Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AYESA INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. RUDA ŚLĄSKA
Gmina M.RUDA ŚLĄSKA
Miejscowość RUDA ŚLĄSKA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. RUDA ŚLĄSKA
Gmina M.RUDA ŚLĄSKA
Ulica SZYB WALENTY
Nr domu 26A
Miejscowość RUDA ŚLĄSKA
Kod pocztowy 41-700
Poczta RUDA ŚLĄSKA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7111Z - działalność w zakresie architektury
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4212Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4213Z - roboty związane z budową mostów i tuneli
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000293340

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu
finansowym:
• Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.
• Spółka odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art. 3 ust. 6.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W 2018 r. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 ustawy o rachunkowośći. Aktywa i pasywa wyceniono zgodne z tą ustawą, z tym, że: 1. Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3500,00 zł do 10 000,00 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania ich do użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku updop.
3. Do umów leasingu środków trwałych stosuje się przepisy updop.
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych; nie stosuje się przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W roku obrotowym 2018 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 134 545,48 zł. Poniesione przez Spółkę koszty działalności operacyjnej wyniosły 204 565,56 zł, a w ich strukturze główną pozycję zajmowały usługi obce i wynagrodzenia. Spółka Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zamknęła rok 2018 ze stratą bilansową netto w kwocie 141 656,14 zł.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych. Do kosztów własnych sprzedaży 2018 r. zostały doliczone koszty z lat ubiegłych dotyczące sprzedaży usług w 2018 r.
Na koszty działalności operacyjnej składają się koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki, w tym przychody refakturowane,
- pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki, w tym koszty refakturowane,
- przychody i koszty finansowe, w tym bilansowe różnice kursowe.

Spółka korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Bieżący podatek dochodowy Spółki:
- podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z wykazaną stratą zarówno bilansową jak i podatkową podatek dochodowy za 2018 r. nie występuje.

1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (straty) brutto

Spółka za 2018 r. osiągnęła stratę bilansową brutto w wysokości 141 656,14 zł. natomiast strata podatkowa wynosi 89 156,72 zł. Różnice między stratą księgową a podatkową przedstawia poniższe zestawienie. Różnice te wynikają z tego, iż naliczone bilansowe róznice kursowe w wysokosci 72 053,32 zł nie są kosztem podatkowym, w ujęciu podatkowym uwzględnione są koszty własne sprzedaży (51 953,17 zł) ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych a dotyczące sprzedaży usługi wykonanej w 2018 r. Przychody ze sprzedaży usług w RZiS skorygowane są o wycenę bilansową długoterminowych robót budowlanych zgodnie z KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”.
Ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne w RZiS za 2018 są zaprezentowane po kompensacie refakturowanych kosztów i przychodów operacyjnych (256 767,21).
Przychody ogółem: 134 965,66
Koszty ogółem: 276 621,80
Zysk (+)/Strata (-): - 141 656,14
Przychody opodatkowane: 424 132,14
Koszty uzyskania przychodów: 513 288,86
Dochód (+)/Strata (-): - 89 156,72
Wyszczególnienie pozycji składających się na różnicę między ujęciem księgowym a podatkowym:
I. Korekty (różnice) dokonane na przychodach księgowych:
1. Korekta z uwagi na niezakończone umowy - 32 399,27
2. Korekta ze względu na kompensatę refaktur - 256 767,21
Razem różnica przychodów księgowych w stosunku do podatkowych - 289 166,00
II. Korekty (różnice) dokonane na kosztach księgowych:
1. Korekta z uwagi na koszt własny sprzedaży dot. kosztów z lat ubiegłych - 51 953,17 2. Korekta z uwagi na różnice kursowe wg wyceny bilansowej + 72 053,32 3. Korekta ze względu na kompensatę refaktur - 256 767,21
Razem różnica kosztów księgowych w stosunku do podatkowych - 236 667,06
Różnica Zysku (+)/Straty (-) między ujęciem księgowym a podatkowym wynosi:
289 166,00 - 236 667,06 = 52 499,42 (mniejsza strata w ujęciu podatkowym)

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Stosownie do art.45 ust.2 oraz art. 64 ust.1 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce nie podlega corocznemu badaniu i składa się z:
• bilansu,
• rachunku zysków i strat,
• rachunku przepływów pieniężnych,
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
• informacji dodatkowej.
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o załącznik nr 1. do ustawy
z uwzględnieniem art. 50 Ustawy o rachunkowości. Uszczegółowienie informacji wykazanych w sprawozdaniu zawiera informacja dodatkowa przedstawiona za pomocą not.
Sposób sporządzania i pomiaru wyniku finansowego Spółki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności (działalność usługowa) oraz ewidencji kosztów w układzie rodzajowym na zespole „4” – Koszty według rodzajów z przeniesieniem na konta zespołu „5” według miejsc powstawania i oparty jest o porównawczy rachunek zysków i strat.
Z uwagi na występowanie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych dla prawidłowego ustalenia wyniku finansowego przyjmuje się wycenę niezakończonej usługi po rzeczywiście poniesionych bezpośrednich kosztach jej wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne- metoda zerowego zysku. W rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z niezakończonej usługi długoterminowej ustalone w wysokości poniesionych kosztów przy jednoczesnym wykazaniu współmiernych do nich kosztów osiągnięcia tych przychodów. Zastosowanie znajduje tu KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”.
Do sprawozdania finansowego dołącza się Sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym – w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pienieżnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej – zostały wyrażone w polskich złotych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 613 711,95 515 959,33
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 183 458,54 149 776,44
1 Należności od jednostek powiązanych 132 206,98 97 291,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 132 206,98 97 291,78
– do 12 miesięcy 132 206,98 97 291,78
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 51 251,56 52 484,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 220,00
– do 12 miesięcy 17 220,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 34 031,56 52 484,66
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 391 695,92 327 625,40
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 391 695,92 327 625,40
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 391 695,92 327 625,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 391 695,92 327 625,40
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 557,49 38 557,49
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 613 711,95 515 959,33
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -5 651 303,84 -5 509 647,70
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 176 777,04 1 176 777,04
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 318 986,41 318 986,41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 005 411,15 -7 284 142,56
VI Zysk (strata) netto -141 656,14 278 731,41
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 265 015,79 6 025 607,03
I Rezerwy na zobowiązania 900 000,00 900 000,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 900 000,00 900 000,00
– długoterminowe 900 000,00 900 000,00
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 4 770 352,57 4 563 343,08
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 691 861,46 4 553 443,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 691 861,46 4 553 443,50
– do 12 miesięcy 4 691 861,46 4 553 443,50
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 78 491,11 9 899,58
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 78 491,11
– do 12 miesięcy 78 491,11
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 899,58
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 594 663,22 562 263,95
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 594 663,22 562 263,95
– długoterminowe
– krótkoterminowe 594 663,22 562 263,95
Pasywa razem 613 711,95 515 959,33
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 134 545,48 919 362,20
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 134 545,48 919 362,20
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
--
B Koszty działalności operacyjnej 204 565,56 869 102,83
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 134 817,74 767 156,94
IV Podatki i opłaty, w tym: 968,00 17 221,20
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 63 540,00 75 589,15
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 744,59 4 569,18
– emerytalne 942,78 2 469,28
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 495,23 4 566,36
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -70 020,08 50 259,37
D Pozostałe przychody operacyjne 403,39 216 727,41
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 403,39 216 727,41
E Pozostałe koszty operacyjne 2,92 64 273,38
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 2,92 64 273,38
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -69 619,61 202 713,40
G Przychody finansowe 16,79 144 742,58
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 16,79 5,27
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 144 737,31
H Koszty finansowe 72 053,32 68 724,57
I Odsetki, w tym: 68 724,57
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 72 053,32
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -141 656,14 278 731,41
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -141 656,14 278 731,41
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -5 509 647,70 -5 788 379,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -5 509 647,70 -5 788 379,11
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 176 777,04 1 176 777,04
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
--
--
--
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
--
--
--
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 176 777,04 1 176 777,04
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 318 986,41 318 986,41
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
--
--
--
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
--
--
--
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 318 986,41 318 986,41
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
--
--
--
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
--
--
--
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
--
--
--
b) zmniejszenie (z tytułu)
--
--
--
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 005 411,15 -7 284 142,56
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
--
--
--
b) zmniejszenie (z tytułu)
--
--
--
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7 005 411,15 -7 284 142,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -7 005 411,15 -7 284 142,56
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
--
--
--
b) zmniejszenie (z tytułu)
--
--
--
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -7 005 411,15 -7 284 142,56
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 005 411,15 -7 284 142,56
6 Wynik netto -141 656,14 278 731,41
A zysk netto 278 731,41
B strata netto 141 656,14
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -5 651 303,84 -5 509 647,70
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -5 651 303,84 -5 509 647,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -141 656,14 278 731,41
II Korekty razem 205 726,66 -223 746,45
7 Zmiana stanu należności -33 682,10 16 822,58
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 207 009,49 -160 346,18
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32 399,27 -80 222,85
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 64 070,52 54 984,96
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 64 070,52 54 984,96
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 64 070,52 54 984,96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 327 625,40 272 640,44
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 391 695,92 327 625,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -141 656,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 32 399,27
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 72 053,32
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -51 953,17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 468 834,54
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -89 156,72
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja Dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki