Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy STONE MASTER SA
Siedziba
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Gmina Łódź-Górna
Miejscowość ŁÓDŹ
Adres
Kod kraju PL
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Gmina Łódź-Górna
Ulica DUBOIS
Nr domu 117/119
Miejscowość ŁÓDŹ
Kod pocztowy 93-465
Poczta Łódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000287401

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Zobowiązania finansowe dzieli się na: • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, • pozostałe zobowiązania finansowe. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową.Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mniejszej lub równej 10.000,- zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Spółka tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników zatrudnionych w systemie akordowym i godzinowym. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem danego kredytu lub pożyczki. Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą realizacji instrumentu, a także w przypadku naliczania odpisu. Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody i koszty z wykonania usługi okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala się [w powiązaniu ze stanem realizacji robót]. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów w działalności operacyjnej. Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej). Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzonow układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 60 986 886,95 61 639 249,91
I Wartości niematerialne i prawne 29 212 111,27 31 174 155,84
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy 28 897 700,00 30 762 067,75
3 Inne wartości niematerialne i prawne 314 411,27 412 088,09
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 27 987 637,12 26 917 611,37
1 Środki trwałe 27 186 325,92 25 948 498,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 648 633,01 1 680 393,76
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 421 910,12 16 845 415,16
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 249 053,15 4 175 974,91
d) środki transportu 283 378,95 519 156,02
e) inne środki trwałe 2 583 350,69 2 727 558,52
2 Środki trwałe w budowie 801 311,20 631 590,92
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 337 522,08
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 3 140 000,00 3 140 000,00
1 Nieruchomości 3 140 000,00 3 140 000,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 647 138,56 407 482,70
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 647 138,56 407 482,70
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 12 710 590,82 12 923 552,63
I Zapasy 6 484 217,19 6 271 770,67
1 Materiały 1 536 775,63 1 569 279,88
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe 4 845 054,42 4 650 570,20
4 Towary 102 387,14 51 920,59
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 4 503 108,80 5 700 936,65
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 4 503 108,80 5 700 936,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 688 978,25 4 760 010,33
– do 12 miesięcy 2 688 978,25 4 760 010,33
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 587 772,16 887 831,83
c) inne 226 342,39 53 094,49
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 129 542,83 858 684,73
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 129 542,83 858 684,73
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 129 542,83 858 684,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 129 542,83 858 684,73
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 593 722,00 92 160,58
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 73 697 477,77 74 562 802,54
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 34 079 828,77 36 195 811,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy 739 860,00 739 860,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13 243 601,68 13 243 601,68
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -41 984,91
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22 254 334,32 19 519 454,45
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -2 157 967,23 2 734 879,87
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 617 649,00 38 366 991,45
I Rezerwy na zobowiązania 1 351 913,72 1 779 766,77
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 794 443,86 684 647,10
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 238 329,77 247 166,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa 238 329,77 247 166,00
3 Pozostałe rezerwy 319 140,09 847 953,67
– długoterminowe 12 528,61
– krótkoterminowe 306 611,48 847 953,67
II Zobowiązania długoterminowe 20 561 980,32 23 186 252,46
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 20 561 980,32 23 186 252,46
a) kredyty i pożyczki 19 499 135,40 21 802 898,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 062 844,92 1 383 354,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 17 395 754,96 13 400 972,22
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17 300 129,66 13 358 219,05
a) kredyty i pożyczki 9 020 198,48 7 841 321,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 741 722,73 792 605,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 066 797,31 3 755 462,32
– do 12 miesięcy 6 066 797,31 3 755 462,32
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 50 017,60
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 507 237,13 460 541,57
h) z tytułu wynagrodzeń 367 935,12 404 832,42
i) inne 546 221,29 103 454,98
4 Fundusze specjalne 95 625,30 42 753,17
IV Rozliczenia międzyokresowe 308 000,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 308 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 308 000,00
Pasywa razem 73 694 477,77 74 562 802,54
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33 491 719,92 36 160 971,22
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 257 218,09 34 125 687,64
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 385 936,83 132 808,31
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 160 918,79 334 892,92
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 687 646,21 1 567 582,35
B Koszty działalności operacyjnej 32 232 304,84 30 549 266,35
I Amortyzacja 3 077 668,11 2 760 330,81
II Zużycie materiałów i energii 10 652 533,03 10 283 114,28
III Usługi obce 5 297 970,54 4 887 960,30
IV Podatki i opłaty, w tym: 911 321,32 927 965,48
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 7 453 203,59 7 176 624,06
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 635 641,13 1 649 351,84
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 771 048,17 1 929 502,43
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 432 918,95 934 417,15
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 259 415,08 5 611 704,87
D Pozostałe przychody operacyjne 406 323,20 2 236 543,39
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje 7 998,77
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 221 489,05
IV Inne przychody operacyjne 406 323,20 7 055,57
E Pozostałe koszty operacyjne 2 384 619,39 2 289 332,64
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 141 373,15 18 517,06
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 274 071,10 63 424,34
III Inne koszty operacyjne 1 969 175,14 2 207 391,24
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -718 881,11 5 558 915,62
G Przychody finansowe 232 289,49 355 858,51
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 22,33 10,30
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 135,62 178 088,80
V Inne 206 131,54 177 759,41
H Koszty finansowe 1 753 067,02 2 040 192,27
I Odsetki, w tym: 1 078 631,40 1 107 704,62
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 195 421,77 252 661,51
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 479 013,85 679 826,14
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2 239 658,64 3 874 581,86
J Podatek dochodowy -81 691,41 1 139 701,99
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -2 157 967,23 2 734 879,87
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33 460 931,22 29 330 721,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33 460 931,22 29 330 721,10
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 739 860,00 739 860,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 739 860,00 739 860,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13 243 601,68 13 243 601,68
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13 243 601,68 13 243 601,68
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -41 984,91 -75 555,66
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 41 984,91 33 570,75
a) zwiększenie (z tytułu) 51 833,22 41 445,13
b) zmniejszenie (z tytułu) 9 848,31 7 874,38
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -41 984,91
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 19 519 454,45 15 422 815,08
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2 734 879,87 4 096 639,37
a) zwiększenie (z tytułu) 2 734 879,87 4 096 639,37
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22 254 334,32 19 519 454,45
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -2 157 967,23 2 734 879,87
A zysk netto 2 734 879,87
B strata netto -2 157 967,23
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34 079 828,77 36 195 811,09
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -2 157 967,23 2 734 879,87
II Korekty razem 7 970 637,68 2 077 670,15
1 Amortyzacja 4 942 035,86 4 466 811,27
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 430 260,04 -560 843,07
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 013 894,27 1 071 177,03
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 336 794,92 -1 760 046,63
5 Zmiana stanu rezerw -427 853,05 436 235,74
6 Zmiana stanu zapasów -212 446,52 -334 135,22
7 Zmiana stanu należności 1 197 843,85 -1 304 832,31
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 389 356,85 -97 117,28
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 741 217,28 134 848,64
10 Inne korekty 41 984,91 25 571,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5 812 670,45 4 812 550,02
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 18 910,34 1 663 609,80
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 664,97 283 609,80
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 36 664,97 1 380 000,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 3 684 288,07 1 544 109,82
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 462 432,24 894 534,27
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 221 855,83 649 575,55
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 647 623,10 119 499,98
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 28 351 017,89 3 680 097,41
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 28 043 017,89 3 672 098,14
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 308 000,00 7 998,70
II Wydatki 31 254 799,23 8 467 951,12
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 29 599 076,97 6 769 051,99
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 641 827,99 627 722,10
8 Odsetki 1 013 894,27 1 071 177,03
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2 903 781,34 -4 787 853,71
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -738 733,99 144 196,29
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -729 141,90 144 196,29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -9 592,09 8 748,60
F Środki pieniężne na początek okresu 858 684,73 714 488,44
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 119 950,74 858 684,73
– o ograniczonej możliwości dysponowania 37,75 31 028,17
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -2 239 658,64 3 874 581,86
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 790 508,30 3 423 487,06
Faktury wystawione w 2018 r. ujęte w księgach 2017r. 51 602,35 art 12 ust 3a
Aktualizacja IRS 26 135,52 art 16 ust 1 pkt 27
Rozwiązanie rezerwy na utratę marży 384 772,88 art 16 ust 1 pkt 27
Rozwiązanie rezerwy na instrumenty finansowe 200 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
Wycena należności i zobowiązań 107 159,89 art 16 ust 1 pkt 27
Rozwiązanie odpisu na należności 20 837,66 art 16 ust 1 pkt 27
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 178 411,05 366 270,25
Faktury wystawione w 2018 r. ujęte w księgach 2017r. 178 411,05 art 12 ust 3a
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 4 222 984,32 4 485 225,41
Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów 887 228,79 art 16
Rezerwa na badanie bilansu 15 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
Podróże służbowe 31 561,14 art 16
Składki ZUS nieopłacone 196 591,02 art 16 ust 1 pkt 57a
Składki na PFRON 140 877,00 art 16 ust 1 pkt 36
Koszty reprezentacji 67 644,15 art 16 ust 1 pkt 28
Aktualizacja wartości kredytu i pożyczki 410 203,02 art 16 ust 1 pkt 27
Naliczone odsetki 3 199,30 art 16 ust 1 pkt 11
Kary umowne 40 528,47 art 16 ust 1 pkt 22
Opłata za korzystanie ze środowiska 1 382,37 art 16 ust 1 pkt 19a
Amortyzacja wartości firmy 1 864 367,75 art 16c pkt 4
OC Zarządu 10 165,98 art 16 pkt 38a
Rezerwa na urlopy z narzutami 238 329,77 art 16 ust 1 pkt 27
Odsetki budżetowe 2 629,97 art 16 ust 1 pkt 21
Aktualizacja należności i zobowiązań - wycena 12 698,42 art 16 ust 1 pkt 27
Aktualizacja należności i zobowiązań - odpis 297 868,71 art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 2 708,46
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 1 065 882,73 953 641,59
Spłaty kapitału z leasingu 503 528,27 art 17b
Składki ZUS opłacone w roku bilansowym 207 227,43 art 16 ust 1 pkt 57a
Wykorzystanie rezerw na wynagrodzenia urlopowe z narzutami 247 166,00 art 16 ust 1 pkt 27
Opłaty wstępne zapłacone w 2018r. 5 588,62 art 15 ust 4e
Strata ze sprzedazy likwidacji środków trwałych 51 705,61 art 16
Wykorzystanie, rozwiązanie rezerw 48 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
Wypłacone wynagrodzenia nalezne w roku 2017 2 666,80 art 16 ust 1 pkt 57b
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 2 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 305 434,00 4 346 949,00
K. Podatek dochodowy 58 016,00 825 920,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki