Szczegóły spółki

Nazwa WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7240004159
REGON 000173278
KRS 0000295398
Adres ul. Stanisława Dubois 119, 93-465 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3316Z — naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 3313Z — naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 3319Z — naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 2561Z — obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 2562Z — obróbka mechaniczna elementów metalowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.16 0.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.19 0.23
Płynność bieżąca (CR) 7.29 5.05
Płynność szybka (QR) 5.08 3.17
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.19 0.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 11.75% 10.97%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.01% 10.36%
Rentowność aktywów (ROA) 6.73% 8.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-19 96/2020 14 22014
Poz. 22014. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-21644/2020]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2020 r., na
godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
  jęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
  nia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych  Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2019 do
  31.12.2019 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozda-
  nia Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotni-
  czych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia
  i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności jako organu
  Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za
  rok obrotowy 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku
  za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
  Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
  towym 2019.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych
  Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezenta-
  cyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi mar-
  ketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
  (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok”.
 8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu
  wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do
  nabywania akcji własnych Spółki.
 9. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki z realizacji
  inwestycji polegającej na budowie hangaru lotniczego
  z zapleczem techniczno-socjalnym w jednostce macierzy-
  stej w Łodzi i ze sposobu wydatkowania środków finan-
  sowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grud-
  nia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 22014. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-21644/2020]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2020 r., na
godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
  jęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
  nia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych  Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2019 do
  31.12.2019 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozda-
  nia Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotni-
  czych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia
  i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności jako organu
  Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za
  rok obrotowy 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku
  za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
  Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
  towym 2019.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych
  Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezenta-
  cyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi mar-
  ketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
  (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok”.
 8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu
  wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do
  nabywania akcji własnych Spółki.
 9. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki z realizacji
  inwestycji polegającej na budowie hangaru lotniczego
  z zapleczem techniczno-socjalnym w jednostce macierzy-
  stej w Łodzi i ze sposobu wydatkowania środków finan-
  sowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grud-
  nia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2020-04-22 78/2020 433 193457
Poz. 193457. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6264/20/160]

W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 13792/2019,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 23


UST.5; § 25 UST. 1; § 35 UST.2 PKT 7; § 38 UST.2; § 38
UST. 7 PKT 7 LIT. C); § 61 PKT 7; § 61 ZE ZNACZ.1
UST. 1, UST.3, UST.2, 4-7,10-12.
Poz. 193457. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6264/20/160]

W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 13792/2019,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 23


UST.5; § 25 UST. 1; § 35 UST.2 PKT 7; § 38 UST.2; § 38
UST. 7 PKT 7 LIT. C); § 61 PKT 7; § 61 ZE ZNACZ.1
UST. 1, UST.3, UST.2, 4-7,10-12.
2020-01-14 08/2020 286 19203
Poz. 19203. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30658/19/468]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
WZL1.MIL.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
WZL1.MIL.PL
Poz. 19203. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30658/19/468]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
WZL1.MIL.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
WZL1.MIL.PL
2019-12-09 237/2019 15 63381
Poz. 63381. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-63172/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z sie-
dzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 stycz-
nia 2020 roku, na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz
   przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
   zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wykonania
   zobowiązań offsetowych i zawarcia Umów licencyj-
   nych związanych z realizacją Umowy offsetowej z dnia
   8 kwietnia 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na reali-
   zację inwestycji w postaci hali produkcyjnej struktur
   kompozytowych w Oddziale w Dęblinie.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
Poz. 63381. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-63172/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z sie-
dzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 stycz-
nia 2020 roku, na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz
   przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
   zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wykonania
   zobowiązań offsetowych i zawarcia Umów licencyj-
   nych związanych z realizacją Umowy offsetowej z dnia
   8 kwietnia 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na reali-
   zację inwestycji w postaci hali produkcyjnej struktur
   kompozytowych w Oddziale w Dęblinie.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
2019-11-25 227/2019 16 60412
Poz. 60412. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-60437/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z sie-
dzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej
w Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 grud-
nia 2019 roku, na godzinę 1100.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. W § 23 ust. 5 o dotychczasowej treści:
  „Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie
  i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego
  przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach repre-
  zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
  kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem.”
kropkę zastępuje się wyrażeniem:
  „wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za
  ubiegły rok obrotowy.”

2. W § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:
  „Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
  i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postę-
  powania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdze-
  nie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie naj-
  lepszego kandydata na członka organu zarządzającego,
  z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.”
przecinek po wyrazach „powołuje i odwołuje Rada Nadzor-
cza” zastępuje się kropką, po której dodaje się sformułowanie:
  „Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu
  następuje”.

3. W § 35 ust. 2 pkt 7 o dotychczasowej treści:
  „zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-
  zanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
  przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza
  500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w sto-
  sunku rocznym,”
sformułowanie „łącznie za świadczone usługi” zastępuje się
sformułowaniem:
  „za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych
  umowach zawieranych z tym samym podmiotem.”

4. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:
  „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu
  pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
  Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady
  Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym cza-
  sie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
  w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec
  Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się
  za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego
  oświadczenia na adres siedziby Spółki.”Otrzymuje następujące brzmienie:
 „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady
 Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym cza-
 sie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
 w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec
 Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu
 uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisem-
 nego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie
 do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozy-
 tywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
 Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do
 kandydata.”

5. W § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści:
  „c) ukończyć studia Master of Business Administration
    (MBA)”
po wyrazie „studia” dodaje się wyraz „podyplomowe”.

6. W § 61 pkt 7 o dotychczasowej treści:
  „co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgroma-
  dzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozda-
  nie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na
  usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunika-
  cji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzą-
  dzaniem.”
sformułowanie „co najmniej raz do roku” zastępuje się sfor-
mułowaniem „wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki
za ostatni rok obrotowy”.

7. W § 61 1 dotyczącym zasad zbywania aktywów
trwałych:

a) w ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
  „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwa-
  łych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po
  uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku
  składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć
  setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na
  podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
  finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika
  nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy)
  złotych.”
po wyrazach „w trybie przetargu” dodaje się wyrazy „lub
aukcji” oraz wyrazy „wartość zbywanego składnika” zastę-
puje się wyrazami „wartość rynkowa zbywanego składnika”;

b) w ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
  „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Infor-
  macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
  Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,
  publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
  w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszcza-
  nia ogłoszeń.”
po wyrazach „Ogłoszenie o przetargu” dodaje się wyrazy „lub
aukcji” oraz skreśla się sformułowanie „w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
Narodowej,”

c) w ust. 2, 4-7, 10-12 każde wystąpienie wyrazu „przetarg”
  zastępuje się wyrażeniem „przetarg lub aukcja”.
Poz. 60412. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-60437/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z sie-
dzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej
w Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 grud-
nia 2019 roku, na godzinę 1100.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. W § 23 ust. 5 o dotychczasowej treści:
  „Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie
  i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego
  przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach repre-
  zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
  kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem.”
kropkę zastępuje się wyrażeniem:
  „wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za
  ubiegły rok obrotowy.”

2. W § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:
  „Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
  i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postę-
  powania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdze-
  nie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie naj-
  lepszego kandydata na członka organu zarządzającego,
  z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.”
przecinek po wyrazach „powołuje i odwołuje Rada Nadzor-
cza” zastępuje się kropką, po której dodaje się sformułowanie:
  „Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu
  następuje”.

3. W § 35 ust. 2 pkt 7 o dotychczasowej treści:
  „zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-
  zanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
  przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza
  500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w sto-
  sunku rocznym,”
sformułowanie „łącznie za świadczone usługi” zastępuje się
sformułowaniem:
  „za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych
  umowach zawieranych z tym samym podmiotem.”

4. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:
  „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu
  pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
  Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady
  Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym cza-
  sie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
  w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec
  Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się
  za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego
  oświadczenia na adres siedziby Spółki.”Otrzymuje następujące brzmienie:
 „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady
 Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym cza-
 sie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
 w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec
 Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu
 uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisem-
 nego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie
 do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozy-
 tywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
 Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do
 kandydata.”

5. W § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści:
  „c) ukończyć studia Master of Business Administration
    (MBA)”
po wyrazie „studia” dodaje się wyraz „podyplomowe”.

6. W § 61 pkt 7 o dotychczasowej treści:
  „co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgroma-
  dzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozda-
  nie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na
  usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunika-
  cji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzą-
  dzaniem.”
sformułowanie „co najmniej raz do roku” zastępuje się sfor-
mułowaniem „wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki
za ostatni rok obrotowy”.

7. W § 61 1 dotyczącym zasad zbywania aktywów
trwałych:

a) w ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
  „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwa-
  łych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po
  uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku
  składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć
  setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na
  podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
  finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika
  nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy)
  złotych.”
po wyrazach „w trybie przetargu” dodaje się wyrazy „lub
aukcji” oraz wyrazy „wartość zbywanego składnika” zastę-
puje się wyrazami „wartość rynkowa zbywanego składnika”;

b) w ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
  „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Infor-
  macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
  Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,
  publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
  w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszcza-
  nia ogłoszeń.”
po wyrazach „Ogłoszenie o przetargu” dodaje się wyrazy „lub
aukcji” oraz skreśla się sformułowanie „w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony
Narodowej,”

c) w ust. 2, 4-7, 10-12 każde wystąpienie wyrazu „przetarg”
  zastępuje się wyrażeniem „przetarg lub aukcja”.
2019-08-06 151/2019 15 40623
Poz. 40623. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-40561/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą
w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w reje-
strze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000295398, na podstawie § 47 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 30.08.2019 roku, na godzinę 1100. Zgromadzenie
odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
    jęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie
   kapitału rezerwowego celem podwyższenia wynagro-
   dzenia wykonawcy inwestycji polegającej na budowie
   hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
Poz. 40623. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-40561/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą
w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w reje-
strze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000295398, na podstawie § 47 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 30.08.2019 roku, na godzinę 1100. Zgromadzenie
odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
    jęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie
   kapitału rezerwowego celem podwyższenia wynagro-
   dzenia wykonawcy inwestycji polegającej na budowie
   hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
2019-07-03 127/2019 1094 531702
Poz. 531702. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130497/19/586]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531702. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130497/19/586]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1094 531703
Poz. 531703. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130497/19/987]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531703. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130497/19/987]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1094 531704
Poz. 531704. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130498/19/699]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531704. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130498/19/699]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1094 531705
Poz. 531705. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130498/19/100]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531705. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/130498/19/100]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-21 97/2019 25 25953
Poz. 25953. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-25737/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na
godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz
   przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych
   Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2018 r. do
   31.12.2018 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Spra-
   wozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów
   Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za
   rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
   towym 2018.  7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych
   Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezen-
   tacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi
   marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-
   ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej
   oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za
   2018 rok”.
  8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu
   wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do
   nabywania akcji własnych Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
Poz. 25953. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-25737/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na
godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz
   przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych
   Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2018 r. do
   31.12.2018 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Spra-
   wozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów
   Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za
   rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
   towym 2018.  7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych
   Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezen-
   tacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi
   marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-
   ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej
   oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za
   2018 rok”.
  8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu
   wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do
   nabywania akcji własnych Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
2019-05-14 92/2019 409 287590
Poz. 287590. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8449/19/893]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.02.2019 R., REPERTORIUM A NR 3067/2019,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE - ZMIANY W STATUCIE
SPÓŁKI: W §6 SKREŚLA SIĘ UST. 5 ORAZ UST.6;
W §6 PO UST. 4 DODAJE SIĘ UST. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 I 13; W §55 PO UST. 6 DODAJE SIĘ UST.7.
Poz. 287590. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8449/19/893]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.02.2019 R., REPERTORIUM A NR 3067/2019,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE - ZMIANY W STATUCIE
SPÓŁKI: W §6 SKREŚLA SIĘ UST. 5 ORAZ UST.6;
W §6 PO UST. 4 DODAJE SIĘ UST. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 I 13; W §55 PO UST. 6 DODAJE SIĘ UST.7.
2019-04-26 82/2019 19 22040
Poz. 22040. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-21551/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą
w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w Reje-
strze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000295398, na podstawie § 47 ust. 2 oraz § 47 ust. 3
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2019 roku, na godzinę 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.  5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyrażenia
    zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy w Sprawie Wyko-
    nania Zobowiązania Offsetowego nr E14a oraz Umowy
    Licencyjnej dla Zobowiązania Offsetowego nr E14a.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
Poz. 22040. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-21551/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą
w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w Reje-
strze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000295398, na podstawie § 47 ust. 2 oraz § 47 ust. 3
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2019 roku, na godzinę 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowa-
   nia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.  5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyrażenia
    zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy w Sprawie Wyko-
    nania Zobowiązania Offsetowego nr E14a oraz Umowy
    Licencyjnej dla Zobowiązania Offsetowego nr E14a.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
2019-01-31 22/2019 20 5436
Poz. 5436. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-5103/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą
w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w Reje-
strze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000295398, na wniosek akcjonariusza repre-
zentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakłado-
wego Spółki, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 lutego 2019 roku, na godzinę 1400. Zgromadzenie odbę-
dzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej
Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
    jęcie porządku obrad.
  4. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia Spółki nr 3 z dnia 08 grudnia 2017 r. o wyrażeniu
    zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy
    Kapitałowej PGZ.  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy
   PGZ.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Proponuje się skreślić § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści:
  „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunko-
    wanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ,
    determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ
    wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak rów-
    nież misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wyni-
    kającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej
    PGZ.
   6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską
    Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej
    następców prawnych oraz spółki, w stosunku do któ-
    rych Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką domi-
    nującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5
    Kodeksu spółek handlowych.”

II. W § 6 po ust. 4 proponuje się dodać nowe ustępy ozna-
czone numerami od 5 do 13 o następującej treści:
  „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierun-
    kowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determi-
    nowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodek-
    sie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz
    innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Stra-
    tegii Grupy PGZ.
   6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę intere-
    sów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
   7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charak-
    terze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy
    zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami
    Organizacyjnymi Grupy PGZ.
   8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wyni-
    kających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ
    oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
   9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować
    z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzy-
    cieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynika-
    jącą z corporate governance zasadą lojalności, bez
    uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepi-
    sów prawa.
  10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariu-
    szy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowa-
    nia jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzyw-
    dzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego
    w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec
    strony społecznej (związków zawodowych oraz rad
    pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją
    Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Orga-
    nizacyjnych Grupy PGZ.
  12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy pro-
    wadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
  13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbroje-
    niową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne
    spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy
    PGZ.”III. W § 55 po ust. 6 proponuje się dodać nowy ustęp 7 o nastę-
pującej treści:
   „7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wyma-
     gają następujące sprawy:
     1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie
      środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
     2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez
      Spółkę jako członka Grupy PGZ.”                5.

               Inne
Poz. 5436. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-5103/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą
w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w Reje-
strze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000295398, na wniosek akcjonariusza repre-
zentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakłado-
wego Spółki, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 lutego 2019 roku, na godzinę 1400. Zgromadzenie odbę-
dzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej
Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
    jęcie porządku obrad.
  4. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia Spółki nr 3 z dnia 08 grudnia 2017 r. o wyrażeniu
    zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy
    Kapitałowej PGZ.  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy
   PGZ.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Proponuje się skreślić § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści:
  „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunko-
    wanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ,
    determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ
    wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak rów-
    nież misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wyni-
    kającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej
    PGZ.
   6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską
    Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej
    następców prawnych oraz spółki, w stosunku do któ-
    rych Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką domi-
    nującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5
    Kodeksu spółek handlowych.”

II. W § 6 po ust. 4 proponuje się dodać nowe ustępy ozna-
czone numerami od 5 do 13 o następującej treści:
  „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierun-
    kowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determi-
    nowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodek-
    sie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz
    innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Stra-
    tegii Grupy PGZ.
   6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę intere-
    sów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
   7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charak-
    terze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy
    zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami
    Organizacyjnymi Grupy PGZ.
   8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wyni-
    kających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ
    oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
   9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować
    z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzy-
    cieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynika-
    jącą z corporate governance zasadą lojalności, bez
    uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepi-
    sów prawa.
  10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariu-
    szy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowa-
    nia jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzyw-
    dzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego
    w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec
    strony społecznej (związków zawodowych oraz rad
    pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją
    Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Orga-
    nizacyjnych Grupy PGZ.
  12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy pro-
    wadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
  13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbroje-
    niową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne
    spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy
    PGZ.”III. W § 55 po ust. 6 proponuje się dodać nowy ustęp 7 o nastę-
pującej treści:
   „7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wyma-
     gają następujące sprawy:
     1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie
      środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
     2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez
      Spółkę jako członka Grupy PGZ.”                5.

               Inne
2018-11-16 222/2018 1280 1052757
Poz. 1052757. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16285/18/233]W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JAKSA 2. ANETA
KATARZYNA 3. 72040207842 2 1. SUDOWSKI
2. CZESŁAW SZYMON 3. 50071702170 3 1. DĘBEK
2. MAREK DARIUSZ 3. 65092203638 4 1. NETKOW-
SKI 2. WOJCIECH RYSZARD 3. 59031402239 wpi-
sać: 5 1. URBAŃSKI 2. BOGUSŁAW KRZYSZTOF
3. 52121800351 6 1. MARYEWSKA 2. JOLANTA EWA
3. 57071603784 7 1. KOZŁOWSKI 2. GRZEGORZ
KRZYSZTOF 3. 85111100779
Poz. 1052757. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE
NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16285/18/233]W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JAKSA 2. ANETA
KATARZYNA 3. 72040207842 2 1. SUDOWSKI
2. CZESŁAW SZYMON 3. 50071702170 3 1. DĘBEK
2. MAREK DARIUSZ 3. 65092203638 4 1. NETKOW-
SKI 2. WOJCIECH RYSZARD 3. 59031402239 wpi-
sać: 5 1. URBAŃSKI 2. BOGUSŁAW KRZYSZTOF
3. 52121800351 6 1. MARYEWSKA 2. JOLANTA EWA
3. 57071603784 7 1. KOZŁOWSKI 2. GRZEGORZ
KRZYSZTOF 3. 85111100779
2018-11-06 215/2018 1183 927606
Poz. 927606. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19336/18/343]

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 3457/2018,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, § 38 UST.4 OTRZYMUJE
NOWE BRZMIENIE, § 38 UST.8 OTRZYMUJE NOWE
BRZMIENIE, W § 38 SKREŚLA SIĘ UST.10, W § 40
DODAJE SIĘ UST.3
Poz. 927606. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19336/18/343]

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 3457/2018,
NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, § 38 UST.4 OTRZYMUJE
NOWE BRZMIENIE, § 38 UST.8 OTRZYMUJE NOWE
BRZMIENIE, W § 38 SKREŚLA SIĘ UST.10, W § 40
DODAJE SIĘ UST.3
2018-10-12 199/2018 781 624219
Poz. 624219. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/442998/18/481]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624219. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/442998/18/481]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 781 624220
Poz. 624220. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/442999/18/882]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624220. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/442999/18/882]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 781 624221
Poz. 624221. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/443000/18/546]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624221. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/443000/18/546]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 781 624222
Poz. 624222. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/443001/18/947]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624222. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.12.2007.
[RDF/443001/18/947]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-05 107/2018 35 23712
Poz. 23712. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-23340/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, w związku z żądaniem
akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu
Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 1 S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r., na godzi-
nę 1100, w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A.). Zmiany polegają na dodaniu do porządku
obrad następującego punktu:

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowy punkt nr 9 o treści:
„Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

- otrzymuje kolejny nr 10.
Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 9
porządku obrad:

1. Obecne brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje
Walne Zgromadzenie.”

§ 38 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, powo-
łuje Walne Zgromadzenie.”

2. Obecne brzmienie § 38 ust. 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa
w § 38 ust. 7 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu
nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”§ 38 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1,
2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym
mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do
organu nadzorczego przez pracowników.”

3. Uchyla się ustęp 10 w § 38 o treści:
„Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również
pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związ-
kowej.”

4. W § 40 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitało-
wej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej
jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przed-
stawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są
pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od
niej zależnych.”
Poz. 23712. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-23340/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, w związku z żądaniem
akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu
Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 1 S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r., na godzi-
nę 1100, w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A.). Zmiany polegają na dodaniu do porządku
obrad następującego punktu:

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowy punkt nr 9 o treści:
„Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

- otrzymuje kolejny nr 10.
Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 9
porządku obrad:

1. Obecne brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje
Walne Zgromadzenie.”

§ 38 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, powo-
łuje Walne Zgromadzenie.”

2. Obecne brzmienie § 38 ust. 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa
w § 38 ust. 7 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu
nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”§ 38 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1,
2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym
mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do
organu nadzorczego przez pracowników.”

3. Uchyla się ustęp 10 w § 38 o treści:
„Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również
pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związ-
kowej.”

4. W § 40 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitało-
wej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej
jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przed-
stawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są
pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od
niej zależnych.”
2018-05-18 96/2018 23 20945
Poz. 20945. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-20349/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r., na
godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych
   Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2017 r.
   do 31.12.2017 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia
   Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakła-
   dów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2017.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za
   rok obrotowy 2017.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
   towym 2017.
  7. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu
   wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do
   nabywania akcji własnych Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady
   Nadzorczej V kadencji.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 20945. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-20349/2018]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowa-
nej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie-
ścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r., na
godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przy-
   jęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych
   Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2017 r.
   do 31.12.2017 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia
   Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakła-
   dów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2017.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za
   rok obrotowy 2017.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
   towym 2017.
  7. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu
   wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do
   nabywania akcji własnych Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady
   Nadzorczej V kadencji.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2018-01-12 09/2018 287 10677
Poz. 10677. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/41791/17/118]

W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.12.2017 R., NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 4900/2017, ZMIENIONO § 5, § 6 UST. 4,
W § 6 DODANO UST. 5 I 6, ZMIENIONO § 10 UST. 1,


§ 15, § 15 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 3 I 5, § 16 UST. 3 I 4,
§ 17 UST. 2, W § 20 DODANO UST. 4, ZMIENIONO
§ 21 UST. 1, 2 I 4, § 22 UST. 2 PKT 8 I 10, § 23
UST. 4, W § 23 DODANO UST. 5, ZMIENIONO § 24,
§ 25 UST. 1 I 4, § 26 UST. 1, W § 26 SKREŚLONO
UST. 2, ZMIENIONO § 27 UST. 6,7,8,9,10,11 I 13,
§ 28, § 29 UST. 2 I 3, § 30 UST. 1 I 4, § 31, § 32
UST. 1, § 33, § 34 UST. 2, W § 34 DODANO UST. 3,
ZMIENIONO § 35 UST.1 PKT 3,W § 35 UST.1, SKRE-
ŚLONO PKT 4, ZMIENIONO § 35 UST.2 PKT 1,2,5
I 6, W § 35 UST. 2 DODANO PKT 7,8 I 9, ZMIE-
NIONO § 35 UST. 3 PKT 1,2,3,4,5,7 I 10, W § 35
UST. 3 DODANO PKT 11, ZMIENIONO § 35 UST. 4,
PKT 3,4,5,6,7,9, § 35 UST. 5, § 37 UST. 2, W § 37
SKREŚLONO UST. 3, ZMIENIONO 38 UST. 1,2,3,4,5,
DODANO UST.6,7,8,9,10,11,12, ZMIENIONO § 39,
§ 41 UST. 1,2,3, W § 41 DOTYCHCZASOWE USTĘPY
3,4,5 OTRZYMUJĄ NUMERY 4,5,6, ZMIENIONO
§ 42 UST. 1,2,3, § 43 UST.1, § 44, UST. 3 I 5, § 45,
§ 46 UST. 3, § 47 UST. 3, § 49 UST.4, § 52, § 53
UST. 1, § 54, § 55 UST.2 PKT 1 I 4, § 55 UST. 3
PKT 2,3,8,12,14,15,16, W § 55 UST. 3 SKREŚLONO
PKT 13 I DODANO PKT 17, ZMIENIONO § 55 UST.4
PKT 2, § 55 UST.5, § 56 UST.1, § 58 UST.1, § 59, § 61,
DODANO § 61 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIONO § 62
UST. 2 I 4, § 63 UST. 1 I 3, § 64 UST. 4.
Poz. 10677. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000295398. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/41791/17/118]

W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.12.2017 R., NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 4900/2017, ZMIENIONO § 5, § 6 UST. 4,
W § 6 DODANO UST. 5 I 6, ZMIENIONO § 10 UST. 1,


§ 15, § 15 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 3 I 5, § 16 UST. 3 I 4,
§ 17 UST. 2, W § 20 DODANO UST. 4, ZMIENIONO
§ 21 UST. 1, 2 I 4, § 22 UST. 2 PKT 8 I 10, § 23
UST. 4, W § 23 DODANO UST. 5, ZMIENIONO § 24,
§ 25 UST. 1 I 4, § 26 UST. 1, W § 26 SKREŚLONO
UST. 2, ZMIENIONO § 27 UST. 6,7,8,9,10,11 I 13,
§ 28, § 29 UST. 2 I 3, § 30 UST. 1 I 4, § 31, § 32
UST. 1, § 33, § 34 UST. 2, W § 34 DODANO UST. 3,
ZMIENIONO § 35 UST.1 PKT 3,W § 35 UST.1, SKRE-
ŚLONO PKT 4, ZMIENIONO § 35 UST.2 PKT 1,2,5
I 6, W § 35 UST. 2 DODANO PKT 7,8 I 9, ZMIE-
NIONO § 35 UST. 3 PKT 1,2,3,4,5,7 I 10, W § 35
UST. 3 DODANO PKT 11, ZMIENIONO § 35 UST. 4,
PKT 3,4,5,6,7,9, § 35 UST. 5, § 37 UST. 2, W § 37
SKREŚLONO UST. 3, ZMIENIONO 38 UST. 1,2,3,4,5,
DODANO UST.6,7,8,9,10,11,12, ZMIENIONO § 39,
§ 41 UST. 1,2,3, W § 41 DOTYCHCZASOWE USTĘPY
3,4,5 OTRZYMUJĄ NUMERY 4,5,6, ZMIENIONO
§ 42 UST. 1,2,3, § 43 UST.1, § 44, UST. 3 I 5, § 45,
§ 46 UST. 3, § 47 UST. 3, § 49 UST.4, § 52, § 53
UST. 1, § 54, § 55 UST.2 PKT 1 I 4, § 55 UST. 3
PKT 2,3,8,12,14,15,16, W § 55 UST. 3 SKREŚLONO
PKT 13 I DODANO PKT 17, ZMIENIONO § 55 UST.4
PKT 2, § 55 UST.5, § 56 UST.1, § 58 UST.1, § 59, § 61,
DODANO § 61 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIONO § 62
UST. 2 I 4, § 63 UST. 1 I 3, § 64 UST. 4.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki