Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ŁUCZNICZKA SA
Siedziba
Województwo KUJAWSKO POMORSKIE
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Miejscowość BYDGOSZCZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo KUJAWSKO POMORSKIE
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Ulica GLINKI
Nr domu 79
Miejscowość BYDGOSZCZ
Kod pocztowy 85-861
Poczta BYDGOSZCZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9312Z - działalność klubów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000291002

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka nie zmieniła zasad polityki rachunkowości w trakcie roku obrotowego 2018

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia według wartości godziwej
Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
Środki pieniężne – według wartości nominalnej,
Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
Należności wyrażone w walutach obcych po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Amortyzację środków trwałych oblicza się metodą liniową stosując stawki wyznaczone przepisami prawa podatkowego. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej amortyzowane są jednorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym roku podatkowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się tak, aby za kolejne lata informacje w nim zawarte były porównywalne.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporzadza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 207 405,12 209 607,44
I Wartości niematerialne i prawne 3 029,12 5 231,44
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 029,12 5 231,44
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 204 376,00 204 376,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 204 376,00 204 376,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 204 376,00 204 376,00
– udziały lub akcje 204 376,00 204 376,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 816 785,12 1 663 142,12
I Zapasy 6 612,69 8 238,78
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 6 612,69 7 921,48
5 Zaliczki na dostawy i usługi 317,30
II Należności krótkoterminowe 459 027,39 290 862,23
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 459 027,39 290 862,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 416 064,75 255 235,36
– do 12 miesięcy 416 064,75 255 235,36
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15 885,92
c) inne 42 962,64 19 740,95
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 3 423,75 15 596,87
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 423,75 15 596,87
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 423,75 15 596,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 423,75 15 596,87
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 347 721,29 1 348 444,24
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 024 190,24 1 872 749,56
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -1 320 615,29 4 663,10
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 495 688,00 2 495 688,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 104 376,00 104 376,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 208 517,21 208 517,21
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 650 586,43 -2 529 179,99
VI Zysk (strata) netto -478 610,07 -274 738,12
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 344 805,53 1 868 086,46
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 61 490,55
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 61 490,55
a) kredyty i pożyczki 61 490,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 211 356,09 1 808 956,79
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 265 188,00 388 188,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 265 188,00 388 188,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 946 168,09 1 420 768,79
a) kredyty i pożyczki 498 509,45 575 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 963 957,07 576 849,45
– do 12 miesięcy 963 957,07 576 849,45
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 327 190,59 94 597,98
h) z tytułu wynagrodzeń 123 098,17 174 321,36
i) inne 33 412,81
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 71 958,89 59 129,67
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 71 958,89 59 129,67
– długoterminowe
– krótkoterminowe 71 958,89 59 129,67
Pasywa razem 1 024 190,24 1 872 749,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 180 426,23 901 191,81
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 166 910,11 893 292,43
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 516,12 7 899,38
B Koszty działalności operacyjnej 3 605 393,66 3 797 768,24
I Amortyzacja 4 702,32 5 100,08
II Zużycie materiałów i energii 77 372,93 91 327,53
III Usługi obce 1 127 898,07 998 760,13
IV Podatki i opłaty, w tym: 86 643,94 123 580,47
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 897 750,53 2 143 674,19
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 76 248,34 76 433,30
– emerytalne 38 229,46
VII Pozostałe koszty rodzajowe 325 118,82 351 347,25
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 658,71 7 545,29
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 424 967,43 -2 896 576,43
D Pozostałe przychody operacyjne 2 004 431,42 2 741 845,37
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje 2 000 000,00 2 618 750,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 123 095,37
IV Inne przychody operacyjne 4 431,42
E Pozostałe koszty operacyjne 2 503,32 10 038,19
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 2 503,32 10 038,19
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -423 039,33 -164 769,25
G Przychody finansowe 6,29 2 924,80
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 2 924,80
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 6,29
H Koszty finansowe 55 577,03 112 893,67
I Odsetki, w tym: 42 837,09 102 603,11
– dla jednostek powiązanych 42 837,09
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 12 739,94 10 290,56
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -478 610,07 -274 738,12
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -47 860,07 -274 738,12
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-478 610,07-268 390,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 877 922,131 877 922,132 644 554,58
pozostałe 1 877 922,131 877 922,13
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 941 183,661 941 183,66
pozostałe 1 941 183,661 941 183,66
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

inf. dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki