Szczegóły spółki

Nazwa KCR SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213169665
REGON 017367894
KRS 0000289542
Adres ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.45 0.87
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.81 6.6
Płynność bieżąca (CR) 4.39 2.67
Płynność szybka (QR) 4.15 2.65
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.81 6.6
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.19% 4.38%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 13.0% 44.97%
Rentowność aktywów (ROA) 7.19% 5.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-21 225/2019 15 59856
Poz. 59856. KCR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000289542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-59781/2019]

Zarząd KCR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”),
zawiadamia o planowanej wypłacie akcjonariuszom zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obro-
towego 2019, w łącznej kwocie 4 058 830,02 zł, po 0,71 zł za
jedną akcję. Zaliczka zostanie wypłacona po upływie 4 tygo-
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę powzięcia
uchwały o wypłacie zaliczek, zostało sporządzone na dzień
15 maja 2019 r. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze
Spółki na dzień 12 grudnia 2019 roku (dzień ustalenia prawa
do zaliczki).
Poz. 59856. KCR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000289542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-59781/2019]

Zarząd KCR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”),
zawiadamia o planowanej wypłacie akcjonariuszom zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obro-
towego 2019, w łącznej kwocie 4 058 830,02 zł, po 0,71 zł za
jedną akcję. Zaliczka zostanie wypłacona po upływie 4 tygo-
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę powzięcia
uchwały o wypłacie zaliczek, zostało sporządzone na dzień
15 maja 2019 r. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze
Spółki na dzień 12 grudnia 2019 roku (dzień ustalenia prawa
do zaliczki).
2018-08-01 148/2018 13 33730
Poz. 33730. KCR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000289542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-33486/2018]

Zarząd spółki KCR S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
uchwały Zarządu spółki KCR S.A. z dnia 3 lipca 2018 roku
w sprawie unieważnienia dokumentów akcji, wymiany doku-
mentów akcji oraz wydania nowych odcinków zbiorowych
akcjonariuszom spółki, ogłasza wykaz unieważnionych doku-
mentów akcji serii A:

 1) Odcinek zbiorowy obejmujący 2100000 akcji o numerach
   od 0000001 do 2100000
 2) Odcinek zbiorowy obejmujący 1575000 akcji o numerach
   od 2975001 do 4550000
 3) Odcinek zbiorowy obejmujący 1575000 akcji o numerach
   od 5425001 do 7000000.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO
   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 33730. KCR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000289542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-33486/2018]

Zarząd spółki KCR S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
uchwały Zarządu spółki KCR S.A. z dnia 3 lipca 2018 roku
w sprawie unieważnienia dokumentów akcji, wymiany doku-
mentów akcji oraz wydania nowych odcinków zbiorowych
akcjonariuszom spółki, ogłasza wykaz unieważnionych doku-
mentów akcji serii A:

 1) Odcinek zbiorowy obejmujący 2100000 akcji o numerach
   od 0000001 do 2100000
 2) Odcinek zbiorowy obejmujący 1575000 akcji o numerach
   od 2975001 do 4550000
 3) Odcinek zbiorowy obejmujący 1575000 akcji o numerach
   od 5425001 do 7000000.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO
   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2018-03-01 43/2018 12 9015
Poz. 9015. KCR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000289542 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 28 wrze-
śnia 2007r.
[BMSiG-8699/2018]

Zarząd spółki pod firmą KCR Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie (adres spółki: 02-676 Warszawa, ulica Postępu nr 6),
REGON 017367894 oraz NIP 5213169665, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000289542 („Spółka”), dzia-
łając zgodnie z postanowieniem art. 359 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ogłasza że
w dniu 21 lutego 2018 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia
1.283.338 akcji oraz upoważnienia zarządu Spółki do nabycia
1.283.338 akcji własnych („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki
postanowiło umorzyć w wyniku dobrowolnego umorzenia
1.283.338 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta
trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych Spółki serii A,
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącz-
nej wartości nominalnej 128.333,80 (sto dwadzieścia osiem
tysięcy trzysta trzydzieści trzy 80/100 złotych), stanowiących
18,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają-
cych do wykonywania 1.283.338 głosów na walnym zgroma-
dzeniu Spółki, tj. 18,33% łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

W związku z umorzeniem akcji, nastąpi obniżenie kapitałuzakładowego Spółki w drodze zmiany jej statutu, poprzez
umorzenie Akcji zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ustawy z dnia

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a w
konsekwencji bez zachowania wymogów, o których mowa

w art. 456 KSH.
Poz. 9015. KCR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000289542 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 28 wrze-
śnia 2007r.
[BMSiG-8699/2018]

Zarząd spółki pod firmą KCR Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie (adres spółki: 02-676 Warszawa, ulica Postępu nr 6),
REGON 017367894 oraz NIP 5213169665, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000289542 („Spółka”), dzia-
łając zgodnie z postanowieniem art. 359 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ogłasza że
w dniu 21 lutego 2018 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia
1.283.338 akcji oraz upoważnienia zarządu Spółki do nabycia
1.283.338 akcji własnych („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki
postanowiło umorzyć w wyniku dobrowolnego umorzenia
1.283.338 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta
trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych Spółki serii A,
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącz-
nej wartości nominalnej 128.333,80 (sto dwadzieścia osiem
tysięcy trzysta trzydzieści trzy 80/100 złotych), stanowiących
18,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają-
cych do wykonywania 1.283.338 głosów na walnym zgroma-
dzeniu Spółki, tj. 18,33% łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

W związku z umorzeniem akcji, nastąpi obniżenie kapitałuzakładowego Spółki w drodze zmiany jej statutu, poprzez
umorzenie Akcji zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ustawy z dnia

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a w
konsekwencji bez zachowania wymogów, o których mowa

w art. 456 KSH.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki