Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaWłochy
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaWłochy
Ulicaul. Głubczycka
Nr domu11
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-417
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4711Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000293247

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

Wartość firmy i ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części nad wartością godziwą przejętych aktywów netto. Od wartości firmy Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przez okres jej ekonomicznej użyteczności.
Dla wartości firmy wykazanej w aktywach Spółki okres ekonomicznej użyteczności został oszacowany na 20 lat.

Ujemną wartość firmy stanowi nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad ceną nabycia jednostki zorganizowanej jej części.

Ujemna wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.
Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.
Ujemna wartość firmy odpisywana jest w pozostałe przychody operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez spółkę przejmującą na dzień połączenia, nie stanowiących zobowiązania.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne na dzień przyjęcia do użytkowania wyceniane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przez okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Okresy te dla poszczególnych kategorii wynoszą:
Know-how – od 5 do 20 lat
Autorskie prawa majątkowe – 5 lat
Znaki towarowe i domena – 20 lat
Licencje i oprogramowanie – od 5 do 10 lat
Środki trwałe
Środki trwałe to składniki majątku, które:
• są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki,
• zgodnie z oczekiwaniami będą użytkowane przez Spółkę dłużej niż rok,
• w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż Spółka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym.
Środki trwałe na dzień przyjęcia do użytkowania ujmuje się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, związane z jego użytkowaniem, takie jak: koszty eksploatacyjne, koszty napraw i przeglądów, są odnoszone na wynik okresu, w którym je poniesiono.
Koszty ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego i powodujące wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do stanu z dniu przyjęcia, stanowią zwiększenie jego wartości początkowej.
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja środków trwałych jest dokonywana metodą liniową przez ustalony okres amortyzacji, odzwierciedlający okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego.
Początek amortyzacji następują w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia składnika aktywów do użytkowania, nie dłużej niż na dzień jej zakończenia, zbycia lub likwidacji składnika aktywów.
Okres amortyzacji dla po
szczególnych grup środków trwałych wynosi:
inwestycje w obce środki trwałe - 10 lat
urządzenia techniczne i maszyny – 3,3-10 lat
środki transportu – 5 lat
pozostałe środki trwałe – 10 lat
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych podlega corocznej weryfikacji.
W roku sprawozdawczym 2018 nie dokonano zmian przyjętych okresów użytkowania środków trwałych.
Środki trwałe w budowie
Obejmują środki trwale w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje stanowią aktywa posiadane w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków.
Inwestycje długoterminowe obejmują udziały w jednostkach podporządkowanych, wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utarty wartości.
Trwała utrata wartości
Trwała utrata wartości zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znacznej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Na każdy dzień bilansowy udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne aktywa podlegają weryfikacji czy nie istnieją przesłanki mogące świadczyć o trwałej utracie wartości danego aktywa. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek świadczących o trwałej utracie wartości, ustalany jest odpis aktualizujący, doprowadzający wartość danego składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Skutki obniżenia wartości aktywów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych bądź kosztów finansowych.
W przypadku ustania przyczyn, dla których odpis aktualizujący został utworzony, dokonuje się przywrócenia wartości aktywów. Równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczą.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Do należności krótkoterminowych zaliczono wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zapasy
Zapas towarów wyceniany jest według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto, skorygowane o doko
nane odpisy aktualizujące.
Wartość stanu zapasu ustalany jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Zapas materiałów wyceniany jest według cen nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Wartość stanu zapasu materiałów ustalany jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe to aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia oraz środki pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
• udzielone pożyczki - wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości dysponowania przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego są klasyfikowane jako długoterminowe.
Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w bilansie jako składnik krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów, których rozliczenie przypadnie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Koszty te obejmują:
• czynsz lokali handlowych obciążanych z góry,
• ubezpieczeń majątkowych,
• prenumerat i abonamentów,
• pakietów serwisowych programów informatycznych.
Kapitały własne
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych w Statucie Spółki.
Kapitał zapasowy wykazany w sprawozdaniu finansowym utworzony jest z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, po pomniejszeniu o koszty emisji akcji.
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zobowiązania, których wartość można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych bądź kosztów finansowych. Rezerwę zmniejsza powstanie straty bądź zobowiązania, na które została utworzona. Niewykorzystane rezerwy rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych bądź przychodów finansowych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów związane są z podstawową działalnością Spółki i dotyczą prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów. Spółka wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe.

Zobowiązania
Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
Kredyty i pożyczki
Pożyczki i kredyty na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują przychody, które zostaną rozliczone w przyszłych okresach sprawozdawczych. Przychody podle
gające rozliczeniu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego są zaliczane do rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych, a powyżej 12 miesięcy do rozliczeń międzyokresowych długoterminowych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą rozliczenia otrzymanej przez Spółki dotacji na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dotacje, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych zmniejszają saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów i zwiększają pozostałe przychody operacyjne.
Wycena transakcji w walutach obcych
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu obowiązującego na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
• średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - dla wyceny przychodów i kosztów,
• faktycznie zastosowanym w tym dniu - w przypadku sprzedaży lub kupna walut, w szczególności dotyczących przewalutowania środków pieniężnych,
• średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku wpływu należności bądź zapłaty zobowiązań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego. W szczególności kurs średni NBP ma zastosowanie przy transakcjach płatniczych dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego Spółki.
Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP na ten dzień.
Różnice kursowe powstające na walutowych środkach pieniężnych są ustalane metodą FIFO.
Różnice kursowe powstające na transakcjach gotówkowych oraz z wyceny bilansowej aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach finansowych.
Ujmowanie przychodów i kosztów
Przychody i zyski
Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadza do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Przychody ze sprzedaży usług oraz towarów ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług, pomniejszonej o podatek od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty.
Koszty i straty
Za koszty i straty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i równocześnie według kosztów zgodnie z ich miejscem powstawania na kontach zespołu 5.
Koszty w rachunku zysków i strat ujmowane są w okresie, którego dotyczą.
Podatek dochodowy
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i są ustalane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z wystąpieniem dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy bilansową a podatkową wartością aktywów i pasywów Spółka ustala na dzień bilansowy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.
Rezerwy z tytuł
u odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z wystąpieniem ujemnych różnic przejściowych oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, z zachowaniem zasady ostrożności.
Do ustalenia wartości aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zastosowano stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.
Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentowane są w bilansie oddzielnie w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych i rezerwach na zobowiązania.
Instrumenty finansowe
Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z trzech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapadalności.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka zalicza aktywa finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych.

Pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1. pkt. 23 Ustawy o rachunkowości, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie, klasyfikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe nie będące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. W szczególności zalicza się udziały w innych podmiotach nie będących podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.
Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązania do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.

Na dzień bilansowy Spółka wycenia aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania

finansowe, które nie zostały uznane jako przeznaczone do obrotu według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie wymagalności, dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je według kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów i aktualizuje się ich wartość uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących.

Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w momencie ich wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Spółka zalicza jako przychody lub koszty finansowe lub ujmuje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp. lub stwierdzenia trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany zysk/stratę uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i start danego okresu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartość firmy i ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części nad wartością godziwą przejętych aktywów netto. Od wartości firmy Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przez okres jej ekonomicznej użyteczności.
Dla wartości firmy wykazanej w aktywach Spółki okres ekonomicznej użyteczności został oszacowany na 20 lat.

Ujemną wartość firmy stanowi nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad ceną nabycia jednostki zorganizowanej jej części.

Ujemna wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.
Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.
Ujemna wartość firmy odpisywana jest w pozostałe przychody operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez spółkę przejmującą na dzień połączenia, nie stanowiących zobowiązania.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne na dzień przyjęcia do użytkowania wyceniane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przez okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Okresy te dla poszczególnych kategorii wynoszą:
Know-how – od 5 do 20 lat
Autorskie prawa majątkowe – 5 lat
Znaki towarowe i domena – 20 lat
Licencje i oprogramowanie – od 5 do 10 lat
Środki trwałe
Środki trwałe to składniki majątku, które:
• są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki,
• zgodnie z oczekiwaniami będą użytkowane przez Spółkę dłużej niż rok,
• w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż Spółka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym.
Środki trwałe na dzień przyjęcia do użytkowania ujmuje się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, związane z jego użytkowaniem, takie jak: koszty eksploatacyjne, koszty napraw i przeglądów, są odnoszone na wynik okresu, w którym je poniesiono.
Koszty ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego i powodujące wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do stanu z dniu przyjęcia, stanowią zwiększenie jego wartości początkowej.
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja środków trwałych jest dokonywana metodą liniową przez ustalony okres amortyzacji, odzwierciedlający okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego.
Początek amortyzacji następują w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia składnika aktywów do użytkowania, nie dłużej niż na dzień jej zakończenia, zbycia lub likwidacji składnika aktywów.
Okres amortyzacji dla poszczególnych grup środków trwałych wynosi:
in
westycje w obce środki trwałe - 10 lat
urządzenia techniczne i maszyny – 3,3-10 lat
środki transportu – 5 lat
pozostałe środki trwałe – 10 lat
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych podlega corocznej weryfikacji.
W roku sprawozdawczym 2018 nie dokonano zmian przyjętych okresów użytkowania środków trwałych.
Środki trwałe w budowie
Obejmują środki trwale w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje stanowią aktywa posiadane w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków.
Inwestycje długoterminowe obejmują udziały w jednostkach podporządkowanych, wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utarty wartości.
Trwała utrata wartości
Trwała utrata wartości zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znacznej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Na każdy dzień bilansowy udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne aktywa podlegają weryfikacji czy nie istnieją przesłanki mogące świadczyć o trwałej utracie wartości danego aktywa. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek świadczących o trwałej utracie wartości, ustalany jest odpis aktualizujący, doprowadzający wartość danego składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Skutki obniżenia wartości aktywów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych bądź kosztów finansowych.
W przypadku ustania przyczyn, dla których odpis aktualizujący został utworzony, dokonuje się przywrócenia wartości aktywów. Równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczą.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Do należności krótkoterminowych zaliczono wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zapasy
Zapas towarów wyceniany jest według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto, skorygowane o dokonane odpisy aktualizujące.
Wartość stanu zap
asu ustalany jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Zapas materiałów wyceniany jest według cen nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Wartość stanu zapasu materiałów ustalany jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe to aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia oraz środki pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
• udzielone pożyczki - wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości dysponowania przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego są klasyfikowane jako długoterminowe.
Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w bilansie jako składnik krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów, których rozliczenie przypadnie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Koszty te obejmują:
• czynsz lokali handlowych obciążanych z góry,
• ubezpieczeń majątkowych,
• prenumerat i abonamentów,
• pakietów serwisowych programów informatycznych.
Kapitały własne
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych w Statucie Spółki.
Kapitał zapasowy wykazany w sprawozdaniu finansowym utworzony jest z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, po pomniejszeniu o koszty emisji akcji.
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zobowiązania, których wartość można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych bądź kosztów finansowych. Rezerwę zmniejsza powstanie straty bądź zobowiązania, na które została utworzona. Niewykorzystane rezerwy rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych bądź przychodów finansowych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów związane są z podstawową działalnością Spółki i dotyczą prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów. Spółka wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe.

Zobowiązania
Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
Kredyty i pożyczki
Pożyczki i kredyty na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują przychody, które zostaną rozliczone w przyszłych okresach sprawozdawczych. Przychody podlegające rozliczeniu w ciągu 12 miesięcy od dni
a bilansowego są zaliczane do rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych, a powyżej 12 miesięcy do rozliczeń międzyokresowych długoterminowych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą rozliczenia otrzymanej przez Spółki dotacji na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dotacje, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych zmniejszają saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów i zwiększają pozostałe przychody operacyjne.
Wycena transakcji w walutach obcych
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu obowiązującego na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
• średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - dla wyceny przychodów i kosztów,
• faktycznie zastosowanym w tym dniu - w przypadku sprzedaży lub kupna walut, w szczególności dotyczących przewalutowania środków pieniężnych,
• średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku wpływu należności bądź zapłaty zobowiązań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego. W szczególności kurs średni NBP ma zastosowanie przy transakcjach płatniczych dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego Spółki.
Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP na ten dzień.
Różnice kursowe powstające na walutowych środkach pieniężnych są ustalane metodą FIFO.
Różnice kursowe powstające na transakcjach gotówkowych oraz z wyceny bilansowej aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ujmowanie przychodów i kosztów
Przychody i zyski
Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadza do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Przychody ze sprzedaży usług oraz towarów ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług, pomniejszonej o podatek od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty.
Koszty i straty
Za koszty i straty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i równocześnie według kosztów zgodnie z ich miejscem powstawania na kontach zespołu 5.
Koszty w rachunku zysków i strat ujmowane są w okresie, którego dotyczą.
Podatek dochodowy
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i są ustalane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z wystąpieniem dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy bilansową a podatkową wartością aktywów i pasywów Spółka ustala na dzień bilansowy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z wystąpieniem ujemnych różnic przejściowych oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, z zachowaniem zasady ostrożności.
Do ustalenia wartości aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zastosowano stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.
Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentowane są w bilansie oddzielnie w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych i rezerwach na zobowiązania.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
1. Nazwa Spółki: Organic Farma Zdrowia S.A.
Siedziba Spółki: Warszawa
Adres: ul. Głubczycka 11/1, 02-417 Warszawa
Adres korespondencyjny: Annopol 3, 03-236 Warszawa
REGON: 140478291
NIP: 522-280-57-93
2. Data rejestracji i Sąd Rejestrowy:
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21.11.2007 r. pod numerem KRS0000293247 w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Podstawowy przedmiot działalności:
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej, jest działalność handlowa obejmująca sprzedaż detaliczną produktów ekologicznych.
Działalność jednostki dominującej, według Europejskiej Klasyfikacji Działalności, została ujęta pod numerem EKD 47.11.Z „sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych”.
4. Czas trwania działalności Spółki:
Czas trwania działalności Spółki nie jest niczym ograniczony.
PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, a dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 z późniejszymi zmianami).

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich.

5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

6. Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

7. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe29 716 095,2829 256 440,84
IWartości niematerialne i prawne1 918 420,602 002 383,37
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy794 127,05845 087,07
3Inne wartości niematerialne i prawne1 124 293,551 157 296,30
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe15 193 209,6215 370 969,50
1Środki trwałe15 065 417,9215 242 267,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 871 728,1210 245 397,27
c) urządzenia techniczne i maszyny2 718 266,002 545 505,80
d) środki transportu90 469,50284 015,31
e) inne środki trwałe2 384 954,302 167 349,13
2Środki trwałe w budowie127 791,70128 701,99
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe511 235,51417 355,69
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek511 235,51417 355,69
IVInwestycje długoterminowe11 870 586,0011 170 586,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe11 870 586,0011 170 586,00
a) w jednostkach powiązanych7 549 650,006 849 650,00
– udziały lub akcje7 549 650,006 849 650,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 320 936,004 320 936,00
– udziały lub akcje4 320 936,004 320 936,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe222 643,55295 146,28
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego193 458,00256 404,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe29 185,5538 742,28
BAktywa obrotowe9 509 915,1311 835 650,21
IZapasy3 252 633,052 920 922,37
1Materiały96 892,0439 176,61
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary3 155 741,012 881 745,76
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 194 857,843 113 118,80
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 420,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 420,31
– do 12 miesięcy2 420,31
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 194 857,843 110 698,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:114 405,181 320 550,10
– do 12 miesięcy114 405,181 320 550,10
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych151 811,48213 018,52
c) inne2 928 641,181 577 129,87
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 845 951,065 562 776,92
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 845 951,065 562 776,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach113 098,66124 356,50
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki113 098,66124 356,50
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 732 852,405 438 420,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 601 732,405 178 190,42
– inne środki pieniężne131 120,00260 230,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe216 473,18238 832,12
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem39 226 010,4141 092 091,05
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 064 163,1010 472 479,47
IKapitał (fundusz) podstawowy4 482 326,004 482 326,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:27 567 089,0827 567 089,08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)27 567 089,0827 567 089,08
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-21 576 935,61-17 140 645,50
VIZysk (strata) netto-3 408 316,37-4 436 290,11
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 161 847,3130 619 611,58
IRezerwy na zobowiązania966 272,152 019 679,41
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego193 458,00256 404,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy772 814,151 763 275,41
– długoterminowe
– krótkoterminowe772 814,151 763 275,41
IIZobowiązania długoterminowe22 906 068,6817 823 012,28
1Wobec jednostek powiązanych9 331 288,624 824 611,46
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek13 574 780,0612 998 400,82
a) kredyty i pożyczki12 932 758,4812 544 270,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe618 021,58454 130,24
d) zobowiązania wekslowe
e) inne24 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 395 396,419 763 501,26
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 350 066,674 051 751,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 350 066,674 051 751,23
– do 12 miesięcy1 350 066,674 051 751,23
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 366 787,721 646 064,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 366 787,721 646 064,60
– do 12 miesięcy1 366 787,721 646 064,60
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 678 542,024 065 685,43
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe170 540,71230 557,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 312 092,322 645 880,77
– do 12 miesięcy3 312 092,322 645 880,77
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych683 698,61651 481,23
h) z tytułu wynagrodzeń506 677,74535 551,64
i) inne5 532,642 213,98
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe894 110,071 013 418,63
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe894 110,071 013 418,63
– długoterminowe777 334,74894 110,07
– krótkoterminowe116 775,33119 308,56
Pasywa razem39 226 010,4141 092 091,05
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:58 100 507,6856 050 672,45
– od jednostek powiązanych1 307 194,631 760 571,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 335 523,221 687 314,04
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów56 764 984,4654 363 358,41
BKoszty działalności operacyjnej61 213 923,5459 191 708,60
IAmortyzacja2 636 197,492 457 677,00
IIZużycie materiałów i energii2 414 888,982 378 083,10
IIIUsługi obce9 330 419,159 354 993,12
IVPodatki i opłaty, w tym:100 076,1377 685,64
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 284 495,579 571 925,29
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 884 371,872 011 867,43
– emerytalne916 247,64874 884,67
VIIPozostałe koszty rodzajowe615 818,60650 769,18
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów33 947 655,7532 688 707,84
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 113 415,86-3 141 036,15
DPozostałe przychody operacyjne1 205 218,18677 130,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje5 152,0812 013,50
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 200 066,10665 116,64
EPozostałe koszty operacyjne1 543 730,501 824 649,74
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych868 654,13213 481,53
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne675 076,371 611 168,21
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 451 928,18-4 288 555,75
GPrzychody finansowe748 647,881 726 191,57
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:723 948,351 140 537,08
AOd jednostek powiązanych, w tym:723 948,351 140 537,08
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale723 948,351 140 537,08
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:24 699,5368 358,73
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne517 295,76
HKoszty finansowe705 036,071 873 925,93
IOdsetki, w tym:262 326,74209 770,29
– dla jednostek powiązanych56 950,9679 256,56
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 572 127,22
IVInne442 709,3392 028,42
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 408 316,37-4 436 290,11
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 408 316,37-4 436 290,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 472 479,4714 908 769,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 472 479,4714 908 769,58
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 482 326,004 482 326,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 482 326,004 482 326,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu27 567 089,0827 567 089,08
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu27 567 089,0827 567 089,08
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-17 140 645,50-14 359 287,13
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-17 140 645,50-14 359 287,13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-17 140 645,50-14 359 287,13
a) zwiększenie (z tytułu)-4 436 290,11-2 781 358,37
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-4 436 290,11-2 781 358,37
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-21 576 935,61-17 140 645,50
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-21 576 935,61-17 140 645,50
6Wynik netto-3 408 316,37-4 436 290,11
Azysk netto
Bstrata netto-3 408 316,37-4 436 290,11
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 064 163,1010 472 479,47
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 718 508,211 249 200,38
IZysk (strata) netto-3 408 316,37-4 436 290,11
IIKorekty razem-310 191,843 187 089,73
1Amortyzacja2 636 197,492 457 677,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych525 089,44-703 866,73
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-470 861,46-997 318,80
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej868 654,131 785 608,75
5Zmiana stanu rezerw-1 053 407,26543 612,34
6Zmiana stanu zapasów-331 710,68-108 468,71
7Zmiana stanu należności-175 618,86-1 416 665,79
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 284 087,75801 441,64
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-24 446,89825 070,03
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 718 508,21-1 249 200,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej2 816 560,085 863 402,72
IWpływy980 663,121 412 246,29
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych130 900,00116 439,60
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:849 763,121 295 806,69
a) w jednostkach powiązanych723 948,351 140 537,08
b) w pozostałych jednostkach125 814,77155 269,61
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych92 000,00109 872,78
– odsetki33 814,7745 396,83
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 797 223,207 275 649,01
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 987 223,204 583 649,01
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:810 000,002 692 000,00
a) w jednostkach powiązanych700 000,001 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach110 000,001 692 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe110 000,001 692 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 816 560,08-5 863 402,72
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 829 500,2710 475 458,78
IWpływy4 312 300,0010 932 720,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 312 300,0010 932 720,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki482 799,73457 261,22
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego282 931,53303 098,81
8Odsetki199 868,20154 162,41
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 829 500,2710 475 458,78
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 705 568,023 362 855,68
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 705 568,023 362 855,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 438 420,422 075 564,74
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 732 852,405 438 420,42
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 408 316,37
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:723 948,35723 948,35
Dywidenda723 948,35723 948,35art 22 ust 4 pkt 0 lit 0
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 734 502,421 734 502,42
Naliczone odsetki od pożyczek2 768,452 768,45art 12 ust 4 pkt 2 lit 0
Dodatnie różnice kursowe z wyceny529 339,25529 339,25art 15a ust 1 pkt 0 lit 0
Dotacja5 152,085 152,08art 17 ust 1 pkt 21 lit 0
Przychód bilansowo ujęty jako rozliczenie międzyokresowe przychodów114 156,48114 156,48art 12 ust 1 pkt 0 lit 0
Rozwiązane rezerwy1 083 086,161 083 086,16art 16 ust 1 pkt 27 lit 0
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:33 814,7733 814,77
Odsetki od pożyczki otrzymane w 201833 814,7733 814,77art 12 ust 4 pkt 2 lit 0
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 234 196,803 234 196,80
Amortyzacja inwestycji w obce środki trwałe562 358,47562 358,47art 16g ust 4 pkt 0 lit 0
Amortyzacja - spowolnienie720 296,46720 296,46art 16i ust 5 pkt 0 lit 0
Niewypłacone wynagrodzenia58 321,0458 321,04art 16 ust 1 pkt 57 lit 0
Niewypłacone składki ZUS284 085,46284 085,46art 16 ust 1 pkt 57a lit 0
Odsetki od zobowiązań29,1829,18art 16 ust 1 pkt 11 lit 0
Rezerwy na koszty roku obrotowego220 034,31220 034,31art 16 ust 1 pkt 27 lit 0
VAT niepodlegający odliczeniu1 489,251 489,25art 16 ust 1 pkt 46 lit 0
Odsetki od l.operacyjnego ujętego jako l.finnasowy39 016,0039 016,00art 17b ust 1 pkt 0 lit 0
Straty towarów objętych akcyzą2 604,822 604,82art 16 ust 1 pkt 47 lit 0
ubezpieczenie samochodu osobowego3 058,933 058,93art 16 ust 1 pkt 49 lit 0
Reprezentacja4 989,864 989,86art 16 ust 1 pkt 28 lit 0
Odsetki budżetowe710,00710,00art 16 ust 1 pkt 21 lit 0
Ujemne różnice kursowe z wyceny1 054 356,011 054 356,01art 15a ust 1 pkt 0 lit 0
Opłata recyklingowa36 037,0036 037,00art 15 ust 1aa pkt 0 lit 0
Nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych amortyzowanych niepodatkowo157 070,91157 070,91art 16g ust 7 pkt 0 lit 0
Naliczone odsetki od pożyczki i kredytu89 739,1089 739,10art 16 ust 1 pkt 11 lit 0
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:583 973,16583 973,16
Odsetki od pożyczki 2017 zapłacone w 201831 825,4531 825,45art 16 ust 1 pkt 11 lit 0
Składki ZUS zapłacone w 2018273 102,14273 102,14art 16 ust 1 pkt 57a lit 0
Wynagrodzenia 2017 wypłacone w 201880 282,5680 282,56art 16 ust 1 pkt 57 lit 0
Rozwiązanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 2017194 354,68194 354,68art 15 ust 1 pkt 0 lit 0
Odsetki od zobowiązań 2017 zapłacone w 201835,2435,24art 16 ust 1 pkt 11 lit 0
Korekty zmniejszające koszty 2017 podatkowe w 20184 373,094 373,09art 15 ust 4i pkt 0 lit 0
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-526 154,04-526 154,04
Nieodpłatny udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej7 134,127 134,12art 12 ust 1 pkt 2 lit 0
Raty leasingu operacyjnego ujętego w księgach jako finansowy-208 133,72-208 133,72art 17b ust 1 pkt 0 lit 0
Opłata wstępna leasingu operacyjnego ujętego jako leasing finansowy-38 680,58-38 680,58art 17b ust 1 pkt 0 lit 0
Koszty bilansowo ujęte jako inwestycje w obce środki trwałe-239 917,80-239 917,80art 16g ust 7 pkt 0 lit 0
Amortyzacja podatkowa śr.trwałych wykupionych z leasingu operacyjnego ujętego jako fin.-7 031,91-7 031,91art 15 ust 6 pkt 0 lit 0
Nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych ze spowolnioną amortyzacją podatkową-39 524,15-39 524,15art 16 ust 1 pkt 1 lit b
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 708 882,77
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki