Szczegóły spółki

Nazwa PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132688442
REGON 141099874
KRS 0000288840
Adres Aleja Jana Pawła II 80 lok. 116, 00-175 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 0111Z — uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  • 0112Z — uprawa ryżu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.74 0.39
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.84 0.65
Płynność bieżąca (CR) 1.61 4.27
Płynność szybka (QR) 1.61 4.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.84 0.65
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.66% 15.47%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 170.18% 82.63%
Rentowność aktywów (ROA) 44.34% 50.19%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-05 86/2020 311 216438
Poz. 216438. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/963]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 216438. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/963]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-05 86/2020 311 216439
Poz. 216439. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/364]W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 216439. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/364]W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-05 86/2020 312 216440
Poz. 216440. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/765]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 216440. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/765]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-05 86/2020 312 216441
Poz. 216441. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/166]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 216441. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/198068/20/166]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-03 66/2020 134 147509
Poz. 147509. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19238/20/21]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@PLFON.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.PLFON.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRA-
FIA wpisać: 2 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ wykreślić:
1 2. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2 2. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKA-
CYJNA POZOSTAŁA 3 2. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 4 2. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 5 2. 64 20 B TELEFO-
NIA RUCHOMA 6 2. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE OPROGRAMOWANIA 7 2. 64 20 C TRANSMISJA
DANYCH 8 2. 52 6 HANDEL DETALICZNY PROWA-
DZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 9 2. 72 40 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH wpisać:
10 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELE-
KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE-
NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 11 2. 61
30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI-
KACJI SATELITARNEJ 12 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 13
2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI-
ZOWANA 14 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 15 2. 62 02 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 16 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO-
LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
17 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ-
DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 18 2. 73 12 D POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA-
MOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Poz. 147509. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19238/20/21]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@PLFON.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.PLFON.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRA-
FIA wpisać: 2 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ wykreślić:
1 2. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2 2. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKA-
CYJNA POZOSTAŁA 3 2. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 4 2. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 5 2. 64 20 B TELEFO-
NIA RUCHOMA 6 2. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE OPROGRAMOWANIA 7 2. 64 20 C TRANSMISJA
DANYCH 8 2. 52 6 HANDEL DETALICZNY PROWA-
DZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 9 2. 72 40 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH wpisać:
10 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELE-
KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE-
NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 11 2. 61
30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI-
KACJI SATELITARNEJ 12 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 13
2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI-
ZOWANA 14 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 15 2. 62 02 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 16 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO-
LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
17 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ-
DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 18 2. 73 12 D POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA-
MOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2020-01-30 20/2020 287 45047
Poz. 45047. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3574/20/571]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEAUD 2. CHRISTOPHE 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. SUTKOWSKI 2. JANUSZ SŁAWO-
MIR 3. 76012614690 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. BEAUD 2. CHRISTOPHE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SUTKOWSKI
2. JANUSZ SŁAWOMIR 3. 76012614690 4. PRO-
KURA ŁĄCZNE - REPREZENTACJA PRZEZ CZŁONKA
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKU-
RENTEM ŁĄCZNYM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ŁĄCZNYCH
Poz. 45047. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3574/20/571]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEAUD 2. CHRISTOPHE 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. SUTKOWSKI 2. JANUSZ SŁAWO-
MIR 3. 76012614690 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. BEAUD 2. CHRISTOPHE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SUTKOWSKI
2. JANUSZ SŁAWOMIR 3. 76012614690 4. PRO-
KURA ŁĄCZNE - REPREZENTACJA PRZEZ CZŁONKA
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKU-
RENTEM ŁĄCZNYM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ŁĄCZNYCH
2019-10-23 206/2019 465 1088746
Poz. 1088746. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72097/19/915]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAKONIUK
2. ROBERT 3. 65021600255
Poz. 1088746. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72097/19/915]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAKONIUK
2. ROBERT 3. 65021600255
2019-07-22 140/2019 1146 790102
Poz. 790102. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46620/19/730]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA


województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
JEROZOLIMSKIE nr domu 179 kod pocztowy 02-222
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA
II nr domu 80 nr lokalu 116 kod pocztowy 00-175
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.05.2019
R., REP.A NR 4804/2019, NOTARIUSZ W WARSZA-
WIE TOMASZ CYGAN ZMIANIE ULEGA ARTYKUŁ
4 USTĘP (2) STATUTU, ART. 4 USTĘP 3 SKREŚLA
SIĘ ART. 4 USTĘPY OD 6 DO 8 SKREŚLA SIĘ ART.
5 SKREŚLA SIĘ ART. 7 PUNKT (I) SKREŚLA SIĘ
ZMIANIE ULEGA ARTYKUŁ 8 USTĘP (1) STATUTU
W ARTYKULE 8 USTĘP 4 ZMIENIA SIĘ ART. 8 USTĘP
5 ZMIENIA SIĘ ART. 8 USTĘP 8 SKREŚLA SIĘ W ART.
9 USTĘP 4 ZMIENIA SIĘ W ART. 10 USTĘP 5 SKRE-
ŚLA SIĘ PUNKTY (A) I (B). W ART. 10 USTĘP 6 SKRE-
ŚLA SIĘ
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. PEOPLEFONE AG 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROSATI 2. MARCIN
TOMASZ 3. 72020500219 wpisać: 2 1. SCHWARTZ-
KOPFF 2. WOLFGANG DIETER
Poz. 790102. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46620/19/730]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA


województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
JEROZOLIMSKIE nr domu 179 kod pocztowy 02-222
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA
II nr domu 80 nr lokalu 116 kod pocztowy 00-175
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.05.2019
R., REP.A NR 4804/2019, NOTARIUSZ W WARSZA-
WIE TOMASZ CYGAN ZMIANIE ULEGA ARTYKUŁ
4 USTĘP (2) STATUTU, ART. 4 USTĘP 3 SKREŚLA
SIĘ ART. 4 USTĘPY OD 6 DO 8 SKREŚLA SIĘ ART.
5 SKREŚLA SIĘ ART. 7 PUNKT (I) SKREŚLA SIĘ
ZMIANIE ULEGA ARTYKUŁ 8 USTĘP (1) STATUTU
W ARTYKULE 8 USTĘP 4 ZMIENIA SIĘ ART. 8 USTĘP
5 ZMIENIA SIĘ ART. 8 USTĘP 8 SKREŚLA SIĘ W ART.
9 USTĘP 4 ZMIENIA SIĘ W ART. 10 USTĘP 5 SKRE-
ŚLA SIĘ PUNKTY (A) I (B). W ART. 10 USTĘP 6 SKRE-
ŚLA SIĘ
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. PEOPLEFONE AG 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROSATI 2. MARCIN
TOMASZ 3. 72020500219 wpisać: 2 1. SCHWARTZ-
KOPFF 2. WOLFGANG DIETER
2019-06-12 113/2019 511 389986
Poz. 389986. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118862/19/878]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 389986. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118862/19/878]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-12 113/2019 511 389987
Poz. 389987. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118862/19/279]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 389987. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118862/19/279]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-12 113/2019 511 389988
Poz. 389988. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118863/19/991]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 389988. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118863/19/991]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-12 113/2019 511 389989
Poz. 389989. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118863/19/392]
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 389989. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/118863/19/392]
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-19 223/2018 1633 1072323
Poz. 1072323. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860604/18/837]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072323. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860604/18/837]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1633 1072324
Poz. 1072324. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860605/18/238]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072324. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860605/18/238]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1633 1072325
Poz. 1072325. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860606/18/639]


W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072325. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860606/18/639]


W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1633 1072326
Poz. 1072326. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860607/18/40]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072326. PEOPLEFONE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000288840. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2007.
[RDF/860607/18/40]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki