Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KCR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKCR S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaPOSTĘPU
Nr domu6
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-676
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000289542

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęto jak ponizej:

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 50%
Oprogramowanie 50%
Inne 50%
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartoś
ci niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
Umowy leasingu są klasyfikowane jako leasing finansowy lub operacyjny w oparciu o kryteria zdefiniowane w art.3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa
i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług prezentuje się jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług, także wtedy gdy ustalenie przez Spółkę dokładnej ilości lub ceny może wymagać szacunków.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące rezerwy (np. rezerwy na sprawy sądowe, premie, urlopy) prezentowane są jako rezerwy.
Przychody przyszłych okresów np. otrzymane z góry wynagrodzenie od klientów prezentowane są w innych rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywów.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z k

apitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;
• aktywa finansowe dostpene do sprzedaży;
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu."
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu

osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego koszt

u przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Kontrakty na usługi badawcze
Przychody i koszty z wykonania usługi o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala się na podstawie faktycznie wykonanych prac i aktywności przewidzianych w zakontraktowanym harmonogramie prac indywidualnie dla każdego projektu. Jeśli wyniku nie da się oszacować w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową. Przychody z kontraktów wyrażonych w walucie obcej ustalane są w drodze przeliczenia wartości kontraktu w danej walucie stopniem zaawansowania kontraktu, a następnie przewalutowane na polskie złote po kursie obowiązującym na dzień bilansowy.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 897 760,2714 081 879,58
IWartości niematerialne i prawne1 497 565,561 742 104,12
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne847 484,461 742 104,12
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
5. Wartości niematerialne i prawne w budowie650 081,10
IIRzeczowe aktywa trwałe7 520 296,711 826 090,22
1Środki trwałe6 058 515,561 826 090,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej71 027,0045 228,26
c) urządzenia techniczne i maszyny781 130,29525 618,01
d) środki transportu5 097 573,041 112 919,33
e) inne środki trwałe108 785,23142 324,62
2Środki trwałe w budowie1 461 781,15
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe16 477 363,169 872 297,95
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe16 477 363,169 872 297,95
a) w jednostkach powiązanych16 477 363,169 872 297,95
– udziały lub akcje7 744 487,959 872 297,95
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki8 732 875,21
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe402 534,84641 387,29
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego402 534,84641 387,29
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe76 373 793,0941 204 082,85
IZapasy516 251,322 178 733,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi516 251,322 178 733,00
IINależności krótkoterminowe46 484 537,3328 023 097,91
1Należności od jednostek powiązanych5 391 889,606 286 674,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 231 454,326 131 055,94
– do 12 miesięcy5 231 454,326 131 055,94
– powyżej 12 miesięcy
b) inne160 435,28155 618,49
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek41 092 647,7321 736 423,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:39 993 454,5220 288 244,52
– do 12 miesięcy39 993 454,5220 288 244,52
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych875 638,791 192 567,82
c) inne223 554,42255 611,14
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe22 060 281,386 264 576,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 060 281,386 264 576,80
a) w jednostkach powiązanych558 599,82549 302,90
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki558 599,82549 302,90
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne21 501 681,565 715 273,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach21 501 681,565 715 273,90
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 312 723,064 737 675,14
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem102 271 553,3655 285 962,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny13 460 664,7130 583 325,83
IKapitał (fundusz) podstawowy571 666,20700 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 596 958,04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:22 286 367,7918 309 269,39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-15 450 736,79
VIZysk (strata) netto6 053 367,513 977 098,40
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 810 888,6524 702 636,60
IRezerwy na zobowiązania2 848 149,593 138 328,28
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 187 161,31423 322,19
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 234 376,921 437 393,84
– długoterminowa
– krótkoterminowa1 234 376,921 437 393,84
3Pozostałe rezerwy426 611,361 277 612,25
– długoterminowe
– krótkoterminowe426 611,361 277 612,25
IIZobowiązania długoterminowe28 394 765,40530 960,78
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek28 394 765,40530 960,78
a) kredyty i pożyczki23 811 680,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe4 583 085,40530 960,78
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe28 580 601,869 392 743,71
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych6 586 269,773 106 149,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 586 269,773 106 149,58
– do 12 miesięcy6 586 269,773 106 149,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek21 761 391,746 108 160,42
a) kredyty i pożyczki7 971 423,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 773 654,981 209 195,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 385 965,163 709 049,03
– do 12 miesięcy9 385 965,163 709 049,03
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 578 712,671 153 467,95
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne51 635,0436 448,23
4Fundusze specjalne232 940,35178 433,71
IVRozliczenia międzyokresowe28 987 371,8011 640 603,83
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe28 987 371,8011 640 603,83
– długoterminowe
– krótkoterminowe28 987 371,8011 640 603,83
Pasywa razem102 271 553,3655 285 962,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:138 309 116,0594 878 648,76
– od jednostek powiązanych5 216 167,7614 482 497,58
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów138 309 116,0594 878 648,76
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej126 060 876,4386 396 327,45
IAmortyzacja2 605 952,923 219 798,86
IIZużycie materiałów i energii1 718 199,361 407 041,28
IIIUsługi obce54 505 916,9430 817 208,92
IVPodatki i opłaty, w tym:302 518,66226 599,68
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia57 067 371,5442 391 971,61
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 409 046,024 955 519,45
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe4 451 870,993 378 187,65
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 248 239,628 482 321,31
DPozostałe przychody operacyjne1 429 486,99447 695,61
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 174 372,88128 944,71
IIDotacje106 782,73106 782,73
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne148 331,38211 968,17
EPozostałe koszty operacyjne2 785 737,95445 605,99
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne2 785 737,95445 605,99
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 891 988,668 484 410,93
GPrzychody finansowe1 169 517,0969 010,55
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:467 466,5169 010,55
– od jednostek powiązanych368 951,0227 864,51
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne702 050,58
HKoszty finansowe2 751 947,673 423 443,89
IOdsetki, w tym:574 137,67141 346,10
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 177 810,00
IVInne3 282 097,79
IZysk (strata) brutto (F+G–H)9 309 558,085 129 977,59
JPodatek dochodowy3 256 190,571 152 879,19
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 053 367,513 977 098,40
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu700 000,00700 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-128 333,80
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)128 333,80
– umorzenia udziałów (akcji)128 333,80
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu571 666,20700 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 596 958,007 596 958,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-7 596 958,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)7 596 958,00
– pokrycia straty
- przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie różnicy między ceną nabycia a wartością nominalną umarzanych akcji7 596 958,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 596 958,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu18 309 269,408 455 330,30
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 977 098,409 853 939,10
a) zwiększenie (z tytułu)3 977 098,409 853 939,10
- przeznaczenie zysku za 2015 rok na kapoitał rezerwowy1 944 532,20
- przeznaczenie zysku za 2016 rok na kapitał rezerwowy7 909 406,90
- przeznaczenie zyku za 2017 rok na kapitał rezerwowy 3 977 098,40
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu22 286 367,8018 309 269,40
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 977 098,407 909 407,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 977 098,407 909 407,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 977 098,407 909 407,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)19 427 835,207 909 407,00
- przeniesienie na kapitał rezerwowy 3 977 098,407 909 407,00
- nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną umarzanych akcji 15 450 736,80
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-15 450 736,80
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-15 450 736,80
6Wynik netto6 053 367,513 977 098,40
Azysk netto6 053 367,513 977 098,40
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)13 460 664,7130 583 325,80
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)13 460 664,7130 583 325,80
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej18 792 801,51-3 178 506,05
IZysk (strata) netto6 053 367,513 977 098,40
IIKorekty razem12 739 434,00-7 155 604,45
1Amortyzacja2 605 952,923 219 798,86
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych364 314,27-514 068,89
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)321 328,6358 895,15
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 174 372,88-128 944,71
5Zmiana stanu rezerw-290 178,69-681 782,30
6Zmiana stanu zapasów1 662 481,68-1 922 349,27
7Zmiana stanu należności-18 461 439,42-3 756 281,38
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów12 700 774,98-1 530 989,04
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych15 010 572,51-1 899 882,87
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)18 792 801,51-3 178 506,05
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 219 949,95475 206,55
IWpływy1 293 762,29489 954,71
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 174 372,88128 944,71
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:119 389,41361 010,00
a) w jednostkach powiązanych21 411,14247 838,73
- spłata udzielonych pożyczek -95 995,30291 999,45
- odsetki 117 406,44-44 160,72
b) w pozostałych jednostkach97 978,27113 171,27
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki97 978,27113 171,27
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 513 712,2414 748,16
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-2 993 477,7614 748,16
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:6 507 190,00
a) w jednostkach powiązanych6 507 190,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 219 949,95475 206,55
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 263 422,29-1 963 213,47
IWpływy26 562 399,26
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki26 562 399,26
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki27 825 821,551 963 213,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych23 176 028,63
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 618 469,50
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego509 890,821 835 307,77
8Odsetki521 432,60127 905,70
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 263 422,29-1 963 213,47
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)15 309 429,27-4 666 512,97
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:15 786 407,66-4 150 208,40
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych476 978,40516 304,60
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 715 273,909 865 482,26
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:21 501 681,565 715 273,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok9 309 558,085 129 977,59
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:106 782,73106 782,73
Otrzymana dotacja 106 782,73art 12106 782,73
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:309 132,75-41 541,18
Naliczone odsetki 365 841,39art 12-44 160,72
Sprzedaż lat poprzednich podlegająca korekcie PDOP art 122 619,54
Korekta o pozycje dot. PDOP 2017 roku -56 708,64art 12
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 430 992,652 945 324,55
PFRON306 361,32art 16230 619,33
Odsetki budżetowe 508,00art 162 562,95
Koszty reprezentacji 259 958,32art 16248 070,46
Koszty wynagrodzeń art 161 171,31
Koszty usług obcych 34 576,90art 1683 380,34
Odsetki kosztowe niepodatkowe 11 348,64art 16
Amortyzacja niepodatkowa 1 248 595,85art 162 005 159,82
Zużycie materiałów i energii 3 650,02art 16322,94
Podatki i opłaty 45 518,74art 1610 233,32
Pozostałe koszty operacyjne 2 551 194,21art 16363 804,08
Koszty usług niematerialnych 3 969 280,65art 15e
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 121 744,43-325 639,13
Naliczone odsetki od kredytu bankowego 15 280,74art 16
Odpis aktualizujący rozrachunki 62 671,50art 16-33 932,24
Odpis aktualizujący aktywa finansowe 2 177 810,00art 16
Rezerwa urlopowa -203 016,92art 16-98 491,44
Pozostałe rezerwy -931 000,89art 16-193 215,45
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:14 644,542 119,04
Koszty dot. korekty z tytułu nieterminowej zapłaty 14 644,54art 162 119,04
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-6 571 212,06188 088,50
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia 50 400,00art 12106 300,00
Wycena kontraktów długoterminowych -3 813 439,95art 16664 737,92
Leasing podatkowo operacyjny a rachunkowo finansowy Raiffaisen -719 342,01art 17b-1 316 086,99
Leasing podatkowo operacyjny a rachunkowo finansowy Mercedes -433 927,91art 17b-594 346,57
Leasing podatkowo operacyjny a rachunkowo finansowy Santander (BZWBK) -833 741,42art 17b
Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych -688 478,18art 15
Uwolniony podatek VAT dot. umów leasingowych art 17b-1 954,79
Darowizny -336 019,52art 18-4 400,00
Amortyzacja podatkowa - nierachunkowa -214 223,31art 15-63 891,05
Korekta wyceny kontraktów długoterminowych 43 617,97art 16940 454,29
Dodatnie różnice kursowe bilansowe (storno wyceny)767 811,71art 16876 422,06
Ujemne różnice kursowe bilansowe na koniec roku 1 128 901,74art 16689 101,17
Ujemne różnice kursowe bilansowe (storno wyceny)-669 205,49art 16-340 435,83
Dodatnie różnice kursowe bilansowe na koniec roku -853 565,69art 16-767 811,71
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym11 860 523,087 870 390,92
K. Podatek dochodowy2 253 499,001 495 374,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty do SF 31.12.2018 cz. I

-

Noty do Sf 31.12.2018 cz. II

-

Kursy walut na 31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki