Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatZawiercie
GminaZawiercie
MiejscowośćZawiercie
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatZawiercie
GminaZawiercie
UlicaTowarowa
Nr domu22
MiejscowośćZawiercie
Kod pocztowy42-400
PocztaZawiercie
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4672Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000290396

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z postanowieniami Ustawy orachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania dopuszczonych ustawą i wprowadzono je na okres wieloletni co pozwala spełnić warunek porównywalności. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Operacje gospodarcze dotyczące przychodów i kosztów w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat na dzień ich przeprowadzenia po zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji. Podatek VAT do odliczenia w następnym roku obrotowym prezentowany jest jako inne należności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) wartości niematerialne i prawne: ~ do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się tytułów i praw, o których mowa w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ~ wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, ~ odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16a - 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że przedmioty i prawa o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, ~ odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości dokonuje się w razie zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji lub wycofania z użytkowania - do wysokości ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej; b) rzeczowe aktywa trwałe: ~ do środków trwałych zalicza się składniki, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ~ środki trwałe wycenia się według kosztów ich nabycia, wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, ~ środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia obejmujących ogół kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia zadania do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych środków trwałych do używania, ~ amortyzacja środków dokonywana jest w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą: - liniową - grupa 1 i 2; - degresywną - pozostałe środki trwałe; - według stawek ustalanych indywidualnie - dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji (art. 16 j ustawy), ~ środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania, ~ odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości środków trwałych dokonuje się w razie zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji lub wycofania z użytkowania - do wysokości ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej; c) inwestycje: ~ inwestycje długoterminowe wycenia się na poziomie cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje w nieruchomości są wyceniane w wartości godziwej, ~ inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia lub cen (wartości) rynkowych, zależnie od tego, która z nich jest niższa, ~ kryterium podzi

ału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi rok liczony od dnia bilansowego; d) zapasy: ~ materiały zakupione na cele administracyjno - gospodarcze i biurowe zaliczane są bezpośrednio w koszty działalności w momencie zakupu, ~ zapasy materiałów zakupionych na cele podstawowej działalności jednostki, towarów i wyrobów gotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto, ~ wartość produkcji w toku wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych, ~ wartość produkcji w toku wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych, ~ odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się w razie utraty ich wartości oraz w wyniku ich wyceny według cen sprzedaży netto; e) należności, udzielone pożyczki i zobowiązania: ~ należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, ~ odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do należności: - od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości 100 % należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem; - kwestionowane przez dłużników, przeterminowane oraz od pozostałych dłużników - do wysokości oszacowanej przez jednostkę; f) rozliczenia międzyokresowe: ~ odpis czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu; g) rezerwy: ~ tworzy się na straty z transakcji gospodarczyk w toku, na świadczenia pracownicze.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

~ wynik finansowy ustala się z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny oraz zasady memoriału i współmierności przychodów i kosztów, ~ obciążony zostaje podatkiem dochodowym od osób prawnych, zarówno bieżącym wynikającym z zeznania CIT-8, jak i odroczonym stanowiącym różnicę między rezerwą i aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości, ~ przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat, ~ rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe120 592 310,29115 581 548,89
IWartości niematerialne i prawne97 279,0668 116,77
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne97 279,0668 116,77
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe30 614 698,7726 092 334,49
1Środki trwałe27 612 287,8521 322 624,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)11 670 846,019 605 540,86
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 758 029,516 178 481,67
c) urządzenia techniczne i maszyny6 240 035,784 206 085,95
d) środki transportu1 269 203,831 139 076,15
e) inne środki trwałe674 172,72193 440,07
2Środki trwałe w budowie3 002 410,924 769 709,79
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe89 033 617,4688 823 679,63
1Nieruchomości4 711 767,554 501 829,72
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe84 321 849,9184 321 849,91
a) w jednostkach powiązanych66 095 578,5666 095 578,56
– udziały lub akcje63 295 578,5663 295 578,56
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 800 000,002 800 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale18 226 271,3518 226 271,35
– udziały lub akcje18 226 271,3518 226 271,35
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe846 715,00597 418,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego846 715,00597 418,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe102 512 198,32100 621 133,30
IZapasy36 986 106,3326 713 127,63
1Materiały11 256 897,361 962 106,24
2Półprodukty i produkty w toku1 195 232,18880 617,53
3Produkty gotowe
4Towary24 530 242,1623 688 317,79
5Zaliczki na dostawy i usługi3 734,63182 086,07
IINależności krótkoterminowe65 334 946,3972 843 632,71
1Należności od jednostek powiązanych20 826 101,3021 462 054,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 826 101,3021 462 054,51
– do 12 miesięcy20 826 101,3021 462 054,51
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 116 711,8096 837,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 116 711,8096 837,00
– do 12 miesięcy2 116 711,8096 837,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek42 392 133,2951 284 741,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 133 255,7045 958 755,81
– do 12 miesięcy37 133 255,7045 958 755,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych124 231,00148 587,00
c) inne5 134 646,595 177 398,39
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe76 219,29972 271,82
1Krótkoterminowe aktywa finansowe76 219,29972 271,82
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach200,00600,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki200,00600,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne76 019,29971 671,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach76 019,29971 671,82
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe114 926,3192 101,14
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem223 104 508,61216 202 682,19
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny118 852 550,99115 492 124,18
IKapitał (fundusz) podstawowy7 400 000,007 400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:105 592 124,18100 876 089,29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych15 140,82-1 353,03
VIZysk (strata) netto8 345 285,997 217 387,92
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-2 500 000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania104 251 927,62100 710 558,01
IRezerwy na zobowiązania1 137 044,20880 519,53
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego776 362,00426 255,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne131 403,20130 672,16
– długoterminowa25 608,5817 347,71
– krótkoterminowa105 794,62113 324,45
3Pozostałe rezerwy229 279,00323 592,37
– długoterminowe
– krótkoterminowe229 279,00323 592,37
IIZobowiązania długoterminowe10 621 107,1712 286 318,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek10 621 107,1712 286 318,00
a) kredyty i pożyczki7 765 230,6610 616 456,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 125 804,01885 722,33
d) zobowiązania wekslowe
e) inne730 072,50784 139,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe92 493 776,2587 543 720,48
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych15 972 570,9015 367 746,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:15 972 570,9015 367 746,99
– do 12 miesięcy15 972 570,9015 367 746,99
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale133 331,50173 491,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:133 331,50173 491,20
– do 12 miesięcy133 331,50173 491,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek76 383 819,4471 997 364,69
a) kredyty i pożyczki36 717 911,9325 018 041,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe8 834 060,346 083 188,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:29 146 556,3538 496 417,05
– do 12 miesięcy29 146 556,3538 496 417,05
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi40 761,297 351,64
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 136 158,181 935 526,69
h) z tytułu wynagrodzeń415 255,92335 888,65
i) inne93 115,43120 950,18
4Fundusze specjalne4 054,415 117,60
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem223 104 478,61216 202 682,19
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:532 411 354,35520 959 732,99
– od jednostek powiązanych100 856 872,9387 876 387,97
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów64 134 368,3343 647 372,54
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)18 329,33
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów468 276 986,02477 294 031,12
BKoszty działalności operacyjnej523 972 950,40509 365 199,79
IAmortyzacja3 610 009,123 301 933,45
IIZużycie materiałów i energii54 980 990,1135 190 916,18
IIIUsługi obce16 937 921,4818 294 756,01
IVPodatki i opłaty, w tym:978 492,26969 892,42
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 191 303,426 081 888,96
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 461 499,711 339 235,59
– emerytalne555 379,19482 211,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe822 625,801 110 235,07
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów436 990 108,50443 076 342,11
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 438 403,9511 594 533,20
DPozostałe przychody operacyjne3 412 406,251 067 759,32
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych996 524,6975 970,96
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych75 424,97149 582,95
IVInne przychody operacyjne2 340 456,59842 205,41
EPozostałe koszty operacyjne1 044 498,432 341 310,31
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych64 382,93
IIIInne koszty operacyjne980 115,502 341 310,31
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 806 311,7710 320 982,21
GPrzychody finansowe2 390 584,431 559 929,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:213 632,55
AOd jednostek powiązanych, w tym:213 632,55
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 251 768,541 253 717,96
– od jednostek powiązanych743 171,66645 319,34
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych955 636,92
VInne183 178,9792 578,74
HKoszty finansowe2 918 563,212 848 861,54
IOdsetki, w tym:1 996 741,681 832 027,03
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:85 913,26
– w jednostkach powiązanych85 913,26
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych641 415,16371 927,35
IVInne194 493,11644 907,16
IZysk (strata) brutto (F+G–H)10 278 332,999 032 049,92
JPodatek dochodowy1 933 047,001 814 662,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)8 345 285,997 217 387,92
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)115 492 124,18110 276 089,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów15 140,82-1 353,03
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach115 507 265,00110 274 736,26
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu7 400 000,007 400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu7 400 000,007 400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu100 876 089,2995 116 389,15
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 716 034,895 759 700,14
a) zwiększenie (z tytułu)4 716 034,895 759 700,14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 716 034,895 759 700,14
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu105 592 124,18100 876 089,29
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 216 034,897 759 700,14
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 217 387,928 049 409,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów15 140,82-1 353,03
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 232 528,748 048 056,54
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)7 217 387,928 049 409,57
dywidendy2 500 000,002 000 000,00
kapitał zapasowy4 716 034,895 759 700,14
inne1 353,03289 709,43
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu15 140,82-1 353,03
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 353,03289 709,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 353,03289 709,43
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)1 353,03289 709,43
podziału zysku 1 353,03289 709,43
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu15 140,82-1 353,03
6Wynik netto5 845 285,997 217 387,92
Azysk netto8 345 285,997 217 387,92
Bstrata netto
Codpisy z zysku-2 500 000,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)118 852 550,99115 492 124,18
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)118 852 550,99112 992 124,18
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto8 345 285,997 217 387,92
IIKorekty razem-7 830 698,667 090 744,67
1Amortyzacja3 610 009,123 301 933,45
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 810 955,521 179 615,29
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-910 611,43295 956,39
5Zmiana stanu rezerw256 524,6719 172,87
6Zmiana stanu zapasów-10 272 978,705 328 135,95
7Zmiana stanu należności7 508 716,32-7 500 472,50
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-9 554 752,524 468 483,52
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-272 122,17-2 292,13
10Inne korekty-6 439,47211,83
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)514 587,3314 308 132,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 153 040,021 758 922,20
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 867 025,931 132 826,73
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:286 014,09626 095,47
a) w jednostkach powiązanych286 014,09
b) w pozostałych jednostkach626 095,47
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki626 095,47
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki16 719 176,504 253 854,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 718 976,50859 043,72
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne194 198,50
3Na aktywa finansowe, w tym:3 200 012,01
a) w jednostkach powiązanych3 200 012,01
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne200,00600,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-12 566 136,48-2 494 932,03
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy28 360 821,5212 594 198,41
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału213 632,55
2Kredyty i pożyczki17 341 650,5110 666 214,13
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe11 019 171,011 714 351,73
IIWydatki17 204 924,9023 527 581,52
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 000 000,002 000 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek8 493 006,4718 653 156,82
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 900 962,911 068 713,94
8Odsetki1 810 955,521 805 710,76
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)11 155 896,62-10 933 383,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-895 652,53879 817,45
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-895 652,53879 817,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu971 671,8291 854,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:76 019,29971 671,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 581,77
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok10 278 332,99
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 844 619,31
rozwiązanie odpisów aktualizujących 1 031 061,89art 12 ust 3 lit a
rozwiązanie rezerw142 841,99art 12 ust 3 lit a
naliczone lecz nie otrzymane odsetki zwłoki664 140,42art 12 ust 3 lit a
niezrealizowane różnice kursowe6 575,01art 15a ust 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:472 403,10
otrzymane odsetki z lat ubiegłych413 753,16art 12 ust 4 pkt 2
zrealizowane różnice kursowe58 649,94art 12 ust 1 pkt 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 063 850,69
wpłaty na PFRON50 966,00art 16 ust 1 pkt 36
koszty reprezentacji102 894,55art 16 ust 1 pkt 28
koszty umorzonych odsetek192 728,46art 16 ust 1 pkt 44
odpisy aktualizujące należności handlowe i odsetkowe705 798,09art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 11 463,59
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 948 193,02
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi1 418 794,67art 15 ust 6
nie wypłacone umozwy zlecenia i inne świadczenia97 123,66art 16 ust 1 pkt 57
nie zapłacone składki ZUS195 436,22art 16 ust 1 pkt 57 lit a
rezerwy na przewidywane koszty230 010,04art 15 ust 4 lit e
różnice kursowe niezrealizowane6 828,43art 15a ust 3
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 360 731,20
zaplacone wynagrodzenia z ubiegłego roku17 819,78art 15 ust 1 pkt 4 lit g
zaplacone skladki ZUS165 105,54art 15 ust 1 pkt 4 lit h
wypłacone diety z okresu poprzedniego62 039,99art 15 ust 1 pkt 4 lit g
zapłacone odsetki13 210,64art 16 ust 1 pkt 11
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej1 900 962,91art 15 ust 6
zrealizowane różnice kursowe201 592,34art 15a ust 3
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym9 557 429,00
K. Podatek dochodowy1 815 912,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF

-

Nota Nr 1 zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

-

Nota Nr 2 zmiany w stanie środków trwałych

-

Nota nr 3 zmiany w stanie środków trwałych w budowie

-

Nota nr 4 zmiany stanu inwestycji długoterminowych

-

Nota nr 5 udziały i akcje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

-

Nota nr 6 zestawienie kredytów, leasingów, faktoringu

-

Nota nr 7 podatek dochodowy od osób prawnych

-

Nota nr 8 podatek odroczony

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki