Szczegóły spółki

Nazwa CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272561198
REGON 141221619
KRS 0000295464
Adres ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz
Telefon 523 706 670
Faks 523 706 670
E-mail info@cgh.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.63 0.63
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.68 1.67
Płynność bieżąca (CR) 0.54 2.14
Płynność szybka (QR) 0.54 2.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.68 1.67
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 22.95% 1.18%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.66% 0.38%
Rentowność aktywów (ROA) 2.85% 0.14%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-21 13/2020 11 2944
Poz. 2944. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-2441/2020]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 13 lutego 2020 r., o godzinie 1000, w kan-
celarii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy - Adwo-
kaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy
Twardej 2, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Spra-
    wozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
    rok obrotowy 2018.  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter
   De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Chri-
   stian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospo-
   darczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje upraw-
nionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwe-
stycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjona-
riusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
zakończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone
na piśmie, pod rygorem nieważności.
Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać
dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz
liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzi-
bie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych.
Poz. 2944. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-2441/2020]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 13 lutego 2020 r., o godzinie 1000, w kan-
celarii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy - Adwo-
kaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy
Twardej 2, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Spra-
    wozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
    rok obrotowy 2018.  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter
   De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Chri-
   stian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospo-
   darczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje upraw-
nionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwe-
stycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjona-
riusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
zakończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone
na piśmie, pod rygorem nieważności.
Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać
dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz
liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzi-
bie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych.
2019-06-21 119/2019 16 32746
Poz. 32746. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-32643/2019]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”),
działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, związku ze złożeniem przez Akcjonariusza Spółki wnio-
sku o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1100:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
   obrotowy 2018.
  8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi
   Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiąz-
   ków w 2018 roku.
  9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi
   Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
   obowiązków w 2018 roku.
 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nad-
   zorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiąz-
   ków w 2018 roku.
 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Człon-
   kowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykony-
   wania obowiązków w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter
   De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Cri-
   stian Thiers na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji finansowej
   i gospodarczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 32746. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-32643/2019]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”),
działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, związku ze złożeniem przez Akcjonariusza Spółki wnio-
sku o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1100:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
   obrotowy 2018.
  8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi
   Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiąz-
   ków w 2018 roku.
  9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi
   Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
   obowiązków w 2018 roku.
 10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nad-
   zorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiąz-
   ków w 2018 roku.
 11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Człon-
   kowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykony-
   wania obowiązków w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter
   De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Cri-
   stian Thiers na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji finansowej
   i gospodarczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.
2019-05-31 105/2019 19 28443
Poz. 28443. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-28128/2019]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1100,
w kancelarii prawnej KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki
sp.k. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
    obrotowy 2018;
  8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi
    Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiąz-
    ków w 2018 roku;
  9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi
    Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2018 roku;
  10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nad-
    zorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiąz-
    ków w 2018 roku;
  11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Człon-
    kowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykony-
    wania obowiązków w 2018 roku;
  12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje
uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświad-
czenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę
lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadcze-
niu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza,
że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem
Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone
na piśmie, pod rygorem nieważności.

Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać
dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz
liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzi-
bie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych
Poz. 28443. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-28128/2019]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1100,
w kancelarii prawnej KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki
sp.k. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
    obrotowy 2018;
  8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi
    Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiąz-
    ków w 2018 roku;
  9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi
    Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2018 roku;
  10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nad-
    zorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiąz-
    ków w 2018 roku;
  11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Człon-
    kowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykony-
    wania obowiązków w 2018 roku;
  12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje
uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświad-
czenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę
lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadcze-
niu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza,
że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem
Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone
na piśmie, pod rygorem nieważności.

Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać
dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz
liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzi-
bie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych
2019-01-07 04/2019 14 694
Poz. 694. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-173/2019]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 29.01.2019 r., o godzinie 1200, w kance-
larii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy - Adwo-
kaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy
Twardej 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Spra-
   wozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
   rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter
   De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki.   8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Chri-
    stian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki.
   9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospo-
    darczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje
uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadcze-
nie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według
wyboru akcjonariusza.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji
i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakoń-
czeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być
udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby
uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument
pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpi-
sana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy
(nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę),
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im
głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na
zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Poz. 694. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-173/2019]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 29.01.2019 r., o godzinie 1200, w kance-
larii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy - Adwo-
kaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy
Twardej 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Spra-
   wozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
   rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter
   De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki.   8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Chri-
    stian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki.
   9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospo-
    darczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje
uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadcze-
nie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według
wyboru akcjonariusza.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji
i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakoń-
czeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być
udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby
uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument
pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpi-
sana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy
(nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę),
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im
głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na
zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2018-07-27 145/2018 12 33026
Poz. 33026. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-32713/2018]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 20 sierpnia 2018 r., o godzinie 1200,
w kancelarii prawnej Kurzyński Łyszyk Wierzbicki sp.k. w War-
szawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
   obrotowy 2017.
  8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi
   Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2017 roku.  9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi
    Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obo-
    wiązków w 2017 roku.
  10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nad-
    zorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiąz-
    ków w 2017 roku.
  11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi
    Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania
    obowiązków w 2017 roku.
  12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kaden-
    cję.
  13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje upraw-
nionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwe-
stycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjona-
riusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestni-
czyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgro-
madzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nie-
ważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny
posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz
liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzi-
bie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych
Poz. 33026. CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgosz-
czy. KRS 0000295464. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.
[BMSiG-32713/2018]

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
zawiadamia, że dnia 20 sierpnia 2018 r., o godzinie 1200,
w kancelarii prawnej Kurzyński Łyszyk Wierzbicki sp.k. w War-
szawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
   obrotowy 2017.
  8. Udzielenie Panu Christiaan D’Hondt, Prezesowi
   Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2017 roku.  9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi
    Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obo-
    wiązków w 2017 roku.
  10. Udzielenie Panu Karim D’Hondt, Członkowi Rady Nad-
    zorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiąz-
    ków w 2017 roku.
  11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi
    Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania
    obowiązków w 2017 roku.
  12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kaden-
    cję.
  13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje upraw-
nionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwe-
stycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjona-
riusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestni-
czyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgro-
madzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nie-
ważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny
posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz
liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzi-
bie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki