Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat M.ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Miejscowość ŁÓDŹ
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat M.ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Ulica DUBOIS
Nr domu 119
Miejscowość ŁÓDŹ
Kod pocztowy 93-465
Poczta ŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 3316Z - naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
3313Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
3319Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
2561Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2562Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000295398

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości stworzona została w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.Odsetki
Odsetki od lokat bankowych i udzielonych pożyczek prezentowane są jako przychody finansowe w momencie ich naliczenia.
2.Dywidendy
Dywidendy należne ujmuje się w księgach pod datą powstania prawa do dywidendy lub zysku. W ten sam sposób wykazuje się należne (uchwalone) zaliczki na poczet dywidendy od udziałów (akcji) posiadanych w innych spółkach kapitałowych. Jeżeli dywidenda nie jest wypłacona w terminie to udziałowcom (akcjonariuszom) przysługują odsetki za zwłokę, które zwiększają dywidendę.
3.Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach rachunkowych według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Umorzenie następuje metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: koszty zakończonych prac rozwojowych 20%, koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 50%, oprogramowanie komputerowe 50%. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych jest przez Spółkę weryfikowana.
4.Środki trwałe
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania-aktualizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia ich do używania, w tym również koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, które powodują, że wartość użytkowa danego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa wartość pierwotną. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania (dotyczy środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500 zł). Spółka stosuje stawki amortyzacyjne według "Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych".
5.Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Prawo wieczystego użytkowania gruntów Spółka zalicza do środków trwałych i ujmuje w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny. Prawo wieczystego użytkowania gruntów nie jest amortyzowane. Wartość początkowa w księgach rachunkowych została ustalona według wyceny rzeczoznawcy.
6.Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych związane ze wzrostem bądź spadkiem ich wartości do poziomu cen rynkowych ujmowane są odpowiednio jako pozostałe przychody lub pozostałe koszty operacyjne.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych - nie dotyczy
7.Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilanso
wy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika aktywów. Jeżeli takie dowody istnieją to szacuje się możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny to strata pomniejsza wartość tego kapitału a pozostała część straty jest ujmowana w rachunku zysków i strat.
8.Leasing finansowy - nie dotyczy
9.Zapasy
Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość zapasów ustala się odpowiednio: w przypadku materiałów-według ceny nabycia przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło pierwsze wyszło; towarów-według ceny nabycia przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło pierwsze wyszło; wyrobów gotowych-według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu; produkty w toku-według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem w toku oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu w toku. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące. Utworzone odpisy aktualizujące ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych. Zapasy nie wykazujące ruchu powyżej 12 miesięcy aktualizuje się w wysokości 50% ich wartości, z tym że nie podlegają aktualizacji zapasy pełnowartościowe i nie należące do produktów łatwo psujących się. Zapasy zalegające na stanie powyżej 24 miesięcy podlegają odpisowi w wysokości 100% ich wartości.
10.Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając prawdopodobieństwo zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, który jest zaliczany do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych-zależnie od rodzaju należności. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu NBP ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP.
11.Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Spółka tworzy bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów m.in. na świadczenia emerytalne i podobne, koszty napraw gwarancyjnych, premie i nagrody dla pracowników.
12.Rezerwy na gwarancje
Rezerwy na gwarancje dotyczą sprzedanych wyrobów i usług. Rezerwy tworzone są w oparciu o dane historyczne obrazujące procentowy udział poniesionych kosztów gwarancyjnych w wartości sprzedaży.
13.Rezerwy na ś
wiadczenie emerytalne i podobne
Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (dalej: ZUZP) Spółka obowiązana jest do wypłaty świadczeń emerytalnych i podobnych. Spółka tworzy rezerwę na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne oraz na zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wobec emerytów i rencistów. Kalkulacja rezerw dokonywana jest przez licencjonowanego aktuariusza z uwzględnieniem m.in. postanowień MSR 19, indywidualnych parametrów proporcjonalności stażu pracy oraz stopy dyskontowej w wysokości 2,8%.
14.Rezerwy na urlopy
Podstawą do wyliczenia rezerw jest średnie wynagrodzenie zasadnicze z dodatkami i premiami regulaminowymi bez zarządu skorygowane o współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Rezerwa kalkulowana jest jako iloczyn ustalonej stawki godzinowej i ilości godzin niewykorzystanego urlopu powiększony o narzut składek ZUS pracodawcy.
15.Pozostałe rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na premie i nagrody dla pracowników zgodnie z postanowieniami ZUZP oraz umowy o pracę i o świadczenie usług w zakresie zarządzania z członkami zarządu. Spółka tworzy również rezerwy na kary umowne, odszkodowania oraz skutki toczącego się postępowania sądowego.
16.Inne zobowiązania - nie dotyczy
17.Kontrakty długoterminowe - nie dotyczy
18.Różnice kursowe
Różnice kursowe z wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy za wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych jak również przy sprzedaży walut obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach powstałe różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
19.Instrumenty finansowe
19.1.Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe są ujmowane i wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Spółka korzysta z instrumentów finansowych krótkoterminowych takich jak środki pieniężne i lokaty. Zadaniem wymienionych instrumentów finansowych jest zabezpieczanie i wspomaganie bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Nadwyżki finansowe lokowane są w bezpiecznym banku państwowym gdzie ryzyko braku spłaty jest znikome. Dodatkowo Spółka ma możliwość skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania takich jak kredyt w rachunku bieżącym. Ograniczając ryzyko finansowe Spółka nie prowadzi obrotu innymi instrumentami finansowymi zarówno w celach spekulacyjnych jak i zarządzania ryzykiem.
19.2.Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Spółka klasyfikuje posiadane instrumenty finansowe jako aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności tj. spłaty wartości nominalnej i otrzymania ustalonych korzyści ekonomicznych w postaci oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie. Spółka ma możliwości i zamierza utrzymywać te aktywa do czasu gdy staną się wymagalne.
19.3.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - nie dotyczy
19.4.Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należnośc
i własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych np. oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie pod warunkiem, że Spółka może i zamierza utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się wymagalne.
19.5.Pożyczki udzielone i należności własne - nie dotyczy
19.6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - nie dotyczy

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

"1. Przychody i koszty
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, w momencie kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
2. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny, a w przypadku dotyczącym rozliczania przez wynik odnosi się na wynik finansowy. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

"1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
2. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 113 403 075,96 100 632 111,75
I Wartości niematerialne i prawne 1 540 463,81 687 255,01
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 540 463,81 152 274,80
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 534 980,21
II Rzeczowe aktywa trwałe 107 019 344,74 95 287 445,74
1 Środki trwałe 91 008 646,54 90 497 358,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20 131 788,75 20 131 788,75
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56 716 574,32 58 400 658,80
c) urządzenia techniczne i maszyny 9 666 405,47 7 881 616,75
d) środki transportu 1 804 275,07 1 802 965,63
e) inne środki trwałe 2 689 602,93 2 280 328,58
2 Środki trwałe w budowie 15 002 089,20 4 590 153,73
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 1 008 609,00 199 933,50
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 843 267,41 4 657 411,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 842 001,00 4 657 411,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 266,41
B Aktywa obrotowe 140 038 794,09 125 617 761,70
I Zapasy 52 272 479,78 38 194 125,61
1 Materiały 38 986 705,88 30 241 195,70
2 Półprodukty i produkty w toku 8 514 851,06 2 066 854,70
3 Produkty gotowe 67 227,32
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 4 703 695,52 5 886 075,21
II Należności krótkoterminowe 4 499 389,29 2 718 213,29
1 Należności od jednostek powiązanych 72 135,83 29 425,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 72 135,83 29 425,31
– do 12 miesięcy 72 135,83 29 425,31
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 4 427 253,46 2 688 787,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 829 205,32 710 080,33
– do 12 miesięcy 2 790 563,32 710 080,33
– powyżej 12 miesięcy 38 642,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 028,00
c) inne 1 597 020,14 1 978 707,65
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 81 315 395,20 82 795 331,47
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 81 315 395,20 82 795 331,47
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 81 315 395,20 82 795 331,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 391 980,10 22 805 561,69
– inne środki pieniężne 61 923 415,10 59 989 769,78
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 951 529,82 1 910 091,33
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne 5 957 447,66 4 303 608,30
Aktywa razem 259 399 317,71 230 553 481,75
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 210 150 895,07 193 700 110,87
I Kapitał (fundusz) podstawowy 58 108 350,00 58 108 350,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 100 526 989,65 88 681 318,60
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 7 389 387,75 7 389 387,75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22 353 719,81 24 007 559,17
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 18 393 144,11 18 393 144,11
– na udziały (akcje) własne 3 960 575,70 5 614 415,06
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 21 772 447,86 15 513 495,35
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 248 422,64 36 853 370,88
I Rezerwy na zobowiązania 20 903 024,90 19 627 829,46
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 058,00 8 554,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11 745 711,79 11 468 634,89
– długoterminowa 10 309 338,79 9 857 243,11
– krótkoterminowa 1 436 373,00 1 611 391,78
3 Pozostałe rezerwy 9 152 255,11 8 150 640,57
– długoterminowe 1 547 552,38 1 546 830,68
– krótkoterminowe 7 604 702,73 6 603 809,89
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 27 717 558,61 17 225 541,42
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5 082 835,27 3 211 553,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 082 835,27 3 211 553,90
– do 12 miesięcy 5 082 835,27 3 211 553,90
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21 315 226,48 12 538 737,57
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 601 147,67 3 461 721,83
– do 12 miesięcy 6 572 696,50 3 461 721,83
– powyżej 12 miesięcy 28 451,17
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 066 324,69 5 356 275,82
h) z tytułu wynagrodzeń 1 157 208,46 978 488,92
i) inne 3 490 545,66 2 742 251,00
4 Fundusze specjalne 1 319 496,86 1 475 249,95
IV Rozliczenia międzyokresowe 627 839,13
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 627 839,13
– długoterminowe 512 872,47
– krótkoterminowe 114 966,66
Pasywa razem 259 399 317,71 230 553 481,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 198 534 235,82 132 060 197,21
– od jednostek powiązanych 329 705,33 232 982,50
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 155 874 929,80 129 952 586,60
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5 673 029,06 -2 178 112,79
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6 061 184,43 3 762 877,32
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 925 092,53 522 846,08
B Koszty działalności operacyjnej 171 216 210,31 114 380 430,46
I Amortyzacja 7 168 144,29 6 008 899,91
II Zużycie materiałów i energii 54 351 502,16 38 357 520,80
III Usługi obce 11 108 490,84 8 376 847,14
IV Podatki i opłaty, w tym: 5 547 722,68 3 361 060,41
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 44 901 503,54 39 914 554,18
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10 844 122,86 9 844 722,51
– emerytalne 4 130 753,06 3 591 490,50
VII Pozostałe koszty rodzajowe 12 939 967,99 8 076 452,87
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 354 755,95 440 372,64
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 27 318 025,51 17 679 766,75
D Pozostałe przychody operacyjne 1 592 839,72 2 382 920,72
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11 305,55 7 126,02
II Dotacje 103 160,87 130 000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 503 399,85 1 942 380,56
IV Inne przychody operacyjne 974 973,45 303 414,14
E Pozostałe koszty operacyjne 661 832,87 159 663,71
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25 095,77 1 666,24
III Inne koszty operacyjne 636 737,10 157 997,47
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 28 249 032,36 19 903 023,76
G Przychody finansowe 826 351,04 772 499,04
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 496 493,11 772 499,04
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 329 857,93
H Koszty finansowe 10 440,54 886 526,45
I Odsetki, w tym: 10 440,54 4 988,22
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 881 538,23
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29 064 942,86 19 788 996,35
J Podatek dochodowy 7 292 495,00 4 275 501,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 21 772 447,86 15 513 495,35
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 193 700 110,87 182 281 904,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 193 700 110,87 182 281 904,72
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58 108 350,00 58 108 350,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
- inne
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58 108 350,00 58 108 350,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 88 681 318,60 81 633 401,20
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11 845 671,05 7 047 917,40
a) zwiększenie (z tytułu) 11 845 671,05 7 047 917,40
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 10 191 831,69 1 496 309,10
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów
- inne 1 653 839,36 5 551 608,30
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
- inne
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 100 526 989,65 88 681 318,60
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7 389 387,75 7 389 387,75
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - po korektach 7 389 387,75 7 389 387,75
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zwiększenie
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
– zbycia środków trwałych
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zmniejszenie
- inne
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 389 387,75 7 389 387,75
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 24 007 559,17 29 559 167,47
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1 653 839,36 -5 551 608,30
a) zwiększenie (z tytułu)
- z podziału zysku
- kapitał zakładowy w trakcie rejestracji
- na udziały (akcje) własne
b) zmniejszenie (z tytułu) -1 653 839,36 -5 551 608,30
- pokrycie straty
- przeniesienia na kapitał podstawowy
- na udziały (akcje) własne -1 653 839,36 -4 303 608,30
- przeniesienia na kapitał zapasowy -1 248 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22 353 719,81 24 007 559,17
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 513 495,35 5 591 598,30
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 513 495,35 5 591 598,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15 513 495,35 5 591 598,30
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -15 513 495,35 -5 591 598,30
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- podział na kapitał zapasowy -10 191 831,69 -1 496 309,10
- podział na kapitał rezerwowy
- dywidendy -4 690 663,66 -3 447 289,20
- podziału zysku - przeznaczenie na ZFŚS -631 000,00 -648 000,00
- pozostale wypłaty z zysku
- inne
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie straty z lat ubiegłych z tyt umorzenia udziałów z czystego zysku
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty zyskiem
- pokrycie straty z kapitałem zapasowym
- pokrycie straty z kapitałem rezerwowym
- inne
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 21 772 447,86 15 513 495,35
A zysk netto 21 772 447,86 15 513 495,35
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 210 150 895,07 193 700 110,87
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 202 907 013,03 188 420 442,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 21 772 447,86 15 513 495,35
II Korekty razem -11 127 985,20 7 108 776,25
1 Amortyzacja 7 168 144,29 6 008 899,91
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 208,15 312 106,87
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -11 305,55 -7 126,02
5 Zmiana stanu rezerw 1 275 195,44 706 128,30
6 Zmiana stanu zapasów -14 078 354,17 -6 733 449,53
7 Zmiana stanu należności -1 781 176,00 10 620 928,56
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 935 018,41 2 431 877,88
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -227 294,90 -483 169,72
10 Inne korekty -13 408 420,87 -5 747 420,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10 644 462,66 22 622 271,60
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 255 150,54 7 126,02
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 255 150,54 7 126,02
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 19 446 681,67 6 474 252,46
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 403 072,67 5 739 338,75
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
4 Inne wydatki inwestycyjne 1 043 609,00 734 913,71
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -19 191 531,13 -6 467 126,44
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 14 036 260,00 5 747 420,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 14 036 260,00 5 747 420,00
II Wydatki 6 968 919,65 8 367 638,34
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 1 653 839,36 4 277 422,14
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 684 080,29 3 442 216,20
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 631 000,00 648 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7 067 340,35 -2 620 218,34
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 479 728,12 13 534 926,82
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 479 936,27 13 222 819,95
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 311 898,72 312 106,87
F Środki pieniężne na początek okresu 83 107 438,34 69 572 511,52
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 81 627 710,22 83 107 438,34
– o ograniczonej możliwości dysponowania 130 710,03 161 173,79
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 29 064 942,86 19 788 996,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -1 039 661,84 -279 704,41
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -26 624,34 -45 266,43
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 673 105,56 481 477,29
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 25 631 945,82 10 209 481,40
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 8 943 847,76 6 811 706,98
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -9 839 815,08 -9 349 546,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -14 036 260,00 -5 817 420,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -188 086,00 133 553,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 39 371 480,74 21 799 724,54
K. Podatek dochodowy 7 292 495,00 4 275 501,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Noty objaśniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki