Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDom Inwestycyjny Kalkusiński Sadlej Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaMarszałkowska
Nr domu89
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-693
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000293229

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Opisane w załączniku 'Wprowadzenie'

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Opisane w załączniku 'Wprowadzenie'

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Opisane w załączniku 'Wprowadzenie'

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Opisane w załączniku 'Wprowadzenie'

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe17 865,0718 685,79
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe5 000,005 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe5 000,005 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach5 000,005 000,00
– udziały lub akcje5 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 865,0713 685,79
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 865,0713 685,79
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe806 047,58859 369,28
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe17 033,6612 813,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek17 033,6612 813,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych17 033,6612 813,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe788 721,41846 113,02
1Krótkoterminowe aktywa finansowe788 721,41846 113,02
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach11 609,95364 557,36
– udziały lub akcje11 609,95364 557,36
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne777 111,46481 555,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach777 111,46481 555,66
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe292,51443,26
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem823 912,65878 055,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny818 240,08870 934,07
IKapitał (fundusz) podstawowy750 000,00750 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:18 404,6018 404,60
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:145 510,18145 510,18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-42 980,71
VIZysk (strata) netto-52 693,99-42 980,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 672,577 121,00
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 672,577 121,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 845,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 845,00
– do 12 miesięcy1 845,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 672,575 276,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 672,575 276,00
– do 12 miesięcy5 672,575 276,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem823 912,65878 055,07
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu-20 414,66-19 193,65
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-20 414,66-19 193,65
GPozostałe przychody operacyjne0,950,25
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne0,950,25
HPozostałe koszty operacyjne-0,54-0,92
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne-0,54-0,92
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-20 414,25-19 194,32
JPrzychody finansowe7 677,0818 595,59
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 646,621 923,99
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:6 030,4616 671,60
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe-39 136,10-49 966,77
IOdsetki, w tym:-168,05-0,03
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych-38 968,05-49 428,50
IVInne-538,24
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-51 873,27-50 565,50
MPodatek dochodowy-820,727 584,79
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-52 693,99-42 980,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)870 934,07913 914,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach870 934,07913 914,78
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu750 000,00750 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu750 000,00750 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu18 404,607 146,80
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego11 257,80
a) zwiększenie (z tytułu)11 257,80
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)11 257,80
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu18 404,6018 404,60
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu145 510,1816 045,43
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych129 464,75
a) zwiększenie (z tytułu)129 464,75
- podział zysku z lat ubiegłych129 464,75
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu145 510,18145 510,18
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-42 980,71140 722,55
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu140 722,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach140 722,55
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-140 722,55
- przeniesienia na kapitał rezerwowy-129 464,75
- przeniesienia na kapitał zapasowy-11 257,80
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-42 980,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-42 980,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-42 980,71
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-42 980,71
6Wynik netto-52 693,99-42 980,71
Azysk netto
Bstrata netto-52 693,99-42 980,71
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)818 240,08870 934,07
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)818 240,08870 934,07
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-24 454,02-68 086,58
IZysk (strata) netto-52 693,99-42 980,71
IIKorekty razem28 239,97-25 105,87
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 923,96
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej32 937,5932 756,90
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-4 220,66-3 921,54
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 448,43-44 589,06
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych971,47-7 428,21
10Inne korekty
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kaucji od najemców
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-24 454,02-68 086,58
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej320 009,82-142 940,30
IWpływy320 009,82271 045,56
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:320 009,82271 045,56
a) w jednostkach powiązanych
    -  zbycie aktywów finansowych
    -  dywidendy i udziały w zyskach
    -  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    -  odsetki
    -  inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach320 009,82271 045,56
– zbycie aktywów finansowych320 009,82269 121,60
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 923,96
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-413 985,86
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-413 985,86
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach-413 985,86
– nabycie aktywów finansowych-413 985,86
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)320 009,82-142 940,30
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)295 555,80-211 026,88
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:295 555,80-211 026,88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu481 555,66692 582,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:777 111,46481 555,66
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-51 873,27-50 565,50
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:166,60166,60
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów166,60166,60art 16 ust 1 pkt 0 lit 0
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:43 268,0543 268,0553 228,50
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku43 268,0543 268,05art 16 ust 1 pkt 0 lit 053 228,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-3 800,00-3 800,00-3 400,00
Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów nie zaliczane do kosztów bilansowych-3 800,00-3 800,00art 15 ust 0 pkt 0 lit 0-3 400,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy820,72-7 584,79
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie

-

Noty objaśniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki