
I JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 26 UST.2; § 35
UST.1 PKT 4; § 37 UST.3; § 55 UST.3 PKT 13
2018-06-12 112/2018 14 24942
Poz. 24942. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-24389/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 401 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki informuje, iż porzą-
dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwo-
łanego na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 1400, w sie-
dzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat
4a, 00-497 Warszawa, ulega rozszerzeniu.

Punkt 14 porządku obrad:
 „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”
   - otrzymuje kolejny numer tj. numer 15.

Punkt 14 otrzymuje brzmienie:
 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- w § 40 Statutu Spółki dodaje się ustęp oznaczony numerem 3
 o następującej treści:
  „3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapi-
  tałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynaj-
  mniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania
  przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej upraw-
  nieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich
  jednostek od niej zależnych.”

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki
o wcześniejsze przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
Poz. 24942. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-24389/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 401 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki informuje, iż porzą-
dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwo-
łanego na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 1400, w sie-
dzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat
4a, 00-497 Warszawa, ulega rozszerzeniu.

Punkt 14 porządku obrad:
 „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”
   - otrzymuje kolejny numer tj. numer 15.

Punkt 14 otrzymuje brzmienie:
 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- w § 40 Statutu Spółki dodaje się ustęp oznaczony numerem 3
 o następującej treści:
  „3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapi-
  tałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynaj-
  mniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania
  przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej upraw-
  nieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich
  jednostek od niej zależnych.”

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki
o wcześniejsze przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
2018-05-28 102/2018 24 22442
Poz. 22442. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-21887/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na
dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 1400, które odbę-
dzie się w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przy
ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
    cyjnej.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
    2017.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2017.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwo-
    wego Spółki w roku obrotowym 2017, przeznaczonego
    na sfinansowanie inwestycji prorozwojowych i pro-
    ekologicznych, wynikających z Planu inwestycyjnego
    Spółki oraz w sprawie użycia kapitału rezerwowego
    Spółki w roku obrotowym 2017, przeznaczonego na
    nabycie akcji własnych Spółki przez Zarząd Spółki.
  10. Informacja Zarządu na temat możliwości wykorzystania
    akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
    firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z dnia
    16 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu
    do nabywania akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
    firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z dnia
    16 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapi-
    tału rezerwowego Spółki. Podjęcie uchwały o wyraże-
    nie zgody na pisemny wniosek Zarządu w tej sprawie
    z dnia 27 lutego 2018 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym
    członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym
    członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady
    Nadzorczej V kadencji.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
Poz. 22442. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 grudnia 2007 r.
[BMSiG-21887/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na
dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 1400, które odbę-
dzie się w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przy
ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
    cyjnej.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
    2017.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2017.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwo-
    wego Spółki w roku obrotowym 2017, przeznaczonego
    na sfinansowanie inwestycji prorozwojowych i pro-
    ekologicznych, wynikających z Planu inwestycyjnego
    Spółki oraz w sprawie użycia kapitału rezerwowego
    Spółki w roku obrotowym 2017, przeznaczonego na
    nabycie akcji własnych Spółki przez Zarząd Spółki.
  10. Informacja Zarządu na temat możliwości wykorzystania
    akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
    firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z dnia
    16 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu
    do nabywania akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
    firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z dnia
    16 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapi-
    tału rezerwowego Spółki. Podjęcie uchwały o wyraże-
    nie zgody na pisemny wniosek Zarządu w tej sprawie
    z dnia 27 lutego 2018 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym
    członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym
    członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady
    Nadzorczej V kadencji.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki